Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Chính sách và giải pháp kích cầu cho thị trường chứng khoán Việt Nam”

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Sơn

Đơn vị chủ trì: Vụ Phát triển thị trường- UBCKNN  

Mã đề tài: UB.02.02

LỜI MỞ ĐẦU

Một trong những thách thức  và trở ngại lớn nhất đối với các nền kinh tế đang trong giai đoạn chuyển đổi khi xây dựng thị trường chứng khoán là việc công chúng thiếu lòng tin  vào thị trường chứng khoán. Sự kém hiểu biết  về ký thuật đầu tư cũng như trình độ dân trí thấp về thị trường chứng khoán của công chúng đầu tư đã làm hạn chế đến khả năng tham gia vào thị trường chứng khoán, làm cho thị trường chứng khoán chậm phát triển. Việc nghiên cứu và đưa vào  các giải pháp thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển( bao gồm giải pháp tăng cung và giải pháp kích cầu) đều được các thị trường chứng khoán mới nổi triển khai thực hiện.

Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật nêu trên, việc đưa vào vận hành Trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  vào năm 2000 được xem là giai đoạn thử nghiệm cần thiết, trước khi hội đủ  các điều kiện để xây dựng một Sở giao dịch chứng khoán với quy mô hiện đại. Trong bối cảnh quy mô thị trường nhỏ bé, hàng hóa chứng khoán ít về số lượng chủng loại, trình độ hiểu biết  của công chúng nhà đầu tư còn hạn chế đã làm cho thị trường chứng khoán chậm phát triển, chứng khoán thiếu tính thanh khoản, sức cầu rất thấp. Vì vậy, việc nghiên cứu một cách có hệ thống  nhằm đưa ra các giải pháp thúc đẩy cầu chứng khoán  trong mối quan hệ với tăng cung hàng hóa chứng khoán để phát triển thị trường chứng khoán là một vấn đề mang tính cấp bách.

 Phạm vi nghiên cứu của đề tài

Do nội dung nghiên cứu của đề tài bao gồm các chính sách và giải pháp khuyết cầu trong mối quan hệ với tăng cung chứng khoán, và nội dung này thường gắn liền từng giai đoạn phát triển cụ thể của thị trường chứng khoán nên phạm vị nghiên cứu của đề tài này chỉ đề cập đến chính sách và giải pháp khuyết cầu, gắn liền với những định hướng phát triển nghành đến năm 2005, để từ đó đưa ra các chính sách và giải pháp có tính khả thi.

 Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận, bảng biểu số liệu minh họa và danh mục tham khảo, đề tài có nội dung gồm 3 chương

Chương I. Những vấn đề cơ bản về kích cầu chứng khoán và kinh nghiệm quốc tế.

Chương II. Thực trạng quan hệ cung – cầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chương III. Chính sách và giả pháp kích cầu cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KÍCH CẦU CHỨNG KHOÁN  VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

I.

Những vấn đề cơ bản về khuyến khích phát triển thị trường chứng khoán

1.1.

Luận thuyết lượng cầu tài sản

1.2.

Cầu chứng khoán trong chính sách phát triển thị trường

1.2.1.

Khái niệm

1.2.2.

Yếu tố cầu chứng khoán trong chính sách phát triển thị trường

1.3.

Những nhân tố ảnh hưởng đến cầu chứng khoán

1.3.1.

Môi trường kinh tế vĩ mô

1.3.2.

Môi trường đầu tư

1.3.3.

Môi trường pháp lý

II.

Nghiên cứu điển hình một số bài học kinh nghiệm của Hàn Quốc về kích cầu chứng khoán

2.1.

Kinh nghiệm kích cầu của thị trường chứng khoán Hàn Quốc

2.1.1.

Thành lập công ty đầu tư

2.1.2.

Quỹ tiết kiệm chứng khoán

2.1.3.

Chương trình sở hữu cổ phần cho người làm công

2.1.4.

Quỹ đầu tư chứng khoán

2.1.5.

Tổ chức đăng ký chào bán ra công chúng

2.1.6.

Kế hoạch cổ phiếu nhân dân

2.1.7.

Khuyến khích nhà đầu tư có tổ chức

2.1.8.

Hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

2.2.

Những gợi ý cho Việt Nam

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG QUAN HỆ CUNG- CẦU CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

I.

Những đặc trưng cơ bản và hoạt động của TTCK Việt Nam

1.1.

Tình hình hoạt động của thị trường chứng khoán

1.1.1.

Về hàng hóa

1.1.2.

Về hoạt động công ty chứng khoán

1.1.3.

Về hoạt động giao dịch tại TTGDCK

1.2.

Đánh giá thị trường sau hai năm hoạt động

1.2.1.

Những kết quả đạt được

1.2.2.

Những hạn chế

1.2.3.

Nguyên nhân của những tồn tại

II.

Thực trạng quan hệ cung- cầu chứng khoán trên thị trường

2.1.

Cung hàng hóa chứng khoán

2.1.1.

Các loại hàng hóa chứng khoán được pháp luật quy định

2.1.2.

Nguồn cung và một số khó khăn

2.1.3.

Khả năng cung cấp hàng hóa chứng khoán cho TTGDCK

II.

Cầu hàng hóa chứng khoán

2.2.1.

Khả năng về nguồn tài chính

2.2.2.

Tính cách đầu tư và thói quen sử dụng thu nhập

2.2.3.

Mức thu nhập dành cho đầu tư chứng khoán

2.2.4.

Đánh giá khả năng tham gia vào đầu tư chứng khoán

2.3.

Thực trạng quan hệ cung – cầu trên thị trường chứng khoán

2.4.

Nguyên nhân ảnh hưởng đến sức cầu chứng khoán

2.4.1.

Nhận thức của công chúng về thị trường chứng khoán

2.4.2.

Tham gia của nhà đầu tư

2.4.3.

Hệ thống giao dịch, thanh toán bù trừ và lưu ký chứng khoán

2.4.4.

Khung pháp lý cho hoạt động của thị trường

2.4.5.

Tổ chức, quản lý vận hành thị trường

2.4.6.

Hệ thống công bố thông tin

2.4.7.

Chính sách khuyến khích ưu đãi

2.4.8.

Các nhân tố khác

CHƯƠNG III.

CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP KÍCH CẦU  CHO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÀN VIỆT NAM

I.

Những định hướng cơ bản phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2010

1.1.

Mục tiêu chiến lược tổng quát

1.2.

Mục tiêu cụ thể

II.

Giải pháp điều kiện thực hiện các kích cầu chứng khoán

1.

Nhóm giải pháp tạo lập lòng tin và nâng cao dân trí

1.1.

Xây dựng hệ thống công bố thông tin công khai

1.2

Nâng cao năng lực nghiệp vụ, chuyên môn và quản lý tài sản  đối với công ty chứng khoán

1.3.

Áp dụng thông lệ các chuẩn mực kế toán, kiểm toán

1.4.

Thành lập quỹ bình ổn thị trường

1.5.

Lựa chọn chứng khoán chất lượng cao

1.6.

Thành lập tổ chức định mức tín nhiệm

1.7.

Tuyên truyền phổ cập kiến thức về thị trường chứng khoán

2.

Nhóm giải pháp khuyến khích mở rộng đối tượng đầu tư

2.1.

Hoàn thiện hệ thống giao dịch

2.2.

Tăng cường thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm

2.3.

Phát triển các định chế quỹ đầu tư chứng khoán

2.4.

Thành lập công ty  đầu tư tài chính chứng khoán

2.5.

Khuyến khích phát triển thị trường thông qua ưu đãi thuế, phí

2.6.

Mở rộng phạm vi đầu tư và nâng cao tỷ lệ nắm giữ bên nước ngoài

2.7.

Xây dựng chính sách cổ tức tối ưu

2.8.

Xây dựng bán cổ phiếu cho người lao động

2.9.

Xây dưng kế hoạch tiết kiệm chứng khoán

3.

Giải pháp điều kiện để thực hiện chính sách khuyết cầu

3.1.

Tạo môi trường kinh tế vĩ mô

3.2.

Hoàn thiện môi trường pháp lý

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

 

 

Mã sách: UB.02.02
Chủ biên: TS. Nguyễn Sơn
Năm xuất bản: 2002

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-12:50)
Đề tài “Tác động của phát hành thêm và thưởng cổ phiếu tới thị giá trên thị trường...
Đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ của các công ty quản
Thị trường chứng khoán
Đề tài “Một số công cụ chứng khoán phái sinh và khả năng phát triển trên thị trường...
Đề tài: “Hoàn thiện phương thức và quy trình giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà...
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-07:52)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-07:51)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-07:50)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-07:48)
Xin cho biết điều kiện và cách thức để một công ty có thể lên sàn giao dịch chứng khoán.">Xin cho biết điều kiện và cách thức để một công ty có thể lên sàn giao dịch chứng khoán.
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/01/2021 đến 29/01/2021 (12/01/2021-08:48)
Các lớp chiêu sinh tháng 01/2021 (07/01/2021-06:40)
Lớp học chiêu sinh tháng 12/2020 (07/12/2020-07:06)
Thông báo thi sát hạch đợt III năm 2020 (06/08/2020-08:25)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-13:42)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-08:23)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

10617427
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Phó Giám đốc Trung tâm - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương