Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Đổi mới phương thức quản lý biên chế và quản lý công chức để cải cách chế độ công chức công vụ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giai đoạn 2011-2015”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Chính Luận

Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ

Mã đề tài: UB.11.03

LỜI NÓI ĐẦU

            Cải cách chế độ công vụ, công chức là một nội dung quan trọng của cải cách nền hành chính nhà nước hiện nay. Yêu cầu này đặt ra cho các cơ quan nhà nước những nhiệm vụ to lớn, cấp bách mang tính chiến lược là xác định đúng vị trí, địa vị pháp lý của công chức trong bộ máy nhà nước nhằm xây dựng đội ngũ công chức trong sạch, vững mạnh, có đủ phẩm chất và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Yêu cầu này đòi hỏi phải hoàn thiện chế độ công vụ và cơ chế quản lý cán bộ, công chức, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, ngày 13/11/2008 tại kỳ họp thứ 4 khoá XII Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Luật cán bộ, công chức đã được thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2010. Việc Nhà nước ban hành Luật cán bộ, công chức đã một lần nữa khẳng định, hoạt động công vụ và đội ngũ cán bộ, công chức là một nội dung quan trọng của nền hành chính quốc gia, có vai trò quyết định đến quá trình đổi mới, cải cách và thực hiện dân chủ hóa đời sống xã hội. Đây là bước tiến mới, mang tính cách mạng về cải cách chế độ công vụ, công chức; thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng về tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức và về công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân ở nước ta. 

            Đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ngày 20/2/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 29/2009/QĐ-TTg quy định cơ chế tự chủ đặc thù về biên chế và tài chính. Một trong những mục tiêu, yêu cầu đặt ra khi thực hiện cơ chế tự chủ đặc thù là “Đổi mới cơ chế quản lý biên chế và kinh phí hoạt động; thúc đẩy việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn cao.”. Để UBCKNN có thêm cơ sở pháp lý thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao và hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu khi thực hiện cơ chế tự chủ đặc thù, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 112/2009/QĐ-TTg ngày 11/9/2009 quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBCKNN. Sau khi các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành, UBCKNN đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức cán bộ giai đoạn 5 năm (2011 – 2015) là tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức quản lý biên chế, cơ chế quản lý cán bộ, công chức, nâng cao chất lượng đội ngũ, cải cách một bước chế độ công chức, công vụ của UBCKNN.

            Thực tiễn công tác tổ chức cán bộ của UBCKNN những năm gần đây cho thấy, trong công tác quản lý biên chế và cơ chế quản lý công chức của UBCKNN vẫn còn áp dụng một số phương thức quản lý lạc hậu, không phù hợp với tình hình mới nữa. Đây cũng là tác nhân không nhỏ tạo nên những tồn tại, hạn chế và bất cập, làm chậm quá trình phát triển của tổ chức. Do đó, công tác quản lý biên chế và công tác quản lý cán bộ công chức, công vụ của UBCKNN cần phải khắc phục và đổi mới tư duy nhằm khắc phục những yếu kém và phát huy mặt tích cực trong quá trình thực hiện. Qua đánh giá, tổng kết thực tiễn và nghiên cứu các cơ sở lý luận, vận dụng các phương pháp khoa học, Đề tài “Đổi mới phương thức quản lý biên chế và quản lý cán bộ, công chức để cải cách chế độ công chức công vụ của UBCKNN giai đoạn 2011-2012” mong muốn xây dựng những giải pháp, đề xuất có tính đột phá, đổi mới về chính sách quản lý biên chế và quản lý nguồn nhân lực công vụ của ngành chứng khoán theo hướng chuyên nghiệp, tiên tiến, hiện đại, từng bước cải cách chế độ công chức, công vụ của UBCKNN, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, xây dựng tổ chức vững mạnh.

 

Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

            Do điều kiện thời gian và kinh phí có hạn nên phạm vi của đề tài mới chỉ tập trung nghiên cứu sâu ở một số nội dung cơ bản của quản lý biên chế, quản lý công chức và tập trung nghiên cứu đối tượng chủ thể trong hoạt động thực thi công vụ là cán bộ, công chức. Những nội dung khác về công vụ, hoạt động công vụ do quá rộng cần có thời gian và điều kiện để nghiên cứu nên chưa được đề cập trong đề tài.

            Phương pháp tiến hành

            - Thu thập và xử lý tài liệu

            - Phân tích và tổng hợp

            - Khảo sát thực tế

            - Tổ chức hội thảo

            Kết cấu của đề tài

           

Đề tài được kết cấu gồm 3 chương

            - Chương 1: Những vấn đề cơ bản về công chức, công vụ, quản lý biên chế và quản lý công chức.

            - Chương 2: Đánh giá thực trạng công tác quản lý biên chế và chế độ công chức công vụ của UBCKNN

            - Chương 3: Các giải pháp đổi mới phương thức quản lý biên chế và quản lý công chức để cải cách chế độ công chức, công vụ của UBCKNN trong giai đoạn 2011 – 2015.

 

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG CHỨC, CÔNG VỤ, QUẢN LÝ BIÊN CHẾ VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC

1.1.

Cơ sở lý luận về chế độ công chức và công vụ

1.1.1.

Công chức

1.1.2.

Công vụ và hoạt động công vụ

1.1.3.

Một số nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ

1.1.4.

Trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức

1.1.5.

Các chủ trương chính sách của Đảng, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam về việc cải cách chế độ công chức công vụ ở Việt Nam

1.2.

Những vấn đề cơ bản về biên chế và quản lý biên chế

1.2.1.

Biên chế

1.2.2.

Nội dung quản lý biên chế công chức

1.2.3.

Vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo việc làm

1.2.4.

Các nhân tố ảnh hưởng đến khung vị trí việc làm

1.3.

Các nội dung cơ bản của quản lý công chức

1.3.1.

Các nguyên tác quản lý công chức

1.3.2.

Các nội dung cơ bản của quản lý cán bộ, công chức

1.4.

Những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong quản lý biên chế và quản lý công chức ở một số nước

1.4.1.

Kinh nghiệm từ nước Mỹ

1.4.2.

Kinh nghiệm của Singapore

CHƯƠNG II

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ BIÊN CHẾ, QUẢN LÝ CÔNG CHỨC CỦA UBCKNN NHỮNG NĂM QUA

2.1.

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của UBCKNN

2.2.

Thực trạng công tác quản lý biên chế

2.2.1.

Giai đoạn từ năm 1997 – 2008

2.2.2.

Giai đoạn từ năm 2009 đến nay

2.3.

Thực trạng công tác quản lý cán bộ

2.3.1.

Thực trạng chất lượng đội ngũ công chức UBCKNN

2.3.2.

Công tác quản lý công chức

CHƯƠNG III

CÁC GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ BIÊN CHẾ, QUẢN LÝ CÔNG CHỨC ĐỂ CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG CHỨC, CÔNG VỤ CỦA UBCKNN GIAI ĐOẠN 2011 -2015

3.1.

Định hướng và mục tiêu cải cách chế độ công chức công vụ của UBCKNN giai đoạn 2011 – 2015 qua đổi mới phương thức quản lý biên chế và quản lý công chức

3.1.1.

Định hướng nhiệm vụ

3.1.2.

Mục tiêu

3.2.

Các giải pháp tổng thể

3.3.

Các giải pháp cụ thể

3.3.1.

Xác định vị trí việc làm, xây dựng phương pháp định mức biên chế khoa họ

3.3.2.

Một số Đề án cụ thể góp phần đổi mới phương thức quản lý biên chế và quản lý công chức

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện, SRTC)

 

 

 

Mã sách: UB.11.03
Chủ biên: ThS. Nguyễn Chính Luận
Năm xuất bản: 2011

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Danh mục Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Ủy ban năm 2015
Đề tài: “Xây dựng và phát triển hoạt động lưu ký chứng khoán quốc tế trên thị trường...
Thị trường chứng khoán Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế
Tìm hiểu Luật phá sản năm 2004
Mô hình tổ chức và hoạt động của UBCKNN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Tôi là người chưa biết gì về chứng khoán liệu có thể theo học các khóa học ở Trung tâm được không ?
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
Các lớp chiêu sinh học tháng 06/2020 (20/05/2020-08:36)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
Lớp học chiêu sinh tháng 02 và 03/2020 (30/03/2020-09:02)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9742905
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng