Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “ Tăng cường công tác giám sát tuân thủ đối với hoạt động phát hành của các tổ chức phát hành trên thị trường chứng khoán Việt Nam ”

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS Lê Thị Hòa           

Đơn vị chủ trì: Vụ quản lý Phát hành-UBCKNN       

Mã đề tài: UB.11.02

LỜI MỞ ĐẦU

Tính cấp thiết của đề tài

Cùng với quá trình phát triển kinh tế thế giới, TTCK ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Thực tế trên thế giới này cho thấy TTCK là một ngành kinh tế hiện đại, là nơi huy động vốn từ mọi thành phần kinh tế và phân bổ đến những nơi có khả năng sinh lời cao nhất. Trong hơn một thập kỷ hình thành và phát triển vừa qua,TTCK Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về chất  và về lượng, đồng thời là kênh dẫn vốn hiệu quả nhất cho nền kinh tế.

Ngày 29/6/2006, Quốc hội đã thông qua Luật Chứng khoán và có hiệu lực từ ngày 01/01/2007 . Ngày 24/11/2010, Quốc hội đã ban hành luật chứng khoán bổ sung sửa đổi, đây là cơ sở pháp lý cao nhất, quan trọng nhất cho mọi hoạt động của TTCK. Từ những ngày đầu áp dụng, Luật Chứng khoán đã thông qua mục tiêu và nguyên tắc hoạt động xuyên suốt của thị trường chứng khoán là: công bằng, công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và xử lý kịp thời các vi phạm luật hướng tới một thị trường chứng khoán  hoạt động lành mạnh và an toàn.

Tính đến nay,TTCK Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động được hơn 10 năm. Qua hơn 1 thập kỷ hoạt động và phát triển,TTCK Việt Nam đã nghi những dấu ấn  tích cực  trong chặng đường phát triển kinh tế đất nước, góp phần quan trọng vào thị trường vốn Việt Nam.TTCK với chức năng chính là tạo dựng vốn thông qua thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp. Hàng hóa lưu thông, mua, bán  trên TTCK  là chứng khoán. Để cho hàng hóa trên TTCK đảm bảo chất lượng và thực hiện đúng chức năng là công cụ chung chuyển vốn của nền kinh tế thì mục tiêu đặt ra  là phải thực hiện công tác giám sát hoạt động của các chủ thể đầu tư trên thị trường, giám sát vấn đề tạo hàng hóa chứng khoán cho thị trường vốn.

Vì vậy, Chúng tôi với việc nghiên cứu những giải pháp tăng cường công tác giám sát tuân thủ  đối với hoạt động phát hành của các tổ chức phát hành trên thị trường chứng khoán một số quốc gia, kết hợp với điều tra, khảo sát, thống kê, phân tích thực trạng giám sát  tuân thủ đối với hoạt động phát hành của các tổ chức phát hành tại Vụ Quản lý phát hành cảu UBCKNN, thông qua Đề tài “Tăng cường công tác giám sát tuân thủ đối với hoạt động phát hành của các tổ chức phát hành trên thị trường chứng khoán Việt Nam” nhóm nghiên cứu đề tài đã thực hiện nghiên cứu dựa trên cơ sở lý luận và tình hình thực tế của TTCK  Việt Nam để phần nào làm rõ Mục tiêu chính của TTCK- Giám sát tuân thủ tạo dựng hàng hóa trên thị trường sơ cấp của TTCK.

Với mong muốn đề ra một số những nghiên cứu  về cơ sở lý luận, thực tiễn, đánh gía thực trạng, đồng tời kiến nghị những giái pháp tăng cường công tác giám sát tuân thủ đối với hoạt động phát hành chứng khoán của các tổ chức phát hành chứng khoán trên TTCK Việt Nam, nhằm mục đích xây dựng  môi trường phát hành chứng khoán lành mạnh, tăng cường tính minh bạch, trung thực, kịp thời cũng như từng bước nâng cao chất lượng thông tin được công bổ trên thị trường trên cơ sở đóng góp phần xây dựng TTCK Việt Nam phát triển hiệu quả, công bằng, ổn định và bền vững.

Mục tiêu tổng quát TTCK có thể phát triển ổn điịnh và bền vững được hay không phần lớn tùy thuộc vào môi trường kinh doanh, chất lượng hàng hóa giao dịch trên thị trường, thông tin được cung cấp trên thị trường, trong đó chất lượng chứng khoán phát hành trên thị trường vốn là yếu tố góp phần tăng thêm chất lượng hàng hóa của thị trường sơ cấp, củng cố niềm tin các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. TTCK Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển vì quy mô thị trường hiện còn nhỏ và đây là động lực để nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Về phía Nhà nước đã ban hành luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành vào đầu năm 2007,năm 2010 đã bổ sung, sửa đổi Luật Chứng khoán đã góp phần tạo lập hệ thống pháp luật chứng khoán ngày càng hoàn chỉnh. Để có cơ sở nghiên cứu Đề tài, chúng tôi đã chọn các năm 2010 và năm 2011 để nghiên cứu, đánh giá, nhằm mục đích sao cho hoạt động phát hành chứng khoán trên thị trường ngày càng trung thực, minh bạch và hợp lý hơn, góp phần tăng cường chất lượng hàng hóa giao dịch trên thị trường, tạo lập niềm tin của nhà đầu tư vào TTCK Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể thông qua nghiên cứu tổng quan về hoạt động phát hành chứng khoán trên TTCK, xác định vai trò, bản chất, nội dung, phát hành chứng khoán trên TTCK, mức độ quan trọng cũng như yêu cầu lâu dài, cần  thiết phải củng cố hệ thống giám sát, đồng thời so sánh với các TTCK của một số quốc gia để rút ra bài học kinh nghiệm nhằm xây dựng công tác giám sát TTCK Việt Nam, vừa phù hợp với thực trạng nền kinh tế,vừa từng bước đến gần với thông lệ phổ biến quốc tế. Bước tiếp theo là thông qua khảo sát và nghiên cứu ngay trên TTCK Việt Nam giai đoạn gần đây, từ đó đua ra các đánh giá về thực trạng công tác giám sát tuân thủ công tác phát hành chứng khoán của các tổ chức phát hành trên TTCK, nên nêu một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, nhằm từng bước có biện pháp khắc phục và hoàn thiện.

Căn cứ vào những nghiên cứu, đánh giá nói trên, Đề tài kiến nghị các giải pháp, đối với các chủ thể là nhà phát hành chứng khoán hoạt động trên TTCK với mục đích sao cho công tác phát hành chứng khoán của các tổ chức phát hành ngày càng trung thực, hợp lý, chính xác, kịp thời và minh bạch, tuân thủ pháp luật và đáp ứng yêu cầu của thị trường vốn và nhà đầu tư.

Phạm vi, đối tượng nghiên cứu

Do hạn chế về thời gian, khả năng nghiên cứu và các lý do bất khả kháng, trong Đề tài chỉ đề cập đến giám sát tuân thủ hoạt động chứng khoán của các tổ chức phát hành trên TTCK và cũng chỉ dùng tư liệu và kết quả lý, giám sát hoạt động phát hành của các tổ chức phát hành tại UBCKNN và của Vụ QLPH, kết hợp với phần khảo sát, thống kê thực tế, thu thập thông tin thị trường để phân tích, đánh giá đưa ra định hướng và kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường công tác giám sát tuân thủ đối với hoạt động phát hành  của các tổ chức phát hành trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu như chọn mẫu nghiên cứu, điều tra,khảo sát, thống kê mô tả, phân tích và thu thập các dữ liệu quá khứ đã tập hợp được  thông qua các biểu đồ, hình ảnh và các chỉ số phân tích,….kết hợp so sánh, đối chiếu với hệ thống luật pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan đến lĩnh vực mà đề tài nghiên cứu, từ đó đánh giá tình hình thực tế, đưa ra một số kiến nghị  giải pháp đối với các chủ thể có  liên quan trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc khoa học và đảm bảo tính khách quan trong các giải pháp trình bày

Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu và phần Kết Luận, Đề tài được chia làm 3 phần chính

Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác giám sát tuân thủ đối với hoạt động phát hành của các tổ chức phát hành trên thị trường chứng khoán

Chương 2: Thực trạng về công tác giám sát tuân thủ đối với hoạt động phát hành của các tổ chức phát hành trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Chương 3: Giải pháp tăng cường công tác giám sát tuân thủ đối với hoạt động phát hành của các tổ chức phát hành trên thị trường chứng khoán Việt Nam

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT TUÂN THỦ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH CỦA CÁC TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

1.1.

Tổng quan hoạt động phát hành của các tổ chức phát hành trên thị trường chứng khoán

1.1.1.

Khái niêm, chức năng cơ bản và chủ thể tham gia thị trường chứng khoán

1.1.2.

Chứng khoán

1.1.3.

Phát hành chứng khoán

1.2.

Sự cần thiết, khái niệm, mục tiêu, nguyên tắc, yêu cầu, nội dung công tác giám sát tuân thủ đối với hoạt động phát hành của các tổ chức phát hành trên thị trường chứng khoán

1.2.1.

Sự cấn thiết của công tác giám sát tuân thủ

1.2.2.

Khái niệm công tác giám sát tuân thủ

1.2.3.

Mục tiêu công tác giám sát tuân thủ

1.2.4.

Nguyên tắc thực hiện công tác giám sát tuân thủ

1.2.5.

Yêu cầu đối với công tác giám sát tuân thủ

1.2.6.

Nội dung công tác giám sát tuân thủ

1.3.

Phương pháp giám sát tuân thủ

1.3.1.

Phương pháp so sánh

1.3.2.

Phương pháp so sánh kết hợp với phương pháp đánh giá  năng lực tài chính của tổ chức phát hành theo tiêu chí CAMLS

1.3.3.

Phương pháp so sánh kết hợp với phương pháp đánh giá năng lực tài chính dựa trên cơ sở đánh giá rủi ro

1.4.

Phương thức giám sát tuân thủ hoạt động phát hành chứng khoán của các tổ chức  phát hành cơ quan giám sát tuân thủ

1.5.

Quy trình giám sát, kiểm tra hoạt động phát hành chứng khoán của các tổ chức phát hành cơ quan giám sát tuân thủ

1.5.1.

Đối với công tác giám sát thường xuyên

1.5.2.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát tại chỗ

1.6.

Mô hình tổ chức công tác giám sát tuân thủ  hoạt động phát hành chứng  khoán của các tổ chức phát hành của cơ quan giám sát tuân thủ

1.7.

Kinh nghiệm và  bài học của một số quốc gia về giám sát tuân thủ phát hành chứng khoán trên thị trường chứng khoán

1.7.1.

Kinh nghiệm Mỹ

1.7.2.

Kinh nghiệm giám sát tuân thủ của Luật Chứng khoán của Hàn Quốc

1.7.3.

Kinh nghiệm Trung Quốc

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT TUÂN THỦ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH CỦA CÁC TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

2.1.

Tổng quan về hoạt động phát hành của các tổ chức phát hành trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2000- 2011

2.1.1.

Kết quả hoạt động phát hành chứng khoán của các tổ chức phát hành

2.1.2.

Những mặt hạn chế đối với hoạt động phát hành chứng khoán cảu các tổ chức phát hành

2.2.

Khuôn khổ luật pháp về công tác giám sát tuân thủ đối với hoạt động phát hành của các tổ chức phát hành trên thị trường chứng khoán Việt Nam

2.2.1.

Nhứng quy định pháp luật liên quan đến công tác giám sát tuân thủ đối với hoạt động phát hành của các tổ chức phát hành trên thị trường chứng khoán Việt Nam

2.2.2.

Những quy định pháp luật liên quan đến các chế tài các hành vi vi phạm pháp luật chứng khoán đối với hoạt động phát hành của các tổ chức phát hành trên thị trường chứng khoán Việt Nam

2.3.

Mô hình tổ chức giám sát  tuân thủ hoạt động phát hành của các tổ chức phát hành của Ủy ban Chứng khoán

2.3.1.

Quy định về chức năng, nhiệm vụ giám sát tuân thủ  hoạt động phát hành của các tổ chức phát hành của Vụ Quản lý phát hành

2.3.2.

Mô hình tổ chức bộ máy Vụ Quản lý phát hành

2.4.

Quy trình, phương pháp, phương thức thực hiện giám sát tuân thủ  hoạt động phát hành của các tổ chức phát hành tại Vụ Quản lý phát hành thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

2.4.1.

Về quy trình và phương thức thực hiện giám sát tuân thủ hoạt động phát hành của các tổ chức phát hành

2.4.2.

Phương pháp thực hiện giám sát tuân thủ hoạt động phát hành của các tổ chức phát hành

2.4.3.

Về phương thức thực hiện  giám sát tuân thủ hoạt động phát hành của các tổ chức phát hành

2.5.

Nội dung giám sát tuân thủ đối với hoạt động phát hành của các tổ chức phát hành trên thị trường chứng khoán Việt Nam tại Vụ Quản lý phát hành

2.6.

Kết quả giám sát công tác giám sát tuân thủ công tác phát hành chứng khoán của các tổ chưc phát hành

CHƯƠNG III.

GIẢI PHÁP, LỘ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG  CÔNG TÁC GIÁM SÁT TUÂN THỦ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH CỦA CÁC TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOAN VIỆT NAM

3.1.

Sự cần thiết của công tác giám sát tuân thủ đối với hoạt động phát hành của các tổ chức phát hành trên thị trường chứng khoán Việt Nam

3.2.

Các giải pháp tăng cường công tác giám sát tuân thủ đối với các hoạt động phát hành của các tổ chức phát hành trên thị trường chứng khoán Việt Nam

3.3.

Điều kiện áp dụng các giải pháp tăng cường công tác giám sát tuân thủ đối với hoạt động phát hành của các tổ chức phát hành đã đề xuất

3.4.

Lộ trình áp dụng các giải pháp tăng cường công tác giám sát tuân thủ đối với hoạt động phát hành của các tổ chức phát hành đã đề xuất

3.4.1.

Giai đoạn từ nay đến năm 2015

3.4.2.

Giai đoạn từ năm 2015 đến cuối năm 2020

 

KẾT LUẬN

(Nguồn. Thư viện SRTC)

Mã sách: UB.11.02
Chủ biên: PGS. TS Lê Thị Hòa
Năm xuất bản: 2011

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Đề tài “Xây dựng lộ trình hội nhập thị trường vốn Việt Nam với thị trường vốn các...
Các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống bù trừ và thanh toán trong giao dịch chứng khoán tại...
Phân tích quản trị tài chính: đánh giá hiện trạng
Các chuẩn mực kiểm toán quốc tế
Đề tài “Một số kiến nghị nhằm triển khai và phát triển nghiệp vụ cầm cố chứng khoán ...
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Làm thế nào để mượn được thẻ Thư viện mượn sách ?
Lớp học chiêu sinh tháng 12/2019 (04/12/2019-10:12)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 2 năm 2019 (31/10/2019-14:19)
Các lớp chiêu sinh học tháng 10/2019 (15/10/2019-09:11)
Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9196365
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng