Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam mô hình tổ chức và quản lý, giám sát”

Đề tài “Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam mô hình tổ chức và quản lý, giám sát”

 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Cao Nguyên

Đơn vị chủ trì: Vụ phát triển thị trường UBCKNN

Mã đề tài: UB.1999.03

LỜI MỞ ĐẦU

 

Xây dựng thị trường vốn là bước tất yếu phải  trải qua trong cơ cấu vận hành của mọi nền kinh tế thị trường. Đối với Việt Nam, vấn đề này cũng đã trở thành một nhu cầu quan trọng. Bối cảnh kinh tế tương đối lạc quan trong những năm đổi mới vừa quan cùng với yêu cầu tăng trưởng kinh tế cao hơn, đang ngày càng làm rõ vai trò  của một thị trường chứng khoán, vốn là công cụ đắc lực  giúp huy động vốn, sử dụng vốn, tập chung và phân tán các nguồn tiết kiệm  khi cần để đẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh tế. Đảng và Nhà nước đã sớm khẳng định  việc phát triển thị trường chứng khoán là một trong những trọng điểm  của chiến lược phát triển thị trường vốn: “…Phát triển thị trường vốn, thu hút các nguồn vốn… chuẩn bị các điều kiện cần thiết để từng bước xây dựng thị trường chứng khoán phù hợp với  điều kiện Việt Nam và định hướng phát triển kinh tế- xã hội của đất nước…” (Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ VIII.)

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là phải lựa chọn và xây dựng được một mô hình thị trường chứng khoán (bao gồm mô hình Sở giao dịch chứng khoán và các tổ chức phụ trợ) sao cho phù hợp bối cảnh  nền kinh tế nước ta nói riêng và xu hướng trào lưu quốc tế nói chung, nhằm phát huy được hiệu quả của thị trường chứng khoán và tránh được những trở ngại trong quá trình vận hành. Có được mô hình Sở giao dịch chứng khoán thích hợp, sẽ giúp cho việc xây dựng cơ chế quản lý, giám sát và các định chế tài chính  trung giam theo định hướng nhất định, có hiệu quả và tiết kiệm được chi phí. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nói trên, chúng tôi chọn hướng nghiên cứu xây dựng mô hình Sở giao dịch chứng khoán “Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam- mô hình tổ chức  và quản lý giám sát” làm đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành, hy vọng đóng góp thêm một phần nghiên cứu lý luận và thực tiễn cho tiến trình xây dựng thị trường vốn ở nước ta hiện nay.

 

 Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài bao gồm 3 chương

Chương I.Những nguyên tắc và quan điểm chỉ đạo trong việc xây dựng Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Chương II. Mô hình tổ chức Sở giao dịch chứng khoán.

Chương III. Quản lý, giám sát Sở giao dịch chứng khoán.

 

MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I. NHỮNG NGUYÊN TẮC VÀ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO TRONG VIỆC XÂY DỰNG SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
1. Nhà nước giữ vai trò quết định trong việc tổ chức, xây dựng , quản lý và vận hành, nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán phát triển theo đúng đường lối và định hướng nhà nước
2. Đảm bảo sự quản lý tập trung thống nhất vào  một cơ quan Ủy ban chứng khoán Nhà nước
3. Xây dựng thị trường chứng khoán do Nhà nước sở hữu, có tổ chức, đảm bảo chức năng quản lý tập chung thống nhất, tạo điều kiện cho thị trường phát triển lành mạnh, an toàn và có hiệu quả, bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư
4. Hệ thống luật pháp cho việc ra đời  và đi vào vận hành thị trường chứng khoán phải đảm bảo khả năng giám sát đối với các tổ chức tham gia  thị trường, ngăn ngừa các hoạt động lừa đảo, thâu tóm và thao túng thị trường
5. Xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện, phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện tại và khả năng phát triển tương lai…
CHƯƠNG II. MÔ HÌNH TỔ CHỨC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
1. Một số mô hình thị trường chứng khoán  mới nổi trong khu vực và bài hcoj kinh nghiệm cho Việt Nam
1.1. Mô hình tổ chức và hoạt động của các Sở giao dịch chứng khoán
A. Sở giao dịch chứng khoán Đài Loan- Mô hình tổ chức Sở giao dịch Chứng khoán Đài Loan
B. Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc-         Mô hình  tổ chức Sở giao dịch Hàn Quốc-         Tổ chức hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc
C. Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan-         Mô hình tổ chức của Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan-         Tổ chức hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan
D. Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải-         Mô hình tổ chức cảu Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải-         Tổ chức họa động của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải
1.2. Một số bài học kinh nghiệm về xây dựng sở giao dịch chứng khoán của các nước trong khu vực
1. Xây dựng một Sở giao dịch chứng khoán duy nhất
2. Trong thời gian đầu mới thành lập, các sở giao dịch hạn chế các nhà đầu tư nước ngoài tham gia  vào thị trường
3. Trong thời gian đầu hoạt động, các Sở giao dịch chứng khoán không cho phép niêm yết các chứng khoán nước ngoài
4. Sử dụng hệ thống giao dịch tự động hoàn toàn
5. Cần duy trì  một tỷ lệ biên độ giao động giá thấp để đảm bảo tính ổn định của thị trường
6. Nhà nước tham gia sử hữu trong cơ cấu vốn của Sở giao dịch chứng khoán
7. Tổ chức giao dịch trên thị trường chứng khoán phi tập trung
8. Tổ chức thị trường từ giai đoạn phát triển thấp đến giai đoạn phát triển cao
II. Mô hình Sở giao dịch chứng khoán Việt nam
1. Cơ quan quản lý giám sát thi trường chứng khoán
2. Hình thức sở hữu Sở giao dịch
3. Số lượng Sở giao dịch
4. Địa điểm xây dựng Sở giao dịch chứng khoán
5. Giao dịch ngoài Sở giao dịch
6. Hệ thống giao dịch chứng khoán
7. Hàng hóa giao dịch trên Sở giao dich chứng khoán
8. Cơ cấu tổ chức Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam- Cơ cấu tổ chức của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam
9. Thành viên của  Sở giao dịch chứng khoán
10. Tham gia  của nước ngoài  và thị trường chứng khoán Việt Nam
11. Mô hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm đăng ký, thanh toán bù trừ và lưu ký chứng khoán Việt Nam- Các hoạt động cảu TTTTBT&LKCK-Mô hình TTTTBT&LKCK - Quan điểm xây dựng TTTTBT&LKCK Việt Nam
CHƯƠNG III. CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ, GIÁM SÁT ĐỐI VỚI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
1. Quản lý Nhà nước đối với Sở giao dịch chứng khoán
1.1. Chính sách quản lý phát hành và niêm yết chứng khoán
1.2. Chính sách quản lý thành viên
1.3. Hệ thống giám sát thị trường chứng khoán
2. Hệ thống giám sát của thị trường chứng khoán
2.1. Mục đích của hoạt động giám sát thị trường
2.2. Đối tượng chịu sự giám sát
2.3. Chủ thể  giám sát thị trường chứng khoán
2.4. Cơ sở cho hoạt động giám sát thị trường
2.5. Phương pháp giám sát
2.6. Nội dung giám sát
  KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư  viện SRTC)

 

Mã sách: UB.1999.03
Chủ biên: TS. Trần Cao Nguyên
Năm xuất bản: 1999

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Vận dụng mô hình định giá rủi ro Value - at - Risk (VaR) trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Phân tích quản trị tài chính: đánh giá hiện trạng
Đề tài “Một số giải pháp tuyên truyền nhằm nâng cao dân trí về chứng khoán và thị trường...
Chính sách và giải pháp kích cầu cho thị trường chứng khoán Việt Nam
Kế toán tài chính -2rd
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Tôi đã hoàn thành khóa học cơ bản về chứng khoán do Trung tâm tổ chức (Chứng chỉ được cấp ngày 13/12/1999), nay muốn...
Thông báo thi chuyên môn ngày 03/04/2019 đến 05/04/2019 (25/03/2019-10:38)
Các lớp chiêu sinh tháng 04/2019 (22/03/2019-09:38)
Các lớp chiêu sinh học tháng 1/2019 (13/02/2019-14:52)
Thông báo thi sát hạch đợt IV năm 2018 (22/01/2019-08:34)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

8039912
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng