Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Các giải pháp tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK”

Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Đức Long

Mã đề tài: UB.08.10

LỜI MỞ ĐẦU

Công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước về chứng khoán và  thị trường chứng khoán, đảm bảo cho thị trường chứng khoán hoạt động an toàn,  công bằng, công khai và minh  bạch. Thực tế cho thấy công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên, cũng còn nhiều khó khăn, vướng mắc làm hạn chế đến tính hiệu quả của công việc này. Cụ thể như: Chế tài xử phạt còn chưa đủ mạnh để răn đe, phòng ngừa vi phạm. Thêm vào đó, ngày càng xuất hiện nhiều dạng vi phạm mới, tinh vi hơn, phức tạp hơn mà pháp luật chưa kịp thời điều chỉnh và có chế tài xử phạt tương ứng...

Với mục tiêu đánh giá thực trạng công  tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả  của công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán nhằm đáp ứng yêu cầu của hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán, đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động an toàn,công bằng, minh bạch, việc nghiên cứu đề tài khoa học “Các giải pháp tăng cường hiệu quả công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán” là  thực sự cần thiết , không chỉ có ý nghĩa dưới góc độ nghiên cứu khoa học mà còn có ý nghĩa cao trong thực tiễn áp dụng.

Trong phạm vi đề tài này, nhóm tác giả tập chung nghiên cứu, đánh giá  thực trạng (mặt được, mặt hạn chế) hệ thống pháp lý về xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán ở Việt Nam  hiện nay và những khó khăn vướng mắc  trong công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, làm rõ nguyên nhân làm phát sinh vướng mắc  và đề xuất các giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

 

 

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

1.1

Khái niệm, vai trò của công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

1.1.1

Khái niệm vi phạm pháp luật

1.1.2

Khái niệm, đặc điểm vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK

1.1.3

Vai trò của công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

1.2

Khái quát hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam

1.2.1

Cơ sở pháp lý

1.2.2

Các hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

1.2.2.1

Xử lý hành vi vi phạm quy định về hoạt động chào  bán chứng khoán ra công chúng

1.2.2.2

Xử lý hành vi vi phạm quy định về công ty đại chúng

1.2.2.3

Xử lý hành vi vi phạm quy định niêm yết chứng khoán

1.2.2.4

Xử lý hành vi vi phạm quy định về tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán

1.2.2.5

Xử lý hành vi vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh chứng khoán và chứng chỉ hành nghề chứng khoán

1.2.2.6

Xử lý hành vi vi phạm quy định về giao dịch chứng khoán

1.2.2.7

Xử lý hành vi vi phạm quy định về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán, về ngân hàng giám sát

1.2.2.8

Xử lý hành vi vi phạm quy định về công bố thông tin

1.2.2.9

Xử lý hành vi vi phạm quy định về báo cáo

1.2.2.10

Xử lý hành vi cản trở việc thanh tra

1.3

Quy định pháp luật một số nước về xử lý vi phạm trên thị trường chứng khoán – Bài học kinh nghiệm

1.3.1

Pháp luật một số nước về xử lý vi phạm trên thị trường chứng khoán

1.3.2

Một số nhận xét rút ra trong quy định pháp lý về xử lý vi phạm trên thị trường chứng khoán của các nước- Bài học áp dụng

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG XỬ LÝ VI PHẠM VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

2.1

Thực trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK ở Việt Nam

2.1.1

Các hành vi vi phạm pháp luật điển hình trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

2.1.1.1

Vi phạm trên thị trường chứng khoán tập trung

2.1.1.2

Vi phạm trên thị trường chứng khoán phi tập chung (OTC)

2.1.1.3

Một số nhận xét

2.2

Những khó khăn vướng mắc trong công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

2.2.1

Về hệ thống pháp lý

2.2.1.1

Nhiều quy định pháp luật đã bộc lộ những điểm hạn chế, bất cập không còn phù hợp với tình hình thị trường hoặc thiếu quy định để điều chỉnh những vấn đề mới phát sinh, làm hạn chế hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý thị trường

2.2.1.2.

Mâu thuẫn chồng chéo giữa Luật chứng khoán, Nghị định 36/2007/NĐ-Cp và một số văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán

2.2.1.3.

Chế tài xử phạt vi phạm hành chính thấp thiếu tính khả thi

2.2.1.4.

Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK còn thiếu tính đa dạng, chưa đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa vi phạm trên thị trường

2.2.1.5.

Bất cập của các văn bản pháp luật khác có liên quan

2.2.2

Về thẩm quyền thanh tra, kiểm tra

2.2.3

Về trình tự thủ tục xử lý vi phạm hành chính

2.2.4.

Về cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

CHƯƠNG III.

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XỬ LÝ VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

3.1

Định hướng và quan điểm chỉ đạo trong việc tăng cường hiệu quả công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK ở Việt Nam hiện nay

3.2

Các giải pháp tăng cường hiệu quả công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK

3.2.1

Các giải pháp về mặt luật pháp

3.2.1.1

Hoàn thiện Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành

3.2.1.2

Hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK

3.2.1.3

Pháp luật hình sự

3.2.2 

Các giải pháp về cơ chế thực hiện

3.2.2.1 

Nâng cao tính độc lập và thẩm quyền của cơ quan thanh tra, xử lý vi phạm

3.2.2.2 

Tăng cường côngtác kiểm tra, giám sát, thực hiện thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề, trọng điểm

3.2.2.3 

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành có liên quan trong việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK

3.2.2.4 

Tăng cường hợp tác quốc tế và phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước trong điều tra, xử lý các hành vi vi phạm

3.2.2.5

Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho công chúng đầu tư để một mặt tích cực, chủ động tham gia thị trường nhưng mặt khác phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia thị trường.

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

 

Mã sách: UB.08.10
Chủ biên: Hoàng Đúc Long
Năm xuất bản: 2008

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Phát triển thị trường dịch vụ tài chính Việt Nam trong tiến trình hội nhập
Những vấn đề kinh tế Việt Nam (qua các bài viết của cán bộ viện KTVN đăng trên tạp chí NCKT...
Hoàn thiện khung pháp lý thị trường chứng khoán Việt Nam
Quyết định dự toán vốn đầu tư (Phân tích kinh tế các dự án đầu tư)
Đề tài “Một số giải pháp tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán...
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Làm thế nào để mượn được thẻ Thư viện mượn sách ?
Thông báo thi chuyên môn ngày 03/04/2019 đến 05/04/2019 (25/03/2019-10:38)
Các lớp chiêu sinh tháng 04/2019 (22/03/2019-09:38)
Các lớp chiêu sinh học tháng 1/2019 (13/02/2019-14:52)
Thông báo thi sát hạch đợt IV năm 2018 (22/01/2019-08:34)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

8040027
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng