Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Chiến lược phát triển Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo Chứng khoán đến năm 2020”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hoàng Mạnh Hùng

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán

Mã Đề tài: UB.13.05

Tính cấp thiết của đề tài

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được thành lập theo Nghị định số 75/CP ngày 28 tháng 11 năm 1996 của Chính phủ, đây là sự kiện khởi đầu cho ngành Chứng khoán Việt Nam. Ngay sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước ra đời, công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán cho cán bộ, công chức và các đối tượng tham gia trên thị trường cũng như tuyên truyền, phổ cập kiến thức đến đông đảo công chúng là nhiệm vụ cấp thiết được đặt ra. Hơn nữa, các sản phẩm mới cho sự phát triển của thị trường cũng được gấp rút nghiên cứu đáp ứng cho thị trường và xây dựng chính sách phát triển thị trường. Do vậy, ngày 05 tháng 12 năm 1997, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1038/QĐ-TTg về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Bồi dưỡng nghiệp vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán, sau này là Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (The Securities Research and Training Center). Trung tâm là đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trung tâm, có trụ sở chính tại Hà Nội và Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh.

Từ ngày thành lập đến nay, sau 16 năm hoạt động, Trung tâm ngày càng phát triển; quy mô đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn và bồi dưỡng cán bộ công chức tăng nhanh; chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao; đối tượng đào tạo được mở rộng; nội dung chương trình, tài liệu đào tạo ngày càng được hoàn thiện, đa dạng phong phú với chất lượng tốt, góp phần nâng cao rõ rệt chất lượng đội ngũ công chức, viên chức ngành chứng khoán và đối tượng hành nghề trên thị trường; qua đó, khẳng định rõ vai trò của Trung tâm trong công tác nghiên cứu và đào tạo trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tuy nhiên, sau 16 năm hoạt động, bối cảnh thị trường chứng khoán và môi trường hoạt động của Trung tâm đã có nhiều thay đổi: Thị trường chứng khoán Việt Nam đứng trước yêu cầu tái cấu trúc toàn diện thị trường với việc sáp nhập hai Sở giao dịch chứng khoán, giảm số lượng các công ty chứng khoán, tái cấu trúc hàng hoá, tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư; hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chứng khoán nói chung và đào tạo, nghiên cứu khoa học nói riêng ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng, đòi hỏi tổ chức và hoạt động của Trung tâm cần phải được đổi mới để tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường.

Mặt khác, với việc đẩy mạnh công cuộc đổi mới công tác quản lý, điều hành thị trường; đổi mới hành nghề trên thị trường chứng khoán, cần phải đẩy mạnh nghiên cứu, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ công chức quản lý thị trường, đội ngũ người hành nghề có năng lực chuyên môn tốt, phẩm chất chính trị vững vàng, trong sạch; phổ cập kiến thức cho các tổ chức niêm yết, công ty cổ phần, công chúng đầu tư giúp thị trường phát triển an toàn, lành mạnh. Điều đó đòi hỏi phải xây dựng, phát triển Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán với quy mô đủ mạnh, có cơ sở vật chất hiện đại, tổ chức bộ máy phù hợp để trở thành một đơn vị nghiên cứu, đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực chứng khoán, có khả năng cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường, hỗ trợ hiệu quả cho công tác hoạt định chính sách quản lý thị trường của UBCKNN và nhanh chóng vươn tới tầm khu vực, quốc tế.

Hơn nữa, để xây dựng và phát triển Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán, cần có chiến lược phù hợp với các mục tiêu, giải pháp, lộ trình thực hiện nhằm huy động tốt nhất các nguồn lực, lợi thế, cơ hội trong quá trình phát triển để đạt được các mục tiêu, mà cụ thể là vươn lên trở thành Trường hoặc Viện, tiến tới Học viện trong tương lai; với lý do đó nhóm nghiên cứu đã chọn đề tài nghiên cứu “Chiến lược phát triển Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán đến năm 2020”.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Đề tài nhằm thực hiện các mục tiêu chính sau:

-        Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán từ khi thành lập đến nay.

-        Nghiên cứu mô hình trong và ngoài nước về mô hình tổ chức, hoạt động của các đơn vị nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán để rút ra những kinh nghiệm cho xây dựng mô hình Trung tâm.

-        Đề xuất giải pháp, điều kiện và lộ trình thực hiện chiến lược phát triển Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán đến năm 2020.

Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, đề tài được kết cấu thành 3 chương:

Chương 1. Thực trạng tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán;

Chương 2. Kinh nghiệm về mô hình tổ chức và hoạt động của các đơn vị nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán;

Chương 3. Đề  xuất Chiến lược phát triển Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán đến năm 2020 – Giải pháp thực hiện.

MỤC LỤC

 

LỜI MỚI ĐẦU

CHƯƠNG I

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO CHỨNG KHOÁN

1.1.

Khái quát thực trạng tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

1.1.1.

Cơ sở pháp lý cho việc tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

1.1.1.1.

Luật chứng khoán

1.1.1.2.

Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán

1.1.1.3.

Quy chế người hành nghề chứng khoán, Quy chế quản trị công ty và các văn bản quy phạm pháp luật khác điều chỉnh hoạt động của thị trường chứng khoán

1.1.1.4.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm

1.1.2.

Hệ thống tổ chức bộ máy và nhân sự của Trung tâm

1.1.3.

Hoạt động nghiên cứu khoa học

1.1.3.1.

Công tác quản lý đề tài nghiên cứu khoa học

1.1.3.2.

Các hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khoa học

1.1.4.

Hoạt động Đào tạo, bồi dưỡng

1.1.4.1.

Chương trình đào tạo

1.1.4.2.

Công tác tổ chức thi

1.1.4.3.

Công tác phát triển đội ngũ giảng viên

1.1.4.4.

Giáo trình đào tạo, tài liệu tham khảo

1.1.5.

Quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế

1.1.5.1.

Quan hệ hợp tác trong nước

1.1.5.2.

Quan hệ hợp tác quốc tế

1.1.6.

Cơ sở vật chất kỹ thuật và tài chính

1.1.6.1.

Về cơ sở vật chất

1.1.6.2.

Về hệ thống công nghệ thông tin, tư liệu

1.1.6.3.

Về tài chính

1.2.

Đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

1.2.1.

Các kết quả đạt được

1.2.1.1.

Về bộ máy tổ chức, nhân sự

1.2.1.2.

Về cơ sở vật chất, kỹ thuật và tài chính

1.2.1.3.

Về hoạt động nghiên cứu khoa học

1.2.1.4.

Về hoạt động đào tạo

1.2.1.5.

Về quan hệ hợp tác trong và ngoài nước

1.2.2.

Các tồn tại và hạn chế

1.2.2.1.

Về mô hình tổ chức

1.2.2.2.

Về bộ máy nhân sự

1.2.2.3.

Về cơ sở vật chất, kỹ thuật và tài chính

1.2.2.4.

Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học

1.2.2.5.

Đối với hoạt động đào tạo

1.2.3.

Nguyên nhân

1.2.3.1.

Nguyên nhân khách quan

1.2.3.2.

Nguyên nhân chủ quan

1.3.

Đánh giá vai trò của Trung tâm NCKH&ĐTCK trong Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt nam đến năm 2020

1.4.

Sự cần thiết của việc xây dựng chiến lược phát triển Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

1.4.1.

Bối cảnh

1.4.2.

Sự cần thiết của việc xây dựng chiến lược phát triển Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

CHƯƠNG II

KINH NGHIỆM VỀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC  VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, CHỨNG KHOÁN

2.1.

Kinh nghệm trong nước

2.1.1.

Trường bồi dưỡng cán bộ Tài chính (Institute of Financial Traning, viết tắt là: IFT)

2.1.1.1.

Cơ cấu tổ chức

2.1.2.1.

Cơ chế tài chính

2.1.1.3.

Hoạt động chính

2.1.1.4.

Mô hình hướng đến trong tương lai

2.1.1.5.

Nhận xét

2.1.2.

Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn Nhân lực Vietinbank

2.1.3.1.

Về chương trình đào tạo

2.1.3.2.

Về đối tượng học viên

2.1.3.3.

Về cơ cấu tổ chức, nhân sự

2.1.3.4.

Về mô hình hướng đến trong tương lai

2.1.3.5.

Nhận xét

2.2.

Kinh nghiệm quốc tế

2.2.1.

Học viện/Trường dịch vụ tài chính Australia (Tên tiếng Anh: Financial Services Institute of Australia, tên viết  tắt: FINSIA)

2.2.1.1.

Cơ cấu tổ chức

2.2.1.2.

Hoạt động chính

2.2.1.3.

Nhận xét

2.2.2.

Học viện/Trường chứng khoán và đầu tư Hong Kong (tên tiếng Anh: HongKong Securities and Investment Institute, viết tắt: HKSI)

2.2.2.1.

Cơ cấu tổ chức

2.2.2.2.

Cơ chế tài chính

2.2.2.3.

Các hoạt động chính

2.2.2.4.

Nhận xét

2.2.3.

Công ty phát triển ngành chứng khoán Malaysia (Securities Industry Development Corporation (SIDC))

2.2.3.1.

Cơ cấu tổ chức

2.2.3.2.

Cơ chế tài chính

2.2.3.3.

Hoạt động chính

2.2.3.4.

Nhận xét

2.2.4.

Học viện/Trường Chứng khoán và Hợp đồng tương của Đài Loan (tên tiếng Anh: Securities Furure Institute, viết tắt: SFI)

2.2.4.1.

Cơ cấu tổ chức

2.2.4.2.

Cơ chế tài chính

2.2.4.3.

Các hoạt động chính

2.2.4.4.

Nhận xét

2.2.5.

Viện/Trường Chứng khoán và Đầu tư Anh Quốc (Tên tiếng Anh: Chartered Institute for Securities and Investment, tên viết  tắt: CISI)

2.2.5.1.

Cơ cấu tổ chức

2.2.5.2.

Cơ chế tài chính

2.2.5.3.

Hoạt động chính

2.2.5.4.

Nhận xét

2.3.

Đánh giá chung và bài học kinh nghiệm

CHƯƠNG III

ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO  CHỨNG KHOÁN ĐẾN NĂM 2020 – GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

3.1.

Định hướng xây dựng chiến lược phát triển Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán đến năm 2020

3.1.1.

Quan điểm

3.1.2.

Mục tiêu

3.1.2.1

Mục tiêu định hướng

3.1.2.2.

Mục tiêu cụ thể

3.2.

Nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán đến năm 2020

3.2.1.

Cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán đến năm 2020

3.2.1.1.

Luật chứng khoán

3.2.1.2.

Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán

3.2.1.3.

Quy chế người hành nghề chứng khoán, Quy chế quản trị công ty và các văn bản quy phạm pháp luật khác điều chỉnh hoạt động của thị trường chứng khoán

3.2.1.4.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm trong thời gian tới

3.2.1.5.

Các quy định pháp lý khác trên TTCK

3.2.2.

Hệ thống tổ chức bộ máy và nhân sự

3.2.3.

Hoạt động nghiên cứu khoa học

3.2.4.

Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

3.2.4.1.

Phát triển chương trình và loại hình đào tạo

3.2.4.2.

Chuẩn hóa quy trình đào tạo

3.2.4.3.

Nâng cao chất lượng đánh giá và kiểm định chất lượng đào tạo

3.2.4.4.

Tăng cường quảng bá rộng rãi hoạt động đào tạo

3.2.5.

Hoạt động hợp tác quốc tế

3.2.6.

Cơ sở vật chất, kỹ thuật và tài chính

3.3.

Dự kiến mô hình hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán đến năm 2020

3.3.1.

Từ nay đến hết năm 2014

3.3.2.

Từ năm 2015 đến năm 2019

3.3.

Giai đoạn từ năm 2020 trở đi

3.4.

Điều kiện và lộ trình xây dựng chiến lược phát triển Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

3.4.1.

Điều kiện thực hiện

3.4.1.1.

Về nhân lực

3.4.1.2.

Về tài chính

3.4.1.3.

Về cơ sở vật chất

3.4.2.

Kế hoạch hành động và lộ trình thực hiện

3.4.3.

Tổ chức thực hiện chiến lược

3.4.3.1.

Tổ chức bộ máy thực hiện chiến lược

3.4.3.2.

Phổ biến chiến lược

3.4.3.3.

Chỉ đạo thực hiện chiến lược

3.4.3.4.

Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chiến lược

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện, SRTC)

Mã sách: UB.13.05
Chủ biên: ThS. Hoàng Mạnh Hùng
Năm xuất bản: 2013

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chứng khoán tại TTCK Việt Nam
Vai trò và khả năng tham gia của các định chế ngân hàng và tài chính trên thị trường chứng...
Đề tài “Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”
Niên giám thống kê 95
Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát TTCK VN
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Làm thế nào để mượn được thẻ Thư viện mượn sách ?
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
Các lớp chiêu sinh học tháng 06/2020 (20/05/2020-08:36)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
Lớp học chiêu sinh tháng 02 và 03/2020 (30/03/2020-09:02)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9735076
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng