Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Hoàn thiện hệ thống công bố thông tin của công ty đại chúng”

Chủ nhiện đề tài: TS. Tạ Thanh Bình

Đơn vị chủ trì: Vụ Phát triển thị trường

Mã đề tài: UB.11.04

TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI       

Luật Chứng khoán số 70/QH 11 được Quốc hội ban hành ngày 29/6/2006 đã tạo ra hành lang pháp lý quan trọng cho quá trình phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam; đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động công khai, minh bạch và hiệu quả; tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với nền kinh tế nói chung, ngành chứng khoán nói riêng và góp phần hoàn thiện các định chế pháp luật trong hệ thống pháp luật Viêt Nam.

Sau hơn 3 năm thực hiện, Luật Chứng khoán bên cạnh những mặt tích cực nhằm góp phần phát triển thị trường đã xuất hiện một số điểm bất cập cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với sự phát triển nhanh của thị trường chứng khoán, như: quy định về hoạt động chào bán chứng khoán riêng lẻ; chào bán chứng khoán ra công chúng; quy định liên quan đến quản trị công ty; chào mua công khai và vấn đề công bố thông tin của công ty đại chúng. Trong đó, một vấn đề khá nổi cộm làm ảnh hưởng đến tính minh bạch, công khai và sự phát triển bền vững của thị trường đó là công bố thông tin của các đối tượng trên thị trường chứng khoán. Nhằm khắc phục những hạn chế đó, ngày 24/11/2010 Quốc hội đã thông qua Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11. Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung đã hoàn chỉnh hơn những quy định pháp lý đặt ra và những yêu cầu phát triển của thị trường, trong đó có bổ sung những quy định quan trọng về công bố thông tin.

Trước khi Luật chứng khoán sửa đổi được thông qua, năm 2010 Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư 09/2010/TT-BTC về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thay thế cho Thông tư 38/2007/TT-BTC được ban hành trước đó. Tuy nhiên, các quy định hiện hành chưa bao quát hết những nội dung theo tinh thần của Luật chứng khoán sửa đổi như: Mở rộng đối tượng công bố thông tin, phân lớp công bố thông tin công ty đại chúng dựa trên tiêu chuẩn gắn với quy mô vốn và tính đại chúng của công ty (thay cho phân loại công bố thông tin giữa công ty đại chúng và tổ chức niêm yết như trước đây)…

Trước những yêu cầu thực tiễn và lý luận trên đây, đòi hỏi phải có những nghiên cứu đầy đủ, toàn diện về tính khoa học và thực tiễn của việc hoàn thiện hệ thống công bố thông tin công ty đại chúng. Vì vậy, nhóm nghiên cứu quyết định lựa chọn đề tài khoa học Hoàn thiện hệ thống công bố thông tin công ty đại chúnglàm nội dung nghiên cứu của mình.

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

Đề tài: Hoàn thiện hệ thống công bố thông tin công ty đại chúng hướng đến các mục tiêu sau:

- Nghiên cứu khái niệm, nguyên tắc, nội dung, phương tiện, hình thức công bố thông tin đối với công ty đại chúng. Bản chất pháp lý, ưu và nhược điểm, sự khác biệt về cách thức phân loại công bố thông tin. Khảo sát kinh nghiệm xây dựng các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán nước ngoài nhằm rút ra cơ sở lý luận và bài học cho việc quy định vấn đề này tại Việt Nam.

- Đánh giá thực trạng nhu cầu và thực tiễn áp dụng quy định công bố thông tin đối với công ty đại chúng tại Việt Nam hiện nay, các khó khăn gặp phải về mặt cơ chế và quy định.

- Đề xuất hướng hoàn thiện các quy định về công bố thông tin công ty đại chúng, cũng như các giải pháp đồng bộ khác để thúc đẩy hoạt động công bố thông tin của công ty đại chúng trong thời gian tới.

PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Đề tài được giới hạn trong khuôn khổ nghiên cứu các quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng, kinh nghiệm quốc tế quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng và thực tiễn của hoạt động công bố thông tin của công ty đại chúng tại Việt Nam hiện nay.

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I.

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG CÔNG BỐ THÔNG TIN  CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

1.1.

Khái niệm về công bố thông tin và hệ thống thông tin

1.2.

Phân loại công bố thông tin

1.2.1.

Công bố thông tin theo đối tượng

1.2.2.

Công bố thông tin theo quy mô

1.3.

Các nguyên tắc công bố thông tin của công ty đại chúng

1.3.1.

Thông tin phải công bố đầy đủ và chính xác

1.3.2.

Thông tin phải được công bố kịp thời và liên tục

1.3.3.

Thông tin công bố cần được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán

1.3.4.

Đảm bảo công bằng đối với các đối tượng nhận thông tin công bố

1.3.5.

Đối tượng công bố thông tin phải có trách nhiệm với thông tin công bố

1.4.

Nội dung công bố thông tin của công ty đại chúng

1.4.1.

Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động của công ty

1.4.2.

Thông tin về các cổ đông lớn và quyền biểu quyết của công ty

1.4.3.

Thông tin về cổ đông nội bộ

1.4.4.

Thông tin về giao dịch giữa các bên liên quan

1.4.5.

Thông tin về hệ thống giám sát và quản lý rủi ro  của công ty

1.4.6.

Thông tin các vấn đề liên quan đến người lao động và các bên có quyền lợi liên quan khác

1.4.7.

Thông tin về cơ cấu chính sách quản trị công ty, nội dung quản trị công ty và tiển trình thực hiện

1.4.8.

Những thông tin khác

1.5.

Phương tiện công bố thông tin của công ty đại chúng

1.6.

Kinh nghiệm quốc tế về công bố thông tin của công ty đại chúng và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

1.6.1.

Hệ thống công bố thông tin tại Mỹ

1.6.2.

Hệ thống công bố thông tin tại Australia

1.6.3.

Hệ thống công bố thông tin tại Hàn Quốc

1.6.4.

Hệ thống công bố thông tin tại Nhật Bản

1.6.5.

Hệ thống công bố thông tin của Indonesia

1.6.6.

Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG TẠI VIỆT NAM

2.1.

Khung pháp lý hiện hành quy định về công bố thông tin

2.2.

Thực trạng hoạt động công bố thông tin của công ty đại chúng tại Việt Nam và những vấn đề đặt ra

2.2.1.

Những mặt đạt được trong hoạt động công bố thông tin của công ty đại chúng tại Việt Nam

2.2.2.

Những bất cập và tồn tại trong hoạt động công bố thông tin của công ty đại chúng tại Việt Nam

CHƯƠNG III.

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

3.1.

Định hướng phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2015

3.2.

Hoàn thiện hệ thống công bố thông tin công ty đại chúng

3.2.1.

Hoàn thiện cơ chế công bố thông tin

3.2.2.

Hoàn thiện phương tiện công bố thông tin

3.2.3.

Hoàn thiện nội dung công bố thông tin

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện, SRTC)

 

 

Mã sách: UB.11.04
Chủ biên: TS. Tạ Thanh Bình
Năm xuất bản: 2011

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Đề tài “Nâng cao hiệu quả đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam”
Cơ sở khoa ọc xây dựng và phát triển tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh chứng...
Những vấn đề kinh tế Việt Nam (qua các bài viết của cán bộ viện KTVN đăng trên tạp chí NCKT...
Đề tài “Những vấn đề cơ bản trong việc hình thành và phát triển công ty chứng khoán Việt...
10.000 địa chỉ và hướng dẫn cách sử dụng Internet
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Tôi có thể mua bộ giáo trình đào tạo chứng khoán và Trung tâm giới thiệu ở đâu ?
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
Các lớp chiêu sinh học tháng 06/2020 (20/05/2020-08:36)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
Lớp học chiêu sinh tháng 02 và 03/2020 (30/03/2020-09:02)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9742808
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng