Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Xây dựng và hoàn thiện khung pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán ở Việt Nam”

Đề tài “Xây dựng và hoàn thiện khung pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán ở Việt Nam”

 

Chủ nhiệm đề tài: Dương Văn Thanh 

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế UBCKNN

Mã đề tài: UB.1999.09

LỜI MỞ ĐẦU

Trong giai đoạn đầu của cuộc đổi mới, được khởi xướng từ Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng năm 1986, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng nghi nhận, với tốc độ tăng trưởng khá cao(trung bình trên 8,4% năm trong 6 năm 1991-1997, năm 1998 là 5,8%) đời sống nhân dân được cải thiện, nền kinh tế bắt đầu cho có tích lũy  cho đầu tư phát triển. Tuy nhiên, để duy trì được tốc độ phát triển cao, bền vững trong thời gian tới, Việt Nam cần một khối lượng vốn đầu tư lớn nhằm thúc đẩy  sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo ra cơ cấu kinh tế hợp lý và có hiệu quả. Muốn vậy, chúng ta phải có chính sách  huy động vốn với giải pháp  và cơ chế  thích hợp  nhằm giải phóng các tiềm năng, khơi thông các luồng vốn bằng cách vừa hoàn thiện các hình thức huy động  vốn sẵn có, vừa phải tạo ra các công cụ huy động vốn mới, trong đó có huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán.

Văn kiện Đại hội lần thứ VIII của Đảng đã chỉ rõ nhiệm vụ trong thời gian tới là phải “Phát triển thị trường vốn, thu hút các nguồn vốn trung và dài hạn thông qua ngân hàng và các công ty tài chính để đáp ứng nhu cầu  cho vay đầu tư phát triển  và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để từng bước xây dựng thị trường chứng khoán phù hợp với điều kiện Việt Nam và định hướng phát triển kinh tế, xã hội của đất nước”

Mục tiêu xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam là  phải phù hợp với xu hướng phát triển chung của  thời đại và phù hợp  với quan điểm đổi mới của Đảng và Nhà nước ta về cơ chế quản lý đối với nền kinh tế. Chính vì vậy, trong thời gian qua, chúng ta đã tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho sự ra đời và vận hành thị trường chứng khoán ở Việt Nam. Nghị định 75/CP ngày 28 tháng 11 năm 1996 của Chính phủ đã đánh dấu sự ra đời của Ủy ban chứng khoán  Nhà nước, cơ quan thay mặt Chính phủ  thực hiện chức năng quản lý  Nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, đồng thời có nhiện vụ chủ trì, phối  hợp với các Bộ, ngành có liên quan  tổ chức và xây dựng phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngày 11 thàng 7 năm 1998, Thủ tướng đã ký Quyết định số

127/1998/QĐ-TTg thành lập Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội  và Trung tâm Giao  dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh- đây là những Trung tâm đầu tiên ở Việt Nam  được thành lập để phục vụ cho quá trình trao đổi và giao dịch chứng khoán. Song song với việc  thành lập cơ quan quản lý Nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, thành lập các trung tâm  giao dịch chứng khoán và chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật...Chúng ta cũng tiến hành xây dựng một khung pháp luật cơ bản, cần thiết cho sự ra đời và vận hành của thị trường chứng khoán ở Việt Nam. Nghị định số 48/1998/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ là văn bản pháp lý cao nhất  đầu tiên điều chỉnh về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Ủy ban chứng khoán Nhà nước cũng đã kịp thời ban hành các văn bản pháp quy  để hướng dẫn Nghị định 48/1998/ NĐ-CP và các văn bản có liên quan,  tạo cơ sở pháp lý hết sức quan trọng  cho sự ra đời và vận hành thị trường chứng khoán  ở Việt Nam. Tuy nhiên, các văn bản này chưa nhiều  và mới chỉ là các văn bản pháp quy, có  hiệu lực pháp lý không cao.

Đối với thị trường chứng khoán, sự điều chỉnh của Nhà nước thông qua  các quy phạm pháp luật là hết sức cần thiết và quan trọng. Chính vì vậy, việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện khung pháp luật điều chỉnh thị trường chứng khoán là một nhiệm vụ  trọng tâm cho cả trước mắt và lâu dài trong quá trình phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam. 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

VAI TRÒ SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.

Khái niệm khung pháp luật  về chứng khoán và thị trường chứng khoán

II.

 Vai trò của pháp luật đối với thị trường chứng khoán

III.

Sự cần thiết phải hoàn thiện khung pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

IV.

Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta

1.

Các nguyên lý chung

2.

Phương thức ban hành

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG CỦA KHUNG PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.

Về hàng hóa của thị trường chứng khoán

1.

Trái phiếu Chính phủ

2.

Trái phiếu doanh nghiệp

3.

Cổ phiếu

II.

Chủ thể quản lý thị trường chứng khoán

1.

Cơ quan quản lý Nhà nước

2.

Trung tâm giao dịch, Sở giao dịch

3.

Tổ chức Hiệp hội chứng khoán

III.

Chủ thể phát hành chứng khoán

IV.

Chủ thể kinh doanh, dịch vụ chứng khoán

V.

Nhà đầu tư

1.

Đối tượng và phạm vi được phép đầu tư

2.

Tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư

VI.

Các quy định về thuế

1.

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

2.

Luật khuyến khích đầu tư trong nước

VII.

 Chế độ kế toán và kiểm toán

VIII.

Xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp

1.

Xử phạt hành chính

2.

Xử lý về hình sự

3.

Giải quyết tranh chấp

IX.

Một số quy định khác có liên quan đến chứng khoán

CHƯƠNG III.

HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Ở NƯỚC TA

I.

Khung pháp luật  về chứng khoán và thị trường chứng khoán trong thời gian ngắn nhất

1.

Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/8/1998

2.

Quyết định 145/1999/QĐ-TTg ngày 28/6/1999

3.

Nghị định 72-CP ngày 26/7/1994

4.

Nghị định 120-CP  ngày 17 /9/1994

5.

Thông tư 91-TC/KBNN ngày 5/11/1994 của Bộ Tài chính

6.

Quyết định 259-TC/QĐ-TCDN ngày 31/7/1997 của BTC

7.

Quyết định 275/QĐ-NH5 ngày 7/11/1994 của Ngân hàng NHà nước

8.

Các văn bản về thuế

9.

Xử lý vi phạm hành chính

II.

Hoàn thiện khung pháp luật về chứng khoán  và thị trường chứng  khoán trong tương lai

A.

Xây dựng luật chứng khoán

B.

Sửa đổi, bổ sung cho một số văn bản pháp luật hiện hành

1.

Luật công ty, Luật doanh nghiệp

2.

Bộ luật hình sự

3.

Luật doanh nghiệp Nhà nước

4.

Luật các tổ chức tín dụng

5.

Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

6.

Bộ luật hình sự

C.

Ban hành một số văn bản pháp luật

1.

Luật kế toán- thống kê

2.

Luật kiểm toán

3.

Luật về quản lý ngoại hối

4.

Luật hợp đồng kinh tế

5.

Bộ luật tố tụng dân sự

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

Mã sách: UB.1999.09
Chủ biên: Dương Văn Thanh
Năm xuất bản: 1999

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Đề tài “Giao dịch bán khống- đánh giá tác động và khuyến nghị cơ chế quản lý rủi ro đối
Đề tài “Xây dựng cơ chế quản lý chào bán chứng khoán ra công chúng dựa trên công bố thông...
Đề tài “Hoàn thiện công tác đào tạo quản trị công ty đại chúng ở Việt Nam”
Quản trị tài chính công ty: lý thuyết và ứng dụng
Thị trường chứng khoán
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Tôi đã hoàn thành khóa học cơ bản về chứng khoán do Trung tâm tổ chức (Chứng chỉ được cấp ngày 13/12/1999), nay muốn...
Các lớp chiêu sinh tháng 06/2019 (20/06/2019-08:36)
Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
Các lớp chiêu sinh học tháng 5/2019 (20/05/2019-10:20)
Thông báo thi chuyên môn ngày 08/05/2019 đến 10/05/2019 (07/05/2019-09:37)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

8505992
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng