Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Định giá các công cụ phái sinh và một số gợi ý vận dụng vào thực tiễn Việt Nam

Đề tài “Định giá các công cụ phái sinh  và một số gợi ý vận dụng vào thực tiễn Việt Nam ”

Chủ nhiệm đề tài: TS.Tôn Tích Quý    

Đơn vị chủ trì: Trung tâm NCKH&ĐTCK        

Mã đề tài: UB.04.05

LỜI MỞ ĐẦU

Một bộ phận quan trọng của công cụ phái sinh  là chứng khoán phái sinh, Chứng khoán phái sinh là bộ phận hàng hóa rất quan trọng của thị trường chứng khoán. Nó bao gồm một số loại chứng khoán quan trọng  sau đây: Hợp đồng ký hạn; Hợp đồng tương lai; Hợp đồng quyền chọn  và các chứng khoán khác  trên cơ sở tài sản (Asset-based securities) Ở các nước thị trường đã phát triển  thì việc  giao dịch chứng khoán phái sinh rất  sôi động. Ở nước ta  hợp đồng kỳ hạn , hợp đồng tương lai, quyền chon mua  bán hàng  hóa đã xuất hiện, quyền mau cổ phiếu  (Right) cũng đã xuất hiện, ví dụ như đợt phát hành cổ phiếu  để tăng vốn HAPHACO và nhu cầu xác định giá  quyền mua cổ phiếu cũng đã xuất hiện. Các công cụ này có thể phát triển nhanh hơn trong tương lai khi các doang nghiệp đa dạng hóa  hình thức tạo vốn của mình. Bởi vậy, một đề tài lý luận cùng các công cụ về định giá các công cụ phái sinh và khả năng vận dụng  vào thực tiễn Việt Nam cần phải triển khai càng sớm càng tốt. Đây là một bước đi trước cần thiết nhằm thỏa mãn  nhu cầu thực tế hiện nay  và nhu cầu  phát triển nhanh của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tương lai, cũng như nhu cầu hội nhập kinh tế của thị trường vốn nước ta. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu đề tài này cũng sẽ giúp ích nhiều cho cho việc bổ xung mảng kiến thức quan trọng trong chương trình giảng dậy  về môn phân tích và đầu tư chứng khoán của chúng ta hiện nay. Đây cũng là sự đón đầu cần thiết trong chiến lược đào tạo nguồn nhân lực cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã đi vào hoạt động được gần 4 năm. Tuy thời gian đó là thời gian hết sức ngắn ngủi so với lịch sử phát triển thị trường chứng khoán thế giới, nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam  đa nghi được những mốc son  trong quá trình phát triển kinh tế ở nước ta. Là một thể chế tài chính phát triển khá cao của nền kinh tế thị trường, thị trường chứng khoán có những yêu cầu khá nghiêm khắc  đối với các yếu tố tham  gia  vào quá trình vận hành của nó. Nhất  là trong giai đoạn hiện nay, khi thị trường chứng khoán đang phát triển rất nhanh  và thị trường chứng khoán cũng đang trong vòng xoáy của xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới. Nhu cầu về nghiên cứu đón đầu, nhất là trên lĩnh vực chứng khoán phái sinh, lĩnh vực rấ phổ biến  ở tất cả các thị trường khác  bởi vậy đang rất bức xúc. Đó cũng là một sự chuẩn bị cần thiết cho tiến trình hội nhập quốc tế của chứng khoán Việt Nam.

 Nội dung chính của đề tài gồm 3 chương 

 Chương I. Những vấn đề cơ bản về chứng khoán, công cụ phái sinh, chứng khoán phái sinh, và định giá công cụ phái sinh

Chương II. Phương pháp định giá công cụ phái sinh

Chương III. Một số ứng dụng của phương pháp định giá công cụ phái sinh  và gợi ý cho Việt Nam

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN  VỀ CHỨNG KHOÁN , CÔNG CỤ PHÁI SINH  VÀ CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH  VÀ VIỆC ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN PHÁI  SINH

1.1.

Khái niệm chứng khoán, công cụ phái sinh, chứng khoán phái sinh

1.1.1.

Chứng khoán

1.1.2.

Công cụ phái sinh và chứng khoán phái sinh

1.2.

Phân loại và đặc điểm của chứng khoán phái sinh

1.2.1.

Hợp đồng kỳ hạn (Forwards)

1.2.2.

Hợp đồng tương lai (Futures)

1.2.3.

Quyền chọn (Options)

1.2.4.

Hợp đồng ký hạn, tương lai, quyền chọn mua  bán chỉ số giá cổ phiếu

1.2.5.

Hoán đổi (Swaps)

1.2.6.

Chứng quyền (Warrant) và quyền mua cổ phiếu (Right)

1.2.7.

Các chứng khoán phái sinh khác

1.3.

Những đặc trưng cơ bản của việc  định giá các công cụ phái sinh

1.3.1.

Những nhân tố tác  động đến giá trị  nội tại của chứng khoán phái síinh

1.3.1.1.

Thu nhập từ các chứng khoán phái sinh có  tài sản gốc là cổ phiếu

1.3.1.2.

Thu nhập của các chứng khoán phái sinh có tài sản gốc là trái phiếu

1.3.1.3.

Các yếu tố tác động đến  giá trị hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn

1.3.2.

Các nhân tố  tác động đến  giá trị hợp đồng ký hạn,  hợp đồng tương lai

1.3.3.

Các yếu tố  ảnh hưởng đến giá trị  nội tại của quyền chọn mua, bán cổ phiếu

1.3.4.

Giá trị quyền chọn cổ phiếu  và việc trả cổ tức, trả thưởng bằng cổ phiếu

1.3.5.

Giá tham chiếu cổ phiếu sau khi phát hành chứng quyền (Right)

1.3.6.

 Các yếu tố tác động đến  việc hình thành giá thực hiện (Ấn định)trong hợp đồng kỳ hạn , hợp đồng tương lai, quyền chọn mua, quyền chọn bán

CHƯƠNG II.

ĐỊNH GIÁ CÔNG CỤ PHÁI SINH

2.1.

Định giá hợp đồng tương lai và hợp đồng kỳ hạn

2.1.1.

Định giá hợp đồng kỳ hạn

2.1.1.1.

Giá kỳ hạn đối với  một tài sản đầu tưu không có thu nhập

2.1.1.2.

Giá ký hạn đối với một tài sản đầu tư có thu nhập có thể dựu đoán

2.1.1.3.

ĐỊnh giá hợp đồng kỳ hạn

2.1.2.

Định giá hợp đồng tương lai

2.1.2.1.

Định giá hợp đồng tương lai lãi xuất ngắn hạn

2.1.2.2.

Định giá hợp đồng tương lai lãi xuất dài hạn

2.1.2.3.

Định giá hượp đồng tương lai chỉ số chứng khoán

2.1.2.4.

Định giá hợp đồng tương lai  và hượp đồng kỳ hạn ngoại tệ

2.1.2.5.

ĐỊnh giá hợp đồng tương lai hàng hóa  

2.2.

Định giá hợp đồng quyền chọn

2.2.1.

Giá trị thực và giá trị theo thời gian

2.2.1.1.

Các yếu tố ảnh hưởng  tới giá trị theo thời gian 

2.2.1.2.

Các yếu tố ảnh hưởng tới giá trị của một quyền chọn

2.2.2.

Một số phương pháp định giá quyền chọn cổ phiếu thông dụng

2.2.2.1.

Mô hình nhị thức một bước

2.2.2.2.

Mô hình nhị thức hai bước

2.2.2.3.

Mô hình định giá Black-Scholes

2.2.3.

Ứng dụng quyết định giá quyền chọn

2.2.3.1.

Định giá quyền chọn chỉ số chứng khoán và quyền chọn tiền tệ

2.2.3.2.

Định  giá quyền chọn hợp đồng tương lai sử dụng mô hình nhị thức

2.2.3.3.

Mô hình Black dùng định giá quyền chọn hợp đồng tương lai

2.3.

Chứng quyền và quyền mua cổ phiếu

CHƯƠNG III.

MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ CÔNG CỤ  PHÁI SINH VÀ GỢI Ý CHO VIỆT NAM

3.1.

Thực trạng thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam và nhu cầu định giá chúng

3.2.

Sự cần thiết phải tổ chức thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam

3.3.

Một số ứng dụng các phương pháp định giá công cụ phái sinh

3.3.1.

Các đối tượng tham gia thị trường chứng khoán phái sinh sự dụng các công cụ phái sinh theo mục tiêu của mình

3.3.2.

Ứng dụng trong tính toán đề phòng tránh rủi ro (hedging)

3.3.3.

Ứng dụng để định giá tham chiếu của cổ phiếu  và định giá quyền mua cổ phiếu (hay phí mua chứng quyền) trong trường hợp phát hành thêm  cổ phiếu để tăng vốn

3.3.4.

Ứng dụng để định giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch  không hưởng phần chia lãi, hay phát thưởng bằng cổ phiếu

3.3.5.

Ứng dụng để định giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch  không hưởng phần chia lãi và đồng thời chia cổ tức bằng  cổ phiếu

3.3.6.

Ứng dụng trong việc xác định chiến lược mua quyền chọn mua

3.3.7.

Ứng dụng trong việc xác định chiến lược mua quyền chọn bán

3.3.8.

Ứng dụng trong việc xác định chiến lược bán quyền chọn bán

3.3.9.

Ứng dụng trong việc  bảo hiểm rủi ro bằng tỷ giá khoản thu xuất khẩu

3.3.10

Ứng dụng trong việc bảo hiểm rủi ro tỷ giá khoản chi nhập khẩu

3.3.11.

Ứng sụng trong kinh doanh ngoại hối

3.3.12.

Ứng dụng mô hình nhị thức (Binominal model) trong phòng ngừa rủi ro và  lãi xuất đối với trái phiếu

3.3.13.

Ứng dụng mô hình nhị thức trong việc xác định giá quyền chọn  với cổ phiếu HAPHACO

3.3.14.

Ứng dụng mô hình định giá Black-Scholes Option (BSOPM) để dự báo  giá quyền chọn mua cổ phiếu  kiểu châu Âu

3.3.15.

Ứng dụng giao dịch Caps, Floors và Collars trong phòng ngừa rủi ro với trái phiếu

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

Mã sách: UB.04.05
Chủ biên: TS.Tôn Tích Quý
Năm xuất bản: 2004

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Đề tài “Nghiên cứu những điều kiện cần thiết để ứng dụng công nghệ Internet vào giao...
Đề tài “Xây dựng đường cong lợi xuất chuẩn của trái phiếu chính phủ Việt Nam”
Đề tài “Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát thị trường chứng...
Lãi suất trong nền kinh tế thị trường
Các chuẩn mực kế toán quốc tế
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Tôi có thể mua bộ giáo trình đào tạo chứng khoán và Trung tâm giới thiệu ở đâu ?
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
Các lớp chiêu sinh học tháng 06/2020 (20/05/2020-08:36)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
Lớp học chiêu sinh tháng 02 và 03/2020 (30/03/2020-09:02)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9738120
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng