Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thế Thọ

Đơn vị chủ trì: Vụ Giám sát thị trường

Mã Đề tài: UB.14.01

 Tính cấp thiết của đề tài: 

 Năm 2008, Vụ Giám sát thị trường - UBCKNN được thành lập nhằm toàn diện hóa và chuyên môn hóa công tác quản lý nói chung và hoạt động giám sát giao dịch trên TTCK nói riêng hướng tới xây dựng một TTCK công bằng, minh bạch và phát triển bền vững.

 Hiện tại, với sự hỗ trợ của Hệ thống giám sát giao dịch của UBCKNN (Hệ thống MSS) công tác giám sát đối với các giao dịch chứng khoán trên TTCKVN của Vụ Giám sát đã có những cải thiện rõ rệt, đặc biệt là thông tin, dữ liệu giao dịch đã tương đối đầy đủ và kịp thời. Tuy nhiên khâu phát hiện, phân tích đến xử lý vụ việc, đặc biệt là việc phát hiện ra các giao dịch có dấu hiệu thao túng giá hoặc giao dịch nội bộ vẫn chủ yếu thực hiện theo phương pháp thủ công, chưa có phần mềm công cụ hỗ trợ phân tích giao dịch chứng khoán. Kết quả hoạt động giám sát vẫn chủ yếu phụ thuộc vào trình độ kinh nghiệm của các cán bộ giám sát trên thị trường với các quy định pháp luật tương ứng để phát hiện và xử lý những dấu hiệu vi phạm. Ngoài ra, do cán bộ giám sát chưa được đào tạo chuyên sâu về phương pháp phân tích giao dịch, chưa có một quy trình hay phương pháp phân tích chính thức và hiệu quả để thực hiện nên việc phát hiện và xử lý các giao dịch có dấu hiệu bất thường còn nhiều hạn chế.

 Do vậy, từ những điều kiện thị trường và yêu cầu thực tế của công tác giám sát giao dịch như trên, việc xây dựng và hoàn thiện các phương pháp phân tích giao dịch một cách khoa học, hiệu quả để đảm bảo công tác giám sát trên TTCKVN được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, chính xác là đòi hỏi bức xúc hiện nay.

 - Khảo sát các phương pháp phân tích giao dịch chứng khoán của một số nước trên thế giới nhằm rút ra cơ sở lý luận, bài học kinh nghiệm để áp dụng xây dựng các phương pháp phân tích giao dịch hỗ trợ giám sát giao dịch của UBCKNN;

- Đánh giá thực trạng hoạt động giám sát giao dịch và các phương pháp phân tích giao dịch chứng khoán hiện tại;

- Xác định những nội dung cần xây dựng các phương pháp phân tích giao dịch chứng khoán hỗ trợ hoạt động giám sát giao dịch;

- Đề xuất phương hướng và giải pháp xây dựng các phương pháp phân tích giao dịch hỗ trợ hoạt động giám sát giao dịch.

Nội dung đề tài: Đề tài được kết cấu gồm 3 chương:

Chương I. Khái quát về hoạt động giám sát giao dịch của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Chương II. Thực trạng hoạt động giám sát giao dịch của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Chương III. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện phương pháp phân tích giao dịch chứng khoán để nâng cao hiệu quả công tác giám sát giao dịch thao túng và nội gián.

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I

KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT GIAO DỊCH CỦA UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

1.

Tổng  quan về hoạt động giám sát giao dịch của Nhà nước đối với thị trường chứng khoán

1.1.

Đặc điểm hoạt động của thị trường chứng khoán

1.2.

Vai trò của giám sát giao dịch trong quản lý thị trường chứng khoán

1.3.

Hành vi giao dịch thao túng và giao dịch nội gián trên thị trường chứng khoán

1.4.

Sự cần thiết phải hoàn thiện phương pháp phân tích giao dịch để nâng cao hiệu quả của công tác giám sát giao dịch thao túng và giao dịch nội gián

2.

Kinh nghiệm quốc tế về phương pháp phân tích giao dịch phục vụ công tác giám sát giao dịch trên TTCK

2.1.

Kinh nghiệm giám sát giao dịch tại thị trường chứng khoán Luxembour

2.2.

Kinh nghiệm giám sát giao dịch tại thị trường chứng khoán Đức

2.3.

Kinh nghiệm giám sát giao dịch tại CH Séc

3.

Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về hoàn thiện phương pháp phân tích giao dịch để nâng cao hiệu quả công tác giám sát giao dịch thao túng và giao dịch nội bộ.

3.1.

Đánh giá về phương pháp phân tích giao dịch của các nước

3.2.

Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về hoàn thiện phương pháp phân tích giao dịch để nâng cao hiệu quả công tác giám sát giao dịch thao túng và giao dịch nội bộ.

CHƯƠNG II

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT GIAO DỊCH CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

1.

Thực trạng của hoạt động giám sát giao dịch

1.1.

Khuôn khổ pháp lý về giám sát giao dịch

1.2.

Khuôn khổ pháp lý về các hành vi thao túng, giao dịch nội bộ

1.3.

Quy trình thực hiện giám sát giao dịch có dấu hiệu bất thường

1.4.

Tiêu chí phát hiện dấu hiệu giao dịch bất thường

2.

Thực trạng về các phương pháp phân tích giao dịch tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước

2.1.

Quy trình phân tích giao dịch chứng khoán có dấu hiệu bất thường

2.2.

Xử lý đối với các giao dịch có dấu hiệu giao dịch thao túng hoặc giao dịch nội bộ

2.3.

Các tài liệu, mẫu biểu phân tích, biểu đồ phân tích

3.

Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ hoạt động phân tích giao dịch

3.1.

Hệ thống MSS

3.2.

Các công cụ hỗ trợ phân tích giao dịch khác

4.

Đánh giá về phương pháp phân tích giao dịch hiện tại

4.1.

Kết quả đạt được

4.2.

Những hạn chế

4.3.

Nguyên nhân tồn tại

4.3.1.

Nguyên nhân chủ quan

4.3.2.

Nguyên nhân khách quan

CHƯƠNG III

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT GIAO DỊCH THAO TÚNG VÀ GIAO DỊCH NỘI BỘ

1.

Phương hướng hoàn thiện phương pháp phân tích giao dịch chứng khoán để nâng cao hiệu quả công tác giám sát giao dịch thao túng và giao dịch nội bộ

1.1.

Xây dựng tiêu chí cảnh báo, mẫu biểu báo cáo, thống kê, biểu đồ... phục vụ công tác phân tích giao dịch.

1.2.

Đề xuất thay đổi các quy định hiện hành để phù hợp với việc ứng dụng các phương pháp phân tích giao dịch mới.

2.

Giải pháp hoàn thiện phương pháp phân tích giao dịch chứng khoán để nâng cao hiệu quả công tác giám sát giao dịch thao túng và giao dịch nội bộ

2.1.

Hoàn thiện quy trình xử lý giao dịch có dấu hiệu bất thường

2.2.

Hoàn thiện phương pháp phân tích giao dịch chứng khoán để nâng cao hiệu quả công tác giám sát giao dịch thao túng và giao dịch nội bộ

2.3.

Xây dựng công cụ hỗ trợ phân tích giao dịch chứng khoán để nâng cao hiệu quả công tác giám sát giao dịch thao túng và giao dịch nội bộ.

3.

Kiến nghị

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện, SRTC)

Mã sách: UB.14.01
Chủ biên: TS. Nguyễn Thế Thọ
Năm xuất bản: 2014

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Các văn bản hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước - luật ngân hàng nhà nước - luật các...
Đề tài “Quản trị rủi ro thanh toán đối với thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam”
Thị trường chứng khoán
Đề tài “Giải pháp xây dựng Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội theo mô hình thị trường...
Đề tài “Phát triển thị trường trái phiếu công ty giai đoạn 2011 – 2015”
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Tôi có thể mua bộ giáo trình đào tạo chứng khoán và Trung tâm giới thiệu ở đâu ?
Lớp học chiêu sinh tháng 10/2020 (15/09/2020-13:48)
Các lớp chiêu sinh tháng 09/2020 (03/09/2020-10:00)
Thông báo thi chuyên môn ngày 19/08/2020 đến 21/08/2020 (17/08/2020-14:25)
Thông báo thi sát hạch đợt III năm 2020 (06/08/2020-09:55)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

10165201
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Phó Giám đốc Trung tâm - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương