Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin ngành chứng khoán đến năm 2010”

Đề tài “Hiện đại hóa  hệ thống công nghệ thông tin  ngành chứng khoán đến năm 2010”

 

Chủ nhiệm đề tài: TS.Trần Đình Quốc

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Tin học và Thống kê

Mã đề tài: UB.06.03

LỜI  MỞ ĐẦU

Tính cấp thiết của đề tài

Ngành chứng khoán là một ngành có yêu cầu rất cao về ứng dụng triển khai công nghệ thông tin. Trong bất kỳ quy trình nghiệp vụ nào của chứng khoán, người ta cũng thấy sự hiện diện của vai trò quan trọng của công nghệ thông tin. Có thể nói, trình độ ứng dụng công nghệ thông tin sẽ quyết định đến chất lượng hoạt động của thị trường; đảm bảo tính chất công bằng, minh bạch của thị trường.

Nhận thức được điều này, ngay từ những ngày đầu thành lập và phát triển, các cấp Lãnh đạo của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đều quan tâm đến việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý và điều hành thị trường. Kinh phí hàng năm cho công nghệ thông tin không ngừng được tăng. Nhiều chương trình dự án đã được triển khai và đưa vào ứng dụng, góp phần vào việc quản lý và điều hành thị trường được tốt hơn. Con người, nhân tố quan trọng quyết định đến khả năng triển khai và ứng dụng công nghệ thông tin không ngừng được chú trọng phát triển 

Tuy nhiên, ngành chứng khoán hiện nay chưa có một kế hoạch phát triển tổng thể về công nghệ thông tin. Các chương trình, dự án hiện nay vẫn mang tính chất đơn lẻ, phục vụ để giải quyết những bài toán nghiệp vụ phát sinh. Do ngành chứng khoán hiện chưa có kế hoạch tổng thể cho phát triển công nghệ thông tin  mang tính chất dài hạn, nên nhìn chung, các chương trình đề án hiện nay có chung một tình trạng là chỉ đáp ứng được cho nhu cầu trước mắt và chỉ phục vụ cho từng đơn vị riêng lẻ. Các chương trình chưa thể liên kết các hoạt động nghiệp vụ mang tính chất toàn ngành. Vì vậy, việc nghiên cứu các cơ sở lý luận và thực tiễn để hiện đại hoá công nghệ thông tin cho toàn ngành từ nay đến năm 2010 là rất cấp bách và có một ý nghĩa rất thiết thực.       

Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước

Hiện đại hóa công nghệ thông tin là chiến lược được đặt ra đối với bất cứ một ngành nào trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa như hiện nay. Vì vậy, những nghiên cứu để hiện đại hóa các vấn đề về công nghệ thông tin đã được thế giới đề cập trên các phương diện khác nhau, cả về chính sách và các giải pháp công nghệ.

Ngành chứng khoán Việt Nam mới ra đời. Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin được coi là một trong những công việc được ưu tiên hàng đầu để nhanh chóng đưa thị trường phát triển và sớm hòa nhập với các thị trường chứng khoán khác trong khu vực. Tuy nhiên, cho đến nay chúng ta chưa có một kế hoạch tổng thể về phát triển công nghệ thông tin cho toàn ngành chứng khoán. Các nghiên cứu để hiện đại hóa công nghệ thông tin mới chỉ được thực hiện riêng rẽ cho từng hệ thống hoặc bài toán cụ thể.

Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu là các vấn đề về công nghệ thông tin trong lĩnh vực chứng khoán: Kế hoạch phát triển; hạ tầng công nghệ; các chương trình ứng dụng; tổ chức hoạt động và nhân lực công nghệ.

 Các vấn đề này sẽ được nghiên cứu trên cơ sở tham khảo hệ thống công nghệ thông tin tại thị trường chứng khoán một số nước trong khu vực, khảo sát, đánh giá thực trạng hệ thống công nghệ thông tin ngành chứng khoán Việt Nam hiện nay, trên cơ sở đó sẽ đề xuất, kiến nghị các giải pháp để phát triển hệ thống công nghệ thông tin ngành chứng khoán Việt Nam, kế hoạch triển khai và lộ trình thực hiện từ nay đến năm 2010.

Phạm vi của đề tài

Phạm vi nghiên cứu của đề tài là các vấn đề cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng kế hoạch phát triển công nghệ thông tin của ngành chứng khoán từ nay đến 2010. Vì vậy, đề tài sẽ nghiên cứu và đề xuất về các vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin của ngành chứng khoán như về chiến lược phát triển, về hạ tầng công nghệ, về các chương trình ứng dụng, về tổ chức hoạt động công nghệ và về nhân lực cho công nghệ thống tin trong khoảng thời gian từ nay đến năm 2010. Trên cơ sở nghiên cứu đánh giá thực trạng về ứng dụng công nghệ thông tin hiện nay của ngành chứng khoán Việt Nam, đề tài sẽ đưa ra các giải pháp và kiến nghị để phát triển công nghệ thông tin ngành chứng khoán Việt Nam từ nay đến năm 2010.

Phương pháp tiến hành

- Thu thập và xử lý dữ liệu;

- Điều tra;

- Phân tích;

- Tổng hợp;

- Tổ chức hội thảo;

Kết cấu đề tài

Ngoài Phần mở đầu, Kết luận và các Phụ lục, Đề tài gồm 3 chương:

Chương 1: Trình bày tổng quan chung về hệ thống công nghệ thông tin ngành chứng khoán, vai trò của công nghệ thông tin trong hoạt động chứng khoán; kinh nghiệm phát triển công nghệ thông tin ngành chứng khoán tại một số nước trong khu vực và bài học cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chương 2: Trình bày thực trạng hệ thống công nghệ thông tin ngành chứng khoán Việt nam, một số vấn đề bất cập và nguyên nhân của những bất cập đó.

Chương 3: Trình bày định hướng và đề xuất các giải pháp nhằm phát triển hệ thống công nghệ thông tin ngành chứng khoán Việt Nam đến năm 2010 cùng kế hoạch triển khai và dự toán nguồn kinh phí thực hiện.

 

 

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

TỔNG QUAN CHUNG VỀ HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH CHỨNG KHOÁN

1.1.

Các cấu phần chính của hệ thống công nghệ thông tin và vai trò của hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động chứng khoán

1.1.1.

Các cấu phần chính của hệ thống công nghệ thông tin

1.1.2.

Vai trò của hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động chứng khoán

1.1.3.

Căn cứ pháp lý và mục tiêu của đề án

1.2.

Kinh nghiệm phát triển hệ thống công nghệ thông tin ngành chứng khoán tại một số nước trong khu vực

1.2.1.

Hệ thống công nghệ thông tin ngành chứng khoán tại Hàn Quốc

1.2.2.

Hệ thống công nghệ thông tin ngành chứng khoán tại Đài Loan

1.2.3.

Hệ thống công nghệ thông tin ngành chứng khoán tại Nhật Bản

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

2.1.

Chiến lược phát triển

2.1.1.

Thực trạng

2.1.2.

Nhận xét

2.2.

Các chương trình ứng dụng

2.2.1.

Thực trạng

2.2.2.

Nhận xét

2.3.

Tổ chức quản lý công nghệ thông tin

2.3.1.

Thực trạng

2.3.2.

Nhận xét

2.4.

Hạ tầng kỹ thuật

2.4.1.

Thực trạng

2.4.2.

Nhận xét

2.5.

Đào tạo và nhân lực

2.5.1.

Thực trạng

2.5.2.

Nhận xét

CHƯƠNG III.

HIỆN ĐẠI HOÁ HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010

3.1.

Định hướng phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2010

3.2.

Hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin ngành chứng khoán Việt Nam đến năm 2010

3.2.1.

Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin ngành chứng khoán

3.2.2.

Hệ thống các chương trình ứng dụng ngành chứng khoán

3.2.3.

Hệ thống cơ sở dữ liệu

3.2.4.

Tổ chức hoạt động công nghệ thông tin

3.2.5.

Đào tạo phát triển nguồn nhân lực

3.3.

Kế hoạch triển khai

3.4.

Dự toán kinh phí

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

Mã sách: UB.06.03
Chủ biên: TS.Trần Đình Quốc
Năm xuất bản: 2006

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Xây dựng và hoàn thiện khung pháp luật về chứng khoán và TTCK ở VN
Xây dựng và phát triển hoạt động lưu ký chứng khoán quốc tế trên thị trường chứng khoán...
Đề tài “Quỹ ETF và khả năng áp dụng ở Việt Nam”
Đề tài “Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thành viên tại Tâm giao dịch chứng khoán Thành...
Chính sách tiền tệ và điều tiết vĩ mô của ngân hàng trung ương
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Nếu chưa được tham gia lớp học về đào tạo chứng khoán thì tôi có được trở thành bạn đọc của Thư viện không ?
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
Các lớp chiêu sinh học tháng 06/2020 (20/05/2020-08:36)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
Lớp học chiêu sinh tháng 02 và 03/2020 (30/03/2020-09:02)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9734965
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng