Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Vai trò và khả năng tham gia của các định chế ngân hàng- tài chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam”

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Sơn

Đơn vị chủ trì: Vụ phát triển thị trường UBCKNN    

Mã đề tài: UB.01.07

LỜI MỞ ĐẦU

 

Tính cấp thiết của đề tài

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã chính thức đưa vào vận hành từ tháng 7/2000, đánh dấu bằng việc phát triển Trung tâm giao dịch chứng khoán (TTGDCK) đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự ra đời của TTGDCK đã tạo ra một cơ chế linh hoạt trong thu hút và phân bổ các nguồn vốn trung, dài hạn đến  nơi sử dụng có  hiệu quả, góp phần cùng với hệ thống ngân hàng tạo nên một hệ thống cung ứng vốn cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, việc đưa vào vận hành TTGDCK chỉ mới là giai đoạn thử nghiệm trước khi chúng ta xây dựng một Sở giao dịch chứng khoán hoàn chỉnh với quy mô hiện đại, vì vậy các thiết chế vận hành, quy mô và đối tượng tham gia vào thị trường còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của một thị  trường vốn đầy đủ. Đặc biệt là sự tham gia của các định chế ngân hàng- tài chính vào thị trường chứng khoán còn nhiều hạn chế, đây là các định chế tài chính  đã tồn tại và phát triển gần 50 năm và có quan hệ gần gũi và mật thiết  với thể chế thị trường chứng khoán. Mặc dù thời gian qua, các ngân hàng thương mại, tổ chức bảo hiểm và tổ chức kiểm toán  đã trực tiếp hoặc  gián tiếp  tham gia vào cơ chế  vận hành của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu, hoạt động mang tính thăm dò, vì vậy trong quá trình triển khai các định chế này  hoạt động không hiệu quả, chưa khẳng định  được vị thế của mình. Nhiều tổ chức  ngân hàng và tài chính vẫn đứng ngoài cuộc chơi của thị trường chứng khóa, bởi lẽ cơ chế vận hành và cách thức tham gia vào thị trường như thế nào để phát huy hiệu quả  vẫn là những trở ngại  ban đầu đối với các định chế này.

 Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài gồm 2 chương           

Chương I. Vai trò của các định chế ngân hàng- tài chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam       

Chương II. Thực trạng giải pháp thúc đẩy sự tham gia của các định chế ngân hàng tài chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

 VAI TRÒ CỦA CÁC ĐỊNH CHẾ NGÂN HÀNG-TÀI CHÍNH TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

I.

Khái niệm

II.

Các định chế ngân hàng – tài chính tham gia thị trường chứng khoán

2.1.

Ngân hàng thương mại

2.2.

Hiệp hội tiết kiệm và các tổ chức tín dụng

2.3.

Công ty tài chính

2.4.

Các tổ chức bảo hiểm

2.4.1.

Bảo hiểm nhân thọ

2.4.2.

Bảo hiểm phi nhân thọ

2.5.

Công ty chứng khoán

2.6.

Quỹ đầu tư

2.7.

Các tổ chức định mức tín nhiệm

III.

Vai trò của các định chế tài chính-ngân hàng trên thị trường chứng khoán

3.1.

Cầu nối tài chính giữa người cho vay và người sử dụng vốn

3.2.

Giảm thiểu rủi ro trên cơ sở đa dạng hóa đầu tư

3.3.

Giảm thiểu chi phí hợp đồng  và chi phí xử lý thông tin

3.4.

Cung cấp một cơ chế thanh toán

IV.

Một số mô hình định chế  ngân hàng- tài chính trên thị trường chứng khoán quốc tế- Những gợi ý cho Việt Nam

4.1.

Mô hình định chế ngân hàng đa năng

4.2.

Mô hình công ty chứng khoán chuyên doanh

4.3.

Những gợi ý cho Việt Nam từ các mô hình trên thế giới

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG VÀ  GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY SỰ THAM GIA CỦA CÁC ĐỊNH CHẾ NGÂN HÀNG- TÀI CHÍNH VÀO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

  1.  

Tổng quan  về hệ thống các định chế ngân hàng- tài chính Việt Nam hiện nay

1.1.

Hệ thống ngân hàng thương mại

1.1.1.

Vốn pháp định

1.1.2.

Công nghệ ngân hàng

1.1.3.

Năng lực cạnh tranh

1.1.4.

Tự chủ kinh doanh

1.1.5

Hoạt động kinh doanh

1.1.6

Kết cấu tín dụng

1.1.7.

Chất lượng tín dụng

1.2.

Các định chế tài chính khác

1.2.1.

Công ty tài chính

1.2.2.

Công ty cho thuê tài chính

1.2.3.

Công ty bảo hiểm

1.2.4.

Công ty kiểm toán

1.2.5.

Quỹ đầu tư

1.3.

Đánh giá chung

II.

Đánh giá thực trạng tham gia của các định chế ngân hàng – tài chính vào thị trường chứng  khoán Việt Nam

2.1.

Thực trạng tham gia của các ngân hàng thương mại vào thành lập công ty  chứng khoán

2.1.1.

Tham gia của Ngân hàng Đầu tư  và phát triển vào thành lập Công ty chứng khoán  ngân hàng đầu tư

2.1.2.

Tham gia của Ngân hàng Công thương Việt Nam vào thành lập công ty chứng khoán ngân hàng công thương

2.1.3.

Tham gia của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào thành lập công ty chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp

2.1.4.

Tham gia ngân hàng cổ phần quân đội  vào thành lập công ty chứng khoán Thăng long

2.1.5.

Tham gia của Ngân hàng cổ phần á Châu vào thành lập công ty chứng khoán Ngân hàng á Châu

 

2.1.6.

Tham gia của Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam  vào thành lập công ty chứng khoán Bảo Việt

2.1.7.

Đánh giá chung

2.2.

Tham gia của các ngân hàng thương mại  vào dịch vụ lưu ký chứng khoán

2.3.

Tham gia của Ngân hàng đầu tư và phát triển  vào ngân hàng chỉ định thanh toán cho các giao dịch chứng khoán

2.4.

Tham gia của các ngân hàng các tổ chức tài chính khác vào bảo lãnh vào đấu thầu phát hành trái phiếu chính phủ

2.5.

Tham gia vào dịch vụ kiểm toán các tổ chức tham gia thị trường chứng khoán

2.5.1.

Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO)

2.5.2.

Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán- kiểm toán (AASC)

2.5.3.

Công ty kiểm toán và tư vấn (A&C)

2.5.4.

Công ty kiểm toán và kế toán (AAC)

2.5.5.

Công ty kiểm toán  và dịch vụ tin học (IASC)

2.5.6.

Công ty Kiểm toán  và tư vấn tài chính kế toán Sài Gòn (AFC Sài Gòn)

2.5.7.

Đánh giá chung

III.

Các giải pháp kiến nghị thúc đẩy sự tham gia của các định chế tài chính ngân hàng- Tài chính  vào thị trường chứng khoán Việt Nam

3.1.

Giải pháp chung

3.1.1.

Tạo lập môi trường kinh tế vĩ mô ổn định

3.1.2.

Tạo lập thị trường tiền tệ hoạt động lành mạnh, ổn định tỷ giá hối đoái và kiểm soát lạm phát

3.1.3.

Khuyến khích phát triển thị trường thông qua các công cụ tài chính thuế, phí và lệ phí ưu đãi đối với các tổ chức tham gia  thị trường chứng khoán

3.1.4.

Hoàn thiện môi trường pháp lý nhằm thúc đẩy sự tham gia của các định chế tài chính trung gian

3.2.

Các giải pháp cụ thể

3.2.1.

Đẩy mạnh việc thành lập công ty chứng khoán, công  ty quản lý quỹ thông qua

3.2.2.

Tăng khả năng tham gia của các  định chế quỹ đầu tư hiện có (Quỹ đầu tư phát triển) thông qua tái cấu trúc  mô hình quỹ đầu tư hiện nay

3.2.3.

Đẩy mạnh việc tham gia bảo lãnh và đấu thầu  phát hành trái phiếu trên thị trường chứng khoán

3.2.4.

Đẩy manh tham gia vào dịch vụ lưu ký giám sát

3.2.5.

Tham gia các định chế ngân hàng – tài chính vào việc thành lập tổ chức  định mức tín nhiệm ở Việt Nam

3.2.6.

Đẩy mạnh việc tham gia của các tổ chức kiểm toán vào cung ứng dịch vụ  kế toán- kiểm toán đối với công ty niêm yết và công ty chứng khoán

 

KẾT LUẬN

 

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

 

Mã sách: UB.01.07
Chủ biên: TS. Nguyễn Sơn
Năm xuất bản: 2001

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Luật kế toán và văn bản hướng dẫn thi hành
Đề tài “Giả pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật về chủ thể kinh doanh chứng...
Niên giám thống kê 2001
Đề tài “Một số giải pháp phát triển hoạt động thông tin tuyên truyền về chứng khoán và...
Giải pháp hoàn thiện hoạt động thông tin nội bộ và công bố thông tin của UBCKNN
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Hiện tại chúng tôi đang muốn tổ chức mở các lớp học hướng dẫn về đầu tư chứng khoán tại các tỉnh ngoài thành...
Các lớp chiêu sinh tháng 06/2019 (20/06/2019-08:36)
Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
Các lớp chiêu sinh học tháng 5/2019 (20/05/2019-10:20)
Thông báo thi chuyên môn ngày 08/05/2019 đến 10/05/2019 (07/05/2019-09:37)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

8486645
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng