Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Xây dựng cơ chế tài chính đặc thù cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”

 

 Chủ nhiệm đề tài : TS.Hoàng Trung Trực

Đơn vị chủ trì: Ban kế hoạch Tài chính

Mã đề tài: UB.08.02

LỜI MỞ ĐẦU

 Cải cách hành chính là một trong những mục tiêu được Nhà nước đặc biệt quan tâm trong những năm gần đây. Để giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước, tạo điều kiện cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập chủ động trong việc sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính một cách hợp lý, thúc đẩy việc sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu suất lao động, hiệu quả sử dụng kinh phí hành chính, tăng thu nhập cho người lao động, ngày 17/10/2005 Chính phủ đã ban hành Nghị định 130/2005/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, ngày 25/4/2006 Chính phủ đã ban hành  Nghị định 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và liên Bộ Tài Chính, Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT/BTC-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 71/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP.

Đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được xác định là một biện pháp quan trọng để nâng cao năng lực quản lý, năng suất lao động cũng như sử dụng có hiệu quả kinh phí ngân sách nhà nước. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã khẳng định việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương “giao quyền tự chủ về tài chính, biên chế và giao khoán kinh phí hoạt động cho các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp đủ điều kiện”.

Cũng như nhiều cơ quan quản lý nhà nước khác cơ chế tự chủ đang phát huy tác dụng tốt, việc nghiên cứu xây dựng cơ chế tự chủ về tài chính đặc thù áp dụng đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là một yêu cầu khách quan để hướng tới nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Chính vì vậy, việc nghiên cứu đề tài khoa học: “Xây dựng cơ chế tài chính đặc thù cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước" là cần thiết phục vụ thiết thực cho việc nâng cao năng lực quản lý thị trường chứng khoán ở Việt Nam hiện nay.

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VÀ KINH NGHIỆM QUỐCTẾ VỀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CỦA UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

1.1.

Sự cần thiết xây dựng cơ chế tài chính đặc thù đối với UBCKNN

1.2.

Đặc điểm tổ chức hoạt động của  UBCKNN

1.2.1.

Mô hình tổ chức

1.2.1.1.

Mô hình tổ chức trước khi có luật chứng khoán

1.2.1.2.

Mô hình tổ chức sau khi có luật chứng khoán

1.2.2.

Chức năng nhiệm vụ của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

1.3.

Định hướng xây dựng cơ chế tài chính đặc thù cho UBCKNN

1.3.1.

Mục tiêu

1.3.2.

Nguyên tắc

1.3.3.

Một số nội dung cơ bản của cơ chế tài chính đặc thù cho UBCKNN

1.4.

Kinh nghiệm một số nước trong khu vực về cơ chế tài chính đối với Ủy ban Chứng khoán và bài học cho Việt Nam

1.4.1.

Cơ chế tài chính áp dụng cho Ủy ban Chứng khoán Thái Lan

1.4.1.1.

Chức  năng

1.4.1.2.

Khung  pháp  lý

1.4.1.3.

Thu chi ngân sách của SEC

1.4.1.4.

Phân phối chênh lệch thu chi

1.4.1.5.

Trích lập và sử dụng các quỹ

1.4.1.6.

Lập kế hoạch tài chính

1.4.1.7.

Mối quan hệ về tài chính giữa Sở Giao dịch Chứng khoán, các đơn vị trong hệ thống và Ủy ban Chứng khoán

1.4.2.

Cơ chế tài chính áp dụng cho Ủy ban Chứng khoán Malaysia

1.4.2.1.

Chức  năng

1.4.2.2.

Khung pháp lý

1.4.2.3.

Cơ chế tài chính của SC

1.4.2.4.

Phân phối chênh lệch thu – chi

1.4.2.5.

Lập kế hoạch tài chính

1.4.3.

Cơ chế tài chính áp dụng cho Ủy ban Chứng khoán Australia

1.4.3.1.

Chức năng

1.4.3.2.

Khung pháp lý

1.4.3.3.

Cơ chế tài chính của ASIC

1.4.3.4.

Phân phối chênh lệch thu – chi

1.4.3.5.

Lập kế hoạch tài chính

1.4.4.

Cơ chế tài chính áp dụng cho Ủy ban Chứng khoán New Zealand

1.4.4.1

Chức năng

1.4.4.2.

Khung pháp lý

1.4.4.3.

Cơ chế tài chính của SEC

1.4.4.4.

Phân phối chênh lệch thu – chi

1.4.4.5.

Bài học kinh nghiệm

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CỦA UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

2.1.

Thực trạng cơ chế tài chính của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

2.1.1.

Thực trạng cơ chế tài chính của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

2.1.2.

Đánh giá ưu, nhược điểm

2.1.3.

Đối với khối các đơn vị sự nghiệp có thu

2.1.2.1

Đối với khối cơ quan Văn phòng, cơ quan đại diện của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh

2.2.

Đề xuất cơ chế tài chính đặc thù đối với UBCKNN

2.2.1.

Đối tượng áp dụng

2.2.2.

Nguồn kinh phí

2.2.2.1.

Biên chế giao tự chủ

2.2.2.2.

Phạm vi, kinh phí thực hiện cơ chế tự chủ

2.2.2.3.

Các nội dung cụ thể về kinh phí giao tự chủ

2.2.3.

Các nội dung chi

2.2.3.1.

Thời kỳ đầu khi nguồn thu thị trường chưa đáp ứng được toàn bộ yêu cầu chi hoạt động của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

2.2.3.2.

Khi nguồn thu từ thị trường đảm bảo toàn bộ yêu cầu chi hoạt động của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

2.2.4.

Việc trích lập các Quỹ

2.3.

Điều kiện áp dụng

2.3.1.

Căn cứ pháp lý

2.3.2.

Các điều kiện khác

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

Mã sách: UB.08.02
Chủ biên: TS.Hoàng Trung Trực
Năm xuất bản: 2008

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển thị trường sơ cấp ở Việt Nam
Lập trình mạng trong Microsoft Windows
Một số vấn đề về thu hút và quản lý vốn đầu tư nước ngoài qua TTCK
Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá các doanh nghiệp tham gia niêm yết trên Trung tâm GDCK Việt...
Tìm hiểu Luật phá sản năm 2004
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Tôi là người chưa biết gì về chứng khoán liệu có thể theo học các khóa học ở Trung tâm được không ?
Lớp học chiêu sinh tháng 07/2020 (06/07/2020-10:58)
Thông báo thi chuyên môn ngày 24/06/2020 đến 26/06/2020 (19/06/2020-10:07)
Các lớp chiêu sinh tháng 06/2020 (17/06/2020-09:38)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9848431
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Phó Giám đốc Trung tâm - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương