Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chứng khoán tại thị trường chứng khoán Việt Nam”

Chủ nhiệm đề tài: CN. Dương Ngọc Tuấn

Đơn vị chủ trì: Trung tâm GDCK HN    

Mã đề tài: CS.2002.01

LỜI MỞ ĐẦU

Chứng khoán được hiểu là một xác nhận về quyền lợi của người nắm giữ chúng đối với tổ chức phát hành, quyền này có thể là quyền sở hữu vốn, quyền của chủ nợ.v..v. tùy thuộc vào chứng khoán mà họ nắm giữ. Chính vì vậy, quản lý chứng khoán để theo dõi quyền lợi gắn liền với các chứng khoán là mối quan tâm hàng đầu của người sở hữu chứng khoán và tổ chức phát hành. Công tác quản lý chứng khoán phụ thuộc vào hình thức nắm giữ chứng khoán vì vậy cần phải có một hệ thống quả lý chặt chẽ trong đó có sự tham gia của nguời sở hữu  trực tiếp, bên nhận giữ hộ  và các tổ chức phát hành. Quy mô của hệ thống quản lý chứng khoán còn phụ thuộc vào  hình thức phát hành chứng khoán của tổ chức phát hành, số lượng các tổ chức tham gia vào hệ thống, khung pháp lý của từng thị trường từng quốc gia.

Có thể nói, những vấn đề liên quan đến chứng khoán, phát hành và quản lý chứng khoán nói trên có tính chất khái quát cao đối với thị trường, mọi quốc gia trong đó có Việt Nam. Tại Việt Nam , sau khi chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường, các doang nghiệp đã sử dụng chứng khoán như một công cụ để huy động vốn, người dân từng bước làm quen với chứng khoán bằng cách đầu tư và sở hữu chứng khoán. Bởi vậy, nhiều chủ đề  về chứng khoán cũng đã được bàn luận và quan tâm từ đây. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, chủ đề về quản lý các chứng khoán phát hành lại rất ít được bàn đến. Vấn đề nayfchir thực sự trở nên quan trọng và thu hút sự quan tâm của nhiều người khi thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức đi vào hoạt động tháng 8/2000. Sau khi thị trường chứng khoán hoạt động, nhu cầu về mua bán, chuyển nhượng chứng khoán niêm yết và chua niêm yết trở nên đặc biệt sôi động cả trong và ngoài trung  tâm giao dịch chứng khoán. Thông qua các hoạt động này, nhiều vấn đề liên quan đến 

 

 

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHỨNG KHOÁN

I.

Chứng khoán và hệ thống quản lý chứng khoán

1.

Khái niệm và phân loại chứng khoán

1.1.

Khái niệm chung về chứng khoán

1.2.

Phân loại chứng khoán theo mục đích và tính chất của chứng khoán

1.2.1.

Chứng khoán nợ và chứng khoán vốn

1.2.2.

Các chứng khoán phái sinh

1.3.

Phân loại chứng khoán theo hình thức thể hiện của chứng khoán

1.3.1.

Chứng khoán chứng chỉ

1.3.2.

Chứng khoán ghi số

2.

Vai trò của công tác quản lý chứng khoán

2.1.

Công tác quản lý chứng khoán đối với chủ thể phát hành

2.2.

Công tác quản lý chứng khoán đối với người sở hữu chứng khoán

2.3.

Công tác quản lý chứng khoán đối với các tổ chức trung gian

3.

Hệ thống quản lý chứng khoán

3.1.

Hệ thống quản lý chứng khoán trực tiếp

3.1.1.

Khái quát chung

3.1.2.

Hệ thống quản lý trực tiếp với các hình thức nắm giữ chứng khoán

3.1.3.

Cấu trúc hệ thống

3.1.4.

Các đối tượng tham gia hệ thống

3.1.5.

Tổ chức hoạt động hệ thống

3.1.6.

Đánh giá về hệ thống quản lý chứng khoán trực tiếp

3.2.

Hệ thống quản lý chứng khoán gián tiếp

3.2.1.

Khái quát chung

3.2.2.

Cấu trúc hệ thống

3.2.3.

Tổ chức vận hành hệ thống

3.2.4.

Đánh giá về hệ thống quản lý chứng khoán tập trung

II.

Thị trường chứng khoán và vai trò của hệ thống quản lý chứng khoán đối với thị trường chứng khoán

1.

Thị trường chứng khoán và những yêu cầu đối với hoạt động quản lý của thị trường

1.1.

Khái quát quá trình phát triển và các nguyên tắc đặc trưng của thị trường chứng khoán

1.2.1.

Hoạt động quản lý cần phải đảm bảo tính có tổ chức

1.2.2.

Hoạt động quản lý cần có sự chuyển đổi phù hợp với sự phát triển của công nghệ áp dụng trên thị trường

2.

Hệ thống quản lý chứng khoán của thị trường  chứng khoán và vai trò của hệ thống trong việc đảm bảo hoạt động của thị trường

2.1.

Hệ thống quản lý chứng khoán trên thị trường chứng khoán

2.1.1.

Đặc điểm hệ thống quản lý chứng khoán trên thị trường chứng khoán

2.1.2.

Nguyên tắc hoạt động của hệ thống quản lý chứng khoán

2.1.3.

Khuôn khổ pháp luật và sự vận hành hệ thống

2.1.4.

Cấu trúc hệ thống

2.1.5.

Các đối tượng tham gia vào hệ thống

2.1.6.

Tổ chức hoạt động của hệ thống

2.2.

Đánh giá về vai trò của hệ thống quản lý chứng khoán tập trung  trong việc đảm bảo hoạt động của thị trường chứng khoán

2.2.1.

Đảm bảo sự ổn định và  liên tục của thị trường

2.2.2.

Đảm bảo tính an toàn và hiệu quả

2.2.3.

Đảm bảo chức năng quản lý  và giám sát hoạt động của thị trường

CHƯƠNG II.

KINH NGHIỆM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHỨNG KHOÁN TẠI MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN – BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

I.

Kinh nghiệm xây dựng  và phát triển hệ thống quản lý chứng khoán tại một số thị trường chứng khoán

1.

Hệ thống  quản lý chứng khoán tại thị trường chúng khoán Hàn Quốc

1.1.

Trung tâm lưu ký chứng khoán Hàn Quốc

1.1.1.

Giới thiệu chung

1.1.2.

Các hoạt động chính của KSD

1.2.

Kinh nghiệm của thị trường chứng khoán Hàn Quốc trong việc nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chứng khoán thông qua hoạt động phi vật chất hóa chứng chỉ chứng khoán

1.2.1.

Đăng ký trái phiếu

1.2.2.

Phát triển hình thức sở hữu chứng khoán  ghi sổ trong hệ thống quản lý chứng khoán  trực tiếp thông qua áp dụng hệ thống đăng ký trực tiếp (Direct Registration System- DRS)

3.

Hệ thống chứng khoán của thị trường chứng khoán Canada

3.1.

Trung tâm lưu ký chứng khoán Canada

3.1.1.

Giới thiệu chung

3.1.2.

Các loại hoạt động chính của CDS

3.2.

Kinh nghiệm của thị trường chứng khoán Canada trong việc phi vật chất chứng chỉ chứng khoán nhờ đa dạng hóa trong quá trình chuyển giao

3.2.1.

Hoạt động quản lý nắm giữ chứng khoán trong quá trình chuyển giao

3.2.2.

Các giải pháp thwucj hiện

II.

Bài học kinh nghiêm cho  thị trường Việt Nam

1.

Mô hình tổ chức

2.

Các yếu tố về kỹ thuật

3.

Hệ thống pháp lý

CHƯƠNG III.

 

THỰC TRẠNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHỨNG KHOÁN

I.

Hệ thống quản lý chứng khoán tại thị trường chứng khoán Việt Nam

1.

Đặc điểm hệ thống quản lý chứng khoán tại thị trường chứng khoán Việt Nam

2.

Phân loại hệ thống quản lý chứng khoán của thị trường chứng khoán Việt Nam

2.1.

Hệ thống quản lý chứng khoán trực tiếp

2.1.1.

Cơ sở pháp lý quy định sự vận hành của hệ thống

2.1.2.

Mô hình tổ chức và hoạt động của hệ thống quản lý chứng khoán trực tiếp

2.1.3.

Các đối tượng tham gia vào hệ thống

2.1.4.

Phạm vi cung cấp dịch vụ của hệ  thống

2.1.5.

Các nguyên tắc hoạt động của hệ thống

2.1.6.

Các hoạt động của hệ thống

2.2.

Hệ thống quản lý chứng khoán tập trung

2.2.1.

Cơ sở pháp lý về sự vận hành của hệ thống

2.2.2.

Mô hình tổ chức  và hoạt động của hệ thống  quản lý chứng khoán tập trung

2.2.3.

Các đối tượng tham gia vào hệ thống

2.2.4.

Đối tượng và phạm vi cung cấp dịch vụ của hệ thống

2.2.5.

Các nguyên tắc hoạt động của hệ thống

2.2.6.

Các hoạt động nghiệp vụ của hệ thống

II.

Đánh giá về hệ thống quản lý chứng khoán của thị trường chứng khoán Việt Nam

1.

Ưu điểm của hệ thống quản lý chứng khoán

2.

Nhược điểm của hệ thống quản lý chứng khoán

2.1.

Về mô hình tổ chức của hệ thống quản lý chứng khoán

2.2.

Về môi trường pháp lý

2.3.

Về hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý chứng khoán

2.4.

Về yếu tố kỹ thuật

III.

Các giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chứng khoán của thị trường chứng khoán Việt Nam

1.

Xây dựng hệ thống  quản lý chứng khoán phù hợp với định hướng phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong tương lai

2.

Hoàn thiện môi trường pháp lý đảm bảo cho sự vận hành của hệ thống quản lý chứng khoán

3.1.

Áp dụng hình thức phát hành chứng khoán ghi sổ và lưu ký vào hệ thống  quản lý chứng khoán tập trung  thông qua bảo lãnh phát hành

3.2.

Nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích mà chi phí của từng hình thức sở hữu chứng khoán

3.3.

Hiện đại hóa hệ thống quản lý chứng khoán

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

Mã sách: CS.2002.01
Chủ biên: CN. Dương Ngọc Tuấn
Năm xuất bản: 2002

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Đề tài ”Tổ chức kinh doanh dịc vụ chứng khoán Việt Nam nhìn từ góc độ so sánh”
Đề tài “Xây dựng cơ chế xử lý đỗ vỡ của công ty chứng khoán tại Việt Nam”
Định giá các công cụ phái sinh trên thị trường chứng khoán và gợi ý áp dụng cho Việt Nam
Đề tài “Cơ chế tài chính áp dụng cho Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam ”
Niên giám thống kê 2003
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Tôi đã hoàn thành khóa học cơ bản về chứng khoán do Trung tâm tổ chức (Chứng chỉ được cấp ngày 13/12/1999), nay muốn...
Thông báo thi chuyên môn ngày 03/04/2019 đến 05/04/2019 (25/03/2019-10:38)
Các lớp chiêu sinh tháng 04/2019 (22/03/2019-09:38)
Các lớp chiêu sinh học tháng 1/2019 (13/02/2019-14:52)
Thông báo thi sát hạch đợt IV năm 2018 (22/01/2019-08:34)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

8040108
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng