Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “ Chiến lược phát triển nguồn nhân lực UBCKNN 2010-2020 ”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hoàng Mạnh Hùng

Đơn vị chủ trì: Trung tâm NCKH&ĐTCK

Mã đề tài : UB.10.06

LỜI MỞ ĐẦU

Đại hội IX của Đảng đã khẳng định: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta. Theo đó, mục đích của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là phát triển lực lượng sản xuất, phát triển kinh tế để xây dựng cơ sở vật chất- kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Phát triển lực lượng sản xuất hiện đại gắn liền với việc xây dựng quan hệ sản xuất mới phù hợp cả trên ba mặt sở hữu, quản lý và phân phối.

            Theo định hướng đó, Đảng và Chính phủ đã dần từng bước lãnh đạo, chỉ đạo  các Bộ, Ngành cụ thể hóa các chương trình hành động nhằm quyết tâm thực hiện phát triển công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Để triển khai các chương trình đó, việc phát triển lực lượng sản xuất với nhân tố quản lý tổ chức và con người trong đời sống kinh tế xã hội là rất quan trọng. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực gắn với công tác tổ chức cán bộ và với xây dựng đội ngũ quản lý lãnh đạo cũng như tham gia điều hành là hết sức cấp thiết cho quá trình vận hành mô hình phù hợp với hình thái kinh tế xã hội của Việt Nam hiện nay.

            Thực tiễn cho thấy, trong quá trình phát triển nguồn nhân lực cho thị trường chứng khoán và triển khai công tác quản lý thị trường chứng khoán do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, trong nhiều lĩnh vực cũng đã gặp khó khăn và có sự bất cập trong công tác tổ chức, vận hành bộ máy và quản lý nhân sự. Nhân sự cho công tác quản lý do vận dụng các phương thức và mô hình vào quản lý chưa tốt cũng là tác nhân không nhỏ gây nên những bất cập trong quá trình phát triển của sự việc. Theo định hướng của Đảng, chương trình cải cách của Chính phủ, các Bộ, ngành cũng đã có sự nỗ lực trong việc cải tiến các quy trình, thủ tục và cả về quản lý tổ chức và công tác nhân sự đem lại sự đổi mới cho tổ chức và cơ quan. Tuy nhiên, trong công tác phát triển nguồn nhân lực vẫn còn một số tồn tại cần phải khắc phục và đổi mới tư duy trong quản lý nhằm khắc phục những yếu kém và phát huy mặt tích cực trong các quá trình đó. Việc tổng kết thực tiễn và vận dụng những nguyên lý cơ bản  và các quy luật phổ biến dựa trên các thành tựu khoa học vào trong việc phát triển nguồn nhân lực và quản lý là hết sức cần thiết, trong đó việc xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực UBCKNN 2010-2020 cho quản lý nói chung và cho quản lý tổ chức và nhân sự nói riêng trong điều kiện hiện nay là thực sự cần thiết trong việc củng cố năng lực cho cán bộ tham gia quản lý, điều hành của UBCKNN.

            Qua đề tài nghiên cứu khoa học này với việc xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực UBCKNN 2010-2020 góp phần vào trong quản lý thực tiễn làm rõ về mặt lý luận và thực tế trong vận hành nền kinh tế hiện đại của Việt Nam chung và quản lý thị trường chứng khoán nói riêng. Thực chất là hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức UBCKNN cho giai đoạn 2010-2020 tham gia thực hiện hiệu quả việc xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển thị trường chứng khoán 2010-2020.

           

Mục tiêu của đề tài nghiên cứu khoa học

-          Từ nghiên cứu cơ sở lý luận cho thấy cơ sở của sự phát triển nguồn nhân lực cũng như quá trình phát triển nguồn nhân lực trong và ngoài nước, đồng thời cho thấy về mặt cơ bản của đội ngũ quản lý, cán bộ, công chức, viên chức, viên chức nói chung qua từng giai đoạn.

-          Qua nghiên cứu cho thấy cần nâng cao công tác quản lý nhất là trong công tác quản lý nhân sự và xây dựng chiến lược. Qua đó hệ thống hóa đề ra các phương hướng, giải pháp đối với cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ này.

-          Người làm công tác quản lý có thể căn cứ chiến lược phát triển nguồn nhân lực để quan sát sự vận động và tác động thích hợp vào các nhân tố do mình quản lý theo các chiều hướng phát triển và hạn chế các nhân tố tiêu cực nhằm quản lý có hiệu quả hơn.

-          Bên cạnh việc quản lý bằng thủ công và quan sát, xử lý bởi con người, đề tài cũng đưa ra phương pháp quản lý mới được lượng hóa và định lượng các nhân tố cho mỗi mô hình quản lý nhân sự và sử dụng hệ thống phần mềm máy tính hỗ trợ cho công tác quản lý nhân sự.

-          Với việc xử lý trên máy tính con người có thể thấy sự vận động và có thể xây dựng các hệ thống cảnh báo và xu hướng vận động để giải quyết bài toán dự báo cho người làm công tác quản lý nhân sự. Người làm công tác quản lý có thể lượng hóa và xác định tiêu chuẩn cho mỗi chức danh tham gia quản lý và đặt mã số quản lý cho mỗi chức danh đó.

 

Phương pháp tiến hành

-          Vận dụng lý luận cơ bản và các nguyên lý của Mác-Lên nin về phát triển nguồn nhân lực nói chung và công tác nhân sự, công tác tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức để nghiên cứu, đánh giá, tổng hợp định hướng cho xây dựng chiến lược.

-          Phân tích lý luận về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với sự phát triển nhân lực làm nền tảng chung cho định hướng chiến lược phát triển nguồn nhân lực UBCKNN.

-          Nghiên cứu và đánh giá thực tiễn trong và ngoài nước cũng như quá trình hình thành nguồn nhân lực Việt Nam và phát triển thị trường chứng khoán để xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực UBCKNN

-          Tham khảo kinh nghiệm quốc tế để rút ra bài học cho Việt Nam và đề ra những giải pháp về phát triển nguồn nhân lực UBCKNN.

 

Kết cấu của đề tài

            Đề tài gồm 3 chương

-          Chương 1: Những vấn đề cơ bản về phát triển nguồn nhân lực

-          Chương 2: Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực UBCKNN

-          Chương 3: Các giải pháp, chiến lược phát triển nguồn nhân lực UBCKNN giai đoạn 2010 – 2020

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I.

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

1.1.

Cơ sở về phát triển nguồn nhân lực

1.1.1.

Một số nguyên lý của Mác-Lênin về phát triển nguồn nhân lực

1.1.2.

Các chủ trương chính sách của Đảng và Chính phủ Việt Nam về phát triển nguồn nhân lực

1.2.

Cơ sở thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực

1.2.1.

Thực tiễn phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong những năm qua

1.2.2.

Sự phát triển nguồn nhân lực một số nước và những bài học kinh nghiệm cho Việt nam

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC  ỦY BAN CHỨNG KHOÁN

2.1.

Thực trạng về phát triển nguồn nhân lực UBCKNN

2.1.1.

Về đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức UBCKNN

2.1.2.

Thực trạng chung về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức UBCKNN

2.1.3.

Về xây dựng thể chế quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức UBCKNN

2.1.4.

Về công cụ quản lý cán bộ, công chức, viên chức

2.1.5.

Những hạn chế của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

2.2.

Đánh giá quá trình phát triển nguồn nhân lực UBCKNN qua các giai đoạn

2.2.1.

Giai đoạn 1990 - 2000

2.2.2.

Giai đoạn 2000 - 2010

2.2.3.

Đánh giá chi tiết giai đoạn 2005 - 2010

2.3.

Đánh giá tổng quan những mặt mạnh, hạn chế, thách thức và thời cơ đối với sự phát triển nguồn nhân lực UBCKNN

2.3.1.

Những điểm mạnh

2.3.2.

Những điểm yếu

2.3.3.

Thời cơ

2.3.4.

Thách thức

2.3.5.

Dự báo về sự phát triển nguồn nhân lực UBCKNN

2.3.6.

Một số yêu cầu đối với sự phát triển nguồn nhân lực UBCKNN và dự báo giai đoạn 2010 – 2020

CHƯƠNG III.

CÁC GIẢI PHÁP, CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2010-2020

3.1.

Đề xuất chiến lược phát triển nguồn nhân lực UBCKNN cho giai đoạn từ 2010 đến 2020

3.1.1.

Định hướng về Chiến lược phát triển nguồn nhân lực UBCK giai đoạn 2010 – 2020

3.1.2.

Mục tiêu chung của Chiến lược phát triển nguồn nhân lực UBCKNN cho giai đoạn từ 2010 đến 2020

3.1.3.

Mục tiêu cụ thể về Chiến lược phát triển nguồn nhân lực UBCKNN cho giai đoạn từ 2010 đến 2020

3.2.

Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực UBCKNN

3.2.1.

Giải pháp tổng thể

3.2.2.

Các giải pháp cụ thể

3.2.3.

Một số Đề án cụ thể hóa Chiến lược phát triển nguồn nhân lực

 

KẾT LUẬN

(Nguồn Thư viện SRTC)

 

Mã sách: UB.10.06
Chủ biên: ThS.Hoàng Mạnh Hùng
Năm xuất bản: 2010

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Văn bản hướng dẫn thực hiện cổ phần hoá tại Việt Nam
Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty chứng khoán ”
Đề tài “Hoàn thiện công tác đào tạo quản trị công ty đại chúng ở Việt Nam”
Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính
Niên giám thống kê 99
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Tôi là người chưa biết gì về chứng khoán liệu có thể theo học các khóa học ở Trung tâm được không ?
Các lớp chiêu sinh học tháng 5/2019 (20/05/2019-10:20)
Thông báo thi chuyên môn ngày 08/05/2019 đến 10/05/2019 (07/05/2019-09:37)
Thông báo thi sát hạch đợt I năm 2019 (04/05/2019-10:11)
Các lớp chiêu sinh tháng 04/2019 (08/04/2019-09:27)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

8317446
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng