Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Giải pháp thực hiện công tác tinh giản biên chế tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giai đoạn 2016-2021”

Chủ nhiệm đề tài: TS. Đào Lê Minh

Đơn vị chủ trì: Vụ tổ chức cán bộ

Mã đề tài: UB.16.01

LỜI NÓI ĐẦU

 

Những năm qua, các cấp, các ngành đã tích cực triển khai chủ trương của Đảng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đạt được một số kết quả quan trọng: Công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức có nhiều tiến bộ; đã sửa đổi, bổ sung và ban hành mới hệ thống tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức; từng bước xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức một cách hợp lý; đổi mới cơ chế, chính sách tuyển dụng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm, luân chuyển, ...

Quá trình thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện công khai, dân chủ. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức không đủ tiêu chuẩn, điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe, phẩm chất được đưa ra khỏi bộ máy nhà nước; tuyển chọn những người có trình độ, năng lực chuyên môn cao hơn, đáp ứng yêu cầu công việc để bổ sung vào các cơ quan thuộc hệ thống chính trị. Chất lượng và cơ cấu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có sự chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, hiệu quả công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, tổng số biên chế có xu hướng tăng lên. Cơ cấu công chức, viên chức còn chưa hợp lý về số lượng, chức danh ngạch, chức danh nghề nghiệp; trình độ, độ tuổi, dân tộc, giới tính. Công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức vẫn là khâu yếu. Thi nâng ngạch công chức, viên chức chất lượng thấp, còn tình trạng để giải quyết chế độ, chính sách,...

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) là một cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trực thuộc Bộ Tài chính, được thành lập vào năm 1996. So với các Tổng cục thuộc Bộ thì UBCKNN là tổ chức có tuổi đời trẻ nhất. Đặc thù của UBCKNN là cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Vì vậy, nguồn nhân lực làm việc tại đây cũng đòi hỏi ở một trình độ nhất định để quản lý và vận hành thị trường chứng khoán đi đúng theo quy luật đảm bảo an toàn và hiệu quả. Để có được nguồn nhân lực có chất lượng như hiện nay, công tác định biên, tuyển dụng, quản lý, sử dụng nguồn nhân lực của UBCKNN đã phải khắc phục những khó khăn để thực hiện đúng quy định của pháp luật nhưng vẫn đảm bảo thu hút được những người có đức, có tài vào làm việc tại UBCKNN.

Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt. Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ chuyển mình phát triển lên cấp độ mới, đòi hỏi Cơ quan quản lý là UBCKNN cần có những thay đổi về cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực cho phù hợp với yêu cầu của thị trường trong thời gian tới như: thị trường chứng khoán phái sinh đi vào hoạt động; công tác đào tạo, tuyên truyền về quản trị công ty đang là yêu cầu cấp bách của thị trường; công tác kiểm soát nội bộ, phân tích thống kê đang được đề cao nhằm giảm thiểu rủi ro… Việc bổ sung, củng cố nhân lực nhằm đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của công tác quản lý, vận hành thị trường chứng khoán trong giai đoạn 2016 – 2021 lại được đặt ra.

Tuy nhiên, UBCKNN là Cơ quan nằm trong hệ thống các Cơ quan quản lý nhà nước vì vậy việc thực hiện chủ trương chung của Đảng và Nhà nước về tinh giản biên chế là việc phải thực hiện. Nhưng để giải quyết được mâu thuẫn giữa việc tinh giản biên chế theo hệ thống và việc xây dựng bộ máy hợp lý, tương xứng với chức năng, nhiệm vụ của UBCKNN đáp ứng yêu cầu của sự phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2016 – 2021 được nhóm tác giả nghiên cứu, phân tích và đề xuất những giải pháp giải quyết mâu thuẫn này trong đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Giải pháp thực hiện công tác tinh giản biên chế tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giai đoạn 2016 -2021”.

Đề tài nghiên cứu khoa học “Giải pháp thực hiện công tác tinh giản biên chế tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giai đoạn 2016 -2021” sẽ đi sâu phân tích đánh giá thực trạng nguồn nhân lực, công tác quản lý, sử dụng nguồn nhân lực của UBCKNN, đánh giá công tác tinh giản biên chế và các vấn đề có liên quan của UBCKNN giai đoạn 2011 – 2015, những điểm mạnh, điểm yếu và bất cập; nêu rõ các yêu cầu đặt ra đối với công tác tinh giản giai đoạn 2016 – 2021 trong điều kiện, yêu cầu phát triển của thị trường chứng khoán giai đoạn 2016 – 2021; trên cơ sở đó đề xuất giải pháp thực hiện công tác tinh giản biên chế tại UBCKNN giai đoạn 2016 – 2021.

 

Đề tài được kết cấu thành 3 chương:

Chương 1: Những vấn đề chung về biên chế và tinh giản biên chế

Chương 2: Đánh giá công tác tinh giản biên chế của UBCKNN giai đoạn 2011 – 2015, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn 2016 – 2021

Chương 3: Giải pháp thực hiện công tác tinh giản biên chế tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giai đoạn 2016 – 2021.

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BIÊN CHẾ VÀ TINH GIẢN BIÊN CHẾ

1.1.

Biên chế, quản lý và sử dụng biên  chế

1.1.1.

Khái niệm về biên chế

1.1.2.

Những nhân tố ảnh hưởng đến biên chế

1.1.3.

Quản lý và sử dụng biên chế

1.1.4.

Đánh giá, phân loại

1.2.

Tinh giản biên chế

1.2.1.

Khái niệm tinh giản biên chế

1.2.2.

Mục đích và nguyên tắc tinh giản biên chế

1.2.3.

Đối tượng, chủ thể thực hiện tinh giản biên chế

1.2.4.

Quy trình thực hiện tinh giản biên chế

1.2.5.

Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác tinh giản biên chế

1.3.

Kinh nghiệm thực hiện công tác tinh giản biên chế

1.3.1.

Công tác tinh giản biên chế tại Việt Nam trong các giai đoạn trước

1.3.2.

Kinh nghiệm quốc tế về cắt, giảm nhân sự khu vực công

1.3.3.

Bài học kinh nghiệm

CHƯƠNG II.

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TINH GIẢN BIÊN CHẾ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  GIAI ĐOẠN 2011-2021, YÊU CẦU ĐẶT RA TRONG GIAI ĐOẠN 2016-2021

2.1.

Thực trạng công tác tinh giản biên chế và các vấn đề liên quan của UBCKNN giai đoạn 2011-2015

2.1.1.

Chức năng, nhiệm vụ của UBCKNN giai đoạn 2011-2015

2.1.2.

Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực

2.1.3.

Công tác quản lý, sử dụng biên chế

2.1.4.

Công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức

2.1.5.

Công tác tinh giản biên chế giai đoạn 2011-2015

2.2.

Yêu cầu đặt ra đối với công tác tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021

2.2.1.

Dự báo nhu cầu nhân lực UBCKNN giai đoạn 2016-2021

2.2.2.

Yêu cầu đặt ra  đối với công tác tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021

CHƯƠNG III.

 GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ TẠI ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016-2021

3.1.

Định hướng, quan điểm,nguyên tắc và mục tiêu thực hiện tinh giản biên chế

3.1.1.

Định hướng, quan điểm và nguyên tắc thực hiện

3.1.2.

Mục tiêu

3.2.

Giải pháp thực hiện tinh giản biên chế

3.2.1.

Rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy

3.2.2.

Xác định vị trí làm việc, cơ cấu ngạch công chức, viên chức và tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, khung năng lực cho từng vị trí việc làm

3.2.3.

Xây dựng, bổ sung tiêu chí về quản lý, sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả

3.2.4.

Đánh giá, phân loại công chức, viên chức theo tiêu chuẩn nghiệp vụ và lựa chọn những người có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất để giữ lại làm việc ổn định lâu dài

3.2.5.

Đổi mới hệ thống công nghệ, áp dụng vào công tác quản lý, giám sát và điều hành thị trường, giảm áp lực về nhân sự trong thời gian tới

3.2.6.

Đề xuất chuyển đổi phương thức thực  hiện trong một số lĩnh  vực liên quan đến công việc phụ trợ nhằm giảm áp lực nhân sự

3.2.7.

Một số chính sách, biện pháp khác

3.3.

Kiến nghị với các Cơ quan chức năng

3.3.1.

Kiến nghị với Bộ Tài chính

3.3.2.

Kiến nghị với Bộ Nội vụ

3.4.

Tổ chức thực hiện

3.4.1.

Kế hoạch và lộ trình triển khai

3.4.2.

Vai trò, trách nhiệm của các đươn vị có liên quan

3.4.3.

Nguồn kinh phí thực hiện

 

KẾT LUẬN

 

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

 

Mã sách: UB.16.01
Chủ biên: TS. Đào Lê Minh
Năm xuất bản: 2016

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của các tổ chức trung gian trong việc hỗ trợ phát hành chứng
Thị trường chứng khoán
Việt Nam chiến lược hỗ trợ quốc gia của nhóm NHTG giai đoạn 2003-2006
Đề tài “Ứng dụng công nghệ tin học vào công tác thanh tra, giám sát thị trường chứng khoán...
Những đặc trưng cơ bản và các giải pháp phát triển TTCK Việt Nam
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Hiện tại chúng tôi đang muốn tổ chức mở các lớp học hướng dẫn về đầu tư chứng khoán tại các tỉnh ngoài thành...
Các lớp chiêu sinh học tháng 5/2019 (20/05/2019-10:20)
Thông báo thi chuyên môn ngày 08/05/2019 đến 10/05/2019 (07/05/2019-09:37)
Thông báo thi sát hạch đợt I năm 2019 (04/05/2019-10:11)
Các lớp chiêu sinh tháng 04/2019 (08/04/2019-09:27)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

8334806
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng