Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài: “Hoàn thiện tiêu chí và giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá công chức, viên chức tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Quốc Dũng

Đơn vị chủ trì:Vụ tổ chức cán bộ UBCKNN

Mã đề tài: UB.17.02

LỜI MỞ ĐẦU

 Tính cấp thiết của đề tài

Trong giai đoạn hiện nay, nước ta đang triển khai mạnh mẽ việc cải cách và đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, hướng tới xây dựng mô hình tăng trưởng lấy hiệu quả, thước đo là năng suất lao động, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đảng, Nhà nước ta đã đặt ra các khâu đột phá trong công cuộc cải cách lân này là cơ cấu lại khu vực tài chính bao gồm hệ thống ngân hàng và thị trường chứng khoán, cơ cấu lại đầu tư công, cơ cấu lại hệ thống các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhà nước. Chứng khoán và thị trường chứng khoán- một lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế quốc gia- đang trải qua một thời kỳ phát triển mới, nhiều khó khăn và thử thách,đã và đang xây dựng, thực thi nhiều chính sách có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế, xã hội đất nước.

Với định hướng cải cách và phát triển nêu trên, yêu cầu đặt ra đối với các hệ thống cơ quan Nhà nước cả trong hiện tại và tương lai là phải có một đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực để thực hiện chức năng nhiệm vụ của một nhà nước hiện đại. Đảng và Chính phủ Việt Nam đã xác định rõ sự cần thiết và tầm quan trọng của công tác cán bộ, trong đó khâu đánh giá cán bộ là một hoạt động quan trọng không thể tách rời. Văn kiện Hội nghị Trung ương 9 – Khóa 9 của Đảng tiếp tục nhấn mạnh và khẳng định “Cần tập chung đổi mới phương thức đánh giá cán bộ thông qua việc xây dựng và thực hiện hệ thống các quy chế đánh giá cán bộ”. Từ cuối năm 2011, chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 ban hành theo Nghị quyết số 30C/NQ-Cp ngày 08/11/2011 của Chính phủ đã đặt ra nội dung yêu cầu đổi mới công tác đánh giá cán bộ, hoàn thiện quy định của pháp luật về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Về phía UBCKNN- cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, Ban Lãnh đạo UBCKNN luôn chú trọng mục tiêu xây dựng đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp hiệu quả, có trình độ chuyên môn ngiệp vụ cao, đáp ứng được những yêu cầu quản lý thị trường chứng khoán từng thời kỳ. Trên cơ sở đó, Ban Lãnh đạo UBCKNN đã chỉ đạo tổ chức triển khai mạnh mẽ nhiều nội dung quan trọng trong đó công tác quản lý công chức, viên chức từ lập kế hoạch biên chế, tuyển dụng, sử dung, đào tạo, bồi dưỡng, chế độ đãi ngộ, phát triển…. cho đến việc triển khai xaayd ựng một cách tích cực các đề án chiến lược, nghiên cứu về quản lý công chức, viên chức như Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Chứng khoán giai đoạn 2010-2020. Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực UBCKNN giai đoạn 2015-2020, Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. Và hiện nay, một trong những vấn đề được các cấp lãnh đạo đặt ra  là công tác đánh giá công chức, viên chức phải thực chất hơn, là một trong những công cụ hữu hiệu để quản lý, sử dụng nguồn nhân lực và là nền tảng, cơ sở để thực hiện các chế độ , chính sách khác đối với công chức viên chức.

 Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu kết luận đề tài gồm 3 chương

Chương 1. Tổng quan các vấn đề liên quan đến đánh giá nhân lực

Chương 2. Thực trạng công tác đánh giá công chức, viên chức tại UBCKNN

Chương 3. Giải pháp hoàn thiện tiêu chí và nâng cao chất lượng công tác đánh giá công chức, viên chức tại UBCKNN

 

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐÁNH GIÁ NHÂN LỰC

1.1.

Khái niệm và các nội dung liên quan đến đánh giá nhân lực

1.1.1.

Một số khái niệm liên quan đến đánh giá nhân lực

1.1.2.

Mục tiêu, ý nghĩa và nguyên tắc của việc đánh giá nhân lực

1.1.3.

Nội dung đánh giá nhân lực

1.1.4.

Chủ thể tham gia đánh giá nhân lực

1.1.5.

Phương pháp đánh giá thực hiện công việc

1.1.6.

Quy trình đánh giá nhân lực

1.1.7.

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả đánh giá nhân lực

1.2.

Kinh nghiệm về đánh giá nhân lực

1.2.1.

Kinh nghiệm quốc tế

1.2.2.

Kinh nghiệm tại Việt Nam

1.2.3.

Bài học kinh nghiệm

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC TẠI ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

2.1.

Thực trạng đội ngũ công chức, viên chức Ủy ban chứng khoán Nhà nước

2.1.1.

Tổng quan về dội ngũ công chức, viên chức UBCKNN

2.1.2.

Phân tích đội ngũ công chức theo nhóm công việc

2.2.

Thực trạng công tác đánh giá công chức, viên chức tại UBCKNN

2.2.1.

Cơ sở pháp lý công tác đánh giá công chức viên chức

2.2.2.

Nội dung, tiêu chí đánh giá công chức viên chức

2.2.3.

Chủ thể tham gia đánh giá công chức viên chức

2.2.4.

Phương pháp đánh giá công chức, viên chức

2.2.5.

Quy trình đánh giá công chức viên chức

2.2.6.

Kết quả công tác đánh giá, phân loại công chức viên chức tại UBCKNN

2.3.

Những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế trong công tác đánh giá công chức, viên chức tại UBCKNN và phương hướng khắc phục

2.3.1.

Ưu điểm

2.3.2.

Hạn chế, nguyên nhân và phương hướng khắc phục

CHƯƠNG III.

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TIÊU CHÍ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

3.1.

Định hướng phát triển đội ngũ công chức, viên chức UBCKNN

3.2.

Định hướng đổi mới nhằm nâng cao chất lượng công tác đánh giá công chức viên chức tại UBCKNN

3.2.1.

Mục tiêu

3.2.2.

Quan điểm và nguyên tắc thực hiện

3.3.

Các giải pháp hoàn thiện tiêu chí và nâng cao chất lượng công tác đánh giá công chức, viên chức tại UBCKNN

3.3.1.

Nhóm giải pháp về cơ chế

3.3.2.

Nhóm giải pháp liên quan đến con người

3.3.3.

Nhóm giải pháp về mặt kỹ thuật

3.4.

Sử dụng kết quả đánh giá trong sử dụng, quản lý công chức, viên chức UBCKNN

3.4.1.

Đối với công tác lương và thưởng có tính chất lương

3.4.2.

Đối với công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển

3.4.3.

Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng thi đua khen thưởng

3.4.4.

Đối với công tác tinh giản biên chế và giải quyết cho thôi việc

3.5.

Tổ chức thực hiện

3.5.1.

Tổ chức thực hiện

3.5.2.

Kế hoạch và lộ trình triển khai

3.5.3.

Vai trò, trách nhiệm đơn vị có liên quan

3.5.4.

Những rủi ro có thể xẩy ra trong quá trình triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đánh giá công chức viên chức tại UBCKNN

3.5.5.

Nguồn kinh phí thực hiện

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

Mã sách: UB.2017.02
Chủ biên: ThS. Nguyễn Quốc Dũng
Năm xuất bản: 2017

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Thị trường chứng khoán vận hành như thế nào
Hạn chế rủi ro trong đầu tư kinh doanh chứng khoán
Một số giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ niêm yết trên Trung tâm GDCK Hà Nội
Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành
Những quy định mới nhất về chế độ kế toán mới - thuế - quản lý tài chính hoạt động kinh...
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Tôi có thể mua bộ giáo trình đào tạo chứng khoán và Trung tâm giới thiệu ở đâu ?
Các lớp chiêu sinh tháng 06/2019 (20/06/2019-08:36)
Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
Các lớp chiêu sinh học tháng 5/2019 (20/05/2019-10:20)
Thông báo thi chuyên môn ngày 08/05/2019 đến 10/05/2019 (07/05/2019-09:37)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

8486883
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng