Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của các tổ chức cung ứng dịch vụ chứng khoán trong điều kiện hội nhập”

Đề tài “Các  giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của các tổ chức cung ứng dịch vụ  chứng khoán trong điều kiện hội nhập”

 

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phương Hoàng Lan Hương          

Đơn vị chủ trì: Vụ quản lý Kinh doanh Chứng  khoán

Mã đề tài: UB.04.08

LỜI MỞ ĐẦU

 

Hội nhập kinh tế thế giới đã trở thành xu thế tất yếu và khách quan của nền kinh tế Việt Nam  và của các quốc gia trên thế giới. Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết luận “Toàn cầu hóa  và hội nhập kinh tế quốc tế là một quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh rất phức tạp, đặc biệt là đấu tranh của các nước đang phát triển  bảo vệ lợi ích của mình, vì một trật tự kinh tế quốc tế công bằng, chống lại  những áp đặt phi lý của các cường quốc kinh tế, các công ty xuyên quốc gia. Đối với nước ta, tiến trình hội nhập  kinh tế trong thời gian tới được nâng lên một bước gắn với việc thực hiên các cam kết quốc tế, đòi hỏi chúng ta phải ra sức nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh và khả năng độc lập tự chủ của nền kinh tế, tham gia có hiệu quả vào phân công lao động quốc tế.”

Nền kinh tế Việt Nam có khả năng đứng vững trong quá trình hội nhập  phải đảm bảo các nghành kinh tế có sức cạnh tranh cao và có khả năng tự điều chỉnh. Các  tổ chức cung ứng các dịch vụ  tài chính  trong đó có dịch vụ kinh doanh chứng khoán cũng cần phải nhận thức môi trường kinh doanh trong điều kiện kinh tế mở, có sự tham gia và tác động của nhân tố nước ngoài  và có sự chuẩn bị thích ứng  với môi trường kinh doanh  mở với sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn để tồn tại và phát triển. Tuy thị trường chứng khoán đã đi vào hoạt động  được hơn 4 năm, dịch vụ kinh doanh chứng khoán vẫn còn là loại hình dịch vụ tương đối mới mẻ tại Việt Nam so với các dịch vụ tài chính khác như ngân hàng và bảo hiểm. Vì vậy, vai trò và năng lực của các tổ chức cung ứng dịch vụ  kinh doanh chứng khoán có bề dầy  về thời gian để kiểm chứng. Tuy nhiên cùng với sự phát triển các hoạt động kinh doanh và dịch vụ trên thị trường chứng khoán kéo theo sự gia tăng về  số lượng các tổ chức cung ứng  dịch vụ chứng khoán, yếu tố cạnh tranh đã xuất hiện  và  sự cạnh tranh cũng sẽ tăng dần  vè quy mô cũng như các hình thức  với sự tham gia  của phía nước ngoài  vào thị trường chứng khoán Việt Nam theo các cam kết hội nhập. Khái  niệm về hội nhập và nâng cao khả năng cạnh tranh  nói chung của các doanh nghiệp  khi hội nhập đã được đề cập nhiều trên các diễn đàn doanh nghiệp, trên các phương tiện thông tin tuyên truyền nhưng cụ  thể về tiến trình cũng như các cam kết  về hội nhập trong lĩnh vực tài chính, cụ thể là các dịch vụ kinh doanh chứng khoán dường như còn mơ hồ. Việc  nghiên cứu nhận thức  và đánh gái được năng lực  cạnh tranh của các tổ chức cung ứng dịch vụ kinh doanh chứng khoán là vấn đề cần thiết hiện nay đối với cơ quan quản lý cũng như đối với bản thân các tổ chức cung ứng dịch vụ  kinh doanh chứng khoán. Có như vậy, các tổ chức trên với vai trò khác nhau của mình mới có thề đưa ra lộ trình  hội nhập phù hợp, cũng như chuẩn bị  những điều kiện cần thiết  khi tham gia thị trường tài chính thế giới.

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH DỊCH VỤ

1.1.

Lý thuyết cơ bản  về cạnh tranh trong nền kinh tế mở

1.1.1.

Cạnh tranh trong điều kiện hội nhập

1.1.1.1.

Khái niệm về cạnh tranh

1.1.1.2.

Cạnh tranh trong điều kiện hội nhập

1.1.2.

Cấp độ năng lực cạnh tranh

1.1.3.

Những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

1.1.3.1.

Môi trường cạnh tranh

1.1.3.1.1.

Môi trường chính trị

1.1.3.1.2.

Môi trường kinh tế

1.1.3.1.3.

Môi trường luật pháp

1.1.3.1.4.

Môi trường xã hội

1.1.3.2.

Các  yếu tố thuộc doanh nghiệp

1.2.

Đặc thù và khuynh hướng cạnh trạnh trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, dịch vụ kinh doanh chứng khoán

1.2.1.

Đặc thù cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ kinh doanh chứng khoán

1.2.1.1.

Công nghệ thông tin

1.2.1.2.

Trình độ chuyên môn

1.2.2.

Khuynh hướng cạnh trạnh  trong lĩnh vực  dịch vụ tài chính, dịch vụ kinh doanh chứng khoán trên thế giới

1.2.2.1.

Khuynh hường liên kết  tài chính

1.2.2.2.

Khuynh hướng cung ứng dịch vụ tài chính qua mạng

1.3.

Kinh nghiệm cải cách  môi trường trong thể chế  trong lĩnh vực dịch vụ tài chính  tại một số nước nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh khi hội nhập kinh tế thế  giới

1.3.1.

Kinh nghiệm của Trung Quốc

1.3.1.1.

Cải cách lĩnh vực tài chính ngân hàng

1.3.1.2.

Cải cách thị trường chứng khoán

1.3.2.

Kinh nghiệm của Indonesia

1.3.2.1.

Cải cách hệ thống ngân hàng

1.3.2.2.

Cải cách khu vực tài chính phi ngân hàng

1.3.3.

Bài học rút ra từ kinh nghiệm của các nước

CHƯƠNG II.

ĐÁNH GIÁ CẠNH TRANH CỦA DỊCH VỤ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN KHI HỘI NHẬP

2.1.

Một số nét cơ bản về tiến trình hội nhâp của Việt Nam

2.1.1.

Tiến trình hội nhập kinh tế thế giới của Việt Nam

2.1.1.1.

Hội nhập- xu thế tất yếu của kinh tế Việt Nam

2.1.1.2.

Tiến trình hội nhập  kinh tế của Việt Nam  vào khu vực và thế giới

2.1.2.

Hội nhập của thị trường tài chính và chứng khoán

2.2.

Cạnh tranh trong các hoạt động kinh doanh và cung ứng dịch vụ trên thị trường  chứng khoán khi hội nhập

2.2.1.

Môi trường hoạt động của các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng  khoán

2.2.1.1.

Môi trường kinh tế

2.2.1.2.

Môi trường pháp lý

2.2.2.

Thực trạng tình hình cạnh tranh hiện tại  giữa các tổ chức cung ứng dịch vụ chứng khoán

2.2.2.1.

Đánh giá chung về thực trạng cạnh tranh

2.2.2.1.1.

Nhóm tổ chức cung ứng dịch vụ quản lý quỹ

2.2.2.1.2.

Nhóm các tổ chức tham gia cung ứng dịch vụ lưu ký chứng  khoán

2.2.2.1.3.

Nhóm các công ty chứng khoán

2.2.2.1.4.

Nhóm các công ty chứng khoán và các tổ chức cung ứng dịch vụ chứng  khoán khác

2.2.2.2.

Thực trạng  một số dịch vụ có mức cạnh tranh cao

2.2.2.2.1.

Hoạt động  môi giới chứng khoán

2.2.2.2.2.

Dịch vụ tư vấn tài chính

2.2.2.3.

Những vấn đề rút ra từ thực trạng cạnh tranh  hiệu quả

2.2.3.

Đánh giá khả năng cạnh tranh của các tổ chức cung ứng dịch vụ kinh doanh chứng khoán

2.2.3.1.

Đặc điểm cạnh  tranh trong cung ứng  dịch vụ kinh doanh chứng khoán  khi hội nhập

2.2.3.1.1.

Hình thức cạnh tranh

2.2.3.1.2.

Các đối thủ cạnh trạnh

2.2.3.1.3.

Mức độ cạnh tranh theo từng lĩnh vực hoạt động

2.2.3.2.

Đánh giá năng lực cạnh tranh của các tổ chức cung ứng  dịch vụ kinh doanh chứng khoán

2.2.3.2.1.

Nhận thức của các tổ chức  kinh doanh, dịch vụ chứng khoán Việt Nam  về cạnh trạnh và hội nhập

2.2.3.2.2.

Đánh giá khả năng cạnh tranh của các tổ chức cung ứng dịch vụ chứng khoán Việt Nam khi hội nhập

CHƯƠNG III.

CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC TỔ CHỨC CUNG ỨNG DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN

3.1.

Hội nhập trong định hướng  phát triển thị trường chứng khoán

3.1.1.

Yếu tố hội nhập trong chiến lược phát triển thị trường chứng khoán  đến năm 2010

3.1.2.

Một số đề xuất về lộ trình hội nhập trong lĩnh vực  dịch vụ kinh doanh chứng khoán

3.2.

Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh trạnh của các tổ chức cung ứng dịch vụ chứng khoán

3.2.1.

Các giải pháp vĩ mô

3.2.1.1.

Giải pháp chung

3.2.1.2.

Hoàn thiện môi trường thể chế  trong lĩnh vực dịch vụ kinh doanh chứng khoán

3.2.1.2.1.

Giải pháp trước mắt

3.2.1.2.2.

Giải pháp lâu dài

3.2.2.

Các  giải pháp vĩ mô

3.2.2.1.

Mở rộng và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ

3.2.2.2.

Đổi mới công nghệ

3.2.2.3.

Chủ động nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho lãnh đạo công ty và những nhân viên tác nghiệp

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

Mã sách: UB.04.08
Chủ biên: ThS. Phương Hoàng Lan Hương
Năm xuất bản: 2004

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Ủy ban năm 2003
Đề tài “ Cơ chế ký quỹ giao dịch chứng khoán trên thị trường cơ sở- kinh nghiệm quốc tế...
Một số giải pháp để quản lý các giao dịch cổ phiếu quỹ
Đề tài “Cơ chế tài chính áp dụng cho Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam ”
Đề tài “Chế độ kế toán áp dụng cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam”
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 6 - Chủ đề 2  (14/01/2019-10:11)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 6 - Chủ đề 1  (14/01/2019-10:08)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 5 - Chủ đề 4  (14/01/2019-10:05)
Hiện nay, tôi đang nghiên cứu về thị trường chứng khoán và đặc biệt là về vấn đề phát hành trái phiếu chính phủ...
Các lớp chiêu sinh học tháng 1/2019 (18/01/2019-10:27)
Thông báo thi sát hạch đợt IV năm 2018 (27/12/2018-08:51)
Thông báo thi chuyên môn ngày 21/11 đến 23/11/2018 (15/11/2018-10:02)
Các lớp chiêu sinh tháng 07/2018 (12/07/2018-08:33)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

7772715
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng