Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Định hướng xây dựng Luật Chứng khoán trong mối quan hệ với các lĩnh vực pháp luật khác”

Đề tài “Định hướng xây dựng Luật Chứng khoán trong mối quan hệ với các lĩnh vực pháp luật khác”

Chủ nhiệm đề tài:TS. Nguyễn Thế Thọ

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp Chế UBCKNN

Mã đề tài: UB.04.01

LỜI MỞ ĐẦU

Sự hình thành thị trường chứng khoán là một tất yếu của nền kinh tế thị trường nhằm huy động có hiệu quả nguồn vốn trung và dài hạn cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Sau một thời gian dài vận hành, thị trường chứng khoán  Việt Nam đã phần nào thể hiện được vai trò của mình. Đảng và nhà nước ta hết sức chú trọng đến việc xây dựng một thị trường chứng khoán phù hợp với định hướng đổi mới và phát triển kinh tế đất nước. Thực tế  định hướng này đã được khẳng định trong các Văn kiện Đại hội VI,VII,VIII và tiếp tục được khẳng định tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn Quốc  lần thứ IX của Đảng là “Thúc đẩy sự hình thành phát triển và từng bước hoàn thiện  các loại thị trường theo định hướng XHCN, đặc biệt quan tâm đến các loại thị trường quan trọng nhưng hiện chưa có  hoặc còn sơ khai như thị trường lao động, thị trường chứng khoán ..v...v...”và “Tạo lập đồng bộ các yếu tố thị trường,đổi mới và nâng cao hiệu lực quản lý kinh tế của Nhà nước. Phát triển thị trường vỗn và tiền tệ, nhất là thị trường vốn trung và dài hạn. Tổ chức và vận hành an toàn, hiệu quả thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm, từng bước mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động kể cả việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài ”

Để thị trường hoạt động có hiệu quả và đúng mục tiêu đề ra thì việc xây dựng hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh hoạt động của thị trường có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trong những năm qua Chính phủ  và các ban ngành có liên quan đã hết sức nỗ lực trong việc tạo lập một khung pháp lý cho hoạt động của thị trường. Tuy nhiên, sau hơn bốn năm đi vào hoạt động, hệ thống pháp luật điều chỉnh  hoạt động của chứng khoán và thị trường chứng khoán đã bộc lộ bất cập cần được điều chỉnh. Văn bản pháp lý chuyên ngành điều chỉnh  lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán  hiện nay chưa bao quát đầy đủ, hiệu lực háp lý thấp và còn nhiều bất cập với các lĩnh vực pháp luật khác có liên quan như Luật Kinh tế, Luật Dân sự, Luật Hình sự..... Điều này phần nào đã làm cản trở sự phát triển của thị trường. Yêu cầu đặt ra đối với các nhà hoạch định chính sách là liệu khung pháp lý thị trường chứng khoán hiện nay có vướng mắc ở những nội dung nào? Cần sửa đổi hay bổ xung vấn đề gì? Với các yếu tố đặc thù của TTCK có phải sửa đổi hay bổ sung cả các lĩnh vực pháp luật có liên quan không. Mục tiêu đặt ra đối với việc xây dựng khung pháp lý cho thị trường chứng khoán là phải “ban hành đồng bộ hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động thị trường chứng khoán theo hướng bao quát, toàn diên phù hợp với thị trường ”đông thời phải phù hợp với các văn bản pháp luật có liên quan trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Để giải quyết những vấn đề nêu trên, việc nghiên cứu Đề tài khoa học “Định hướng xây dựng luật chứng khoán trong mối quan hệ với các lĩnh vực pháp luật khác”là cần thiết.

Thông qua nghiên cứu các lĩnh vực pháp luật có liên quan, bằng việc sử dụng phương pháp so sánh, đề tài chỉ ra mối quan hệ, những bất cập  và xung đột của hệ thống pháp luật hiện hành với pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Trên cơ sở đó, đặt ra những kiến nghị sửa đổi, bổ sung pháp luật về chứng khoán cũng như các văn bản pháp luật có liên quan nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh tế cũng như toàn bộ hệ thống pháp luật Việt Nam, đặc biệt là những giải pháp kiến nghị đóng góp cho công tác xây dựng Luật Chứng khoán.

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

LUẬT CHỨNG KHOÁN TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC LĨNH VỰC PHÁP LUẬT KHÁC

1.

Vị trí, vai trò của Luật Chứng khoán trong hệ thống pháp luật Việt Nam

1.1.

Khái quát về Luật Chứng khoán

1.2.

Vị trí của Luật Chứng khoán trong hệ thống pháp luật Việt Nam

1.3.

Vai trò của Luật Chứng khoán

2.

Luật Chứng khoán trong mối quan hệ với các lĩnh vực pháp luật khác

2.1.

Những đặc trưng của Luật Chứng khoán

2.1.1.

Đối tượng điều chỉnh

2.1.2.

Chủ thể

2.1.3.

Phương pháp điều chỉnh

2.1.4.

Nguồn của Luật Chứng khoán

2.2.

Mối quan hệ giữa Luật Chứng khoán và các lĩnh vực pháp luật có liên quan

3.

Luật Chứng khoán trong định hướng phát triển và hoàn thiện thị trường chứng khoán –Kinh nghiệm quốc tế và trường hợp của Việt Nam

3.1.

Kinh nghiệm quốc tế

3.1.1.

Kinh nghiệm xây dựng Luật Chứng khoán của Nhật Bản

3.1.2.

Kinh nghiệm xây dựng Luật Chứng khoán của Hàn Quốc

3.1.3.

Kinh nghiệm xây dựng Luật Chứng khoán tại Trung Quốc

3.1.4.

Kinh nghiệm xây dựng Luật Chứng khoán tại Thái Lan

3.1.5.

Nhận xét chung qua nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng Luật chứng khoán của một số nước

3.2.

Trường hợp của Việt Nam

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC LĨNH VỰC PHÁP LUẬT KHÁC – NHỮNG BẤT CẬP VÀ XUNG ĐỘT

1.

Pháp luật về Chứng khoán và pháp luật  Kinh tế

1.1.

Pháp luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh Nghiệp Nhà nước, Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần, Luật phá sản

1.1.1.

Pháp luật về Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp nhà nước, Nghị định 187/2004 NĐ-CP

1.1.2.

Pháp luật Chứng khoán và Luật phá sản

1.2.

Pháp luật chứng khoán và Luật thương mại

1.3.

Pháp luật chứng khoán và luật tài chính tiền tệ

1.3.1.

Pháp luật Chứng khoán và Luật Các tổ chức tín dụng

1.3.2.

Pháp luật Chứng Khoán và Luật Kinh doanh bảo hiểm

1.3.3.

Pháp luật Chứng khoán và Luật Kế toán, Luật thuế

1.4.

Pháp luật Chứng khoán và Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật khuyến khích đầu tư trong nước

2.

Pháp luật chứng khoán và pháp luật dân sự

2.1.

Chứng khoán và một số nội dung liên quan khái niệm tài sản trong pháp luật dân sự

2.2.

Hợp đồng gửi giữ tài sản trong BLDS và vấn đề tập chung hóa và phi vật chất hóa chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán

2.3.

Pháp luật chứng khoán và yêu cầu hoàn thiện định chế pháp luật về hợp đồng

2.4.

Pháp luật chứng khoán  và những vấn đề đặt ra đối với pháp luật về tố tụng dân sự và thương mại

3.

Pháp luật Chứng khoán với Pháp luật hành chính

4.

Pháp luật chứng khoán và Pháp luật hình sự

CHƯƠNG III.

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LUẬT CHỨNG KHOÁN ĐẢM BẢO TÍNH ĐỒNG BỘ, PHÙ HỢP TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM

1.

Chủ trướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thị trường chứng khoán và hoàn thiện hệ thống pháp luật về chứng khoán

2.

Quan điểm  chủ đạo định hướng việc xây dựng Luật chứng khoán

3.

Các nguyên tắc xây dựng Luật chứng khoán để đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp hệ thống Pháp luật Việt Nam

3.1.

Tính toàn diện

3.2.

Tính đồng bộ

3.3.

Tính phù hợp

4.

Các giải pháp và kiến nghị xây dựng Luật chứng khoán trong mối quan hệ  với các lĩnh vực pháp luật khác

4.1.

Xác định phạm vi và đối tượng điều chỉnh Luật chứng khoán trong mối quan hệ thống nhất với các lĩnh vực pháp luật khác

4.2.

Xây dựng các nội dung cơ bản của Luật Chứng khoánđảm bảo tính đồng bộ, phù hợp với các lĩnh vực pháp luật có liên quan

4.2.1.

Hoạt động phát hành chứng khoán

4.2.2.

Các quy định về niêm yết chứng khoán

4.2.3.

Giao dịch chứng khoán

4.2.4.

Về mô hình SGDCK,TTGDCK

4.2.5.

Hoạt động đăng ký, lưu ký, thanh toán bừ trừ chứng khoán; hoạt động công bố thông tin

4.2.6.

Các quy định về tổ chức kinh doanh chứng khoán

4.2.7.

Sự tham gia của các bên nước ngoài vào TTCK Việt Nam và  bên Việt Nam ra thị trường chứng khoán nước ngoài

4.2.8.

Quản lý Nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán; về xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK

4.3.

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung các lĩnh vực pháp luật khác

4.3.1.

Pháp luật Kinh tế

4.3.2.

Pháp luật Dân sự

4.3.3.

Pháp luật Hình sự

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

 

 

 

 

Mã sách: UB.04.01
Chủ biên: TS. Nguyễn Thế Thọ
Năm xuất bản: UB.04.01

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Đề tài “ Tăng cường công tác giám sát tuân thủ đối với hoạt động phát hành của các tổ...
Đề tài “Tổ chức và quản lý hoạt động giao dịch đối với các chứng khoán chưa niêm...
Đề tài “ Xây dựng phát triển hệ thống đại lý chuyển nhượng chứng khoán tại Việt Nam ”
Đề tài “Chính sách cổ tức và tác động của nó tới công ty những gợi ý cho Việt Nam”
Đề tài: “Cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng và phát triển thị trường giao dịch...
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Tôi đã hoàn thành khóa học cơ bản về chứng khoán do Trung tâm tổ chức (Chứng chỉ được cấp ngày 13/12/1999), nay muốn...
Thông báo thi chuyên môn ngày 26/01/2021 đến 29/01/2021 (20/01/2021-15:26)
Các lớp chiêu sinh tháng 01/2021 (07/01/2021-08:10)
Lớp học chiêu sinh tháng 12/2020 (07/12/2020-08:36)
Thông báo thi sát hạch đợt III năm 2020 (06/08/2020-09:55)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

10633723
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Phó Giám đốc Trung tâm - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương