Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài ”Quản trị rủi ro thanh khoản đối với công ty chứng khoán tại Việt Nam”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hoàng Phú Cường

Đơn vị chủ trì : Vụ Quản lý Kinh doanh chứng khoán

Mã đề tài: UB.15.10

LỜI MỞ ĐẦU

 Giới thiệu tổng quan

Trong thời gian vừa qua, cùng với sự sụt giảm của thị trường chứng khoán cả về chỉ số VN- index lẫn tính thanh khoản, hàng loạt các công ty chứng khoán bị thua lỗ hoạt động cầm chừng. Trong số các công ty chứng khoán làm ăn thua lỗ, nguyên nhân dễ nhận thấy là các công ty chứng khoán này phải trích lập một khoản dự phòng lớn cho việc sụt giảm giá trị của các khoản đầu tư từ hoạt động tự doanh chứng khoán và các hợp đồng hợp tác đầu tư. Đáng ngại hơn, không ít các công ty gặp khó khăn về thanh khoản, ngay cả cho hoạt động hàng ngày. Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam đã nhiều lần ra cảnh báo các công ty chứng khoán về tình trạng thiếu tiền thanh toán giao dịch chứng khoán. Thanh khoản của các công ty chứng khoán giảm mạnh bắt nguồn từ hai nguyên nhân trực tiếp, đó là:

- Nguồn thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán bị suy giảm do giao dịch trên thị trường chứng khoán suy giảm;

- Khả năng thu hồi của các khoản phải thu phát sinh từ hoạt động hợp tác đầu tư bị hạn chế do sự suy giảm của thị trường;và chất lượng tài sản đầu tư ngắn hạn suy giảm.

Qua đấy có thể thấy công ty chứng khoán phải đối mặt với các rủi ro như rủi ro thị trường, rủi ro thanh toán nhưng công tác quản trị rủi ro chưa tốt nên đã để xảy ra tình trạng nêu trên.  

Trước tình hình đó, để cải thiện hoạt động quản trị rủi ro ở các công ty chứng khoán, UBCKNN đã ban hành Quy chế hướng dẫn thiết lập và thực hiện quản trị rủi ro cho công ty chứng khoán. Dưới giác độ quản lý, Quy chế ra đời nhằm chuẩn hóa và phổ biến các nguyên tắc chung mà tất cả các công ty chứng khoán phải tuân thủ. Bên cạnh đó, sự ra đời của Quy chế còn nhằm giải quyết ba vấn đề then chốt nhất trong hoạt động quản trị rủi ro ở các công ty chứng khoán trong thời gian vừa qua. Đó là:

- Từng bước tăng cường và đảm bảo văn hóa nhận thức rủi ro tốt của các công ty chứng khoán thông qua việc yêu cầu công ty chứng khoán phải thiết lập một hệ thống, khung quản trị rủi ro, chính sách rủi ro đạt chuẩn. Văn hóa nhận thức rủi ro là nhân tố trọng tâm của quản trị rủi ro hay nói cách khác quản trị rủi ro phải là một cấu phần hữu cơ của văn hóa doanh nghiệp. Văn hóa nhận thức rủi ro giúp nâng cao trách nhiệm giải trình, giúp đo lường hiệu quả hoạt động, từ đó đưa ra các mức đãi ngộ (thưởng phạt), vì vậy sẽ thúc đẩy hiệu quả hoạt động ở mọi cấp độ trong công ty chứng khoán.

- Dần từng bước xóa bỏ tình trạng bất đối xứng trong tiếp cận thông tin giữa chủ doanh nghiệp (đại diện là HĐQT hoặc HĐTV) và người điều hành doanh nghiệp (đại diện là Ban điều hành) về rủi ro mà công ty chứng khoán gặp phải. Với Quy chế này, HĐQT đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động quản trị rủi ro từ việc hoạch định chiến lược, chính sách rủi ro đến việc giám sát thực hiện công tác quản trị rủi ro của Ban điều hành thông qua công tác báo cáo nội bộ về quản trị rủi ro. Để làm tốt vai trò của mình, không cách nào khác, HĐQT phải tự nâng cao nhận thức của mình về quản trị rủi ro ở cả hai mức độ: nhận thức tầm quan trọng của công tác quản trị rủi ro cũng như kiến thức chuyên môn về quản trị rủi ro. Một khi nhận thức về quản trị rủi ro được tăng cường, HĐQT sẽ thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn vai trò quản lý, giám sát công tác điều hành doanh nghiệp mà Đại hội đồng cổ đông đã giao phó.

- Góp phần nâng cao năng lực quản trị rủi ro tại chính các công ty chứng khoán. Với nhiệm vụ phải xây dựng và tuân thủ các quy trình về quản trị rủi ro theo yêu cầu của Quy chế quản trị rủi ro, các công ty chứng khoán phải tập trung nhiều hơn đến việc phát triển về chiều sâu trong hoạt động kinh doanh của mình thay vì chỉ thuần túy chạy đua lôi kéo khách hàng, tăng doanh thu bằng mọi giá thông qua việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nâng cấp hệ thống công nghệ, cải tổ cấu trúc kinh doanh của mình.

Trước tình hình khó khăn chung của các công ty chứng khoán, thị trường chứng khoán, để giảm thiểu gánh nặng chi phí tuân thủ của các công ty chứng khoán, Quy chế quản trị rủi ro chỉ đề ra các nguyên tắc mang tính tuân thủ mà không quy định chi tiết cách thức và quy trình quản trị rủi ro của các công ty chứng khoán. Cách tiếp cận này nhằm mở ra một khung pháp lý mở, linh hoạt tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty chứng khoán có thể tự phát triển cách thức quản trị rủi ro sao cho phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị mình. Hơn nữa, bản thân rủi ro tự thân nó vốn đã rất đa dạng, do đó, không thể có một quy định cứng nhắc bao quát toàn bộ hoạt động quản trị rủi ro.

 Tính cấp thiết của đề tài

Sau hơn một năm thực hiện Quy chế quản trị rủi ro, các công ty chứng khoán đã bước đầu xây dựng được chính sách rủi ro và thiết lập nên khung quản trị rủi ro tại công ty của mình. Ngoại trừ một số công ty chứng khoán lớn, có cơ sở nhà đầu tư vững chắc, các công ty chứng khoán chỉ mới dừng lại ở mức độ tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý mà chưa đi sâu đầu tư nâng cấp hệ thống quản trị rủi ro toàn diện. Có một thực tế là đây đó vẫn tồn tại tình trạng các công ty chứng khoán thực hiện Quy chế quản trị rủi ro một cách hình thức mà chưa đi vào thực chất. Hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro một cách thực chất đòi hỏi các công ty chứng khoán bên cạnh việc thiết lập khung quản trị rủi ro phải thực hiện hóa chính sách rủi ro bằng việc phát triển các quy trình quản trị rủi ro cụ thể và áp dụng quy trình đó một cách nhất quán.

Để thúc đẩy việc thực hành quản trị rủi ro một cách thực chất ở các công ty chứng khoán, cơ quan quản lý hơn lúc nào hết cần thể chế hóa các quy trình quản trị từng loại rủi ro trọng yếu cụ thể. Trong số các rủi ro trọng yếu mà các công ty chứng khoán phải đối mặt, rủi ro thanh khoản là một trong những rủi ro tiềm tàng và gây nguy ngại nhất đối với hoạt động lành mạnh, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính hoạt động liên tục của các công ty này.

 Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước

Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về rủi ro thanh khoản cũng như quản trị rủi ro thanh khoản. Đây là những nguồn thông tin hữu ích cũng như là những tấm gương về thông lệ tốt nhất trong quản trị rủi ro thanh khoản.

Ở Việt Nam, các nghiên cứu về rủi ro thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản hiện hầu như chỉ được áp dụng đối với các đối tượng là tổ chức tín dụng, bảo hiểm. Trong khi đó, từ năm 2000 đến nay, hoạt động nghiên cứu về chủ đề này đối với công ty chứng khoán vẫn còn bỏ ngỏ.

Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài này sẽ tập trung nghiên cứu tìm hiểu các thông lệ tốt nhất về quản trị rủi ro thanh khoản áp dụng cho công ty chứng khoán. Trên cơ sở đó, đề tài sẽ đề xuất thể chế hóa các thông lệ này thành quy định mang tính tuân thủ đối với công ty chứng khoán nhằm góp phần nâng cao và hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro cho công ty chứng khoán.

 Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng phương pháp phân tích, giải thích các dữ liệu thứ cấp như tài liệu tham khảo nước ngoài, quy định pháp luật nước ngoài, các nghiên cứu đã có để tìm kiếm, đề xuất khuyến nghị đổi mới quy định về bảo vệ nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

 

MỤC LỤC

 

LỜI  MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

1.1.

Khái quát chung về hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán

1.1.1.

Hoạt động môi giới chứng khoán

1.1.2.

Hoạt động tự doanh chứng khoán

1.1.3.

Hoạt động bảo lãnh phát hành

1.1.4.

Hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán

1.1.5.

Hoạt động lưu ký chứng khoán

1.1.6.

Tạo lập thị trường

1.2

Quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán

1.2.1

Khái niệm rủi ro

1.2.2.

Rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán

1.2.3.

Quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh

1.2.4.

Nguyên nhân tiềm ẩn và phát sinh rủi ro trong hoạt động kinh doanh

1.2.5.

 Tác động của rủi ro đối với hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán

1.3.

Quản trị rủi ro thanh khoản

1.3.1.

Khái niêm về thanh khoản và rủi ro thanh khoản

1.3.2.

Quản trị rủi ro thanh khoản

CHƯƠNG II.

THÔNG LỆ QUỐC TẾ VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN VÀ NHỮNG BÀI HỌC RÚT RA CHO VIỆT NAM

2.1.

Thông lệ quốc tế về khung quản trị rủi ro thanh khoản

2.1.1.

 Chuẩn mực và thông lệ quốc tế phổ biến về quản trị rủi ro thanh khoản

2.1.2.

 Hệ thống các nguyên tắc quản trị rủi ro thanh khoản tốt

2.2.

Thông lệ quốc tế về quản trị rủi ro thanh khoản tại công ty chứng khoán

2.2.1.

 Vai trò của Quản lý cấp cáo trong quản trị rủi ro thanh khoản hiệu quả tại các công ty chứng khoán

2.2.2.

 Đo lường rủi ro thanh khoản

2.2.3.

 Giám sát rủi ro thanh khoản

2.2.4.

 Kiểm soát rủi ro thanh khoản

2.2.5

Những điều kiện pháp lý

2.3.

Bài học kinh nghiệm từ việc áp dụng thông lệ quốc tế quản trị rủi ro thanh khoản của Singapore và Bahamas

2.3.1

Kinh nghiệm áp dụng của Singapore

2.3.2.

Kinh nghiệm áp dụng của Bahamas

2.4.

 Bài học rút ra cho Việt Nam

2.4.1.

Đối với các công ty chứng khoán

2.4.2.

Đối với cơ quan quản lý

CHƯƠNG III.

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN ÁP DỤNG CHO CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM

3.1.

Thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại của các công ty chứng khoán tại Việt Nam

3.1.1.

 Chưa có được cách hiểu toàn diện về rủi ro thanh khoản

3.1.2.

 Chưa miêu tả được cụ thể rủi ro thanh khoản

3.1.3.

 Việc áp dụng mô hình định lượng còn chưa phổ biến trong việc đo lường rủi ro thanh khoản

3.1.4.

Các công ty chứng khoán chưa có chiến lược cụ thể trong việc quản trị nguồn vốn và nguồn cung cấp thanh khoản trong trường hợp thiếu hụt thanh khoản trên thị trường.

3.2.

 Các khía cạnh khác cần phải được cải thiện trong hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản

3.3.

Giải pháp tăng cường chất lượng quản trị rủi ro thanh khoản áp dụng cho công ty chứng khoán tại Việt Nam

3.3.1.

Đối với công ty chứng khoán

3.3.2

Đối với cơ quan quản lý

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện  SRTC)

 

 

Mã sách: UB.15.10
Chủ biên: ThS. Hoàng Phú Cường
Năm xuất bản: 2015

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Những vấn đề cơ bản trong việc hình thành và phát triển công ty chứng khoán Việt Nam
Đề tài “Tổ chức và quản lý hoạt động giao dịch đối với các chứng khoán chưa niêm...
Đề tài “Xây dựng và áp dụng những nguyên tắc quản trị công ty đối với các công ty cổ...
Nghiên cứu và áp dụng hoạt động giao dịch vay và cho vay chứng khoán tại TTCK Việt Nam
Giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật về chủ thể kinh doanh chứng khoán
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Nếu chưa được tham gia lớp học về đào tạo chứng khoán thì tôi có được trở thành bạn đọc của Thư viện không ?
Thông báo thi chuyên môn ngày 26/01/2021 đến 29/01/2021 (20/01/2021-15:26)
Các lớp chiêu sinh tháng 01/2021 (07/01/2021-08:10)
Lớp học chiêu sinh tháng 12/2020 (07/12/2020-08:36)
Thông báo thi sát hạch đợt III năm 2020 (06/08/2020-09:55)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

10635962
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Phó Giám đốc Trung tâm - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương