Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường tai Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội”

Đề tài “Hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường tai Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội”

 Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hoàng Thị  Lan

Đơn vị chủ trì: Trung tâm GDCK Hà Nội

Mã đề tài: UB.06.17

LỜI MỞ ĐẦU

Tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài:

 Thông tin là cơ sở cho hoạt động của thị trường chứng khoán, là yếu tố để các nhà đầu tư định giá chứng khoán và đưa ra quyết định đầu tư. Công khai thông tin là một trong những nguyên tắc cơ bản quyết định sự tồn tại và phát triển của thị trường chứng khoán. Thông qua hoạt động công bố thông tin, cơ quan quản lý và điều hành thị trường có thể đảm bảo được tính công bằng, công khai và hiệu quả của các hoạt động giao dịch.

TTGDCK Hà Nội được thành lập theo quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ, với chức năng chủ yếu là tổ chức và quản lý hoạt động giao dịch chứng khoán, đảm bảo thị trường hoạt động an toàn và hiệu quả với nguyên tắc hàng đầu là công khai và minh bạch thông tin. Do đó, một trong các nhiệm vụ quan trọng của trung tâm là xây dựng hệ thống thông tin thị trường đồng bộ và hiệu quả, đảm bảo truyền tải thông tin một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời đến công chúng đầu tư và các tổ chức tham gia thị trường.

Ngày 8/3/2005, TTGDCK Hà Nội chính thức khai trương và đi vào hoạt động với chức năng chính là tổ chức đấu giá cổ phần, đấu thầu trái phiếu và giao dịch chứng khoán. Hệ thống thông tin thị trường của TTGDCK Hà Nội thực hiện chức năng xử lý thông tin, lưu trữ thông tin và công bố thông tin về các mặt hoạt động của TTGDCK Hà Nội, thông tin về các tổ chức thành viên của TTGDCK Hà Nội, thông tin về các tổ chức đăng ký giao dịch trên TTGDCK Hà Nội và các tổ chức đấu giá cổ phần…. Hoạt động công bố thông tin tại TTGDCK Hà Nội đã đáp ứng các quy định của pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán về công bố thông tin. Tuy nhiên, trước nhu cầu về thông tin hết sức đa dạng của công chúng đầu tư và những định hướng phát triển mới của TTGDCK Hà Nội như xây dựng và phát triển thị trường giao dịch trái phiếu chuyên biệt, quản lý giao dịch của các loại chứng khoán chưa niêm yết, hệ thống thông tin thị trường tại TTGDCK Hà Nội còn bộc lộ những hạn chế nhất định và đòi hỏi những cải tiến tổng thể, Do đó, TTGDCK Hà Nội thực hiện đề tài “Hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường trên TTGDCK Hà Nội”

 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Trên cơ sở nghiên cứu mang tính lý luận về mô hình và cơ chế hoạt động của TTGDCK Hà Nội, kết hợp với kinh nghiệm thực tế của các nước và tình hình thực tiễn ở Việt Nam, đề tài đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường tại TTGDCK Hà Nội.

 Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu các nội dung cơ bản về hệ thống thông tin thị trường đối với Sở giao dịch chứng khoán, TTGDCK, kinh nghiệm trong việc xây dựng hệ thống thông tin thị trường của một số Sở Giao dịch chứng khoán trong khu vực và trên thế giới

Phân tích đặc trưng của mô hình hoạt động của TTGDCK Hà Nội, thực trạng hệ thống thông tin thị trường tại TTGDCK Hà Nội, những tồn tại và hạn chế, nguyên nhân.

Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện Hệ thống thông tin thị trường tại TTGDCK Hà Nội.

 Kết cấu của đề tài:

Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được kết cấu gồm 3 chương:

Chương I: Tổng quan hệ thống thông tin thị trường của SGDCK

Chương II: Thực trạng hệ thống thông tin thị trường tại TTGDCK Hà Nội

Chương III: Định hướng xây dựng và giải pháp hoàn thiện hệ thống công bố thông tin tại TTGDCK Hà Nội

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

I.

Các yêu cầu và nguyên tắc xây dựng hệ thống thông  tin thị trường của Sở giao dịch chứng khoán

1.

Đặc điểm hệ thống thông tin thị trường tại Sở Giao dịch chứng khoán

1.1.

Khái niệm

1.2.

Vai trò, chức năng của hệ thống thông tin thị trường

1.2.1.

Đảm bảo công bố thông tin một cách chính xác, kịp thời

1.2.2.

Góp phần hạn chế các hành vi  giao dịch công bằng trên thị trường

1.2.3.

Đảm bảo cung cấp thông tin một cách liên tục và đa dạng

1.2.

Phân loại

1.2.1.

Theo mức độ xử lý

1.2.2.

Theo hàng hóa giao dịch trên thị trường

1.2.3.

Theo thời gian công bố thông tin

1.3.

Mục đích, yêu cầu và các nguyên tắc xây dựng hệ thống thông tin thị trường

1.4.

Các bộ phận của hệ thống thông tin thị trường

1.5.

Hệ thống phương tiện công bố thông tin thị trường

II.

Kinh nghiệm của các nước trên thế giới trong việc xây dựng hệ thống thông tin  thị trường của Sở giao dịch chứng khoan.

2.1.

Mô hình hệ thống thông tin thị trường Hàn Quốc

2.2.

Mô hình thông tị thị trường Nhật Bản

2.3.

Mô hình hệ thống thông tin thị trường của SGDCK Hồng Kông

2.4.

Hệ thống công bố thông tin của SGDCK Thái Lan

2.4.1.

Mô hình hệ thống thông tin thị trường Thái Lan

2.5.

Hệ thống thông tin thị trường tại SGDCK  Bursa – malaisia

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

I.

Tổng quan thị trường  giao dịch chứng khoán tại TTGDCK Hà Nội

1.2.

Chứng khoán giao dịch trên Trung tâm GDCK Hà Nội

1.3.

Cơ chế giao dịch

1.4.

Phương thức giao dịch tại TTGDCK Hà Nội

1.4.1.

Phương thức giao dịch báo giá trung tâm

1.4.2.

Phương thức giao dich thỏa thuận

1.5.

Nghĩa vụ công bố thông tin các tổ chức tham gia thị trường

1.5.1.

Nghĩa vụ công bố thông tin của  tổ chức niêm yết

1.5.2.

Nghĩa vụ công bố thông tin của công ty chứng khoán thành viên

III.

Thực trạng hệ thống thông tin thị trường tại TTGDCK Hà Nội

3.1.

Các đối tượng công bố thông tin trên TTGDCK Hà Nội

3.2.

Mô hình hệ thống công bố thông tin tại Trung tâm GDCK Hà Nội

3.2.1.

Phân hệ phần mềm thông tin thị trường

3.2.2.

Hệ thống phương tiện công bố thông tin

3.2.3.

Quy trình xử lý công bố thông tin

2.3.

Đánh giá hệ thống thông tin thị trường tại TTGDCK Hà Nôi

2.3.1.

Những kết quả đạt được

2.3.2.

Những mặt tồn tại và nguyên nhân

CHƯƠNG III.

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG TẠI TTGDCK HÀ NỘI

I.

Định hướng phát triển TTGDCK  Hà Nội

1.1.

Định hướng và kế hoạch  phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

1.2.

Định hướng phát triển của TTGDCK Hà Nội

1.2.1.

Xây dựng hệ thống giao dịch chứng khoán từ xa tại TTGDCK HN

1.2.2.

Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết

1.2.3.

Xây dựng và vận hành thị trường giao dịch trái phiếu chuyên biệt

II.

Các giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường tại TTGDCK  Hà Nội

2.1.

Hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường trong mô hình hệ thống giao dich từ xa

2.3.

Xây dựng hệ thống thông tin giao dịch trái phiếu

2.4.

Xây dựng phương án tổ chức thông tin đối với thị trường giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết

2.5.

Xây dựng hệ thống cơ sở dự liệu thông tin về công ty niêm yết

2.6.

Nâng cấp và phát triển tổng thế hệ thống phương tiện công bố thông tin

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

 

Mã sách: UB.06.17
Chủ biên: ThS. Hoàng Thị Lan
Năm xuất bản: 2006

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Đề tài “Những yêu cầu kỹ thuật xây dựng hệ thống giao dịch tập trung cho thị trường...
Bước đầu học VB6 qua các ứng dụng Form
Thách thức và cơ hội hội nhập quốc tế của thị trường chứng khoán VN
Thanh toán quốc tế
Đề tài “Cơ sở khoa học xây dựng và phát triển tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp trong kinh...
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Tôi có thể mua bộ giáo trình đào tạo chứng khoán và Trung tâm giới thiệu ở đâu ?
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
Các lớp chiêu sinh học tháng 06/2020 (20/05/2020-08:36)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
Lớp học chiêu sinh tháng 02 và 03/2020 (30/03/2020-09:02)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9734940
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng