Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Giải pháp hoàn thiện mô hình và phương pháp giao dịch cho thị trường UPCoM ở Việt Nam”

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Vũ Quang Trung

Đơn vị chủ trì: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Mã đề tài: UB.10.02

PHẦN MỞ ĐẦU

 

Thực hiện tinh thần của Luật Chứng khoán, hướng tới mục tiêu thu hẹp thị trường tự do, mở rộng thị trường có tổ chức và quản lý của Nhà nước, một thị trường giao dịch dành cho chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết đã được thành lập và hoạt động tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (SGDCK Hà Nội).

Thị trường chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết (còn được gọi là thị trường UPCoM) chính thức triển khai và đi vào hoạt động từ ngày 24/6/2009, đã tạo ra một khu vực thị trường giao dịch mới do Nhà nước quản lý bên cạnh thị trường niêm yết tại SGDCK Hà Nội và SGDCK Thành phố Hồ Chí Minh. Sau 1 năm hoạt động, có thể khẳng định thị trường UPCoM đã được triển khai theo đúng phương án đã trình Thủ tướng Chính phủ và được Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định 3567/QĐ-BTC. Tuy nhiên, thị trường UPCoM còn chưa thực sự sôi động và chưa thu hút được sự quan tâm của doanh nghiệp và công chúng đầu tư như mong muốn. Việc thúc đẩy hoạt động của thị trường UPCoM là vô cùng cần thiết, để từng bước đạt mục tiêu của thị trường là tạo ra sân chơi lành mạnh cho các nhà đầu tư vào công ty đại chúng chưa niêm yết, hạn chế rủi ro của thị trường OTC không chính thức.

Để phát triển được thị trường UPCoM, cần có các giải pháp đồng bộ về chính sách phát triển thị trường, khuôn khổ pháp lý, mô hình thị trường và phương thức giao dịch. Trong đó, việc đưa ra mô hình thị trường và phương thức giao dịch hợp lý là vô cùng quan trọng để đẩy mạnh và đảm bảo hiệu quả hoạt động của thị trường UPCoM.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là thông qua việc nghiên cứu các hình thức tổ chức và vận hành thị trường chứng khoán phi niêm yết trên thế giới và đánh giá thực trạng hoạt động của thị trường Upcom để đưa ra các đề xuất nhằm phát triển thị trường upcom, trong đó tập trung vào các vấn đề về mô hình tổ chức thị trường và phương thức giao dịch.

Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu các nội dung về mô hình và phương thức giao dịch đối với thị trường phi niêm yết, kinh nghiệm và thực tế trong việc xây dựng mô hình và phương thức giao dịch đối với thị trường phi niêm yết tại một số Sở giao dịch Chứng khoán trong khu vực và trên thế giới

Phân tích thực trạng thị trường UPCoM của SGDCK Hà Nội, những tồn tại và hạn chế, nguyên nhân.

Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện về mặt mô hình và phương thức giao dịch cho thị trường UPCoM tại SGDCK Hà Nội.

Kết cấu của đề tài:

Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được kết cấu gồm 3 chương:

Chương I: Hoạt động của thị trường chứng khoán phi niêm yết trên thế giới

Chương II: Thực trạng thị trường UPCoM tại Việt Nam

Chương III: Các giải pháp hoàn thiện mô hình và phương thức giao dịch cho thị trường UPCoM

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHI NIÊM YẾT TRÊN THÊ GIỚI

1.1.

Tổng quan về TTCK phi niêm yết

1.1.1.

Khái niệm và lịch sử phát triển thị trường chứng khoán phi niêm yết

1.1.1.1.

Khái niệm về các TTCK

1.1.1.2.

Thị trường niêm yết và thị trường phi niêm yết

1.1.1.3

Lịch sử phát triển thị trường phi niêm yết

1.1.1.4.

Đặc điểm của thị trường phi niêm yết

1.1.1.5.

Nhà tạo lập thị trường trên thị trường phi niêm yết

1.1.2.

Vai trò chức năng của thị trường phi niêm yết trong tổng quan TTCK

1.2.

Một số mô hình và phương thức giao dịch của TTCK phi niêm yết

1.2.1.

Một số mô hình và phương thức giao dịch tiêu biểu tại các nước phát triển

1.2.1.1.

Nasdaq

1.2.1.2.

AIM

1.2.1.3.

Jasdaq

1.2.1.4.

Pink Quote

1.2.2.

Một số mô hình và phương thức giao dịch tiêu biểu tại các nước đang phát triển có điều kiện tương đương với Việt Nam

1.2.2.1.

SGDCK Greitai

1.2.2.2.

Thị trường Mai (Thái Lan)

1.3.

Phân loại và đánh giá các mô hình và phương thức giao dịch trên TTCK phi niêm yết

1.3.1.

Các mô hình hoạt động

1.3.1.1.

Sở GDCK riêng biệt

1.3.1.2.

Mô hình SGDCK có 02 thị trường: Niêm yết và phi niêm yết

1.3.1.3.

Mô hình hệ thống giao dịch điện tử giữa các nhà môi giới chứng khoán (electronic interdealer system)

1.3.2.

Các phương thức giao dịch được sử dụng

1.3.2.1.

Phương thức báo giá (Quote-driven system)

1.3.2.2.

Phương thức khớp lệnh (Order-driven system)

1.3.3.

Phân tích, đánh giá chung các mô hình và phương thức giao dịch chứng khoán phi niêm yết trên thế giới

1.3.3.1.

Mô hình hoạt động

1.3.3.2.

Về phương thức giao dịch

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG CỦA UPCoM tại Việt Nam,

1.1.

Bối cảnh hình thành thị trường UPCoM

1.2.

Về hoạt động của thị trường UPCoM và các tồn tại

1.2.1.

Vai trò của thị trường UPCoM

1.2.2.

Khung pháp lý điều chỉnh

1.2.3.

Mô hình thị trường

1.2.4.

Thực trạng hoạt động thị trường UPCoM tại SGDCK Hà Nội

1.2.5.

Đánh giá thị trường UPCoM tại sở GDCK Hà Nội

CHƯƠNG III.

ĐỀ XUẤT VỀ MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH CHO THỊ TRƯỜNG UPCoM

3.1.

Đề xuất mô hình hoạt động cho thị trường UPCoM

3.1.1.

Đánh giá tính khả thi trong việc áp dụng mô hình mới cho thị trường UPCoM

3.1.2.

Đề xuất áp dụng mô hình hoạt động mới cho thị trường UPCoM

3.1.2.1.

Mô hình quản lý thị trường

3.1.2.2.

Hàng hóa cho thị trường

3.1.2.3.

Mô hình giao dịch

3.1.2.4.

Thành viên thị trường

3.1.2.5.

Mô hình giao dịch cảu nhà tạo lập thị trường

3.1.2.6.

Giám sát hoạt động của nhà tạo lập thị trường

3.1.2.7.

Công bố thông tin

3.1.2.8.

Kế hoạch triển khai

3.2.

Đề xuất hoàn thiện phương thức giao dịch áp dụng cho thị trường UPCoM

3.2.1.

Giải pháp đối với tổ chức phát hành và hàng hóa cho thị trường

3.2.2.

Đề xuất áp dụng phương thức giao dịch mới cho thị trường UPCoM

3.2.2.1.

hương thức giao dịch đối với nghiệp vụ tạo lập thị trường

3.2.2.2.

Các quy định khác về giao dịch

3.3.

Một số giải pháp khac đảm bảo cho sự phát triển  hiệu quả của thị trường UPCoM

3.3.1.

Giải pháp đối với tổ chức phát hành và hàng hóa cho thị trường

3.3.1.1.

Về mặt pháp lý

3.3.1.2.

Về thanh tra, giám sát và cưỡng chế thực thi

3.3.1.3.

Về cơ cấu thị trường

3.3.2.

Giải pháp đối với thành viên

3.3.3.

Tăng cường nghiên cứu lý luận và thực tiễn

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

 

Mã sách: UB.10.02
Chủ biên: Nguyễn Vũ Quang Trung
Năm xuất bản: 2010

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Toàn cảnh thị trường chứng khoán
Đề tài “Giải pháp phát triển Thị trường chứng khoán phái sinh hàng hóa tại Việt Nam”
Hoàn thiện khung pháp lý thị trường chứng khoán Việt Nam
Trang vàng địa chỉ Internet
Đề tài “Thị trường chứng khoán với cuộc khủng hoảng tài chính- tiền tệ Châu Á- bài học...
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Xin cho biết điều kiện và cách thức để một công ty có thể lên sàn giao dịch chứng khoán.">Xin cho biết điều kiện và cách thức để một công ty có thể lên sàn giao dịch chứng khoán.
Thông báo thi chuyên môn ngày 25/09/2019 đến 27/09/2019 (18/09/2019-14:20)
Các lớp chiêu sinh tháng 09/2019 (10/09/2019-08:55)
Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)
Những điều cần biết khi tham gia các khóa học (26/07/2017-08:30)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

8860133
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng