Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Khung pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trong giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung”

Chủ nhiện đề tài: TS. Lê Vũ Nam

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Mã đề tài: CS.2002.05

LỜI MỞ ĐẦU

Thị trường chứng khoán tập trung tại Việt Nam chính thức đi vào hoạt động ngày 28/7/2000 đã đánh dấu một bước ngoặc quan trọng trong qua trình xây dựng  và hoàn thiện cơ cấu nền kinh tế thị trường nói chung và thị trường tài chính ở nước ta nói riêng. Thị trường chứng khoán tập trung ra đời đã mở ra một kênh huy động vốn  mới cho nền kinh tế phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhằm góp phần đạt mục tiêu chung “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh ”Tuy quy mô còn nhỏ bé, vai trò tác động lên nền kinh tế  chưa lớn, nhưng với mục tiêu ban đầu  là hoạt động thử nghiệm, thị trường chứng khoán tập trung của Việt Nam thời gian qua đã có những bước tiến quan trọng trong điều hành và hoạt động với tư cách  là một định chế tài chính độc lập.

Điều đáng nghi nhận  trước hết là sự vận hành hoạt động suôn sẻ, an toàn của thị trường đã thu hút được số đông các nhà đầu tư tham gia và hình thành thói quen, tập quán đầu tư chứng khoán trong công chúng. Bên cạnh đó, sự trưởng thành cả về số lượng lẫn chất lượng của các chủ thể tham gia  thị trường như các tổ chức niêm yết, công ty chứng khoán, thành viên lưu ký, ngân hàng chỉ định thanh toán….và đặc biệt là Trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (TTGDCK Tp.HCM) cơ quan trực tiếp thực hiện việc quản lý, điều hành trên thị trường.

Tuy nhiên cần nhìn nhận một cách khách quan là thị trường chứng khoán tập trung thời gian quan chưa phát huy hết chức năng, vai trò của minh trong nền kinh tế, chưa đạt được mục tiêu huy động vốn. một trong những nguyên nhân thực trạng trên, theo chúng tôi là khung pháp lý điều chỉnh  các quan hệ phát sinh từ  chứng khoán và thị trường chứng khoán, đặc biệt trong việc bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trong giao dịch chứng khoán chưa được hoàn thiện, còn nhiều bất cập. Vì vậy, để thị trường chứng khoán tập trung tại Việt Nam hoạt động hiệu quả hơn, thu hút ngày càng đông công chúng tham gia, bảo vệ kịp thời quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, nhất thiết phải đẩy nhanh quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp quy trong lĩnh vực này. Khung pháp lý về chứng khoán và thị trường chứng khoán nói chung và khung pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư  trong giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung  nói riêng phải được xây dựng và hoàn thiện theo hướng tạo điều kiện thông thoáng cho các nhà đầu tư tham gia thị trường.

 

Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu kết luận đề tài gốm 3 chương

Chương I. Nhũng vấn đề lý luận chung về quyền và lợi ích hợp pháp của nàh đầu tư trong giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung

Chương II. Thực trạng khung pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trong giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung tại Việt Nam

Chương III.  Giải pháp hoàn thiện khung pháp lý để bảo vệ quyền  và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trong giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung tại Việt Nam.

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TRONG GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TẬP TRUNG

I.

Quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trong giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung các phương thức bảo vệ

1.1.

Một số khái niệm cơ bản

1.1.1.

Giao dịch chứng khoán

1.1.2.

Nhà đầu tư chứng khoán

1.1.3.

Quy trình giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tập trung Việt Nam

1.2.

Sự cần thiết bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trong giao dịch chứng khoán

1.3.

Nội dung quyền  và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trong giao dịch chứng khoán

1.3.1.

Quyền được quyết định mua hoặc bán chứng khoán

1.3.2.

Quyến nhận và được cung cấp thông tin

1.3.3.

Quyền được yêu cầu các cơ quan chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình

1.3.4.

Quyền được thanh toán các giao dịch

1.3.5.

Một số quyền và lợi ích khác của nhà đầu tư trong giao dịch chứng khoán

1.4.

Một số nghĩa vụ cơ bản của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tập trung

1.5.

Các phương thức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trong giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung

1.5.1.

Phương thức hòa giải

1.5.2.

Phương thức kinh tế, dân sự

1.5.3.

Phương thức hành chính

1.5.3.

Phương thức hình sự

II.

Khung  pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích  hợp pháp của nhà đầu tư  trong giao dịch chứng khoán  trên TTGD tập trung tại một số quốc gia bài học cho Việt Nam

1.

Khung pháp lý bảo vệ quyền lợi  và lợi ích hợp pháp của nàh đầu tư  trong giao dịch chứng khoán trên TTGD tập trung tại một số quốc gia

1.1.

Hoa Kỳ

1.1.1.

Một số vấn đề về giao dịch chứng khoán tại SGDCK  New York (NYSE)

a.

Phương thức giao dịch

b.

Lệnh giao dịch

c.

Tự động hóa hệ thống giao dịch

1.1.2.

Những quy định về hoạt động chứng khoán của nhà đầu tư  tại NYSE

a.

Thủ tục mở tài khoản để giao dịch chứng khoán

b.

Đặt lệnh giao dịch

c.

Thanh toán giao dịch

d.

Loại giao dịch bị cấm tại NYSE

e.

 Một số biện pháp bỏa vệ nhà đầu tư

1.2.

Nhật Bản

1.2.1.

Một số quy định về giao dịch chứng khoán tại SGDCK Tokyo (Tokyo Stock Exchange-TSE)

a.

Phương thức giao dịch

b.

Lệnh giao dịch

c.

Hệ thống giao dịch

1.2.2.

Những quy định về hoạt động giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư tại TSE

a.

Thủ tực mở tài khaonr giao dịch chứng khoán

b.

Đặt lệnh và thanh toán chi phí giao dịch

c.

Những loại giao dịch bị cấm tại TSE

d.

Công bố và cung cấp thông tin liên quan đến chứng khoán

e.

Quỹ bảo vệ nhà đầu tư

1.3.

Hàn Quốc

1.3.1.

Một số quy định về giao dịch chứng khoán tại SGDCK Hàn Quốc (Korea Stock Exchange-KSE)

a.

Phương thức giao dịch

b.

Lệnh giao dịch

c.

Hệ thống giao dịch

1.3.2.

Những quy định về hoạt động giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư tại KSE

a.

Mở tài khoản giao dịch và ký quỹ

b.

Đặt lệnh và thanh toán

c.

Những loại giao dịch bị cấm tại  KSE

d.

Công bố và ung cấp thông tin liên quan  đến chứng khoán

e.

Các biện pháp quản lý  rủi ro để bảo vệ nhà đầu tư

2.

Bài học kinh nghiệm  đối với Việt Nam về xây dựng khung pháp lý bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trong thị trường chứng khoán giao dịch tập trung

2.1.

Nâng cao lợi ích  và bảo vệ người đầu tư

2.2.

Tạo sự ổn định và phát triển thị trường

2.3.

Ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào Thị trường chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký, Công ty chứng khoán

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG KHUNG PHÁP LÝ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA NHÀ ĐẦU TƯ  TRONG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẬP TRUNG TẠI VIỆT NAM

I.

Một số đặc thù trong tổ chức và quản lý hoạt động giao dịch trên thị trường cứng khoán tập trung tại Việt Nam

1.1.

Một số đặc thù trong tổ chức thị trường chứng khoán tập trung tại Việt Nam

1.2.

Một số đặc thù  trong quản lý  hoạt động  giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung tại Việt Nam

1.2.1.

Mô hình hệ thống giao dịch

1.2.2.

Hoạt động quản lý giao dịch

II.

Thực hiện khung pháp lý hiện hành bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư  trong giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung tại Việt Nam

1.

Các quy định pháp luật  bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trong giao dịch chứng khoán

1.1.

Các quy định về công bố thông tin

1.1.1.

Công bố thông tin tổ chức niêm yết

1.1.2.

Công bố thông tin thị trường

1.2.

Về các quy định  giao dịch

1.2.1.

Về điều kiện giao dịch

1.2.2.

Về lệnh  giao dịch

1.2.3.

Phương thức giao dịch

1.2.4.

Giao dịch cổ phiếu quỹ

1.3.

Về các quy định trong thanh toán bù trừ giao dịch

1.4.

Trách nhiệm và nghĩa vụ của công ty chứng khoán đối với hoạt động giao dịch của nàh đầu tư

1.4.1.

Về bảo mật thông tin cho khách hàng

1.4.2.

Về thứ tự ưu tiên lệnh

1.5.

Về các hành vi bị cấm  và hạn chế trong giao dịch

1.5.1.

Bán khống

1.5.2.

Giao dịch nội gián

1.5.3.

Hoạt động tín dụng và cho vay chứng khoán

1.5.4.

Lũng loạn thị trường

2.

Một số hoạt động hỗ trợ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trong giao dịch chứng khoán

2.1.

Hoạt động hòa giải các tranh chấp phát sinh từ giao dịch chứng khoán

2.2.

Hoạt động thanh tra, giám sát giao dịch chứng khoán

2.3.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật  về chứng khoán và thị trường chứng khoán

III.

Đánh giá chung về thực trạng khung pháp lý  bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trong giao dịch chứng khoán  tập trung tại Việt Nam

1.

Ưu nhược điểm khung pháp lý hiện hành bảo vệ quyền lợi và lợi ích của nhà đầu tư trong giao dịch chứng khoán

1.1.

Ưu điểm

1.2.

Nhược điểm

2.

Sự cần thiết hoàn thiện khung pháp lý  hiện hành để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trong giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung

3.

Khó khăn và thuận lợi trong việc hoàn thiện khung pháp lý bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tập trung

3.1.

Khó khăn

3.2.

Thuận lợi

CHƯƠNG III.

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ ĐỂ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TRONG GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TẬP TRUNG

I.

Một số nguyên tắc chủ đạo  trong việc hoàn thiện khung pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trong giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung

II.

Giải pháp hoàn thiện khung pháp lý để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trong giao dịch trên thị trường chứng khoán  tập trung giai đoạn 2003-2005

1.

Mô hình khung pháp lý

1.1.

Sửa đổi bổ xung Nghị định 48

1.2.

Chỉnh sửa quy chế 79 và tiến tới ban hành Quy chế của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về giao dịch chứng khoán

1.3.

Sửa đổi, bổ sung Quy trình giao dịch hiện nay  tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Tp. HCM

1.4.

Đồng bộ hóa các quy định pháp luật liên quan đến haotj động hỗ trợ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trong giao dịch

2.

Nội dung của một số giải pháp cụ thể

2.1.

Tiếp tục hoàn thiện hoạt động công bố thông tin trên TTCK

2.2.

Thực hiện giảm lô giao dịch

2.3.

Tăng lần khớp lệnh trong một phiên giao dịch

2.4.

Việc hủy và sửa lệnh

2.5.

Việc xác định giá tham chiếu cho cổ phiếu mới niêm yết trường hợp phát hành bổ xung tách và gộp cổ phiếu

2.6.

Việc quản lý đại diện giao dịch tại sàn

2.7.

Giảm tỷ lệ ký quỹ tiền khi nhà đầu tư muốn mua chứng khoán

2.8.

Về chính sách thuế và quản lý ngoại hối trong hoạt động đầu tư chứng khoán

2.9.

Cho phép nhà đầu tư nước ngoài  được mở tài khaonf giao dịc tại các công ty chứng khoán

2.10.

Cho phép nhà đầu tư đặt lệnh từ xa

2.11.

Về quy định tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài đối với tổ chức niêm yết

2.12.

Xây dựng các tiêu chí giám sát thị trường

2.13.

Tiến hành giám sát chặt chẽ hoạt động tư doanh và tư vấn đầu tư của các công ty chứng khoán

2.14.

Thành lập Công ty quản lý Quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán

2.15.

Thành lập Trung tâm Lưu ký chứng khoán

2.16.

Mở rộng mạng lưới phổ cập kiến thức về thị trường chứng khoán cho công chúng

2.17.

Thành lập Hiệp hội kinh doanh chứng khoán

2.18.

Thành lập hiệp hội các nhà đầu tư chứng khoán

III.

Giải pháp hoàn thiện khung pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trong giao dịch thị trường chứng khoán tập trung giai đoạn năm 2005-2010

1.

Mô hình khung pháp lý

1.1.

Ban hành luật chứng khoán và giao dịch chứng khoán

1.2.

Ban hành các Nghị định, Quy chế hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Luật chứng khoán và giao dịch chứng khoán

1.3.

Hoàn thiện đồng bộ các văn bản pháp luật khác liên quan đến hoạt động  bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư  trong giao dịch

2.

Nội dung và một số giải pháp cụ thể

2.1.

Bổ sung một số tội danh về chứng khoán và thị trường chứng khoán trong Bộ Luật hình sự và nâng cao mức sử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm trên thị trường chứng khoán

2.2.

Hiện đại hóa hệ thống giám sát thị trường

2.3.

Nâng cấp và tự động hóa hệ thống công bố thông tin

2.4.

Tự động hóa hệ thống lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán

2.5.

Xây dựng hệ thống giao dịch khớp lệnh liên tục  và đưa vào áp dụng lệnh giao dịch trên thị trường

2.6.

Đa dạng hóa các công cụ đầu tư trên thị trường chứng khoán

2.7.

Hình thành tổ chức định mức tín nhiệm

2.8.

Thành lập hội đồng hòa giải chứng khoán

2.9.

Thành lập Trung tâm điện toán chứng khoán

2.10.

Thành lập quỹ bình ồn thị trường

2.11.

Tăng biên độ giao động giá

2.12.

Cho phép bán khống và cho vay chứng khoán

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

 

Mã sách: CS.2002.05
Chủ biên: TS. Lê Vũ Nam
Năm xuất bản: 2002

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Luật Chứng khoán
Thiết lập và hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với ngành chứng khoán
Cẩm nang nhà kinh doanh chứng khoán tại VN
Nghiệp vụ hối đoái và thanh toán quốc tế
Nguyên lý tài chính - toán của TTCK
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Hiện tại chúng tôi đang muốn tổ chức mở các lớp học hướng dẫn về đầu tư chứng khoán tại các tỉnh ngoài thành...
Các lớp chiêu sinh học tháng 5/2019 (20/05/2019-10:20)
Thông báo thi chuyên môn ngày 08/05/2019 đến 10/05/2019 (07/05/2019-09:37)
Thông báo thi sát hạch đợt I năm 2019 (04/05/2019-10:11)
Các lớp chiêu sinh tháng 04/2019 (08/04/2019-09:27)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

8317501
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng