Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Hàng hóa cho thị trường chứng khoán Việt Nam – Thực trạng và một số giải pháp phát triển”

Đề tài “Hàng hóa cho thị trường chứng khoán Việt Nam – Thực trạng và một số giải pháp phát triển”

 

Chủ nhiệm đề tài: TS.Vũ Thị Kim Liên

Đơn vị chủ trì: UBCKNN

Mã đề tài: UB.05.06

LỜI MỞ ĐẦU

 Tính cấp thiết của đề tài

 Phát triển thị trường chứng khoán là một trong hai nhiệm vụ cơ bản của cơ quan quản lý ngành chứng khoán, đồng thời cũng là nhiệm vụ của cả xã hội, nhằm khơi thông các nguồn huy động vốn trong xã hội và phân bổ một cách có hiệu quả các nguồn vốn này sao cho mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Để phát triển TTCK, điều thiết yếu là cần phát triển “cung” và “cầu” hàng hóa cho thị trường, trong đó “cung” hàng hoá thực chất liên quan tới hoạt động phát hành và niêm yết chứng khoán của các tổ chức kinh tế trên thị trường.

Thị trường chứng khoán Việt nam là thị trường đang trong giai đoạn hình thành và phát triển ban đầu, vấn đề cung hàng hoá tuy có nhiều tiềm năng, nhưng hiện còn nhiều bất cập. Rất nhiều doanh nghiệp nhà nước chưa muốn cổ phần hoá theo đúng chủ trương của Nhà nước, nhiều công ty cổ phần chưa phát hành chứng khoán ra công chúng, nhiều công ty đại chúng chưa có động lực niêm yết trên TTCK mặc dù đã có một số chính sách khuyến khích, ưu đãi của Nhà nước. Để tăng cung hàng hoá cho TTCK về quy mô và chất lượng, nguyên nhân của những vấn đề này cần phải được xem xét từ nhiều góc độ một cách toàn diện, đầy đủ. Vì vậy, đề tài này được đề xuất nhằm tìm hiểu và hệ thống hoá những vấn đề bất cập về cung hàng hoá cho TTCK Việt Nam và nguyên nhân của những bất cập này. Trên cơ sở đó sẽ đề xuất các giải pháp phát triển hàng hoá cho TTCK Việt nam một cách toàn diện, hướng tới sự phát triển ổn định cho thị trường chứng khoán Việt nam.

 

Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước

Cho đến nay các vấn đề về chứng khoán, TTCK, phát hành, niêm yết chứng khoán đã được nghiên cứu ở nhiều đề tài, tuy nhiên ở các góc độ khác. Đề tài này đề cập các vấn đề liên quan đến chứng khoán dưới góc độ là đối tượng hàng hoá cho TTCK, ví dụ vấn đề phát hành chứng khoán ở đây không được đề cập dưới góc độ kỹ thuật, phương thức phát hành, mà đi sâu vào chủ thể phát hành và chứng khoán phát hành, nhằm tìm giải pháp cho những tồn tại cản trở các doanh nghiệp phát hành chứng khoán ra công chúng .  

Vấn đề phát triển hàng hoá cho TTCK tuy có những quy luật vận động chung, nhưng nó cũng phụ thuộc riêng vào điều kiện và đặc thù của mỗi quốc gia, chính vì vậy, ngoài những quy luật chung thì mỗi quốc gia cũng cần nghiên cứu những điểm đặc thù áp dụng riêng cho mình.

 

Mục tiêu nghiên cứu

            Trên cơ sở tìm hiểu những vấn đề cơ bản về hàng hoá, phát triển hàng hoá, những yếu tố tác động tới việc phát triển hàng hoá trên TTCK nói chung; Tìm hiểu kinh nghiệm phát triển hàng hoá cho TTCK ở một số nước;

Tìm hiểu và đánh giá thực trạng về hàng hoá của TTCK Việt Nam, hệ thống những vấn đề bất cập và nguyên nhân của nó; Đề tài kiến nghị các giải pháp cơ bản nhằm phát triển hàng hoá cho TTCK Việt nam.

 Phạm vi của đề tài

Phạm vi nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu các vấn đề về phát triển hàng hoá của TTCK. Như vậy, đề tài sẽ đề cập đến việc phát triển số lượng, chất lượng và chủng loại chứng khoán giao dịch trên TTCK. Nếu xét từ góc độ khác nó sẽ đề cập đến các hoạt động phát hành, niêm yết và các chủ thể phát hành, niêm yết chứng khoán. Tuy nhiên đề tài chỉ đề cập ở góc độ hoạt động có liên quan trực tiếp đến số lượng, chất lượng và chủng loại hàng hóa chứng khoán trên thị trường.

 Phương pháp tiến hành

Dựa trên cơ sở các tài liệu trong và ngoài nước, nhóm nghiên cứu tiến hành thu thập, nghiên cứu, phân tích và đánh giá những vấn đề về lý luận, khảo sát kinh nghiệm của thị trường chứng khoán thế giới, nhằm tìm ra những quy luật chung về phát triển hàng hoá cho TTCK nói chung; Thu thập số liệu, thông tin về hàng hoá và những yếu tố tác động đến phát triển hàng hoá trên TTCK Việt nam; phân tích, tổng hợp, đánh giá và đề xuất giải pháp.

 Kết cấu đề tài

Đề tài gồm 3 chương

Chương 1: Trình bày những nội dung cơ bản về TTCK và hàng hoá của TTCK; phát triển hàng hoá của TTCK; các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến vấn đề phát triển hàng hoá của TTCK; Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho TTCK Việt Nam;

Chương 2: Trình bày thực trạng về hàng hoá của TTCK Việt nam hiện nay, đánh giá thực trạng; hệ thống một số vấn đề bất cập và nguyên nhân của những bất cập.

Chương 3: Trình bày phương hướng và các đề xuất giải pháp nhằm phát triển hàng hoá cho TTCK Việt nam.

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HÀNG HOÁ - KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN HÀNG HOÁ CHO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

1.1.

Những vấn đề cơ bản về hàng hoá và phát triển hàng hoá trên TTCK

1.1.1.

Một số khái niệm và đặc điểm cơ bản về hàng hoá trên TTCK

1.1.2.

Phát triển hàng hóa cho TTCK

1.1.3.

Ý nghĩa và tầm quan trọng của việc phát triển hàng hóa cho thị trường chứng khoán

1.1.4.

Các yếu tố tác động đến phát triển hàng hoá trên TTCK

1.1.4.1.

Trình độ và môi trường phát triển kinh tế - xã hội

1.1.4.2.

Nhu cầu phát hành chứng khoán của chủ thể kinh tế

1.1.4.3.

Môi trường, chính sách vĩ mô

1.1.4.4.

Hệ thống pháp luật điều chỉnh TTCK nói chung  và phát hành, niêm yết chứng khoán nói riêng

1.1.4.5.

Các yếu tố tác động khác

1.2.

Kinh nghiệm quôc tế về phát triển hàng hóa cho TTCK

1.2.1

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc

1.2.2.

Thị trường chứng khoán Đài Loan

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG VỀ HÀNG HOÁ VÀ PHÁT TRIỂN HÀNG HOÁ  CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN  VIỆT NAM

2.1.

Thực trạng về hoạt động cung hàng hóa trên TTCK Việt Nam

2.1.1.

Thị trường cổ phiếu

2.1.1.1.

Thực trạng về các nguồn cung cổ phiếu cho TTCK

2.1.1.2.

Hoạt động phát hành, niêm yết và giao dịch cổ phiếu trên thị trường

2.1.1.3.

Nhận xét chung về hoạt động phát hành, niêm yết và giao dịch cổ phiếu trên TTCK

2.1.2.

Thị trường trái phiếu

2.1.3.

Chứng khoán khác

2.2.

Đánh giá và phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế

CHƯƠNG III.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HÀNG HOÁ CHO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN  VIỆT NAM

3.1.

Các quan điểm chỉ đạo, chiến lược phát triển hàng hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam

3.2.

Các điều kiện để tăng cung hàng hóa cho thị trường chứng khoán

3.3.

Các giải pháp

3.3.1.

Tiếp tục cải cách kinh tế, tạo điều kiện cho khu vực tư nhân phát triển

3.3.2.

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý

3.3.3.

Tăng cường tính minh bạch của nền kinh tế

3.3.4.

Hoàn thiện bộ máy và nâng cao năng lực quản lý, điều hành và giám sát thị trường chứng khoán

3.3.5.

Tuyên truyền, giáo dục và thông tin cho các công ty phát hành, niêm yết

3.3.6.

Khuyến khích cầu chứng khoán

3.3.7.

Các giải pháp kỹ thuật, công nghệ thông tin, lưu ký, thanh toán tập trung để tăng tính thanh khoản

3.3.8.

Các giải  pháp khác

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

Mã sách: UB.05.06
Chủ biên: TS.Vũ Thị Kim Liên
Năm xuất bản: 2005

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Đề tài “Thẩm quyền điều tra của cơ quan quản lý thị trường Chứng khoán- Kinh nghiệm Quốc...
Đề tài: Phát triển thị trường thứ cấp trái phiếu Chính phủ tại Việt Nam
Đề tài “Một số giải pháp cơ bản nhằm quản lý và giao dịch cổ phiếu quỹ trên thị...
Đề tài “Hoàn thiện chế độ kế toán công ty chứng khoán”
Đề tài “Các giải pháp tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực...
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Tôi mong muốn nhận chứng chỉ hành nghề do UBCK Nhà nước cấp, tôi cần
- Tham gia những khóa học nào ?
- Học phí bao nhiêu ?
- Thời gian học như thế nào ?
- Địa điểm ở đâu ?
- Thủ tục giấy tờ cần những gì ?

">Tôi mong muốn nhận chứng chỉ hành nghề do UBCK Nhà nước cấp, tôi cần- Tham gia những khóa học...
Các lớp chiêu sinh học tháng 5/2019 (20/05/2019-10:20)
Thông báo thi chuyên môn ngày 08/05/2019 đến 10/05/2019 (07/05/2019-09:37)
Thông báo thi sát hạch đợt I năm 2019 (04/05/2019-10:11)
Các lớp chiêu sinh tháng 04/2019 (08/04/2019-09:27)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

8317484
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng