Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài: “Hình thành và phát triển quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ tại Việt Nam”

Chủ nhiệm đề tài:ThS. Phương Hoàng Lan Hương

Đơn vị chủ trì:Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán UBCKNN

Mã đề tài: UB.01.02

LỜI MỞ ĐẦU

Khi nói đến hoạt động của thị trường chứng khoán, người ta đề cập đến vai trò của các định chế tài chính trung gian tham gia hoạt động kinh doanh trên thị trường. Các định chế này có thể là các công ty môi giới và kinh doanh chứng khoán. Họ giữ vai trò cầu nối trung gian  giữa tổ chức cần vốn và người có nhu cầu cho vay, tham gia vào việc huy động các nguồn tài chính từ thị trường tiền tệ và thị trường tài chính để đáp ứng các nhu cầu về tài trợ cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và các tổ chức chính phủ. Các định chế này cũng có thể là các tổ chức  giữ vai trò  của người nhận tiền huy động  từ công chúng  và thay mặt họ để thực hiện vào đầu tư các công cụ tài chỉnh trên thị trường chứng khoán. Người ta thường biết đến các tổ chức này với tên là các quỹ đầu tư tập thể.

Các quỹ đầu tư tập thể được hình thành từ cuối thế kỷ thứ 19  tại các thị trường chứng khoán có lịch sử phát triển lâu đời. Các quỹ này với vai trò  là các nhà đầu tư có tổ chứ tham gia  đầu tư vào thị trường chứng khoán và góp phần đáng kể  vào việc bình ổn hoạt động của thị trường. Thị trường chứng khoán Việt Nam qua một thời gian hoạt động  ngắn ngủi thể hiện sự thiếu ổn định rõ rệt. Tham gia đầu tư trên thị trường hiện nay chủ yếu là các nhà đầu tư cá thể. Sự thiếu vắng vai trò của các nhà đầu tư có tổ chức, đặc biệt là các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp  như các quỹ đầu tư tập thể, một định chế đầu tư quan trọng  và điển hình trên thị trường chứng khoán, đã bộc lộ  lớn trên thị trường chứng khoán trong vài năm qua.

Nếu thị trường chứng khoán và các công ty chứng khoán là các khái niệm đã tương đối  quen thuộc đối với công chúng đầu tư tại Việt Nam, quỹ đầu tư chứng khoán dường như còn là một khái niệm mới mẻ không chỉ đối với  công chúng đầu tư  và ngay cả  đối với các tổ chức kinh tế tài chính tại Việt Nam, quỹ đầu tư chứng khoán dường như còn là khái niệm rất mới mẻ  không chỉ đối với công chúng đầu tưvà ngay cả đối với các tổ chức kinh tế tài chính Việt Nam. Hiện nay đã có một số tài liệu dịch và một số đề tài khoa học cấp Bộ  cũng như cấp Nhà nước đã đề cập tới sự tham gia của các quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, phạm vi đề cập của các công trình khoa học trên tương đối rộng  và liên quan tới tất cả các loại hình quỹ đầu tư đang hoạt động tại Việt Nam. Mức độ đề cập trực tiếp  về bản chất hoạt động quỹ đầu tư chứng khoán cũng như các giải pháp cụ thể  để hình thành loại định chế này còn quá ít.

 Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu kết luận đề tài gồm 3 chương

Chương I. Những vấn đề cơ bản  về tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư

Chương II. Mô hình và tiến trình hình thành và phát triển quỹ đầu tư tại một số nước trên thế giới

Chương III. Hình thành và phát triển quỹ đầu tư và công ty quản lý quỹ tại Việt Nam.

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ QUỸ ĐẦU TƯ

I.

Khái niệm về quỹ đầu tư và công ty quản lý quỹ vai trò quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán

1.

Khái niệm  về quỹ đầu tư và công ty quản lý quỹ

2.

Các lợi thế của quỹ đầu tư tập thể

3.

Vai trò của quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán

II.

Các mô  hình tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư tập thể

1.

Mô hình công ty

2.

Mô hình quỹ đầu tư dạng hợp đồng

III.

Hoạt động của quỹ đầu tư

1.

Huy động cấu trúc vốn

1.1.

Phương thức hình thành vốn và cách thưc chào bán

1.2.

Định giá ban đầu  và các phí liên quan  tới phát hành lần đầu

1.3.

Cấu trúc vận động của vốn

1.4.

Định giá chứng chỉ đầu tư/ cổ phiếu của các quỹ sau phát hành

1.4.1.

Khái niệm giá trị tài sản ròng của quỹ

1.4.2.

Giao dịch chứng chỉ đầu tư / cổ phiếu quỹ sau khi phát hành

1.5.

Bản cáo bạch

1.6.

Vay và cho vay vốn của quỹ

2.

Hoạt động đầu tư

3.

Công bố thông tin

3.1.

Sự cấn thiết của công bố thông tin

3.2.

Nội dung công bố thông tin định kỳ liên quan tới hoạt động  kinh doanh của quỹ

3.3.

Hình thức công bố thông tin

4.

Chi phí liên quan đến hoạt động

5.

Một số tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của quỹ đầu tư

5.1.

Tổng thu nhập của quỹ

5.2.

Tỷ lệ chi phí

5.3.

Tỷ lệ thu nhập đầu tư

5.4.

Tỷ lệ doanh thu

5.5.

Chất lượng hoạt động  của người quản lý quỹ

III.

Tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

1.

Hình thái và hoạt động của tổ chức quản lý quỹ

1.1.

Hoạt dộng của công ty tư vấn đầu tư

1.2.

Hoạt động của công ty quản lý quỹ trong mô hình quỹ dạng hợp đồng

1.3.

Quyền lợi tổ chức quản lý quỹ

1.4.

Hội đồng đầu tư và quy trình ra quyết định đẩu tư tại tổ chức quản lý quỹ

IV.

Tổ chức giám sát đầu tư và bảo quản tài sản

CHƯƠNG II.

MÔ HÌNH VÀ TIẾN TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẦU TƯ TẠI MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

I.

Quỹ đầu tư tại các thị trường chứng khoán phát triển

1.

Mỹ

2.

Nhật Bản

3.

Anh

II.

Quỹ đầu tư tại các thị trường mới nổi

1.

Hàn Quốc

2.

Thái Lan

3.

Malaysia

4

Trung Quốc

III.

Một số bài học từ mô hình và quá trình hình thành quỹ ở các nước

CHƯƠNG III.

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẦU TƯ VÀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ Ở VIỆT NAM

I.

Sự cấp thiết của việc hình thành quỹ đầu tư chứng khoán và công ty  quản lý quỹ tại Việt Nam

II.

Điều kiện và nhân tố tác động tới việc hình thành  và phát triển quỹ đầu tư ở Việt Nam

1.

Điều kiện vĩ mô

2.

Điều kiện vi mô

III.

Đánh giá thực trạng  các yếu tố qnhr hưởng tới sự hình thành của quỹ đầu tư chứng khoán  và công ty quản lý quỹ

1.

Trình độ đầu tư chuyên nghiệp còn quá thấp

2.

Các quy định  của pháp luật  về quỹ đầu tư chứng khoán chưa đầy đủ và chặt chẽ

3.

Hàng hóa chưa nhiều và đa dạng

4.

Yếu tố tâm lý người đầu tư

5.

Các tổ chức định mức tín nhiệm

IV.

Đề xuất mô hình  quỹ đầu tư

1.

Đề xuất mô hình

2.

Định hướng  phát triển ngành quỹ đầu tư

2.1.

Công ty quản lý quỹ

2.2.

Quỹ đầu tư

2.2.1.

Cơ cấu vốn của quỹ

2.2.2.

Phát hành chào bán chứng chỉ( bảo lãnh phát hành, những tổ chức làm đại lý chào bán, ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán)

2.2.3.

Chính sách đầu tư của các quỹ

V.

 Một số định hướng và giải pháp cụ thể

1.

Một số định hướng

2.

Các giải pháp cụ thể

2.1.

Chỉnh sửa hệ thống văn bản pháp lý

2.1.1.

Phương hướng cụ thể trước mắt

2.1.2.

Phương hướng dài hạn

2.2.

Đào tạo các nhà phân tích và quản lý đầu tư chuyên nghiệp 

2.3.

Xây dựng hệ thống kế toán, cơ chế quản lý tài chính

2.4.

Có chính sách ưu đãi cụ thể cho các đối tượng tham gia  hoạt động quản lý quỹ

VI.

Lộ trình phát triển ngành quỹ đầu tư

 

KẾT LUẬN

(Nguôn: Thư viện SRTC)

 

 

 

Mã sách: UB.01.02
Chủ biên: ThS. Phương Hoàng Lan Hương
Năm xuất bản: 2001

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Cơ chế tài chính áp dụng cho Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam
Thị trường chứng khoán sơ cấp
Hệ thống văn bản pháp luật về kiểm toán
Đề tài: “Xây dựng và phát triển hoạt động lưu ký chứng khoán quốc tế trên thị trường...
Đề tài “Xây dựng mô hình và hoạt động Trung tâm Lưu ký chứng khoán tại Việt Nam ”
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Xin cho hỏi thuật ngữ Lưu ký có nghĩa là gì ?">Xin cho hỏi thuật ngữ Lưu ký có nghĩa là gì ?
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
Các lớp chiêu sinh học tháng 06/2020 (20/05/2020-08:36)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
Lớp học chiêu sinh tháng 02 và 03/2020 (30/03/2020-09:02)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9738173
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng