Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Hệ thống quản lý giao dịch chứng khoán trên thị trường tập trung và một số đề xuất cho TTGDCK Hà Nội”

Chủ nhiệm đề tài: CN.  Bùi Thu Thủy

Đơn vị chủ trì: Trung tâm GDCK Hà Nội

Mã đề tài: CS.2003.01

LỜI MỞ ĐẦU

 Nhu cầu xây dựng một hệ thống quản lý khoa học và phù hợp đối với các chứng khoán đang giao dịch  trên thị trường tập trung là một đòi hỏi cấp thiết đối với thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay. Một hệ thống quản lý giao dịch phù hợp sẽ góp phần thúc đẩy được sự nghiệp phát triển của thị trường được quản lý theo các mục tiêu và các đinh hướng đặt ra. Một hệ thống quản lý giao dịch  chứng khoán bao gồm các  phương thức quản lý phù hợp. Nhưng để có được các phương thức quản lý phù hợp cho một thị trường thì cần xuất phát  từ những hình thức tổ chức của thị trường, mục tiêu hoạt động của thị trường, phương thức giao dịch, đối tượng nhà đầu tư trên thị trường, laoij hàng hóa được giao dịch trên thị trường…

Mặc dù Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh  đã hoạt động gần hơn hai năm nhưng công tác quản lý giao dịch hiện nay cho thấy chưa đáp ứng được yêu cầu bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư với tư cách là một bộ phận hữu cơ của công tác quản lý thị trường nói chung. Việc quản lý còn mang tính thụ động, tình thế  hơn là chủ động đưa ra các biện pháp  quản lý từ đầu.

Trong lộ trình phát triển  của thị trường chứng Khoán  Việt Nam thì trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ ra đời  sau và hoạt động như là thị trường  giao dịch tập trung cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tính đặc thù của thị trường của thị trường này lại đặt ra  các yếu tố cũng mang tính đặc thù đối với hoạt động quản lý giao dịch trên thị trường được đánh giá là có độ rủi ro cao

Hơn  này. Như vậy, mô hình quản lý  giao dịch cho Trung tâm Giao dịch chứng  khoán Hà Nội vừa phải xuất phát từ những đặc thù của thị trường chứng khoán Việt Nam, của thị trường giao dịch tập trung dành cho  các chứng khoán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vừa phải kết hợp với những kinh nghiệm quản lý giao dịch trên thị trường chứng khoán các nước.

 Kêt cầu của đề tài

Ngoài phần mở đầu kết luận đề tài gồm 3 chương

Chương I. Tổng quan về hệ thống giao dịch chứng khoán trên thị trường tập trung.

Chương II. Kinh nghiệm xây dựng và phát triển hệ thống quản lý giao dịch chứng khoán  của  một số sở giao dịch chứng khoán trên thế giới và thực trạng hoạt động quản lý trên TTGDCK TP.HCM

Chương III. Một số đề xuất cho hệ thống quản lý  giao dịch của Trung tâm GDCK Hà Nội.

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIAO DỊCH  CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TẬP TRUNG

1.1.

Hệ thống quản lý hoạt động  giao dịch chứng khoán trên thị trường tập trung

1.1.1.

Khái niệm hệ thống quản lý giao dịch chứng khoán

1.1.1.1.

Khái niệm chứng khoán quản lý giao dịch chứng khoán

1.1.1.2.

 Khái niệm hệ thống quản lý giao dịch chứng khoán

1.1.2.

Các yêu cầu đối với hệ thống quản lý giao dịch chứng khoán

1.2.

Chức năng của hệ thống quản lý  giao dịch chứng khoán

1.3.

Các nhân tố ảnh hưởng tới việc xây dựng hệ thống quản lý giao dịch

1.3.1.

Hình thức tổ chức hoạt động của thị trường

1.3.2.

Mục tiêu hoạt động của thị trường

1.3.3.

Phương thức giao dịch

1.3.4.

Công nghệ

1.3.5.

Hàng hóa giao dịch trên thị trường

1.3.6.

Các yếu tố khác

1.4.

Các yếu tố cấu thành một hệ thống quản lý giao dịch

1.4.1.

Quản lý hệ thống giao dịch

1.4.1.1.

Các quy định về ngày, phiên và thời gian giao dịch

1.4.1.2.

Nguyên tắc và phương pháp khớp lệnh

1.4.1.3.

Các quy định về giao dịc đặc biệt

1.4.1.4.

Dòng giao dịch

1.4.2.

Quản lý hoạt động giao dịch của các tổ chức trung gian

1.4.3.

Quản lý hoạt động giao dịch của nhà đầu tư

1.4.3.1.

Các quy định  về loại lệnh giao dịch

1.4.3.2.

Lô giao dịch, đơn vị giao dịch tối thiểu, đơn vị yết  giá

1.4.3.3.

Các thông tin về giao dịch được công bố ra công chúng

1.5.

Tính mở trong hệ thống quản lý giao dịch

CHƯƠNG II.

KINH NGHIỆM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CỦA MỘT SỐ CƠ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRÊN THẾ GIỚI VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TRÊN THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  Tp. HCM

2.1.

Kinh nghiệm quốc tế vầ phát triển hệ thống quản lý giao dịch

2.1.1.

Các thị trường truyền thống

2.1.1.1.

Kinh nghiệm xây dựng và phát triển hệ thống quản lý giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán New York

2.1.1.2.

Kinh nghiệm xây dựng và phát triển hệ thống quản lý giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Hông Kong

2.1.2.

Các thị trường mới nổi

2.1.2.1.

Kinh nghiệm xây dựng và phát triển hệ thống quản lý chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Đài Loan

2.1.2.2.

Kinh nghiệm xây dựng và phát triển hệ thống quản lý chứng khoán của thị trường chứng khoán Hàn Quốc

2.2.

Thực trạng hệ thống quản lý giao dịch

2.3.

Thực trạng hệ thống quản lý giao dịch trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

2.3.1.

Thực trạng của hệ thống giao dịch

2.3.1.1.

Về hệ thống  giao dịch hiện tại và các tiêu chí quản lý hệ thống

2.3.1.2.

Công tác quản lý giao dịch

2.3.1.2.1.

Các quy định về ngày, phiên và thời gian giao dịch

2.3.1.2.2.

Quản lý các giao dịch đặc biệt

2.3.1.2.3.

Quản lý hoạt động  sửa lệnh

2.3.1.2.4.

Ngừng và tạm  ngừng giao dịch trên thị trường

2.3.2.

Đánh giá  hệ thống quản lý  giao dịch trên TTGDCK Tp.HCM

2.2.2.1.

Kết quả đạt được

2.3.2.2.

Những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân

CHƯƠNG III.

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT CHO HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIAO DỊCH CỦA TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

3.1.

Mô hình hoạt động dự kiến của TTGDCK Hà Nội

3.1.1.

Tổ chức hệ thống

3.1.2.

Cơ chế vận hành

3.1.2.1.

Hệ thống khớp lệnh tập trung

3.1.2.2.

Hệ thống báo giá tập trung

3.2.

Đề xuất xây dựng hệ thống  quản lý giao dịch cho TTGDCK Hà Nội

3.2.1.

Quản lý hệ thống giao dịch

3.2.2.

Quản lý hoạt động  giao dịch của tổ chức trung gian

3.2.3.

Quản lý hoạt động giao dịch của các nhà đầu tư

3.3.

Các giải pháp thực thi

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

Mã sách: CS.2003.01
Chủ biên: CN. Bùi Thu Thủy
Năm xuất bản: 2003

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Phân tích tài chính doanh nghiệp
Mạng và các ứng dụng không dây: lý thuyết và thực hành
Đề tài “Hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường tai Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà...
Đề tài “Quỹ đầu tư mạo hiểm, kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam”
Nguyên lý tài chính - toán của TTCK
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Tôi mong muốn nhận chứng chỉ hành nghề do UBCK Nhà nước cấp, tôi cần
- Tham gia những khóa học nào ?
- Học phí bao nhiêu ?
- Thời gian học như thế nào ?
- Địa điểm ở đâu ?
- Thủ tục giấy tờ cần những gì ?

">Tôi mong muốn nhận chứng chỉ hành nghề do UBCK Nhà nước cấp, tôi cần- Tham gia những khóa học...
Lớp học chiêu sinh tháng 07/2020 (29/06/2020-14:30)
Thông báo thi chuyên môn ngày 24/06/2020 đến 26/06/2020 (19/06/2020-10:07)
Các lớp chiêu sinh tháng 06/2020 (17/06/2020-09:38)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9840180
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Phó Giám đốc Trung tâm - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương