Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài "Đổi mới cơ chế hoạt động nghiên cứu khoa học của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lê Hoàng Nga

Đơn vị chủ trì: Trung tâm NCKH và Đào tạo Chứng khoán.

Mã Đề tài: UB.13.09

Nội dung đề tài: Đề tài gồm 3 chương:

Chương I: Cơ chế hoạt động nghiên cứu khoa học trong các cơ quan quản lý nhà nước.

Chương II: Thực trạng cơ chế hoạt động nghiên cứu khoa học ở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hiện nay.

Chương III: Giải pháp đổi mới cơ chế hoạt động nghiên cứu khoa học của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đóng góp của đề tài

Đề tài đã phân tích được những thực trạng, cơ chế hoạt động nghiên cứu khoa học của Ủy ban chứng khoán Nhà nước từ năm 1999 - 2013 trên các mặt:

- Một là: Công tác lập qui hoạch và quản lý của Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

+ Hội đồng khoa học chứng khoán, cơ quan thường trực hội đồng khoa học chứng khoán;

+ Sơ đồ hóa các hoạt động NCKH ở các Vụ chức năng ở UBCKNN và tại Trung tâm NCKH&ĐTCK để chuẩn hóa và dễ thực hiện;

+ Cơ chế về nội dung phối kết hợp trong và ngoài UBCKNN, chú trọng vào hợp tác quốc tế, cơ chế tài chính và đào tạo trong sự phối hợp với Trung tâm;

+ Xã hội hóa kết quả nghiên cứu.

- Hai là: Nội dung hoạt động NCKH của Ủy ban chứng khoán Nhà nước từ đó có đánh giá cơ chế nghiên cứu khoa học của Ủy ban CKNN trên cả hai phương diện “các kết quả chủ yếu” và “các mặt hạn chế”, từ đó đặt ra 6 vấn đề lớn cần được nghiên cứu tháo gỡ. Thực chất, đây là mục biên niên sử về hoạt động nghiên cứu khoa học của UBCKNN được phân tích, đánh giá chi tiết cụ thể.

Đề tài nêu rõ sự cần thiết phải đổi mới cơ chế hoạt động nghiên cứu khoa học của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, từ đó đề xuất giải pháp đổi mới cơ chế hoạt động nghiên cứu khoa học của UBCKNN. Các đề xuất đưa ra đều cụ thể, có giá trị ứng dụng thực tiễn. Đáng chú ý là các kiến nghị mang tính chất đột phá và dài hạn về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm NCKH&ĐTCK và theo đó là cơ chế tài chính của Trung tâm NCKH&ĐTCK để đáp ứng các hoạt động chuyên môn của UBCKNNN và xây dựng hoạt động nghiên cứu khoa học cho Trung tâm.

Đề tài cũng chỉ ra vai trò của nghiên cứu khoa học trong hoạt động quản lý kinh tế và cơ chế hoạt động nghiên cứu khoa học tại các cơ quan quản lý nhà nước. Hơn nữa, đề tài nghiên cứu kinh nghiệm thực hiện cơ chế nghiên cứu khoa học ở một số cơ quan quản lý nhà nước như ở Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và rút ra 5 bài học kinh nghiệm có thể áp dụng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1.1

Lý luận về hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH)

1.1.1.

Khái niệm, đặc điểm NCKH

1.1.1.1.

Khái niệm

1.1.1.2

Đặc điểm

1.1.2.

Vai trò và đặc điểm NCKH trong hoạt động quản lý kinh tế

1.1.2.1.

Vai trò của NCKH

1.1.2.2.

Đặc điểm của NCKH trong hoạt động quản lý kinh tế

1.1.3.

Nội dung NCKH trong hoạt động quản lý kinh tế:

1.1.3.1.

NCKH theo đề tài, chương trình, dự án

1.1.3.2.

Chuyển giao kết quả NCKH vào HĐQL, xây dựng chính sách

1.1.3.3.

Hội thảo chuyên đề, sêmina

1.1.3.4.

Thông tin khoa học

1.2.

Cơ chế hoạt động NCKH tại các cơ quan quản lý nhà nước

1.2.1.

Khái niệm cơ chế

1.2.2.

Nội dung cơ chế

1.2.2.1.

Cơ chế tổ chức

1.2.2.2.

Cơ chế quản lý

1.2.2.3.

Cơ chế hỗ trợ

1.2.2.4.

Tiêu chí đánh giá sếp hạng tổ chức KHCN

1.2.3.

Những nhân tố ảnh hưởng tới cơ chế hoạt động KH&CN

1.2.3.1.

Nhu cầu về KH&CN của  cơ quan QLNN về sản phẩm KH&CN

1.2.3.2.

Khả năng đáp ứng của các đơn vị và cá nhân

1.2.3.3.

Vai trò của Nhà nước đối với hoạt động KH&CN

1.2.3.4.

Hợp tác quốc tế

1.3.

Kinh nghiệm thực hiện cơ chế NCKH ở một số cơ quan quản lý nhà nước ở Việt Nam và bài học áp dụng cho UBCKNN

1.3.1.

Kinh nghiệm quản lý KHCN ở Bộ Tài chính

1.3.2.

Kinh nghiệm quản lý KHCN ở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1.3.3.

Một số bài học có thể áp dụng cho UBCKNN

CHƯƠNG II

THỰC TRẠNG CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC HIỆN NAY

2.1.

Giới thiệu về UBCKNN

2.1.1.

Hoạt động quản lý của UBCKNN

2.1.2.

Đội ngũ nhân lực NCKH của UBCKNN

2.1.3.

Đặc thù về NCKH tại UBCKNN

2.2.

Thực trạng cơ chế hoạt động NCKH ở UBCKNN hiện nay

2.2.1.

Thực trạng cơ chế HĐNCKH  gắn với công tác lập quy và QL của UBCKNN

2.2.1.1.

Cơ cấu tổ chức hoạt động NCKH của UBCKNN

2.2.1.1.1.

Hội đồng khoa học chứng khoán

2.2.1.1.2.

Cơ quan thường trực HĐKHCK

2.2.1.1.3.

Các đơn vị trực thuộc UBCKNN

2.2.1.1.4.

Các SGDCK và TTLKCK

2.2.1.2.

Cơ chế quản lý hoạt động KHCN của UBCKNN

2.2.1.2.1.

Cơ sở pháp lý

2.2.1.2.2.

Huy động và sử dụng các nguồn tài chính

2.2.1.2.3.

Cơ chế phối hợp NCKH tại UBCKNN

2.2.1.2.4.

Thanh tra, kiểm tra, tổng kết, báo cáo định kỳ

2.2.1.2.5.

Khen thưởng và xử lý vi phạm

2.2.1.3.

Cơ chế hỗ trợ Nghiên cứu khoa học

2.2.2.

Nội dung hoạt động NCKH của UBCKNN

2.2.2.1

Đề tài

2.2.2.3.

Nhiệm vụ hợp tác Quốc tế về khoa học

2.2.2.4.

Hội thảo

2.2.2.5.

Hệ thống thông tin khoa học

2.2.2.6.

Đào tạo và nâng cao trình độ cán bộ quản lý và NCKH tại UBCKNN

2.3.

Đánh giá cơ chế hoạt động nghiên cứu khoa học ở UBCKNN hiện nay

2.3.1.

Các kết quả chủ yếu

2.3.2.

Các mặt hạn chế

2.3.3.

Những vấn đề đang đặt ra

CHƯƠNG III

GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌ CỦA UBCKNN

3.1.

Chiến lược phát triển TTCK 2020 và định hướng NCKH của UBCKNN

3.1.1.

Chiến lược phát triển TTCK và UBCKNN

3.1.2.

3.1.2. Phương hướng và yêu cầu NCKH của UBCKNN

3.1.2.1

Phương hướng

3.1.2.2.

Yêu cầu NCKH của UBCKN:

3.1.3.

Phân tích SWOT về hoạt động KHCN của UBCKNN và sự cần thiết phải đổi mới cơ chế hoạt động KHCN của UBCKNN

3.1.3.1.

Phân tích SWOT hoạt động KHCN của UBCKNN

3.1.3.2.

Sự cần thiết phải đổi mới cơ chế hoạt động KHCN của UBCKNN

3.2.1.

Mô hình quản lý KHCN của UBCKNN

3.2.2.

Giải pháp đổi mới cơ chế tổ chức và quản lý NCKH của UBCKNN`

3.2.2.1.

Đổi  mới tổ chức va quản lý

3.2.2.2.

Giải pháp về nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học

3.2.2.3.

Giải pháp về tài chính cho NCKH

3.2.2.4.

Giải pháp về thông tin công nghệ thông tin cho NCKH

3.2.2.5.

Giải pháp về tăng cường hợp tác quốc tế về NCKH

3.2.3.

Giải pháp đổi mới cơ chế hoạt động ở UBCKNN

3.3.

Kiến nghị

3.3.1.

Với Bộ Khoa học và Công nghệ

3.3.2.

Với Bộ Tài chính

3.3.3.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện, SRTC)

Mã sách: UB.13.09
Chủ biên: PGS.TS. Lê Hoàng Nga
Năm xuất bản: 2013

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Danh mục Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Ủy ban năm 2015
Giới thiệu về thị trường Future và Option
Hỏi và đáp về TTCK
Việt Nam chiến lược hỗ trợ quốc gia của nhóm NHTG giai đoạn 2003-2006
Chứng khoán hoá - Giải pháp tăng cường tính thanh khoản trên thị trường tài chính và tạo nguồn
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Tôi đã hoàn thành khóa học cơ bản về chứng khoán do Trung tâm tổ chức (Chứng chỉ được cấp ngày 13/12/1999), nay muốn...
Lớp học chiêu sinh tháng 07/2020 (06/07/2020-10:58)
Thông báo thi chuyên môn ngày 24/06/2020 đến 26/06/2020 (19/06/2020-10:07)
Các lớp chiêu sinh tháng 06/2020 (17/06/2020-09:38)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9848490
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Phó Giám đốc Trung tâm - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương