Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Hoàn thiện chế độ kế toán áp dụng cho công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư chứng khoán”

Chủ nhiệm đề tài:  Th.S Hà Thị Tường Vy

Đơn vị chủ trì: Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán

Mã đề tài: UB.09.01

LỜI NÓI ĐẦU

     Sự cần thiết của đề tài

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Công ty đầu tư chứng khoán và Quỹ đầu tư chứng khoán đã hình thành và phát triển được gần 5 năm, bước đầu đã phát huy được vai trò là các trung gian tài chính với một hệ thống văn bản pháp quy tương đối đầy đủ và đồng bộ. Tuy nhiên, chế độ kế toán ban hành năm 2005 (Quyết định số 62/2005/QĐ-BTC và Quyết định số 63/2005/QĐ-BTC) đang tỏ ra có những bất cập, do được xây dựng dựa trên các văn bản hết hiệu lực từ lâu và đã được thay thế bằng các văn bản khác. Theo đó, chức năng của Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán cũng được mở rộng hơn, tăng thêm. Các Quỹ đầu tư chứng khoán đang được khuyến khích thành lập và hoạt động theo dạng mở, dạng có pháp nhân (Công ty đầu tư chứng khoán). Vì vậy, cần phải hoàn thiện và công bố một chế độ kế toán hoàn chỉnh, đồng bộ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tổ chức của Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Công ty đầu tư chứng khoán và Quỹ đầu tư chứng khoán.

            Trước đòi hỏi khách quan của thị trường chứng khoán, nhóm tác giả đã chọn đề tài: “Hoàn thiện Chế độ kế toán của Công ty quản lý quỹ , Công ty đầu tư chứng khoán và Quỹ đầu tư chứng khoán” đề làm đề tài nghiên cứu với mong muốn góp phần vào việc tăng cường vai trò công cụ quản lý kinh tế cho thị trường chứng khoán nói chung và Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Công ty đầu tư chứng khoán và Quỹ đầu tư chứng khoán nói riêng.

       Đề tài được nghiên cứu nhằm các mục tiêu:

            - Làm rõ những đặc điểm hoạt động và quản lý của Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và Quỹ đầu tư chứng khoán. Từ đó xác định rõ yêu cầu hoàn hoàn thiện Chế độ kế toán phù hợp với cơ chế quản lý theo quy định hiện hành.

            - Đề xuất các nội dung hoàn thiện chế độ kế toán Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Công ty đầu tư chứng khoán và Quỹ đầu tư chứng khoán.

        Phạm vi nghiên cứu của đề tài

            Hệ thống kế toán, gồm: Chứng từ kế toán; Hệ thống tài khoản kế toán, Sổ kế toán; Hệ thống báo cáo tài chính áp dụng cho Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và áp dụng cho Quỹ đầu tư chứng khoán đáp ứng yêu cầu nộp báo cáo tài chính quản lý và công khai theo luật định.

         Phương pháp tiến hành

            - Thu thập và xử lý tài liệu: Tài liệu trong và ngoài nước.

            - Nghiên cứu, soạn thảo (Đề cương sơ bộ; Đề cương chi tiết; Soạn thảo).

            - Tổ chức hội thảo: Hội thảo hẹp (Ban đề tài) và Hội thảo mở rộng.

 

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I.

Những đặc điểm tổ chức hoạt động, quản lý tài chính và thực trạng kế toán Công ty QLQ ĐTCK, Công ty ĐTCK và Quỹ ĐTCK

1.1.

Những đặc điểm cơ bản về tổ chức hoạt động và cơ chế quản lý tài chính của Công ty QLQ ĐTCK, Công ty ĐTCK và Quỹ ĐTCK

1.1.1.

Những đặc điểm  cơ bản về tổ chức hoạt động chi phối khi hoàn thiện chế độ kế toán

1.1.2.

Những đặc điểm cơ bản về tổ chức quản lý chi phối chế độ kế toán Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Công ty đầu tư chứng khoán và Quỹ đầu tư chứng khoán

1.1.3.

Những vấn đề cần rút ra nhằm hoàn thiện chế độ kế toán

1.2.

Thực trạng kế toán công ty quản lý quỹ Công ty đầu tư chứng khoán và Quỹ đầu tư chứng khoán

1.2.1.

Thực trạng các quy định về kế toán công ty quản lý quỹ, Công ty đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư chứng khoán

1.2.2.

Thực hiện công tác kế toán của một số công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán và Quỹ đầu tư chứng khoán

1.2.2.1.

Đánh giá chung

1.2.2.2.

Đánh giá cụ thể

1.3.

Đặc điểm hệ thống  kế toán Quỹ đầu tư chứng khoán và Công ty quản lý quỹ một số nước

1.3.1.

Vương quốc Anh (nước có nền kinh tế thị trường phát triển)

1.3.1.1.

Đặc điểm của hệ thống công ty quản lý quỹ và Quỹ ĐTCK

1.3.1.2.

 Đặc điểm các quy định về kế toán Công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán

1.3.1.3.

Các chuẩn mực kế toán về Công ty quản lý quỹ và Quỹ ĐTCK

1.3.1.4.

Các vấn đề về báo cáo và công khai thông tin của Công ty quản lý quỹ và Quỹ ĐTCK

1.3.2.

Singapore (nước tương đồng trong khu vực)

1.3.2.1.

. Đặc điểm của hệ thống Công ty quản lý quỹ và Quỹ ĐTCK

1.3.2.2.

Các chuẩn mực kế toán được áp dụng cho Công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán

1.3.2.3.

Các vấn đề về báo cáo công khai thông tin của công ty quản lý quỹ  và Quỹ ĐTCK

1.3.3.

Malaysia (nước tương đồng trong khu vực)

1.3.3.1.

Đặc điểm của hệ thống công ty quản lý quỹ và Quỹ ĐTCK.

1.3.3.2.

Các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty quản lý quỹ và Quỹ ĐTCK

1.3.3.3.

Các vấn đề về báo cáo và công khai thông tin của công ty quản lý quỹ và Quỹ ĐTCK

CHƯƠNG II.

Hoàn thiện chế độ kế toán Công ty quản lý Quỹ ĐTCK, Công ty ĐTCK và Quỹ ĐTCK

2.1.

Các mục tiêu yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện chế độ kế toán công ty QLQ, công ty ĐTCK và Quỹ ĐTCK 

2.1.1.

Sự cần thiết phải hoàn thiện chế độ kế toán cho công ty QLQ, công ty ĐTCK và Quỹ ĐTCK 

2.1.2.

Các mục tiêu hoàn thiện

2.1.3.

Yêu cầu cơ bản hoàn thiện

2.1.4.

Các nguyên tắc hoàn thiện

2.2.

Các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán vận dụng cho việc hoàn thiện chế độ kế toán công ty QLQ, công ty ĐTCK và Quỹ ĐTCK 

2.2.1.

Các nguyên tắc kế toán chung được vận dụng để hoàn thiện chế độ kế toán công ty QLQ, công ty ĐTCK và Quỹ ĐTCK 

2.2.2.

Các chuẩn mực kế toán được vận dụng trong quá trình hoàn thiện chế độ kế toán công ty QLQ, công ty ĐTCK và Quỹ ĐTCK 

2.2.2.1.

Khái quát về hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán Việt Nam

2.2.2.2.

Đặc điểm của các chuẩn mực kế toán liên quan đến quá trình hoàn thiện chế độ kế toán công ty QLQ, công ty ĐTCK và Quỹ ĐTCK 

2.3.

Nội dung hoàn thiện chế độ kế toán công ty QLQ, công ty ĐTCK và Quỹ ĐTCK 

2.3.1.

Nội dung hoàn thiện chế độ kế toán công ty quản lý quỹ

2.3.1.1.

Hoàn thiện chế độ báo cáo tài chính

2.3.1.2.

Hệ thống tài khoản kế toán

2.3.1.2.1.

Nguyên tắc hoàn thiện

2.3.1.2.2.

Nội dung hoàn thiện

2.3.1.3.

Hình thức và sổ kế toán

2.3.2.

Nội dung hoàn thiện chế độ kế toán Quỹ đầu tư chứng khoán

2.3.2.1.

Chế độ báo cáo tài chính

2.3.2.2.

Hệ thống tài khoản kế toán

2.3.2.3.

Phương pháp kế toán một số các giao dịch đặc thù của Quỹ dạng mở

2.4.

Những điều kiện thực hiện các kiến nghị

2.4.1.

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý  về thị trường chứng khoán nói chung và Công ty quản lý Quỹ ĐTCK, Công ty đầu tư chứng khoán và Quỹ đầu tư chứng khoán

2.4.2.

Thừa nhận phương pháp kế toán theo giá trị hợp lý ở Việt Nam

2.4.3.

Sớm ban hành hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán công cụ tài chính ban hành theo Thông tư 210/2009/TT-BTC

2.4.4.

 Đào tạo, phổ biến về về thị trường chứng khoán nói chung và Công ty quản lý Quỹ ĐTCK, Công ty đầu tư chứng khoán và Quỹ đầu tư chứng khoán

2.4.5.

Chuẩn bị các cơ sở vật chất cho kế toán

 

KẾT LUẬN

            

 

 

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

 

 

Mã sách: UB.09.01
Chủ biên: Th.S Hà Thị Tường Vy
Năm xuất bản: 2009

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực quản lý và vận hành thị trường chứng khoán Việt Nam
Thị trường chứng khoán và cổ phiếu
Phân tích đầu tư chứng khoán
Phát triển thị trường dịch vụ tài chính Việt Nam trong tiến trình hội nhập
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Tôi mong muốn nhận chứng chỉ hành nghề do UBCK Nhà nước cấp, tôi cần
- Tham gia những khóa học nào ?
- Học phí bao nhiêu ?
- Thời gian học như thế nào ?
- Địa điểm ở đâu ?
- Thủ tục giấy tờ cần những gì ?

">Tôi mong muốn nhận chứng chỉ hành nghề do UBCK Nhà nước cấp, tôi cần- Tham gia những khóa học...
Thông báo thi chuyên môn ngày 25/09/2019 đến 27/09/2019 (18/09/2019-14:20)
Các lớp chiêu sinh tháng 09/2019 (10/09/2019-08:55)
Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)
Những điều cần biết khi tham gia các khóa học (26/07/2017-08:30)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

8860312
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng