Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Giải pháp thúc đẩy các tổ chức tài chính đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ”

Đề tài “Giải pháp thúc đẩy các tổ chức tài chính đầu tư  vào thị trường chứng khoán Việt Nam ”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Liên Hoa

Đơn vị chủ trì: Vụ phát triển thị trường UBCKNN

Mã đề tài: UB.04.12

LỜI MỞ ĐẦU 

Tính cấp thiết của đề tài

Thị trường chứng khoán tại Việt Nam đang ở giai đoạn mới hình thành, còn thiếu hàng hóa cũng như các chủ thể tham gia. Bên cạnh các  biện pháp nhằm tăng cung ứng chứng khoán, thực tế thị trường gần đây cho thấy vấn đề tạo cầu cho thị trường nhằm khuyến khích  giao dịch chứng khoán, thúc đẩy sự phát triển của thị trường cũng là một vấn đề hết sức cấp thiết. Theo  kinh nghiệm tai một số nước có thị trường chứng khoán phát triển, sự tham gia của các tổ chức tài chính với tư cách là  các nhà đầu tư chuyên nghiệp chính là một trong các yếu tố tạo cầu  chủ yếu lâu dài cho thị trường chứng khoán. Chính vì vậy, việc nghiên cứu thực trạng và khả năng  tham gia  đầu tư chứng khoán của các tổ chức tài chính nhằm đề xuất các giải pháp cần thiết để khuyến khích đầu tư  của các tổ chức này là hết sức cần thiết  vì đáp ứng được  yêu cầu cấp bách cho phát triển thị trường chứng khoán hiện nay, nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển thị trường chứng  khoán Việt Nam đến năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là “Tạo điều kiện cho các tổ chức tài chính  tham gia thị trường với vai trò  là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thực hiện chức năng của các nhà tạo lập thị trường”

Xuất phát từ yêu cầu trên, đề tài nghiên cứu “Giải pháp thúc đẩy các tổ chức  tài chính đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ” Nhằm góp phần  giải  quyết  một vấn đề  mà thực tiễn  vận  hành thị trường chứng khoán tài Việt Nam đang đặt ra.

 Kết cấu của đề tài:

Ngoài phần mở đầu , kết luận  nội dung đề tài gồm 3 chương

Chương I. Hoạt động đầu tư của các tổ chức tài chính trên thị trường chứng khoán

Chương II. Thực trạng các tổ chức tài chính  và hoạt động đầu tư  của các tổ chức tài chính  tại thị trường chứng khoán Việt Nam

Chương III. Các  giải pháp nhằm thúc đẩy và khuyến khích khả năng tham gia đầu tư  vào thị trường chứng khoán Việt Nam của các tổ chức tài chính

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

1.1.

Tổng quan về các tổ chức tài chính

1.1.1.

Phân loại tổ chức tài chính

1.2.

Hoạt động trên TTCK của các tổ chức tài chính

1.2.1.

Các mô hình cung cấp dịch vụ tài chính

1.2.2.

Hoạt động của các trung tâm tài chính

1.2.3.

Hoạt động của các tổ chức  dịch vụ chứng khoán

1.2.4.

Hoạt động của các tổ chức tài chính khác

1.2.5.

Xu hướng phát triển của các tổ chức tài chính

1.3.

Một số kinh nghiệm  quốc tế về hoạt động tài chính

1.3.1.

Thị trường Mỹ

1.3.1.1.

Ngân hàng thương mại

1.3.1.2.

Công ty bảo hiểm nhân thọ

1.3.1.3.

Quỹ hưu trí

1.3.1.4.

Quỹ tương hỗ

1.3.1.5.

Công ty chứng khoán

1.3.2.

Thị trường Anh

1.3.2.1.

Ngân hàng thương mại

1.3.2.2.

Các tổ chức đầu tư tập thể

1.3.2.3.

Quỹ hưu trí

1.3.2.4.

Công ty bảo hiểm nhân thọ

1.3.2.5.

Công ty chứng khoán

1.3.3.

Thị trường Trung Quốc

1.3.3.1

Công ty chứng khoán

1.3.3.2.

Công ty tín thác đầu tư

1.3.3.3.

Quỹ tương hỗ

1.3.3.4.

Công ty bảo hiểm

1.3.3.5.

Quỹ đầu tư

1.3.4.

Một số nhận xét rút ra

1.3.4.1.

Vai trò của nhà đầu tư có tổ chức trên TTCK

1.3.4.2.

Đặc trưng hoạt động đầu tư có tổ chức

1.3.4.3.

Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư có tổ chức

1.3.5.

Bài học cho Việt Nam

1.4.

Kết luận

CHƯƠNG II.

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

2.1

Các tổ chức tài chính hoạt động tại Việt Nam

2.1.1.

Các tổ chức nhận tiền gửi

2.1.1.1.

Các ngân hàng nhà nước

2.1.1.2.

Các Ngân hàng thương mại cổ phần

2.1.1.3.

Các ngân hàng nước ngoài

2.1.2.

Các tổ chức tiết kiệm theo hợp đồng- các công ty bảo hiểm

2.1.3.

Các tổ chức trung gian đầu tư

2.1.3.1.

Các quỹ đầu tư chứng khoán

2.1.3.2.

Các quỹ đầu tư phát triển địa phương

2.1.4.

Các công ty chứng khoán

2.1.5.

Các tổ chức tài chính khác

2.1.5.1.

Quỹ bảo hiểm xã hội

2.1.5.2.

Các công ty tài chính  và công ty cho thuê tài chính

2.1.5.3.

Quỹ hỗ trợ  phát triển và Công ty dịch vụ tiết kiệm bưu điện

2.1.5.4.

Các quỹ đầu tư mạo hiểm

2.2.

Hoạt động đầu tư trên thị trường chứng khoán  của các tổ chức ngành tài chính

2.2.1.

Thực trạng chứng khoán Việt Nam

2.2.1.1.

Những mặt hạn chế và tồn tại

2.2.1.2.

Nguyên nhân của hạn chế

2.2.2.

Hoạt động đầu tư chứng khoán của các tổ chức tài chính

2.2.2.1.

Các ngân hàng thương mại

2.2.2.2.

Các công ty bảo hiểm

2.2.2.3.

Các tổ chức trung gian đầu tư

2.2.2.4

Các công ty chứng khoán

2.2.2.5.

Các tổ chức tài chính khác

2.2.3.

Đánh giá hoạt động đầu tư của các tổ chức tài chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam

2.2.3.1.

Vai trò của các nhà đầu tư có tổ chức trên thị trường chứng khoán

2.2.3.2.

Tiềm năng tham gia đầu tư  trên thị trường chứng khoán của các tổ chức tài chính

2.2.3.3.

Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư trên thị trường chứng khoán của các tổ chức tài chính

CHƯƠNG III.

CÁC  GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH THAM GIA ĐẦU TƯ VÀO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

3.1.

Quan điểm định hướng  về đầu tư  của các tổ chức tài chính trên thị trường chứng khoán

3.1.1.

Định hướng vĩ mô

3.1.2.

Định hướng phát triển các tổ chức đầu tư trên thị trường chứng khoán

3.2.

Các giải pháp thúc đẩy các tổ chức tài chính tham gia đầu tư vào thị trường chứng khoán

3.1.2.

Các giải pháp chung

3.2.1.1.

Tạo lập thị trường kinh tế vĩ mô ổn định

3.2.1.2.

Chính sách tiền tệ ổn định kiềm chế lạm phát

3.2.1.3.

Phát triển thị trường chứng khoán trong mối tương quan chặt chẽ với các khu vực khác của thị trường tài chính

3.2.2.

Các giải pháp cụ thể

3.2.2.1.

Hoàn thiện môi trường pháp lý nhằm thu hút các tổ chức đầu tư than gia thị trường và có cơ chế chính sách bảo vệ nhà đầu tư

3.2.2.2.

Có chính sách khuyến khích các tổ chức  tài chính tham gia đầu tư trên thị trường

3.2.2.3.

Hoàn thiện các thể chế thị trường chứng khoán và tăng cường năng lực cho các điịnh chế trung thị trường

3.2.2.4.

Khuyến khích các tổ chức bảo hiểm tham gia  thành lập đinh chế công ty quản  lý quỹ  và quỹ đầu tư chứng khoán

3.2.2.5.

Xây dựng và phát triển các tổ chức quản lý đầu tư công ty quản lý quỹ, hình thành mô hình  ngân hàng đầu tư chứng khoán

3.2.2.6.

Tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho  việc tham gia của nhà đầu tư nước ngoài

3.2.2.7.

Đào tạo, tuyên truyền nâng cao kiến thức cho nhà đầu tư

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

Mã sách: UB.04.12
Chủ biên: ThS. Nguyễn Thị Liên Hoa
Năm xuất bản: 2005

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Ủy ban chứng khoán Nhà nước năm 2002 (Mã sách:...
Đầu tư tài chính
Đề tài “Giải pháp tăng cường kết nối thông tin giữa Trung tâm giao dịch chứng khoán và các...
Đề tài “Giải pháp tăng cường hiệu quả công tác giải quyết tố cáo và tranh chấp trong lĩnh...
Đề tài “Luật hình sự và việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán ”
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Tôi đã hoàn thành khóa học cơ bản về chứng khoán do Trung tâm tổ chức (Chứng chỉ được cấp ngày 13/12/1999), nay muốn...
Các lớp chiêu sinh tháng 06/2019 (20/06/2019-08:36)
Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
Các lớp chiêu sinh học tháng 5/2019 (20/05/2019-10:20)
Thông báo thi chuyên môn ngày 08/05/2019 đến 10/05/2019 (07/05/2019-09:37)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

8486870
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng