Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài ”Tổ chức kinh doanh dịc vụ chứng khoán Việt Nam nhìn từ góc độ so sánh”

Đề tài  ”Tổ chức kinh doanh dịc vụ chứng khoán Việt Nam nhìn từ góc độ so sánh”

 

Chủ nhiệm đề tài: ThS.Nguyễn Quang Việt

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế UBCKNN

Mã đề tài: UB.06.11

 

LỜI MỞ ĐẦU

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và nghị Quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chương trình xây  dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XI, nhiệm kỳ (2002-2007), Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tiến hành các bước triển khai xây dựng dự án Luật Chứng khoán và dự án đã được Quốc hội thông qua vào tháng 5/2006 và có hiệu lực thi hành vào tháng 7/2007.

            Trong quá trình xây dựng Luật, xuất hiện nhiều ý kiến khác nhau về các nội dung cần được điều chỉnh trong Luật như về đối tượng, phạm vi  điều chỉnh của Luật, về mô hình hoạt động của thị trường, về các tổ chức hoạt động kinh doanh chứng khoán.... Cụ thể, về các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán, có quan điểm cho rằng chế định pháp lý về tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán như hiện nay của Việt Nam là phù hợp với điều kiện thực tế của thị trường. Tuy nhiên cũng có những quan điểm cho rằng nội hàm của các quy định pháp luật về các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán là quá hẹp, chưa phù hợp với pháp luật về chứng khoán của các nước trong khu vực và trên thế giới.

            Qua quá trình nghiên cứu so sánh pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của các nước cho thấy các Sở giao dịch chứng khoán. Trung tâm lưu ký chứng khoán trên thế giới  hiện nay phần lớn đều được xây dựng theo mô hình thành viên hoặc mô hình công ty cổ phần, trong đó  mô hình thành viên là mô hình phổ biến nhất  (Thái Lan, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật). Và nếu theo mô hình này thì theo quy định cảu pháp luật tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán không chỉ  bao gồm các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và ngân hàng lưu ký mà còn bao gồm cả Sở GDCK và TTLKCK.

            Vì vậy, để nhận diện một cách toàn diện các quy định của pháp luật về tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán thì viêc ứng dụng Luật so sánh để nghiên cứu là cấn thiết.

            Luật so sánh có tính ứng dụng cao, có  vai trò hệ thống hóa và hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc gia, do đó, nó đã được chọn làm phương tiện để nghiên cứu và thực hiện đề tài ”Tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán Việt Nam nhìn từ góc độ Luật so sánh ”. Với các phương pháp và cách thức nghiên cứu của Luật  so sánh.

Với các phương pháp và cách thức nghiên cứu của Luật so sánh và đối tượng nghiên cứu  là hệ thống các chế định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của các quốc  gia trong khu vực và trên thế giới, đề tài sẽ tìm ra những nét tương đồng và khác biệt  giữa các quy định  pháp luật của Việt Nam  và nước ngoài về tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán; đồng thời lý giải  những điểm tương đồng  và khác biệt ấy để tiến hành đánh giá so sánh nhằm đưa ra các giải pháp, từ đó có những bước triển khai thi hành Luật Chứng khoán thích hợp.

           

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

Luật so sánh và một số ứng dụng trong nghiên cứu hoàn thiện chế định pháp luật về tổ chức  kinh doanh, dịch vụ chứng khoán

   I.

Khái quát về Luật so sánh

1.

Khái niệm và quá trình phát triển luật so sánh

2.

Đối tượng  và phương pháp nghiên cứu Luật so sánh

II.

Ứng dụng Luật so sánh  trong nghiên cứu hoàn thiện chế định pháp luật về tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán

1.

Hỗ trợ tiến trình thống nhất hóa pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

2.

Hỗ trợ hoàn thiện pháp luật về tổ chức kinh doanh và dịch vụ chứng khoán

3.

Hỗ trợ áp dụng pháp luật giải quyết tranh chấp quốc tế trong lĩnh vực  kinh doanh dịch vụ chứng khoán

4.

Hõ trợ hoạt động kinh doanh, dịch vụ chứng khoán

CHƯƠNG II.

Pháp luật về tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán Việt Nam  dưới góc độ so sánh  với luật pháp quốc tế-những điểm tương đồng và khác biệt

I.

Khái niệm vế tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán

 

Pháp luật của Việt Nam và nước ngoài về tổ chức và hoạt động của các chủ thể kinh doanh, dịch vụ chứng khoán

1.

Pháp luật về tổ chức  và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

1.1.

Thực trạng pháp luật Việt Nam  về tổ chức  và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

1.2.

Quy định về tổ chức  và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ  theo pháp luật nước ngoài

1.3.

Một số kết luận rút ra dưới góc độ so sánh luật pháp

2.

Pháp luật về tổ chức hoạt động cảu Sở GDCK, Trung  tâm GDCK

2.1.

Thực trạng pháp luật Việt Nam về  tổ chức  và hoạt động của Sở GDCK, Trung tâm GDCK

2.2.

Quy định về tổ chức và hoạt động cảu Sở GDCK, Trung tâm GDCK theo pháp luật nước ngoài

2.3.

Một số kết luận rút ra dưới góc độ so sánh luật pháp

3.

Pháp luật về tổ chức và hoạt động của Trung tâm lưu ký chứng khoán

3.1.

Thực trạng pháp luật Việt Nam  về tổ chức và hoạt động của Trung tâm lưu ký chứng khoán

3.2.

Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm lưu ký chứng khoán theo pháp luật nước  ngoài

3.3.

Một số kết luận rút ra dưới góc độ so sánh luật pháp

4.

Pháp luật về tổ chức và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán

4.1.

Thực trạng pháp luật Việt Nam về tổ chức  và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán

4.2.

Quy định về tổ chức hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán theo pháp luật nước ngoài

4.3.

Một số kết luận rút ra dưới góc độ so sánh luật pháp

CHƯƠNG III.

Giải  pháp hoàn thiện pháp luật về tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng  khoán ở Việt Nam  trên cơ sở ứng dụng một số kết quả nghiên cứu so sánh

I.

Căn cứ định hướng hoàn thiện pháp luật về tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán ở Việt Nam

1.

Chủ trương của Đảng và Nhà nước về pháp triển thị trường  chứng khoán và hoàn thiện hệ thống pháp luật về chứng khoán

2.

Phương hướng hoàn thiện pháp luật về  tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán ở Việt Nam

II.

Một số giải pháp cơ bản để hoàn thiện pháp luật về tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán ở Việt Nam

1.

Hoàn thiện pháp luật chuyên ngành  về tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán ở Việt Nam

2.

Hoàn thiện pháp luật có liên quan

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

Mã sách: UB.06.11
Chủ biên: ThS.Nguyễn Quang Việt
Năm xuất bản: 2006

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Lập trình trò chơi với Flash 1
Đề tài “Nghiên cứu khả năng áp dụng mô hình đối tác thanh toán trung tâm – CCP- ở Việt...
Tăng cường quản trị công ty tại các công ty cổ phần, công ty niêm yết ở Việt Nam
Hoàn thiện khung pháp lý về niêm yết cổ phiếu của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường...
Đề tài “Tìm hiểu về các sản phẩm chứng khoán hóa và khả năng áp dụng ở Việt Nam”
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Xin cho hỏi thuật ngữ Lưu ký có nghĩa là gì ?">Xin cho hỏi thuật ngữ Lưu ký có nghĩa là gì ?
Các lớp chiêu sinh tháng 06/2019 (20/06/2019-08:36)
Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
Các lớp chiêu sinh học tháng 5/2019 (20/05/2019-10:20)
Thông báo thi chuyên môn ngày 08/05/2019 đến 10/05/2019 (07/05/2019-09:37)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

8486895
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng