Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Cơ chế tài chính áp dụng cho Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam ”

Đề tài “Cơ chế tài chính áp dụng cho Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam ”

Chủ nhiệm đề tài: CN Đoàn Thị Thọ

Đơn vị chủ trì: Ban Kế hoạch Tài chính

Mã đề tài: UB.05.13

LỜI MỞ ĐẦU

 

Trong xu thế toàn cầu hóa và đa phương hoá nền kinh tế, bất kỳ đất nước nào muốn phát triển, đều cần phải có sự hội nhập với nền kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Theo quy luật kinh tế, nền kinh tế thị trường phải tuân thủ các định chế tài chính đã được hình thành và đang tiếp tục phát triển ở các nước có nền kinh tế thị trường phát triển. Một trong những định chế tài chính không thể thiếu được trong nền kinh tế thị trường đó là thị trường chứng khoán (TTCK). Thực tế quá trình phát triển tại các nước cho thấy, TTCK thực sự là công cụ tối ưu nhất để giải quyết vấn đề nguồn vốn đầu tư trung và dài hạn cho các doanh nghiệp. TTCK cũng là phương tiện hữu hiệu để tiếp tục đưa nền kinh tế và các doanh nghiệp nước ta hoà nhập với nền kinh tế trên thế giới.

Tại hầu hết các nước trên thế giới, thị trường chứng khoán đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của các quốc gia. Trong điều kiện nền kinh tế còn phát triển ở mức độ thấp như nước ta hiện nay, thị trường chứng khoán là một trong những chìa khóa quan trọng để tìm ra lời giải về cung cấp nguồn vốn đầu tư trung và dài hạn cho các doanh nghiệp và chính phủ. Trong những năm qua, Chính phủ đã có nhiều chính sách vĩ mô và các biện pháp kinh tế cũng như hành chính nhằm đổi mới và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả của những chính sách đó là tạo ra sự hình thành và phát triển hoạt động của các Trung tâm Giao dịch Chứng khoán - tiền thân của các Sở giao dịch chứng khoán sau này. Các Trung tâm Giao dịch chứng khoán (Trung tâm) ra đời để thực hiện mục tiêu huy động vốn trung và dài hạn, thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô cho mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 Phát triển hoạt động của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán không những sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, mà còn thông qua nó để điều tiết hoạt động của nền kinh tế như một công cụ kinh tế vĩ mô. Từ đó, tạo ra sự ổn định trong nền kinh tế của đất nước. Ở một nước mà phần lớn lao động làm nông nghiệp như nước ta thì chính thị trường chứng khoán mà hạt nhân là các Trung tâm Giao dịch chứng khoán là công cụ thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy tính năng động, linh hoạt để nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra hệ thống liên kết giữa các thực thể kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi thế của các bên tham gia.

Các Trung tâm Giao dịch Chứng khoán được thành lập theo Quyết định số 127/1998/QĐ/TTg ngày 11 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Trong thời kỳ đầu mới thành lập, Trung tâm thực hiện theo cơ chế tài chính áp dụng cho đơn vị hành chính sự nghiệp có thu. Tuy nhiên, cơ chế này mang nặng tính cứng nhắc, áp đặt của cơ chế tài chính hành chính sự nghiệp để sử dụng cho một định chế tài chính hoạt động trong nền kinh tế thị trường.

Cùng với tiến trình cải cách, đổi mới nền kinh tế, Chính phủ đang đẩy mạnh công cuộc cải cách nền hành chính và tài chính quốc gia. Việc tách các đơn vị sự nghiệp có thu ra khỏi khối cơ quan quản lý nhà nước, tạo ra sự tự chủ trong công tác quản lý của mỗi đơn vị là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình cải cách bộ máy hành chính giai đoạn 2001-2010 của Chính phủ. Để phục vụ cho mục tiêu này, Chính phủ đã ban hành Nghị định 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 về chế độ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu nhằm tạo ra một cơ chế tài chính độc lập, linh hoạt cho các đơn vị sự nghiệp. Việc làm này đã tạo ra một cơ chế tài chính linh hoạt, đảm bảo thông thoáng trong quản lý tài chính cho các đơn vị sự nghiệp. Tuy nhiên, nó cũng đòi hỏi cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp trong đó có Trung tâm Giao dịch Chứng khoán phải như thế nào để đáp ứng quy mô phát triển hoạt động ngày một tăng của Trung tâm?

Cùng với tiến trình này, định hướng phát triển Trung tâm Giao dịch Chứng khoán thành Sở giao dịch chứng khoán đã được khẳng định trong Chiến lược phát triển TTCK Việt Nam trong giai đoạn đến năm 2010. Như vậy, cơ chế tài chính của Trung tâm cần phải đáp ứng những nội dung gì để đảm bảo cho thị trường chứng khoán Việt nam hoạt động theo mục tiêu đã xác định, phát huy tối đa các nguồn lực tài chính nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nền kinh tế nói chung và Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam trong tương lai nói riêng? Chính vì vậy, việc nghiên cứu đề tài khoa học: “Cơ chế tài chính áp dụng cho Sở giao dịch chứng khoán Việt nam" là cần thiết phục vụ thiết thực cho sự ra đời và đi vào hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán ở Việt Nam.

 

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ÁP DỤNG CHO SỞ GIAO DỊCH CHỨNGKHOÁN

1.

Đặc điểm  tổ chức hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán

1.1.

Khái niệm, chức năng, nguyên tắc hoạt động

1.2.

Cơ chế hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán

1.3.

Các chủ thể tham gia Sở giao dịch chứng khoán

1.4.

“Hàng hóa” giao dich trên sở giao dịch chứng khoán

1.5.

Vai trò của Sở giao dịch chứng khoán đối với hoạt động của thị trường chứng khoán và nền kinh tế

2.

Cơ chế tài chính áp dụng cho Sở giao dịch chứng khoán

2.1.

Khái niệm, nguyên tắc xây dựng cơ chế  tài chính áp dụng cho Sở giao dịch chứng khoán

2.2.

Phương thức quản lý Nhà nước đối với hoạt động tài chính của Sở giao dịch chứng khoán

2.3.

Nhân tố ảnh hưởng đến cơ chế tài chính áp dụng cho Sở giao dịch chứng khoán

3.

Kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng cơ chế tài chính áp dụng cho Sở giao dịch chứng khoán

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1.

Khái quát quá trình hình thành phát triển và mô hình tổ chức hoạt động của

1.1.

Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

1.2.

Mô hình tổ chức hoạt động và mô hình cơ chế tài chính của Trung tâm giao dịch chứng khoán Tp HCM

2.

Thực trạng tình hình tài chính của Trung tâm giao dịch chứng khoán Tp HCM

2.1.

Chính sách tài chính của Nhà nước đối với hoạt động tài chính của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán

2.2.

Tình hình tài chính của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

3.

Đánh giá chung

3.1.

Những mặt được

3.2.

Những tồn tại

3.3.

Nguyên nhân của tồn tại

CHƯƠNG III.

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ÁP DỤNG CHO SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

1.

Nguyên tắc, mục tiêu của việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế tài chính áp dụng cho Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

1.1.

Nguyên tắc xây dựng cơ chế tài chính áp dụng cho Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

1.2.

Mục tiêu

1.3.

Mô hình và lộ trình thực hiện

2.

Xây dựng và hoàn thiện cơ chế tài chính áp dụng cho Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

2.1.

Quản lý của Nhà nước về tài chính đối với Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

2.2.

Nội dung cơ chế tài chính áp dụng cho Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

3.

Kiến nghị về điều kiện áp dụng cơ chế tài chính cho Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

3.1.

Giải pháp vĩ mô

3.2.

Giải pháp nội tại của Trung tâm Giao dịch chứng khóan

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

 

 

Mã sách: UB.05.13
Chủ biên: CN. Đoàn Thị Thọ
Năm xuất bản: UB.05.13

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Pháp luật về tổ chức và hoạt động của trung tâm GDCK ở Việt Nam
Những giải pháp tài chính nhằm khuyến khích sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt...
Phân tích tài chính doanh nghiệp
Đề tài “Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chứng khoán tại thị trường chứng khoán...
Phân tích thị trường tài chính
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Tôi đã hoàn thành khóa học cơ bản về chứng khoán do Trung tâm tổ chức (Chứng chỉ được cấp ngày 13/12/1999), nay muốn...
Các lớp chiêu sinh học tháng 5/2019 (20/05/2019-10:20)
Thông báo thi chuyên môn ngày 08/05/2019 đến 10/05/2019 (07/05/2019-09:37)
Thông báo thi sát hạch đợt I năm 2019 (04/05/2019-10:11)
Các lớp chiêu sinh tháng 04/2019 (08/04/2019-09:27)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

8317413
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng