Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Giải pháp khuyến khích sự hình thành và phát triển quỹ đầu tư dạng mở tại Việt Nam

 

Chủ nhiệm đề tài: ThS.  Phạm Hồng Sơn

Ban Quản lý các Công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán 

Mã đề tài: UB.08.08

LỜI MỞ ĐẦU

 

Tính cấp thiết của đề tài:

TTCK Việt Nam ra đời và hoạt động được gần 8 năm. Tuy có lúc thăng trầm, biến động nhưng TTCK đã phát triển cả về quy mô, chất lượng, dần tạo ra kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Thực trạng hiện nay cho thấy TTCK Việt Nam vẫn cần có nhiều nhà đầu tư tổ chức tham gia vào thị trường để tạo ra môi trường đầu tư chuyên nghiệp hơn. Bởi vậy, sự tham gia của các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp như quỹ đầu tư vào TTCK Việt Nam sẽ góp phần tạo ra sức cầu cho thị trường. Do đó, việc nghiên cứu giải pháp khuyến khích các quỹ đầu tư tham gia vào TTCK, đặc biệt là việc huy động thành lập và quản lý quỹ đại chúng dạng mở là rất cần thiết, nhằm mục đích thu hút thêm nguồn lực mới cho TTCK Việt Nam.  

Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước: Cho đến nay, chưa có nghiên cứu nào đưa ra giải pháp cụ thể để khuyến khích sự thành lập và hoạt động của quỹ mở vào thị trường chứng khoán Việt Nam dưới góc độ một cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

            - Góp phần luận giải về mặt lý luận mối quan hệ về sự tham gia của quỹ mở vào thị trường chứng khoán với tư cách là sức cầu của thị trường;

            - Khái quát kinh nghiệm quốc tế của 1 vài nước trên thế giới về vai trò và hoạt động của quỹ mở đối với thị trường chứng khoán;

            - Trên cơ sở nghiên cứu hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam từ khi thành lập đến nay, nghiên cứu hoạt động của các quỹ đầu tư chứng khoán trên TTCK, nghiên cứu về vai trò của quỹ mở đối với TTCK;

            - Đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm khuyến khích việc thành lập và hoạt động của các quỹ mở tại TTCK Việt Nam.

Đối tượng, phạm vi nghiên cứu:

Đề tài tập trung vào nghiên cứu việc các công ty quản lý quỹ huy động vốn thành lập và quản lý quỹ mở để đầu tư vào thị trường chứng khoán, cụ thể:

- Nghiên cứu tình hình hoạt động của các quỹ đầu tư chứng khoán tham gia TTCK Việt Nam.

- Tìm hiểu vai trò và sự tham gia của quỹ đầu tư vào TTCK.

- Tìm hiểu kinh nghiệm về sự tham gia của quỹ mở vào TTCK của một số nước trên thế giới.

- Đánh giá thực trạng hoạt động tham gia của các quỹ đầu tư chứng khoán vào TTCK, đồng thời đánh giá khả năng thành lập và tham gia của quỹ mở vào TTCK Việt Nam .

- Đề xuất một số giải pháp nhằm khuyến khích sự thành lập và tham gia của quỹ mở vào TTCK Việt Nam.

Phương pháp tiến hành:

- Vận dụng lý luận cơ bản của phương pháp nghiên cứu duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác Lê nin;

- Thu thập, thống kê và xử lý tài liệu.

- Phương pháp phân tích và tổng hợp, so sánh, suy luận lôgic.

- Khảo sát thực tế.

- Tổ chức hội thảo.

 Sản phẩm:

            Đề tài khoa học có thể ứng dụng trong công tác xây dựng cơ chế, chính sách, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với các quỹ mở thành lập tại thị trường chứng khoán VN.

Kết cấu của đề tài

             Đề tài bao gồm ba chương với các nội dung sau:

            - Chương I- Tổng quan về sự tham gia và hoạt động của quỹ mở trong thị trường chứng khoán

            - Chương II- Thực trạng hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam – Đánh giá điều kiện hình thành và phát triển quỹ đầu tư dạng mở     

            - Chương III- Một số giải pháp khuyến khích sự tham gia thành lập của quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở tại TTCK Việt Nam

 

 

   

 

 

Mục lục

 

Lời mở đầu

CHƯƠNG I.

Tổng quan về sự tham gia và hoạt động của quỹ mở trong TTCK

I.

Khái quát về hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán trong TTCK

1.

Khái niệm, đặc điểm, các hình thức tổ chức của quỹ đầu tư chứng khoán

2.

Vai trò của quỹ đầu tư chứng khoán trong TTCK

II.

Hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng dạng mở trong TTCK và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quỹ mở

1.

Khái niệm, đặc điểm của quỹ mở

2.

Các hình thức tổ chức của quỹ mở trong TTCK

3.

Chu kỳ hoạt động và đầu tư của quỹ mở

III.

Kinh nghiệm quốc tế: sự hình thành và phát triển của quỹ mở trong TTCK, bài học cho Việt Nam

1

Kinh nghiệm của Mỹ

1.1.

Tổng quan về quỹ mở ở Mỹ

1.2.

Các hình thức tổ chức, phương thức vận hành quỹ mở

2.

Kinh nghiệm của Anh

2.1.

Tổng quan về quỹ mở của Anh

2.2.

Các  hình thức tổ chức phương thức vận hành của quỹ mở

3.

Kinh nghiệm của Singapore

3.1.

Tổng quan về quỹ mở của Singapo

3.2.

Các  hình thức tổ chức phương thức vận hành của quỹ mở

3.3.

Chính sách, giải pháp hỗ trợ cho hoạt động của quỹ mở

4.

Bài học cho Việt nam

4.1.

Các hình thức quỹ mở có thể áp dụng tại thị trường Việt Nam

4.2.

Quy trình vận hành và hoạt động của quỹ mở

4.3.

Vai trò của Nhà nước đối với việc hoạt động quỹ mở

4.4.

Môi trường thể chế, chính sách áp dụng cho hoạt động của quỹ mở

CHƯƠNG II.

Thực trạng hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam – Đánh giá điều kiện hình thành và phát triển quỹ đầu tư dạng mở

I.

Tổng quan chung về TTCK VN

1.

Khái quát chung

1.1.

Sự ra đời và vai trò của thị trường chứng khoán tạiViệt Nam

1.2.

Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam

2.

Tổng cung của thị trường chứng khoán Việt Nam

2.1.

Về thị trường chính thức

2.2.

Về thị trường OTC

3.

Tổng cầu của thị trường chứng khoán Việt Nam

3.1.

Về tổng cầu trong nước

3.2.

Về tổng cầu ngoài nước

4.

Nhận xét

II.

Thực trạng hoạt động của các quỹ đầu tư chứng khoán tại thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay

1.

Tổng quan về hoạt động của các quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam

1.1.

Về các quỹ đầu tư chứng khoán trong nước

1.2.

Về các quỹ đầu tư nước ngoài

2.

Nhận xét, đánh giá

III.

Cơ hội và thách thức trong việc đưa quỹ mở vào hoạt động tại Việt Nam

1.

Vai trò và hoạt động của  quỹ mở trong TTCK Việt  Nam

1.1.

Vai trò và hoạt động của quỹ mở trong TTCK VIệt Nam

1.2.

Khung pháp lý điều chỉnh hoạt động của quỹ mở tại TTCK

1.3.

ĐIều kiện để hình thành và phát triển quỹ mở tại TTCK Việt Nam

2.

Đánh giá cơ hội và thách thức trong việc đưa quỹ mở vào hoạt động tại Việt Nam

2.1.

Cơ hội

2.2.

Những cơ hội và thách thức

2.3.

Nhận xét chung

Chương III.

Một số  giải pháp khuyến khích sự tham gia thành lập quỹ đầu tư chứng khoán mở tại Việt  Nam

I.

Quan điểm chỉ đạo và định hướng khuyến khích sự tham gia của các quỹ mở và thị trường chứng khoán Việt Nam

1.

Quan điểm chỉ đạo

2.

Định hướng khuyến khích

II.

Đề xuất các giải pháp khuyến khích

1.

Đề xuất mô hình tổ chức và  hoạt động của quỹ  mở tại Việt Nam theo  cơ chế hoạt động và theo hình thức pháp lý

2.

 Về mặt khung pháp lý

2.1.

Chỉnh sửa, bổ sung văn bản pháp quy hiện hành cho phù hợp với các hình thức tổ chức hoạt động quỹ mở đề xuất tại Việt Nam

2.2.

Ban hành các văn bản hướng dẫn

3.

Về cơ chế quản lý giám sát

3.1.

 Cải thiện cơ chế quản lý, giám sát tạo điều kiện cho haotj động quỹ mở và các đối tượng tham gia

3.2.

Bảo vệ lợi ích nhà đầu tư

III.

Kiến nghị các điều kiện thực thi giải pháp

1.

 Định hướng khuyến khích phát triển

2.

Về mặt khung pháp lý

3.

Về cơ chế quản lý giám sát

 

Kết luận

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

 

 

Mã sách: UB.08.08
Chủ biên: ThS. Phạm Hồng Sơn
Năm xuất bản: 2008

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Tiếp cận thị trường và kinh doanh chứng khoán
Đề tài “Hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán...
Tổ chức, quản lý việc đào tạo, cấp phép hành nghề kinh doanh chứng khoán
Đề tài “ Xây dựng mô hình hệ thống quản lý cho Trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ...
Đề tài “Cơ sở lý luận để tổ chức hạch toán và quản lý quỹ hỗ trợ thanh toán tại Trung...
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Tôi có thể mua bộ giáo trình đào tạo chứng khoán và Trung tâm giới thiệu ở đâu ?
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
Các lớp chiêu sinh học tháng 06/2020 (20/05/2020-08:36)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
Lớp học chiêu sinh tháng 02 và 03/2020 (30/03/2020-09:02)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9738045
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng