Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài: “Hoàn thiện phương thức và quy trình giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước đối với các sở giao dịch chứng khoán ”

Chủ nhiệm đề tài:  Nguyễn Hùng

Đơn vị chủ trì: Vụ Giám sát Thị trường Chứng khoán

 Mã đề tài: UB.11.06 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

 

Đề tài: “Hoàn thiện phương thức và quy trình giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với các Sở Giao dịch Chứng khoán” hướng đến các mục tiêu sau:

– Khảo sát các mô hình, hệ thống giám sát TTCK trên thế giới nhằm rút ra cơ sở lý luận, bài học kinh nghiệm về giám sát SGDCK, chú trọng đến nội dung và phương thức giám sát tuân thủ của cơ quan quản lý đối với các SGDCK;

– Đánh giá thực trạng công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với hoạt động của SGDCK trên thị trường chứng khoán Việt Nam;

– Xác định những nội dung giám sát và những thay đổi về nội dung giám sát (nếu cần thiết) của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với SGDCK, TTGDCK;

– Đề xuất những giải pháp về phương thức giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với SGDCK, TTGDCK;

– Đề xuất hoàn thiện quy trình giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với SGDCK.

 Phạm vi nghiên cứu của đề tài

Đề tài được giới hạn trong khuôn khổ nghiên cứu mô hình, hệ thống và đặc biệt là các phương thức giám sát tương ứng với các nội dung giám sát Sở Giao dịch Chứng khoán của Việt Nam dựa trên kinh nghiệm quốc tế và thực trạng thị trường chứng khoán hiện thời. Về mặt lý thuyết, công tác giám sát của một cơ quan quản lý chứng khoán bao gồm hai hoạt động chủ yếu là giám sát tuân thủ và cưỡng chế thực thi. Tuy nhiên, đề tài này chỉ tập trung nghiên cứu và đề xuất các khuyến nghị liên quan đến giám sát tuân thủ (gọi tắt là giám sát) của cơ quan quản lý chứng khoán (UBCKNN) đối với SGDCK do đã có một số nghiên cứu khác về hoạt động cưỡng chế thực thi hay là công tác thanh tra trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Mặt khác, đối với các SGDCK tại Việt Nam, theo phân quyền quản lý hiện tại, Bộ Tài chính thực hiện giám sát tình hình tài chính và việc tuân thủ các nguyên tắc quản lý tài chính của SGDCK. Nội dung này sẽ không được đề cập trong phạm vi đề tài này cũng như một số nội dung quản lý khác như nhân sự, đào tạo, hợp tác quốc tế....mà chỉ chú trọng vào các nội dung giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của các Sở Giao dịch Chứng khoán (bao gồm (i) ban hành văn bản quy định, hướng dẫn đối với các thành viên thị trường theo quy định của pháp luật; (ii) thực hiện tuân thủ các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản do chính các SGDCK ban hành; và (iii) giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật và các quy định do SGDCK ban hành của các thành viên thị trường.

Kết cấu của đề tài

 Đề tài bao gồm ba chương với các nội dung sau:

– Chương I - Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về giám sát tuân thủ đối với SGDCK.

– Chương II - Thực trạng công tác giám sát tuân thủ đối với SGDCK của UBCKNN.

– Chương III -  Đề xuất hoàn thiện phương thức và quy trình giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán.

   

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ GIÁM SÁT TUÂN THỦ ĐỐI VỚI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

1.

Cơ sở lý luận về giám sát tuân thủ đối với Sở Giao dịch Chứng khoán

1.1.

 Khái niệm và vai trò của cơ quan quản lý trong việc giám sát hoạt động của các Sở Giao dịch Chứng khoán

1.1.1.

Cơ quan quản lý chứng khoán

1.1.2.

Khái niệm và chức năng của Sở Giao dịch Chứng khoán

1.1.3.

Vai trò giám sát của cơ quan quản lý chứng khoán đối với Sở Giao dịch Chứng khoán

1.2.

Các nội dung liên quan đến giám sát tuân thủ đối với SGDCK của cơ quan quản lý

1.2.1.

Nội dung giám sát tuân thủ của cơ quan quản lý chứng khoán đối với SGDCK

1.2.2.

Phương thức giám sát tuân thủ của cơ quan quản lý chứng khoán đối với SGDCK

1.2.3.

Xử lý các kết quả giám sát tuân thủ của cơ quan quản lý đối với SGDCK

2.

Kinh nghiệm quốc tế về giám sát Sở Giao dịch Chứng khoán

2.1.

Giám sát SGDCK ban hành văn bản, quy chế theo quy định của pháp luật

2.2.

Giám sát SGDCK thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản, quy chế do bản thân SGDCK ban hành

2.3.

Giám sát SGDCK thực hiện giám sát các thành viên thị trường trong phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền

3.

Các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về giám sát SGDCK

3.1.

Đánh giá thực trạng và xu hướng giám sát của cơ quan quản lý đối với hoạt động của SGDCK

3.2.

Các bài học kinh nghiệm cho UBCKNN Việt Nam trong giám sát tuân thủ đối với hoạt động của SGDCK

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT TUÂN THỦ ĐỐI VỚI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

1.

Khuôn khổ pháp lý về giám sát tuân thủ đối với SGDCK

1.1.

Các văn bản điều chỉnh hoạt động giám sát tuân thủ đối với SGDCK

1.2.

Ưu điểm của khung pháp lý về giám sát tuân thủ đối với SGDCK

1.3.

Nhược điểm của khung pháp lý về giám sát tuân thủ đối với SGDCK

2.

Thực trạng hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của các SGDCK

2.1.

Thực trạng ban hành các văn bản, quy chế theo quy định của pháp luật

2.2.

Thực trạng thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản, quy chế do bản thân SGDCK ban hành

2.3.

Thực trạng giám sát các thành viên thị trường trong phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền

2.3.1.

Đối với thành viên là CTCK thành viên

2.3.2.

Đối với thành viên là tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch

3.

Thực trạng công tác giám sát của UBCKNN

3.1.

Nội dung giám sát tuân thủ đối với các SGDCK

3.2.

Phương thức giám sát tuân thủ đối với các SGDCK

3.3.

Kết quả giám sát tuân thủ đối với các SGDCK

3.4.

Xử lý kết quả giám sát tuân thủ đối với các SGDCK

CHƯƠNG III.

ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN PHƯƠNG THỨC VÀ QUY TRÌNH GIÁM SÁT TUÂN THỦ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

1.

Những đề xuất thay đổi đối với nội dung giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với SGDCK

2.

Những đề xuất thay đổi đối với phương thức giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với SGDCK

3.

Những nội dung đề xuất đối với việc xử lý kết quả giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với SGDCK

4.

Những nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung đối với khung pháp lý nói chung

5.

Những nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung đối với Thông tư 151 và Quy trình

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện, SRTC)

 

Mã sách: UB.11.06
Chủ biên: Nguyễn Hùng
Năm xuất bản: 2011

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-07:20)
Hỏi đáp về hợp tác kinh tế ASEAN
Đề tài “Các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống bù trừ và thanh toán trong giao dịch chứng ...
Lý thuyết kiểm toán
Tiếp cận thị trường và kinh doanh chứng khoán
Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá các doanh nghiệp tham gia niêm yết trên Trung tâm GDCK Việt...
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-02:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-02:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-02:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-02:18)
Tôi có thể mua bộ giáo trình đào tạo chứng khoán và Trung tâm giới thiệu ở đâu ?
Thông báo thi sát hạch đợt III năm 2020 (06/08/2020-02:55)
Lớp học chiêu sinh tháng 07/2020 (15/07/2020-09:31)
Thông báo thi chuyên môn ngày 24/06/2020 đến 26/06/2020 (19/06/2020-03:07)
Các lớp chiêu sinh tháng 06/2020 (17/06/2020-02:38)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-08:12)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-02:53)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9952075
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Phó Giám đốc Trung tâm - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương