Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Chuyển đổi mô hình sở hữu của Trung tâm Lưu ký chứng khoán sang hình thức doanh nghiệp ”

Đề tài “Chuyển đổi mô hình sở hữu của Trung tâm Lưu ký chứng khoán sang hình thức doanh nghiệp ”

 

Chủ nhiệm đề tài: Phương Hoàng Lan Hương

Đơn vị chủ trì:

Mã đề tài: UB.07.05

LỜI MỞ ĐẦU

Tính cấp thiết của Đề án

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán được thành lập theo Quyết định số 189/2005/QĐ-TTg ngày 27/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động theo Quyết định số 1602/QĐ-BTC sau khi nhận chuyển giao nhiệm vụ đăng ký, lưu ký và thanh toán bù trừ từ các Trung tâm Giao dịch Chứng khoán. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ra đời đã đáp ứng được yêu cầu gắn kết và đồng bộ hệ thống lưu ký, đăng ký và thanh toán bù trừ chứng khoán cho thị trường chứng khoán Việt Nam, tránh được lãng phí về tài chính cũng như nhân lực phát sinh từ việc đầu tư riêng biệt cũng như giảm chi phí cho các tổ chức trung gian và nhà đầu tư tham gia thị trường. Ngoài ra, việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cũng thúc đẩy việc hoàn thiện các định chế cung ứng dịch vụ trên thị trường, góp phần gia tăng số lượng nhà đầu tư tham gia vào hoạt động trên thị trường chứng khoán.

Về hình thức pháp lý và sở hữu, hiện nay, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân và trực thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, kinh phí hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán do ngân sách cấp. Trong giai đoạn đầu phát triển của thị trường chứng khoán, mô hình này hoàn toàn phù hợp khi mà khối lượng giao dịch chưa thực sự nhiều, các tổ chức lưu ký chưa đủ lớn mạnh, các chế độ phí liên quan tới hoạt động lưu ký chưa được áp dụng đầy đủ. Tuy nhiên, mô hình này cũng bộc lộ một số hạn chế nhất định, cụ thể:

Một là, hạn chế phát huy vai trò chủ động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán trong việc tổ chức, vận hành hoạt động liên quan đến đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của các thành viên lưu ký.

Hai là, chưa phát huy được hết vai trò giám sát của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về các hoạt động liên quan đến đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của thành viên lưu ký.

Ba là, hạn chế phát huy vai trò chủ động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán trong việc nghiên cứu đưa ra các sản phẩm mới theo kịp những yêu cầu đòi hỏi của thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, tại những thị trường chứng khoán phát triển và những thị trường đang lên ở khu vực Châu Á, Trung tâm lưu ký chứng khoán thường được tổ chức như một đơn vị độc lập, có sự tham gia sở hữu của các Sở Giao dịch Chứng khoán và thành viên thị trường. Do vậy, chuyển đổi mô hình sở hữu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cũng là một động thái thể hiện việc áp dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo Luật Chứng khoán 2006, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sẽ phải thực hiện chuyển đổi sang mô hình Công ty TNHH hoặc Công ty Cổ phần trong vòng 18 tháng kể từ khi Luật Chứng khoán có hiệu lực từ ngày 1/1/2007. Đây được xem là một nhiệm vụ lớn và có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán. Đề án “Chuyển đổi mô hình sở hữu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sang hình thức doanh nghiệp” được thực hiện dựa trên việc nghiên cứu, tổng hợp mô hình sở hữu các Trung tâm lưu ký chứng khoán trên thế giới cũng như qua đánh giá thực trạng, phân tích mô hình sở hữu hiện tại của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán nhằm mục đích đưa ra lộ trình và phương án chuyển đổi tối ưu, bởi việc xây dựng một mô hình tổ chức và hoạt động phù hợp sẽ tăng sức cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ do Trung tâm cung cấp, đáp ứng được các đòi hỏi của thị trường chứng khoán trong tương lai.

 

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đề án sẽ tập trung nghiên cứu những nội dung sau:

- Phân tích các hạn chế của mô hình hiện tại làm cơ sở cho việc xây dựng mô hình chuyển đổi.

- Nghiên cứu các mô hình pháp lý của các Trung tâm Lưu ký chứng khoán trên thế giới nhằm rút ra bài học kinh nghiệm khi áp dụng vào Việt Nam, đề xuất một số mô hình thích hợp và phân tích ưu nhược điểm của từng mô hình.

- Đề xuất Phương án và lộ trình chuyển đổi cụ thể.

 

Phương pháp nghiên cứu

Đề án được thực hiện dựa trên phương pháp lý luận hệ thống, thu thập các tài liệu về mô hình pháp lý của các Trung tâm lưu ký chứng khoán trên thế giới, kết hợp với các báo cáo khảo sát hoạt động của các tổ chức này để tổng hợp, phân tích. Đồng thời, nhóm thực hiện đề án cũng căn cứ vào các ý kiến đóng góp, khuyến nghị của chuyên gia trong và ngoài nước để đề xuất ra lộ trình và phương án chuyển đổi phù hợp với mục tiêu đặt ra.

 

Kết cấu của Đề án

Ngoài Lời mở đầu, Kết luận, Mục lục và Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của Đề án này bao gồm 3 chương, cụ thể:

Chương I: Vai trò của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và kinh nghiệm quốc tế về mô hình sở hữu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Chương II: Đánh giá về thực trạng tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Chương III: Lộ trình và Phương án chuyển đổi

 

 

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

VAI TRÒ CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ MÔ HÌNH SỞ HỮU CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

I.

TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH VÀ VAI TRÒ CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

1.

Lịch sử hình thành

2.

Sở hữu Trung tâm lưu ký chứng khoán

3.

Tổ chức hệ thống lưu ký và chức năng của Trung tâm lưu ký chứng khoán

4.

Quản trị Trung tâm lưu ký chứng khoán

5.

Yêu cầu chuyển đổi mô hình Trung tâm lưu ký chứng khoán và các yếu tố chi phối

II.

Kinh nghiỆM quỐC tẾ vỀ mô hình sỞ hỮU CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN CÁC NƯỚC

1.

Trung tâm Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Trung Quốc - China Securities Depository & Clearing Corporation Limited (SD&C)

2.

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Hàn Quốc - Korea Securities Depository (KSD)

3.

Trung tâm Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Đài Loan - Taiwan Depository & Clearing Corporation (TDCC)

III.

CÁC KHUYẾN NGHỊ CHO TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM KHI TIẾN HÀNH CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH

1.

Về khuôn khổ pháp lý

2.

Về sở hữu Trung tâm lưu ký chứng khoán

3.

Về quản trị Trung tâm lưu ký chứng khoán

4.

Về tính hiệu quả trong hoạt động của Trung tâm Lưu ký chứng khoán

5.

Về quản lý giám sát và tuân thủ

6.

Về quản lý rui ro hoạt động thanh toán của Trung tâm Lưu ký chứng khoán

CHƯƠNG II.

ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

I.

ĐỊA VỊ PHÁP LÝ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, ĐIỀU HÀNH CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

1.

Địa vị pháp lý

2.

Chức năng, nhiêm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm lưu ký chứng khoán

II.

ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

1.

Điều hành các hoạt động nghiệp vụ

2.

Về Hoạt động đối ngoại và hợp tác Quốc tế

3.

Công tác quản trị hành chính

4.

Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ

5.

Về bộ máy tổ chức của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

6.

Về cơ chế tài chính

7.

Về cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật

III.

YÊU CẦU CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH SỞ HỮU

1.

Cơ sở pháp lý và điều kiện cho việc chuyển đổi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sang hình thức doanh nghiệp

2.

Sự cần thiết hình thành doanh nghiệp

CHƯƠNG III.

LỘ TRÌNH VÀ PHƯƠNG ÁN CHUYỂN ĐỔI

I.

PHƯƠNG ÁN CHUYỂN ĐỔI

1.

Các giai đoạn chuyển đổi

2.

Cơ sở lựa chọn mô hình pháp lý trong các giai đoạn chuyển đổi

II.

MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN TỪ 2009 – 2012

1.

Tên giao dịch và loại hình doanh nghiệp

2.

Chủ sở hữu

3.

Tổ chức bộ máy, điều hành

4.

Chức năng, nhiêm vụ của VSD

5.

Quyền và nghĩa vụ của VSD

6.

Điều lệ của VSD

7.

Vốn hoạt động và cơ chế tài chính của VSD

8.

Giấy chứng nhận đang ký kinh doanh của VSD

9.

Vị trí của VSD trên thị trường chứng khoán và mối quan hệ với các cơ quan chức năng

10.

Mô hình hoạt động của VSD

11.

Cơ chế kiểm soát nội bộ trong hoạt động nghiệp vụ của VSD

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

Mã sách: UB.07.05
Chủ biên: Phương Hoàng Lan Hương
Năm xuất bản: 2007

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Đề tài “Nâng cao chất lượng hoạt động trang tin điện tử Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”
Nghiên cứu các điều kiện để ứng dụng công nghệ Internet vào giao dịch chứng khoán ở Việt...
Thị trường chứng khoán phi tập trung (OTC)
Một số vấn đề về thu hút và quản lý vốn đầu tư nước ngoài qua TTCK
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Xin cho hỏi thuật ngữ Lưu ký có nghĩa là gì ?">Xin cho hỏi thuật ngữ Lưu ký có nghĩa là gì ?
Lớp học chiêu sinh tháng 07/2020 (06/07/2020-10:58)
Thông báo thi chuyên môn ngày 24/06/2020 đến 26/06/2020 (19/06/2020-10:07)
Các lớp chiêu sinh tháng 06/2020 (17/06/2020-09:38)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9848358
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Phó Giám đốc Trung tâm - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương