Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài: “Hoàn thiện cơ chế tài chính công ty cổ phần góp phần thúc đẩy sự phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam”

Đề tài: “Hoàn thiện cơ chế tài chính công ty cổ phần  góp phần thúc đẩy sự phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam”

 

Chủ nhiệm  đề tài:ThS. Trần Văn Dũng                      

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Mã đề tài: UB.04.10

LỜI MỞ ĐẦU

 Tính cấp thiết của đề tài 

Trong chiến lược  phát triển nền kinh tế thị trường  định hướng XHCN của Đảng và Nhà nước, Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) được coi là thành phần kinh tế chủ đạo. Đồng thời, Đảng và Nhà nước khuyến khích, thúc đẩy các doanh nghiệp  tư nhân phát triển. Trong vài năm trở lại đây, kinh tế tư nhân đống vai trò  tích cực trong nền kinh tế, đóng góp 46% tổng GDP cả nước và 14,7% tổng thu ngân sách. Nhận thức được vai trò và vị trí của kinh tế tăng trưởng, Đảng và Nhà nước chủ trương sắp xếp lại DNNN, thúc đẩy quá trình cổ phần hóa  chuyển DNNN sang công ty cổ phần, đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc thành lập công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp.

Sự phát triển của các thành phần kinh tế tư nhân lại đang đặt ra  một số vấn đề bất cập về cơ chế tài chính. Đặc biệt, cơ chế tài chính công ty cổ phần  hiện nay áp dụng không còn phù hợp và gây nhiều trở ngại cho công  ty khi thực hiện quản lý  và tham gia niêm yết  trên thị trường chứng khoán. Do đó, nó cản trở  sự hoàn thiện của thị trường chứng khoán. Chính sự phát triển và hoàn thiện các hoạt động và quản trị công ty cổ phần sẽ thúc đẩy sự hoàn thiện  và phát triển thị trường chứng khoán bởi quan hệ tài chính giữa công ty cổ phần với thị trường chứng khoán là quan hệ biện chứng.

Cho dù thị trường chứng khoán đã hoạt động được hơn ba năm, sự tham gia của tổ chức niêm yết ngày càng lớn, đến nay đã có 24 công ty cổ phần đưa  chứng khoán  niêm yết trên thị trường. Song cơ chế tài chính áp dụng  cho các công cổ phần vẫn chưa có, mà hiện nay công ty tạm thời áp dụng cơ chế tài chính của doanh nghiệp nhà nước đã có điều chỉnh. Vì vậy, việc đưa ra cơ chế tài chính cho công ty cổ phần là cần thiết , nó tác động trực tiếp đến hiệu quả quản lý tài chính của công ty cổ phần và tác động gián tiếp  đến sự hoàn thiện thị trường chứng khoán.

Hàng hóa có chất lượng cao là một trong những nhân tố quan trọng để phát triển thị trường chứng khoán. Điều đó đồng nghĩa với hiệu quả  hoạt động kinh doanh của các công ty đã chuẩn bị niêm yết  trên thị trường. Sự hoạt động dó hiệu quả của công ty cổ phần không thể thiếu vai trò  của quản lý tài chính. Mặt khác, để tăng cường  vai trò quản lý của cơ quan Nhà nước đối với các công ty cổ phần nói chung  và tổ chức phát hành nói riêng, việc nghiên cứu cơ chế  tài chính cho công ty cổ phần là rất cần thiết.

Nghiên cứu  về lý luận và thực tiễn cơ chế tài chính công ty cổ phần Việt Nam là vấn đề khó khăn, phức tạp song có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo điều kiện cho các  công ty cổ phần  tăng cường quản lý  tài chính, phát triển sản xuất kinh doanh, tham gia thị trường chứng khoán góp phần vào sự phát triển  ổn định của thị trường chứng khoán Việt Nam trước mắt cũng như tương lai. Xuất phát từ  lý do đó , nhóm nghiên cứu chọn đề tài “Hoàn thiện cơ chế tài chính công ty cổ phần góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam”trước mắt cũng như tương lai.

 Kết cấu của đề tài

Đề tài được kết cấu gồm 3 chương  

Chương I. Cơ chế tài chính công ty cổ phần  và quan hệ tài chính công ty với thị trường  chứng khoán           

Chương II. Thực trạng cơ chế tài chính công ty cổ phần ở Việt Nam

Chương III. Hoàn thiện cơ chế tài chính công ty cổ phần  góp phần thúc đẩy sự phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam.

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ QUAN HỆ TÀI CHÍNH CÔNG TY VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

1.1.

Khái quát về công ty cổ phần

1.1.1.

Lịc sử ra đời và  bản chất của công ty cổ phần

1.1.2.

Đặc điểm của công ty cổ phần (CTCP)

1.1.3.

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty cổ phần

1.1.4.

Vai trò của công ty cổ phần

1.2.

Cơ chế tài chính của công ty cổ phần

1.2.1.

Khái niệm cơ chế tài chính công ty cổ phần

1.2.2.

Nội dung cơ chế tài chính công ty cổ phần

1.2.2.1.

Cơ chế huy động vốn của công ty cổ phần

1.2.2.2.

Cơ chế quản lý và sử dụng vốn

1.2.2.3.

Cơ chế phân phối lợ nhuận

1.2.2.4.

Cơ chế iểm tra giám sát

1.2.3.

Những nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến cơ chế tài chính công ty cổ phần

1.2.3.1.

Môi trường pháp lý

1.2.3.2.

Sự phát triển của thị trường tài chính và các tổ chức tài chính trung gian

1.2.3.3.

Tập quán kinh doanh

1.3.

Các vấn đề về tài chính công ty cổ phần trên thị trường chứng khoán

1.3.1.

Các quyết định huy đông vốn của côn ty và thị trường hiệu quả

1.3.1.1.

Quyết định huy huy động vốn tạo ra giá trị

1.3.1.2.

Thị trường vốn hiệu quả

1.3.1.3.

Ý nghĩa của thị trường vốn hiệu quả  đối với tài chính doanh nghiệp

1.3.2.

Huy động vốn dài hạn

1.3.3.

Cơ cấu vốn

1.3.3.1.

Thuyết MM  và cơ cấu vốn tối ưu

1.3.3.2.

Những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định  về cơ cấu vốn

1.3.3.3.

Cơ cấu vốn doanh nghiệp trên thực tế

1.3.4.

Phân phối lợi nhuận

1.3.4.1.

Một số khái niếm cơ bản  liên quan đến cổ tức

1.3.4.2.

Chính sách cổ tức trong thị trường vốn hoàn hảo

1.3.4.3.

Yếu tố  hậu thuẫn chính sách cổ tức thấp

1.3.4.4.

Yếu tố hậu thuẫn chính sách cổ tức cao

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM

2.1.

Tổng quan về công ty cổ phần ở Việt  Nam

2.1.1.

Sự hình thành phat triển công ty cổ  phần

2.1.2.

Tổng quan về tài chính của công ty cổ phần Việt Nam

2.2.

Thực trạng cơ chế tài chính của công ty cổ phần

2.2.1.

Thực trạng về cơ chế huy động vốn tại công ty cổ phần Việt Nam 

2.2.1.1.

Thực trạng huy động vốn cổ phần

2.2.1.2.

Cơ cấu vốn cổ phần

2.2.1.3.

Thực trạng huy động vốn nợ

2.2.2.

Thực trạng về quản lý và sử dụng vốn

2.2.2.1.

Chi phí sử dụng vốn

2.2.2.2.

Cơ chế quản lý, sử dụng vốn

2.2.3.

Thực trạng về phân phối lợi nhuận

2.2.3.1.

Phương thức chi trả cổ tức

2.2.3.2.

Tỷ lệ chi trả cổ tức

2.2.3.3.

Nguyên nhân của những tồn tại trên

2.2.4.

Thực trạng cơ chế kiểm soát  tài chinh, công khai minh bạch tài chính của công ty cổ phần

CHƯƠNG III.

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CÔNG TY  CỔ PHẦN GÓP PHÀN THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

3.1.

Do yêu cầu về hoàn thiện cơ chế tài chính công ty cổ phần

3.1.1.

Do yêu cầu hoàn thiện và thúc đẩy quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

3.1.2.

Do yêu cầu về đáp ứng mục tiêu  huy động vốn của xã hội  nói chung và của doanh nghiệp nói riêng

3.1.3.

Yêu cầu về sự phát triển thị trường chứng  khoán

3.1.4.

Do yêu cầu đổi mới và phát triển tài chính doanh nghiệp Việt Nam

3.2.

Các quan điểm định hướng  cho việc xây dựng các giải pháp  hoàn thiện cơ chế tài chính công ty cổ phần ở Việt Nam

3.2.1.

Đảm bảo thực hiện nhất quán  chính sách phát triển kinh tế  nhiều thành phần

3.2.2.

Mở rộng quyến tự chủ  và chịu trách nhiệm về tài chính công ty

3.2.3.

Đảm bảo khai thác triệt để nguồn vốn trong nội bộ doanh nghiệp, vốn trong nước và thu hút vốn đầu tư nước ngoài

3.2.4.

Sử dụng đồng bộ các công cụ của hệ thống các công cụ tài chính tiền tệ

3.2.5.

Xây dựng cơ chế quản lý tài chính  đối với công ty cổ  phần đảm bảo sự tách bạch giữa quyền sở hữu và quyền kiểm soát, tăng cường  hệ thống kiểm soát quản trị của công ty  và tính minh bạch của các báo cáo, nâng cao hiệu qủa trong quản lý sử dụng vốn

3.3.

Các  giải pháp từ phía doanh nghiệp  để hoàn thiện cơ chế tài chính cổ phần

3.3.1

Hoàn thiện chính sách huy động vốn của công ty cổ phần

3.3.2.

Quản lý phiếu quỹ

3.3.3.

Đa dạng các công cụ huy động vốn trên thị trường chứng khoán

3.3.4.

Hoàn thiện chính sách sử dụng vốn của công ty cổ phần

3.3.5.

Hoàn thiện chính sách cổ tức

3.3.5.1.

Xác định mục tiêu và căn cứ  để xây dựng  chính sách cổ tức tối ưu

3.3.5.2.

Lựa chọn chi trả cổ tức hợp lý

3.3.5.3.

Đa dạng hóa các hình thức chi trả cổ tức

3.3.6.

Minh bạch tình hình tài chính công ty cổ phần

3.4.

Các  giải pháp từ phía nhà nước

3.4.1.

Ban hành Luật doanh nghiệp chung cho tất cả các thành phần kinh tế

3.4.2.

Đổi mới cơ chế, chính sách theo hướng tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động vốn

3.4.2.1.

Phát triển hoàn thiện thị trường chứng khoán – mở ra một kênh  huy động vốn quan trọng cho doanh nghiệp

3.4.2.2.

Củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng hiệu quả  hoạt động tín dụng ngân hàng

3.4.3.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh một cách hợp lý chính sách thuế

3.4.4.

Bổ xung sửa đổi cơ chế quản lý chi phí sản xuất  kinh doanh

3.4.4.1.

Giảm dần cách biệt, tiến tới  thực hiện chung một mặt bằng giá

3.4.4.2.

Đổi mới phương thức quản lý chi phí quảng cáo tiếp thị

3.4.4.3.

Khuyến khích doanh nghiệp  sử dụng khấu hao nhanh tài sản cố định

3.4.4.4

Quản lý chặt chẽ các chi phí vật tư, nguyên vật liệu đầu  vào của doanh nghiệp

3.4.5.

Bổ sung, sử đổ chính sách khuyến khích đầu tư

3.4.6.

Hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát  hoạt động tài chính của các công ty cổ phần

3.4.7.

Chuẩn hóa hệ thống tài chính, kế toán công ty cổ phần

3.4.8.

Giải quyết vấn đề quản trị doanh nghiệp sau chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

Mã sách: UB.04.10
Chủ biên: ThS. Trần Văn Dũng
Năm xuất bản: 2004

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Một số giải pháp ngăn ngừa hoạt động giao dịch nội gián trên thị trường chứng khóan Việt...
Bí quyết đầu tư trên thị trường chứng khoán VN
Cẩm nang đầu tư chứng khoán
Đề tài: “Quyền chọn chỉ số trên thị trường chứng khoán Việt Nam”
Đề tài “Hoàn thiện hệ thống công bố thông tin của công ty đại chúng”
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Nếu chưa được tham gia lớp học về đào tạo chứng khoán thì tôi có được trở thành bạn đọc của Thư viện không ?
Thông báo thi chuyên môn ngày 26/01/2021 đến 29/01/2021 (20/01/2021-15:26)
Các lớp chiêu sinh tháng 01/2021 (07/01/2021-08:10)
Lớp học chiêu sinh tháng 12/2020 (07/12/2020-08:36)
Thông báo thi sát hạch đợt III năm 2020 (06/08/2020-09:55)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

10636043
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Phó Giám đốc Trung tâm - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương