Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Hoàn thiện phí và lệ phí cho các đối tượng tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam ”

 

Đề tài “Hoàn thiện phí và lệ phí cho các đối tượng tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam ”

 

Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Sơn

Đơn vị chủ trì: Ban phát triển thị trường

Mã đề tài: UB.06.07

LỜI NÓI ĐẦU

 

Tính cấp thiết của đề tài:

Phí và lệ phí là vấn đề nhạy cảm, phức tạp và công cụ tài chính quan trọng trong đời sống kinh tế- xã hội ở nước ta. Các quy định liên quan đến phí và lệ phí cho các đối tượng tham gia thị trường chứng khoán đã được quy định ngay từ khi thị trường bước đầu đi vào hoạt động, theo đó loại và mức phí, lệ phí được thiết lập đơn giản và chỉ tập trung vào một số loại phí, lệ phí cơ bản đáp ứng yêu cầu ban đầu của thị trường (dễ thu và dễ triển khai thực hiện) và có tính đến yếu tố ưu đãi khi thị trường mới đưa vào hoạt động.

Đến nay, sau 6 năm hoạt động, các đối tượng tham gia thị trường đã tiếp cận sử dụng các dịch vụ do thị trường chứng khoán cung cấp và bước đầu có doanh lợi khá tốt, do đó cần thiết phải có sự điều chỉnh của nhà nước thông qua công cụ tài chính thuế, phí, lệ phí để điều tiết hoạt động thị trường. Hơn nữa, Luật chứng khoán đã có hiệu lực quy định TTGDCK Tp. HCM; TTGDCK Hà Nội, TTLKCK tiến tới sẽ trở thành các pháp nhân độc lập, hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cùng với việc mở rộng quy mô và tăng cường cung cấp các dịch vụ cho thị trường đòi hỏi các tổ chức này phải có những nguồn thu nhất định để đáp ứng các khoản chi hoạt động và tiến tới tự chủ tài chính.

Bên cạnh đó, các quy định về phí, lệ phí tại các văn bản pháp luật quy định về phí và lệ phí trên thị trường chứng khoán sau một thời gian triển khai thực hiện cũng thấy rõ một số điểm  bất cập về loại và mức phí, lệ phí, do đó cần thiết phải có sự điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn của thị trường. Vì vậy, việc hoàn thiện chính sách phí và lệ phí tổng thể cho các đối tượng tham gia TTCK là cần thiết, nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước thông qua công cụ tài chính phí và lệ phí và tiết giảm một số khoản chi của ngân sách nhà nước cho hoạt động của các TTGDCK, TTLKCK. Việc hoàn chỉnh chính sách phí và lệ phí trên thị trường chứng khoán cũng cần được phân chia lộ trình thực hiện thành các giai đoạn khác nhau để đảm bảo các đối tượng tham gia thực hiện tốt nghĩa vụ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí mà không cản trở đến tiến trình phát triển của thị trường.

Đề tài “Hoàn thiện chính sách phí và lệ phí cho các đối tượng tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam” chính là nhằm giải quyết đòi hỏi thực tế đó.

 

Kết cấu của đề tài:

             Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 03 chương sau:

            Chương I: Tổng quan về công cụ tài chính phí và lệ phí trên thị trường chứng khoán và kinh nghiệm của các nước.

            Chương II: Thực trạng chính sách phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

            Chương III: Hoàn thiện chính sách phí và lệ phí đối với các đối tượng tham gia thị trường chứng khoán.

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

TỔNG QUAN VỀ CÔNG CỤ TÀI CHÍNH VÀ PHÍ LỆ PHÍ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ KINH NGHIỆM CỦA CÁC NƯỚC

1.

Tổng quan về chính sách phí và lệ phí

2.

Chính sách phí và lệ phí trong lĩnh vực tài chính

2.1.

Phí, lệ phí trong bảo hiểm

2.2.

Phí, lệ phí trong ngân hàng

3.

Mục tiêu và vai trò của phí, lệ phí

4.

Các nội dung chủ yếu của chính sách phí và lệ phí đối với thị trường chứng khoán- Kinh nghiệm Quốc tế và bài học đối với Việt Nam

4.1.

Lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

4.1.1.

Khái niệm

4.1.2.

Các  loại lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

4.1.3.

Bài học kinh nghiệm về xây dựng chính sách lệ phí

4.2.

Phí trong lĩnh vực chứng khoán

4.2.1.

Khái niệm

4.2.2.

Các loại phí trong lĩnh vực chứng khoán

4.2.3.

Bài học kinh nghiệm về xây dựng chính sách phí

 

Kết luận chương 1

CHƯƠNG II.

 THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH PHÍ VÀ LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN

1.

Khung pháp lý hiện hành về phí và lệ phí  nói chung  và phí, lệ phí đối với thị trường chứng khoán Việt Nam

1.1.

Khái quát chung về TTCK Việt Nam, chính sách quản lý và điều tiết thị trường chứng khoán qua phí và lệ phí

1.2.

Chính sách phí, lệ phí hiện hành trên thị trường chứng khoán Việt Nam

2.

Thực trạng triển khai chính sách phí và lệ phí trên TTCK Việt Nam

2.1.

Lệ phí do UBCKNN thu

2.2.

Phí do TTGDCK, TTLKCK thu

2.3.

Phí do các tổ chức cung cấp dịch vụ trên TTCK thu

3.

Đánh giá chính sách hiện hành về phí và lệ phí đối với lĩnh vực chứng khoán

3.1.

Đánh giá các quy định phí, lệ phí do UBCK, các TTGDCK, SGDCK và TTLKCK thu tại Thông tư 110/2002/TT-BTC và Thông tư 11/2006/TT-BTC

3.1.1.

Đối với các khoản lệ phí do UBCKNN thu

3.1.2.

Đối với các khoản thu phí do TTGDCK thu

3.1.3.

Đối với khoản thu phí do TTLKCK thu

3.2.

Đánh giá thực trạng các loại phí do các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán thu quy định tại Thông tư 01/2000/TT-UBCK1 và Thông tư 02/2000/TT-UBCK

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG II

CHƯƠNG II.

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÍ VÀ LỆ PHÍ ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

1.

Định hướng cơ bản phát triển TTCK giai đoạn 2006-2010

2.

Đề xuất tổng thể chính sách phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán Việt Nam

2.1.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung các loại phí, lệ phí do UBCKNN thu

2.1.1.

Các loại lệ phí chỉ thu một lần khi cấp phép

2.1.2.

Các loại lệ phí thu theo nghiệp vụ phát sinh

2.1.3.

Các loại phí bổ sung theo nghiệp vụ do UBCKNN thu

2.2.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung các loại phí do SGDCK, TTGDCK thu

2.2.1.

Các loại phí thu hàng năm

2.2.2.

Các loại phí thu khi có nghiệp vụ phát sinh

2.3.

Đề xuất sử đổi bổ sung các loại phí do TTLKCK thu

2.3.1.

Các loại phí thu hàng năm

2.3.2.

Các loại phí thu hàng tháng

2.3.3.

Các loại phí thu khi có nghiệp vụ phát sinh

2.4.

Đề xuất sửa đổi bổ sung các loại phí do các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán thu

2.5.

Đề xuất các loại phí có liên quan tới việc tổ chức và quản lý giao dịch  chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết

2.5.1.

Các khoản phí do UBCKNN thu

2.5.2.

Các khoản phí do TTGDCK Hà Nội thu

2.5.3.

Các khoản phí do TTLKCK thu

2.5.4.

Các khoản phí do CTCK thu

3.

Giải pháp kiến nghị

3.1.

Ban hành thông tư quy định về phí và lệ phí

3.2.

Tổ chức thực hiện

 

Kết luận chương 3

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

Mã sách: UB.06.07
Chủ biên: TS Nguyễn Sơn
Năm xuất bản: 2006

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Đề tài “Những yêu cầu kỹ thuật xây dựng hệ thống giao dịch tập trung cho thị trường...
Định hướng phát triển công nghệ thông tin ngành chứng khoán Việt Nam đến năm 2010
Mô hình hệ thống kế toán áp dụng cho công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán
Đầu tư tài chính
Cẩm nang đầu tư trên thị trường chứng khoán
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Tôi là người chưa biết gì về chứng khoán liệu có thể theo học các khóa học ở Trung tâm được không ?
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
Các lớp chiêu sinh học tháng 06/2020 (20/05/2020-08:36)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
Lớp học chiêu sinh tháng 02 và 03/2020 (30/03/2020-09:02)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9735157
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng