Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Phát triển thị trường trái phiếu công ty giai đoạn 2011 – 2015”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thúy Hoàn

Đơn vị chủ trì: Trung tâm NCKH&ĐTCK

Mã đề tài: UB.10.11

LỜI MỞ ĐẦU

 Trong vòng 20 năm qua, nền kinh tế Việt Nam đã trên bước đường mở cửa và hội nhập với nền kinh tế thế giới. Việt Nam đã đạt được những thành quả to lớn về mọi mặt rất đáng ghi nhận. Nền kinh tế Việt Nam luôn đạt tốc độ tăng trưởng cao và ổn định từ 7-7,5%/ năm, đời sống của người dân đã được cải thiện đáng kể, vị thế của Việt Nam đã được khẳng định trên thị trường khu vực và thế giới. Để đáp ứng nguồn vốn đầy đủ cho hoạt động đầu tư phát triển kinh tế xã hội thì vai trò của thị trường tài chính (TTTC) là đặc biệt quan trọng. TTTC tạo ra sân chơi công bằng cho những người có vốn nhàn rồi được tìm kiếm những cơ hội đầu tư có tỷ suất sinh lời cao nhất. Tại đây các tài sản tài chính cũng được lưu thông và chuyển hóa (thành tiền mặt) một cách dễ dàng nhất.

Tính đến nay, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã hoạt động được hơn 10 năm, đã có những bước phát triển cả về cơ sở vật chất kỹ thuật, quy mô và chất lượng hàng hóa, tiến tới phù hợp với cơ chế thị trường và thông lệ quốc tế. Đặc biệt sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) thì những yêu cầu và thách thức với thị trường chứng khoán Việt Nam càng được nâng cao. Bên cạnh các hoạt động mua bán giao dịch cổ phiếu sôi động thì thị trường trái phiếu (TTTP) nói chung và thị trường trái phiếu công ty (TPCT) nói riêng vẫn chưa thật sự thu hút được các nhà đầu tư quan tâm nhất là các nhà đầu tư có tổ chức. Hiện nay dù TTTP đã được tách riêng thành một thị trường chuyên biệt vào cuối năm 2009, nhưng quy mô và mức độ giao dịch của thị trường này vẫn còn quá nhỏ và yếu. So với thị trường cổ phiếu (TTCP) đã có những phát triển vượt bậc thì TTTP vẫn còn đang bỏ ngỏ.

Bắt đầu được chú trọng phát triển từ thập niên 1990, thị trường TPCT vẫn đang trong giai đoạn đầu phát triển và chưa hoàn thiện cả về các chính sách, hành lang pháp lý lẫn chiến lược phát triển. Với mục tiêu hoàn thiện TTTC nhằm phát triển bền vững nền kinh tế vĩ mô, việc đưa ra các giải pháp, hoạch định chiến lược phát triển thị trường TPCT là một trong những công việc cần phải xúc tiến triển khai trong thời gian tới.

 Tính cấp thiết của việc xây dựng đề án

TTTP là một bộ phần của TTTC, có vai trò quan trọng trong việc huy động, tập trung, phân phối vốn cho nền kinh tế, là một trong những kênh huy động vốn hữu ích đối với Chính phủ và các doanh nghiệp.

Doanh nghiệp là một bộ phận nòng cốt giúp nền kinh tế xã hội phát triển ổn định và bền vững. Nhận thức được vai trò đặc biệt của hệ thống các doanh nghiệp đối với nền kinh tế như vậy, cùng với sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ đối với thị trường TPCT thông qua việc hoàn thiện và mở rộng các hành lang pháp lý cho sự phát triển của thị trường TPCT. Trong gian đoạn 2011-2015, việc nghiên cứu để đưa ra các giải pháp cho sự phát triển thị trường TPCT là hoàn toàn có khả thi. 

 Nhiệm vụ và mục tiêu của đề án

-        Nghiên cứu những lý thuyết nền tảng về trái phiếu, TTTP nói chung và thị trường TPCT nói riêng.

-        Đánh giá thực trạng phát triển thị trường TPCT tại Việt Nam qua các giai đoạn và phân tích những thành công, hạn chế, tìm hiểu nguyên nhân của những hạn chế đó.

-        Đưa ra định hướng chiến lược và giải pháp chi tiết đối với từng nhân tố trực tiếp hoặc gián tiếp thúc đẩy thị trường TPCT phát triển bền vững.

 Phạm vi của đề án

Trong phạm vi đề tài này, chúng tôi sẽ thừa kế những lý thuyết nền tảng về trái phiếu và TTTP, đề tài sẽ tập trung vào việc nghiên cứu và đưa ra giải pháp, định hướng cụ thể cho việc phát triển thị trường TPCT tại Việt Nam trong giai đoạn 2011-2015.

 Phương pháp tiến hành

Dựa trên những thống kê thực tế, phân tích, đánh giá về tình hình phát triển thị trường TPCT tại Việt Nam qua các giai đoạn phát triển và cơ sở lý luận về vai trò của hệ thống doanh nghiệp, của thị trường TPCT đối với nền kinh tế Việt Nam, đề án xác định cần phải đưa ra các giải pháp cho sự phát triển của thị trường TPCT để đảm bảo tính ổn định cao cho nền kinh tế Việt Nam.

 Kết cấu của đề án

Nội dung đề án sẽ bao gồm các phần sau:

Mở đầu

Chương 1 – Tổng quan về thị trường trái phiếu công ty

Chương 2 – Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam

Chương 3 – Phát triển thị trường trái phiếu công ty tại Việt Nam giai đoạn 2011-2015

Kết luận

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU

1.

Tính cấp thiết của việc xây dựng đề án

2.

Nhiệm vụ và mục tiêu của đề án

3.

Phạm vi của đề án

4.

Phương pháp tiến hành

5.

Kết cấu của đề án

CHƯƠNG I .

TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU CÔNG TY

1.1.

Những vấn đề chung về thị trường trái phiếu công ty

1.1.1.

Khái niệm thị trường trái phiếu công ty

1.1.2.

Sự hình thành và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghhiệp tại Việt Nam

1.1.3.

Vị trí, vai trò và chức năng của thị trường trái phiếu công ty

1.1.4.

Hàng hóa của thị trường trái phiếu công ty

1.1.5.

Cơ chế vận hành và quản lý thị trường trái phiếu công ty

1.1.6.

Rủi ro thường gặp trên thị trường trái phiếu công ty

1.2.

Điều kiện cơ bản cho sự phát triển thị trường trái phiếu công ty

1.2.1.

Cơ sở pháp lý

1.2.2.

Sự phát triển của nền kinh tế vĩ mô

1.2.3.

Các thị trường liên quan

1.2.4.

Hàng hóa của thị trường trái phiếu công ty

1.2.5.

Các đối tượng tham gia thị trường trái phiếu công ty

1.3.

Kinh nghiệm phát triển thị trường trái phiếu công ty của một số nước châu Á

1.3.1.

Tổng quan về thị trường trái phiếu công ty tại châu Á

1.3.2.

Thị trường TPCT Malaysia

1.3.3.

Thị trường TPCT Hàn Quốc

1.3.4.

Thị trường TPCT Singapore

1.3.5.

Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

CHƯƠNG II.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000-2010

2.1.

Thực trạng hoạt động của Doanh nghiệp Việt Nam

2.1.1.

Tổng quan về nền kinh tế Việt Nam

2.1.2.

Vài nét về hoạt động của các doanh nghiệp tại Việt Nam

2.2.

Thực trạng hoạt động thị trường trái phiếu tại Việt Nam

2.2.1.

Vài nét về hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam

2.2.2.

Thực trạng về thị trường trái phiếu tại Việt nam

2.3.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam

2.3.1.

Khung pháp lý điều chỉnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam

2.3.2.

Thực trạng hoạt động thị trường trái phiếu doanh nghiệp

2.3.3.

Tồn tại và nguyên nhân hạn chế sự phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp

CHƯƠNG III.

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU CÔNG TY TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2015

3.1.

Mục tiêu phát triển thị trường trái phiếu

3.2.

Đánh giá cơ hội phát triển thị trường trái phiếu công ty trong giai đoạn 2011-2015

3.3.

Giải pháp phát triển thị trường trái phiếu công ty tại Việt Nam giai đoạn 2011-2015

3.3.1.

Giải pháp chung

3.3.2.

Nhóm giải pháp đối với các bên tham gia thị trường trái phiếu công ty

 

KẾT LUẬN

(Nguồn, Thư viện SRTC)

 

Mã sách: UB.10.11
Chủ biên: ThS. Nguyễn Thúy Hoàn
Năm xuất bản: 2010

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Đề tài “Phương pháp tính lãi suy giảm trên cổ phiếu và trình bày chỉ tiêu này trên báo cáo...
Đề tài “Xu hướng liên kết thị trường chứng khoán định hướng cho Việt Nam”
Đề tài “Thị trường chứng khoán Việt Nam với vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà...
Đề tài “Nghiên cứu về quỹ bảo vệ nhà đầu tư trên thế giới và đề xuất mô hình cho thị
Giải pháp phát triển nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư chứng khoán tại Việt Nam
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Làm thế nào để mượn được thẻ Thư viện mượn sách ?
Lớp học chiêu sinh tháng 07/2020 (06/07/2020-10:58)
Thông báo thi chuyên môn ngày 24/06/2020 đến 26/06/2020 (19/06/2020-10:07)
Các lớp chiêu sinh tháng 06/2020 (17/06/2020-09:38)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9848427
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Phó Giám đốc Trung tâm - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương