Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Xây dựng cơ chế phân phối tiền lương, thu nhập đặc thù đối với cán bộ, công chức của UBCKNN”

Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Trung Trực

Đơn vị chủ trì: Vụ Tài vụ Quản trị

Mã đề tài: UB.09.05

LỜI MỞ ĐẦU

 Con người là trung tâm của mọi sự phát triển, vừa là động lực để phát triển kinh tế xã hội đồng thời mọi mục tiêu kinh tế xã hội hướng tới đều là nâng cao đời sống vật chất tinh thần tạo điều kiện cho con người phát triển toàn diện. Xã hội ngày càng phát triển thì lao động trở thành một nhu cầu thiết yếu để tồn tại, thông qua lao động người lao động được trả lương, đây là nguồn thu nhập để họ tái sản xuất và tái sản xuất mở rộng sức lao động. Người lao động chiếm một tỷ lệ lớn trong cơ cấu dân số, để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động, pháp luật lao động đã ra đời trong đó có chính sách tiền lương. Thông qua chính sách tiền lương, Nhà nước có thể tác động tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Nó tác động tới những người làm công ăn lương – người dân của xã hội; nó tác động tới mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ vì tiền lương là một bộ phận cấu thành chi phí sản xuất; nó tác động đến quan hệ tích lũy và tiêu dùng vì khi thu nhập tăng thì xu hướng tích lũy nhiều hơn sẽ tăng đầu tư cho nền kinh tế phát triển; nó cũng tác động đến cơ cấu ngành nghề của nền kinh tế. Như vậy, chính sách tiền lương chính là động lực cho phát triển kinh tế xã hội.

Việc thực hiện trả lương đúng với năng suất và chất lượng của cán bộ công chức chính là việc từng bước hoàn thiện chính sách tiền lương của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước được xác định là một nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách vừa mang tính chiến lược lâu dài. Việc thực hiện chính sách tiền lương trong thời gian qua của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vẫn còn một số những hạn chế cần khắc phục. Vụ Tài vụ Quản trị - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện nghiên cứu đề tài khoa học "Xây dựng cơ chế phân phối tiền lương, thu nhập đặc thù đối với cán bộ công chức Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước".

Đối tượng nghiên cứu: Chính sách tiền lương của Nhà nước, quy chế trả lương của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Phạm vi nghiên cứu: Là việc áp dụng các chính sách này tại Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Phương pháp nghiên cứu: Vận dụng phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, thống kê, phân tích tổng hợp các số liệu sẵn có từ quá trình hoạt động của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Mục đích nghiên cứu: Đưa ra một số giải pháp xây dựng cơ chế phân phối thu nhập tại Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhằm khắc phục từng bước những hạn chế trong cơ chế tiền lương, thu nhập hiện hành, gắn phân phối tiền lương, thu nhập với trách nhiệm, tính chất của từng loại lao động và hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ được giao đối với từng cá nhân, tổ chức thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CƠ CHẾ PHÂN PHỐI TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN Ở NƯỚC NGOÀI VÀ VIỆT NAM

1.

Những vấn đề chung về chính sách và tiền lương

1.1.

Khái niệm tiền lương  và vai trò của tiền lương

1.1.1.

Khái niệm tiền lương

1.1.2.

Vai trò của tiền lương

1.2.

Khái niệm về chính sách tiền lương và vai trò của chính sách tiền lương

1.2.1.

Khái niệm chính sách tiền lương

1.2.2.

Vai trò của chính sách tiền lương

1.3.

Các yếu tố ảnh hưởng tới tiền lương  và chính sách tiền lương

1.3.1.

 Các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến tiền lương và chính sách tiền lương

1.3.2.

Các yếu tố bên trong ảnh hưởng tới tiền lương và chính sách tiền lương

1.4.

Nội dung của chính sách tiền lương

1.4.1.

Quy định về lương tối thiểu chung

1.4.2.

Quy định về thang lương, bảng lương, và các mức phụ cấp khác

1.4.3.

Quy định về xây dựng, sử dụng và quản lý quỹ tiền lương

1.4.4.

Quy định về hình thức trả lương

1.5.

Sự cấn thiết phải hoàn thiện chính sách tiền lương

2.

Sự cần thiết phải xây dựng cơ chế phân phối tiền lương, thu nhập của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

3.

Đặc điểm tổ chức hoạt động của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

3.1.

Vị trí, chức năng, nhiêm vụ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

3.2.

Cơ cấu, tổ chức  bộ máy của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

4.

Định hướng xây dựng cơ chế phân phối tiền lương, thu nhập đặc thù của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

4.1.

Mục tiêu

4.2.

Nguyên tắc

4.3.

Một số nội dung cơ bản của cơ chế phân phối tiền lương, thu nhập đặc thù  đối với cán bộ công chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

5.

Kinh nghiệm thực tiễn về cơ chế phân phối tiền lương thu nhập ở một số nước và Việt Nam

5.1.

Tại nước ngoài

5.1.1.

Tiền lương của cán bộ công chức Trung Quốc

5.1.2.

Chế độ tiền lương của công chức Cộng hòa Pháp

5.1.3.

Cơ chế chi lương của Ủy ban Chứng khoán Thái Lan

5.1.4.

Cơ chế trả lương của Ủy ban Chứng khoán Malaysia

5.2.

Tại Việt nam

5.2.1.

Chính sách tiền lương tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam

5.2.2.

Quy định chi trả  tiền lương tại ngân hàng Công thương Việt Nam

5.3.

Bài học kinh nghiệm

CHƯƠNG II.

Thực trạng chế độ phân phối tiền lương thu nhập và đề xuất cơ chế đặc thù đối với Ủy ban chứng khoán Nhà nước

1.

Thực trạng chế độ phân phối tiền lương, thu nhập của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1.1.

Thực trạng

1.2.

Đánh giá thực trạng chế độ phân phối tiền lương thực hiện tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

2.

Đề xuất cơ chế phân phối tiền lương, thu nhập của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

2.1.

Đối tượng áp dụng

2.2.

Nguồn kinh phí

2.3.

Nội dung cụ thể

2.3.1.

Nguyên tắc chi trả tiền lương của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

2.3.2.

Quy định về xếp lương và phụ cấp

2.3.3.

Xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch,  quỹ thu nhập tăng thêm kế hoạch

2.3.4.

Phân bổ quỹ lương

2.3.5.

Chi trả thu nhập cho cán bộ công chức

2.3.6.

Xác định hệ số điều chỉnh thu nhập tăng thêm

2.3.7.

Trả thu nhập tăng thêm đối với cán bộ công chức đi học

2.3.8.

Quỹ khen thưởng và tiền thưởng hoàn thành nhiệm vụ

2.3.9.

Tiền lương làm thêm giờ

2.3.10.

Trả lương cho một số trường hợp khác

2.3.11.

Chi trả phụ cấp

3.

Một số đề xuất kiến nghị

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)


 

 

Mã sách: UB.09.05
Chủ biên: TS. Hoàng Trung Trực
Năm xuất bản: 2009

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Đề tài “Tăng cường quản trị công ty tại các công ty cổ phần, công ty niêm yết ở Việt...
Đề tài “Giả pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật về chủ thể kinh doanh chứng...
Đề tài “Tổ chức và quản lý hoạt động giao dịch đối với các chứng khoán chưa niêm...
Đề tài “Nghiên cứu những điều kiện cần thiết để ứng dụng công nghệ Internet vào giao...
Luật thuế Thu nhập cá nhân
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Hiện tại chúng tôi đang muốn tổ chức mở các lớp học hướng dẫn về đầu tư chứng khoán tại các tỉnh ngoài thành...
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
Các lớp chiêu sinh học tháng 06/2020 (20/05/2020-08:36)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
Lớp học chiêu sinh tháng 02 và 03/2020 (30/03/2020-09:02)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9735159
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng