Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “ Xây dựng phát triển hệ thống đại lý chuyển nhượng chứng khoán tại Việt Nam ”

Đề tài “ Xây dựng phát triển hệ thống đại lý chuyển nhượng chứng khoán tại Việt Nam ”

 Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đỗ Thư Trang

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Lưu ký chứng khoán – Chi nhánh Tp.HCM

Mã đề tài: UB.06.13.          

LỜI MỞ

Tính cấp thiết của đề tài

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã đi qua được gần 6 năm, hàng hóa trên thị trường ngày càng phong phú, các định chế tham gia vào thị trường  chứng khoán ngày càng nhiều hơn và chuyên nghiệp hơn, người đầu tư ngày càng quan tâm  đến thị trường chứng khoán và xem thị trường chứng khoán như là một kênh quan trọng trong các quyết định đầu tư của mình. Các TCPH chứng khoán cũng nhận ra được những lợi ích mà thị trường mang lại. Đây  là những tiền đề hết sức quan trọng cho việc hình thành nên  hệ thống các ĐLCN.

Thực tế cho thấy thời gian qua trên thị trường cũng đã manh nha hình thành những dịch vụ mang tính chất hoạt động ĐLCN. Tuy nhiên, các dịch vụ này còn hết sức sơ khai không theo một quy chuẩn, trong khi đó cac văn bản pháp luật hầu như bỏ ngỏ. Điều này dễ dẫn đến những rủi ro cho thị trường chứng khoán và đặc biệt là cho người đầu tư.

 Kết cấu của đề tài: Gồm 3 chương

Chương 1: Tổng quan về ĐLCN chứng khoán và bài học kinh nghiệm từ một số nước

Chương 2: Thực trạng đánh giá về hoạt động ĐLCN  chứng khoán tại Việt Nam.

Chương 3: Xây dựng và phát triển hoạt động ĐLCN chứng khoán tại Việt Nam

 

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

TỔNG QUAN VỀ ĐẠI LÝ CHUYỂN NHƯỢNG  CHỨNG  KHOÁN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ MỘT SỐ NƯỚC

1.

Tổng quan về đại lý chuyển nhượng  chứng khoán

1.1.

Khái niệm về đại lý chuyển nhượng chứng khoán

1.2.

Vai trò, chức năng của đại lý chuyển nhượng  chứng khoán trong các giao dịch chứng khoán

1.2.1.

Chức năng đại lý chuyển nhượng

1.2.2.

Vai trò của đại lý chuyển nhượng

2.

Cơ sở pháp lý về hoạt động của đại lý chuyển nhượng chứng khoán

2.1.

Khung  pháp lý

2.2.

Hình thức sở hữu của đại lý chuyển nhượng

2.3.

Cơ sở vật chất kỹ thuật , hạ tầng cơ sở  xây dựng và đưa ra các giải pháp quản trị và dự phòng rủi ro

2.3.1.

Cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng cơ sở

2.3.2.

Xây dựng và đưa ra các giải pháp quản trị và dự phòng rủi ro

2.4.

Các điều kiện khác

3.

Khảo sát mô hình đạilý chuyển nhượng chứng khoán của một số nước trên thế giơi

3.1.

Mô hình của Hàn Quốc

3.1.1.

Quản lý Sổ cổ đông

3.1.2.

Quản lý việc cầm cố chứng chỉ chứng khoán (Cầm cố của hệ thống không lưu ký )

3.1.3.

Ghi nhận tài sản được ủy thác và hủy bỏ việc ủy thác  tài sản của người sở hữu

3.1.4.

Chốt/ Thông báo danh sách cổ đông

3.1.5.

Phát hành  chứng khoán

3.1.6.

Các  dịch vụ khác

3.2.

Mô hình của Thái Lan

3.2.1.

Đăng ký việc chuyển nhượng chứng khoán

3.2.2.

Thay đổi thông tin trên hệ thống đăng ký chứng khoán

3.2.3.

Thông báo về việc cầm cố và giải tỏa cầm cố  chứng khoán

3.2.4.

Thông báo về việc tịch biên và bở tịnh biên chứng khoán

3.2.5.

Phát hành chứng chỉ chứng khoán

3.2.6.

Kiểm tra và yêu cầu bản sao các thông tin của hệ thống đăng ký chứng khoán

3.2.7.

Thực hiện vai trò của một đại lý phát hành cheque trong việc tnanh toán tiền và lãi

3.3.

Mô hinh Mỹ

3.3.1.

Phát hành và hủy chứng chỉ chứng khoán

3.3.2.

Hoạt động như một tổ chức trung gian của TCPH

3.3.3.

Đảm trách các vấn đề liên quan đến chứng chỉ chứng khoán bị mất cắp bị phá hỏng  hay bị mất

3.4.

Mô hình của Singapore

3.4.1.

Các dịch vụ liên quan đến phát hành lần đầu ra công chúng

3.4.2.

Duy trì hệ thống đăng ký của các cổ đông

3.4.3.

Các dịch vụ liên quan đến việc giao tiếp cổ đông

3.4.4.

Hỗ trợ TCPH  việc thực hiện các quyền

3.5.

Bài học kinh nghiệm về xây dựng và hoàn  thiện hoạt động ĐLCN tại Việt Nam

3.5.1.

Đại lý chuyển nhượng hay đại lý đăng ký

3.5.2.

Văn bản pháp quy đại lý chuyển nhượng

3.5.3.

Các dịch vụ đại lý chuyển nhượng

3.5.3.1.

Quản lý Sổ cổ đông

3.5.3.2.

Thực hiện quyền cho các TPCH

3.5.3.3.

Các dịch vụ khác

3.5.4.

Cơ sở vật chất kỹ thuật

4.

Kết luận chương 1

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG  CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM

1.

Thực trạng hoạt động đại lý chuyển nhượng

1.1.

Trung tâm Lưu ký chứng khoán

1.1.1.

Khung pháp lý điều chỉnh

1.1.2.

Mô hình tổ chức

1.1.3.

Mô hình hoạt động và vận hành

1.1.4.

Các dịch vụ cung cấp

1.1.4.1.

Đăng ký chứng khoán mới phát hành

1.1.4.2.

Quản lý Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán

1.1.4.3.

Lập danh sách người sở hữu chứng khoán

1.1.4.4.

Thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán

1.1.4.5.

Quản lý chứng chỉ chứng  khoán và Sổ chứng nhận cổ đông

1.1.4.6.

Chuyển  quyền sở hữu trong các trường hợp thừa kế

1.1.5.

Về hàng hóa tham  gia thị trường

1.1.6.

Về công nghệ kỹ thuật xử lý thông tin và thông tin liên lạc

1.1.7.

Quản lý rủi ro trong hoạt động đăng ký

1.2.

Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn

1.2.1.

Chuyển nhượng chứng khoán cho các cổ đông có yêu cầu

1.2.2.

Cấp giấy chứng nhận  sở hữu cổ phần cho những cổ đông đã đánh mất giấy chứng nhận

1.2.3.

Quản lý Sổ cổ đông

1.2.4.

Thực hiện quyền

1.3.

Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt

1.3.1.

Thực hiện chuyển nhượng chứng khoán

1.3.2.

Thực hiện quyền

1.3.2.1.

Lập danh sách cổ đông

1.3.2.2.

Quyền nhận cổ tức

1.3.2.3.

Quyền tham dự đại hội cổ đông

1.3.2.4.

Quyền khác

1.3.3.

Quản lý Sổ cổ đông

1.3.4.

Xử lý trường hợp mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

1.3.5.

Quản lý Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần trắng

1.4.

Công ty cổ phần chứng khoán TP.HCM

1.4.1.

Thực hiện chuyển nhượng chứng khoán cho các cổ đông

1.4.2.

Quản lý Sổ cổ đông

1.4.3.

Thực hiện quyền

1.4.4.

Các dịch vụ khác

2.

Đánh giá về hoạt động của dại lý chuyển nhượng tại Việt Nam

2.1.

Đặc điểm của hoạt động đại lý chuyển nhượng

2.2.

Ưu điểm và nhược điểm của đại lý  chuyển nhượng

2.2.1.

Ưu điểm

2.2..2.

Nhược điểm

2.3.

Thực trạng hoạt động của đại lý chuyển nhượng

2.3.1.

Khung pháp lý

2.3.2.

Cơ cấu tổ chức

2.3.3.

Cơ sở vật chất kỹ thuật công nghệ thông tin

2.3.4.

Các loại hình dịch vụ

3.

Sự cần thiết phải quản lý hoạt động ĐLCN chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

3.1.

Sự tồn tại hoạt động của một ĐLCN

3.2.

Việc xây dựng các quy phạm  pháp luật liên quan đến hoạt động ĐLCN

4.

Kết luận chương 2

CHƯƠNG III.

XÂY DƯNG VÀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG  ĐẠI LÝ CHUYỂN NHƯỢNG

1.

Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động của ĐLCN chứng khoán

2.

Lộ trình phát triển của ĐLCN

3.

Xây dựng mô hình ĐLCN tại Việt Nam

4.

Nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển các loại  sản phẩm dịch vụ mới

4.1.

Nâng cao chất lượng dịch vụ

4.2.

Phát triển loại hình dịch vụ mới

5.

Phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật

6.

Phát triển hệ thống quản trị rủi ro

7.

Tăng cường phát triển đào tạo nguồn nhân lực

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

Mã sách: UB.06.13
Chủ biên: ThS. Đỗ Thư Trang
Năm xuất bản: 2006

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Đề tài “Giải pháp hình thành và phát triển nhà tạo lập thị trường chứng khoán ở Việt...
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Ủy ban chứng khoán Nhà nước năm 1999
Đề tài “Giải pháp tăng cường hiệu quả công tác giải quyết tố cáo và tranh chấp trong lĩnh...
Đề tài “Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát thị trường chứng...
Đề tài “Xây dựng cơ chế quản lý chào bán chứng khoán ra công chúng dựa trên công bố thông...
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Tôi là người chưa biết gì về chứng khoán liệu có thể theo học các khóa học ở Trung tâm được không ?
Lớp học chiêu sinh tháng 07/2020 (06/07/2020-10:58)
Thông báo thi chuyên môn ngày 24/06/2020 đến 26/06/2020 (19/06/2020-10:07)
Các lớp chiêu sinh tháng 06/2020 (17/06/2020-09:38)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9848402
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Phó Giám đốc Trung tâm - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương