Chứng khoán Phái sinh
Quản trị công ty
Kiên thức chung
Cẩm nang đại hội đồng cổ đông (Phần 2)

PHẦN 2

THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

 

 

THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

 

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

Việc chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên đòi hỏi công ty phải có kế hoạch kỹ lưỡng và tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về mặt thủ tục. Các thủ tục cho việc chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên được quy định tại Luật DN và các văn bản có liên quan. Hội đồng quản trị (HĐQT) phải tổ chức họp để quyết định nội dung, chương trình họp, ngày giờ, địa điểm họp, danh sách cổ đông; các thủ tục liên quan đến việc thông báo cuộc họp, danh sách các tài liệu và ngày đăng ký cuối cùng.

Các bước cần thực hiện để chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên được trình bày tóm tắt trong Hình 1

Hình 1: Chuẩn bị tổ chức

                                   ĐHĐCĐ thường niên

Xác định thời gian, địa điểm họp

Chuẩn bị nội dung, chương trình họp và Quy chế tổ chức đại hội

Chuẩn bị tài liệu họp

Xác định danh sách cổ đông có quyền dự họp

Gửi thông báo mời họp và tài liệu

Chuẩn bị cơ sở vật chất

1.      Xác định thời gian, địa điểm họp

            Theo quy định của Luật DN và Điều lệ mẫu, HĐQT là cơ quan quyết định việc họp ĐHĐCĐ thường niên của doanh nghiệp mình. Khi quyết định họp, HĐQT sẽ quyết định ngày, địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên.

            ĐHĐCĐ thường niên phải được tổ chức trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của HĐQT, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

            ĐHĐCĐ thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên phải tổ chức trên lãnh thổ Việt Nam. Không có một quy định cụ thể nào về địa điểm họp nhưng theo thông lệ quốc tế, cuộc họp nên được tiến hành tại một địa điểm thuận lợi nhất cho sự tham dự của cổ đông. Ví dụ như:

-         Tại địa điểm thích hợp cho phép các cổ đông có thể tham dự họp và không phát sinh chi phí tốn kém cho họ;

-         Cuộc họp có thể được tổ chức tại trụ sở công ty hoặc nếu trụ sở công ty ở địa bàn khó khăn cho việc đi lại thì nên chọn một địa điểm thuận lợi hơn như các thành phố lớn có tập trung nhiều cổ đông và thuận tiện cho việc đi lại của cổ đông.

-         Cuộc họp có thể được tổ chức dưới hình thức trực tuyến để tạo điều kiện cho các cổ đông có thể tham gia ĐHĐCĐ một cách tích cực và hiệu quả.

            Ngoài ra, cuộc họp có thể bị hoãn nếu như địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện nhất cho tất cả người dự họp hoặc có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, hoặc tổng tỷ lệ tham dự họp chưa đạt ở mức cần thiết theo quy định, v.v. có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

2.      Chuẩn bị nội dung, chương trình họp và Quy chế tổ chức đại hội

Trước khi tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT phải tổ chức cuộc họp để quyết định các vấn đề liên quan đến cuộc họp của ĐHĐCĐ thường niên như việc phân công nhiệm vụ chuẩn bị và công tác tổ chức cho các phòng, ban chuyên môn.

Bước đầu tiên trong việc chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên là dự thảo chương trình, nội dung và các vấn đề cần được đưa ra thảo luận và thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên. Chỉ các vấn đề được đưa vào chương trình, nội dung cuộc họp theo đúng quy định của Luật DN mới được xem xét và thông qua tại cuộc họp. Các vấn đề khác không được đưa vào chương trình họp sẽ chỉ được dừng lại ở mức độ trao đổi. HĐQT sẽ đưa ra nội dung và chương trình họp. Tuy nhiên, nội dung và chương trình chuẩn bị có thể bị thay đổi trong trường hợp: cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên.

Các kiến nghị cần phải:

-         Bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất ba ngày làm việc trước ngày khai mạc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định thời hạn khác.

-         Ghi rõ họ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, số và ngày đăng ký cổ đông tại công ty, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. 

            HĐQT phải đưa các nội dung này vào chương trình để xin ý kiến cổ đông trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung; Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thường niên; hoặc các trường hợp khác theo quy định của Điều lệ công ty. [1]

            Ngoài ra, HĐQT cần chuẩn bị Quy chế tổ chức đại hội nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và đại hội diễn ra một cách trật tự, an toàn, đúng quy định. Quy chế tổ chức đại hội bao gồm các nội dung sau:

-         Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp đại hội;

-         Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn;

-         Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu;

-         Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông;

-         Quyền và nghĩa vụ của Thư ký đoàn;

-         Trình tự, thủ tục tiến hành đại hội, bao gồm: điều kiện tiến hành đại hội, cách thức tiến hành đại hội, thông qua các Quyết định của đại hội, cách thức phản đối các Quyết định của đại hội, Biên bản và Nghị quyết đại hội.

-         Các quy định khác nhằm mục đích đảm bảo cho đại hội diễn ra trật tự, an toàn, mà không trái với các văn bản quy phạm pháp luật. Ví dụ: không hút thuốc, không sử dụng điện thoại hoặc tắt chuông điện thoại khi ở trong phòng đại hội; cách thức, trình tự để cổ đông phát biểu, đóng góp ý kiến, v.v.[2]

3.      Chuẩn bị tài liệu:

Tài liệu thảo luận sẽ bao gồm những thông tin cần thiết cho các thành viên tham dự cuộc họp có thể đưa ra quyết định dựa trên thông tin đầy đủ về mỗi vấn đề trong chương trình họp. Nếu công ty không cung cấp đầy đủ tài liệu thảo luận, cổ đông sẽ khó ra quyết định dựa trên thông tin đầy đủ ngay tại cuộc họp. Việc này có thể làm chậm quá trình ra quyết định hoặc đưa ra quyết định không chính xác.

a.      Các loại tài liệu

Pháp luật quy định công ty phải gửi các tài liệu họp cho cổ đông và các cơ quan quản lý nên công ty cần chuẩn bị đầy đủ các tài liệu theo đúng thời hạn quy định, bao gồm:

 • Thông báo mời họp: phải có các nội dung như tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của công ty; tên, địa chỉ thường trú của cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông; thời gian và địa điểm họp ();Phụ lục I
 • Chương trình họp đại hội (Phụ lục II)
 • Mẫu Giấy đăng ký tham dự Đại hội, Mẫu Giấy Ủy quyền tham dự đại hội (Phụ lục III);
 • Hướng dẫn bầu dồn phiếu thành viên HĐQT và BKS (trong trường hợp bầu thành viên HĐQT và BKS) (Phụ lục IV- phần : Nội dung bầu dồn phiếu)
 • Phiếu biểu quyết (Phụ lục IV- phần 2: Mẫu phiếu biểu quyết);
 • Các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua quyết định, bao gồm:

-         Báo cáo hoạt động của HĐQT;

-         Báo cáo của Ban giám đốc;

-         Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS);

-         Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán;

-         Tờ trình phân phối lợi nhuận;

-         Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán;

-         Tờ trình sửa đổi Điều lệ (nếu có)

          Các tài liệu khác phục vụ cho đại hội tùy thuộc vào nội dung, chương trình họp của mỗi công ty như: Dự thảo Điều lệ sửa đổi, Dự thảo điều lệ mới, Thông tin về các Ứng cử viên được đề cử vào HĐQT và BKS .v.v.

 • Dự thảo Nghị quyết đại hội ().Phụ lục V

b.      Thời hạn và phương thức gửi tài liệu:

Đối với các CTCP không phải là công ty đại chúng: “Công ty phải gửi thông báo mời họp và tài liệu kèm theo bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của tất cả cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 07 ngày làm việc trước ngày khai mạc đại hội, công ty cũng có thể ấn định một thời hạn khác trong Điều lệ công ty”[3].

Đối với các công ty đại chúng: “Công ty phải công bố thông báo mời họp và toàn bộ tài liệu họp trên website của công ty đồng thời với việc gửi thông báo mời họp trong đó có hướng dẫn truy cập website của công ty về việc họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên cho các cổ đông chậm nhất 15 ngày trước ngày khai mạc đại hội”[4]. Ngoài ra, đối với công ty đại chúng niêm yết, đăng ký giao dịch, thông báo mời họp phải đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK).

Riêng đối với trường hợp công ty đại chúng đã xác định được các ứng viên (ứng cử, đề cử) thành viên HĐQT, BKS thì phải công bố thông tin như sau: thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT, BKS phải được công bố tối thiểu 07 ngày trước ngày triệu tập họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT, BKS được công bố tối thiểu bao gồm:

-         Họ tên, ngày tháng năm sinh;

-         Trình độ chuyên môn;

-         Quá trình công tác;

-         Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT, BKS và các chức danh quản lý khác;

-         Các lợi ích liên quan tới công ty (nếu có);

-         Các thông tin khác (nếu có).

Trong tài liệu gửi cho cổ đông nên gửi kèm phong bì và tem có in tên và địa chỉ của công ty để cổ đông có thể gửi lại phiếu ủy quyền cho công ty. Tại ngày đại hội, công ty phân phối các tài liệu đại hội trên cho các cổ đông sau khi đã kiểm tra tư cách cổ đông.

4.      Xác định danh sách cổ đông có quyền tham dự  ĐHĐCĐ

a.      Lập danh sách cổ đông dự họp

-         Xác định ngày đăng ký cuối cùng đối với các công ty đại chúng: HĐQT phải xác định ngày đăng ký cuối cùng để làm cơ sở lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp. Công ty phải báo cáo và nộp đầy đủ các tài liệu căn cứ pháp lý liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng cho Trung tâm lưu ký chứng khoán (TTLKCK) và SGDCK (trường hợp là công ty niêm yết, đăng ký giao dịch) ít nhất 10 ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng[5].

-         Lập danh sách cổ đông tham dự: Bước tiếp theo trong quá trình chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên là lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên.

+ Đối với các CTCP chưa phải là công ty đại chúng, công ty dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty để lập danh sách cổ đông dự họp. Theo quy định của Luật DN, công ty phải lập xong danh sách cổ đông chậm nhất 30 ngày trước ngày khai mạc họp (công ty cũng có thể ấn định một thời hạn khác ngắn hơn trong Điều lệ công ty)

+ Đối với các công ty đại chúng: Sau khi HĐQT đã xác định ngày đăng ký cuối cùng, công ty sẽ yêu cầu TTLKCK lập danh sách cổ đông của công ty dựa trên dữ liệu từ TTLKCK. Điều lệ mẫu khuyến nghị HĐQT phải chuẩn bị danh sách cổ đông dự họp chậm nhất 30 ngày trước ngày bắt đầu tiến hành ĐHĐCĐ thường niên.

b.      Những lưu ý về danh sách cổ đông

Theo quy định của Luật DN, tất cả các cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép nội dung sổ đăng ký cổ đông trong giờ làm việc của công ty hoặc TTLKCK. Cổ đông có quyền xác minh tính chính xác của thông tin trên sổ đăng ký cổ đông về chính bản thân họ và số cổ phần mà họ nắm giữ. Cổ đông có quyền yêu cầu sửa đổi những thông tin sai lệch hoặc bổ sung những thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của Luật DN. Vì thế danh sách cổ đông của công ty phải có đầy đủ các nội dung như họ tên, địa chỉ, chứng minh nhân dân/hộ chiếu, số cổ phần nắm giữ, v.v.

Theo thông lệ tốt, trong vòng một vài ngày, công ty nên có một báo cáo về những ý kiến của cổ đông về những sai sót trong danh sách cổ đông.

HĐQT có thể sửa danh sách cổ đông sau ngày đăng ký cuối cùng chỉ nhằm mục đích khôi phục lại quyền của những cổ đông không được đưa vào danh sách này hoặc sửa chữa những sai sót khác.

Công ty đại chúng phải công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ tối thiểu 05 ngày trước ngày chốt danh sách.

c.      Vấn đề uỷ quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên

Các cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ thường niên. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện.

Việc ủy quyền cho người đại diện tham dự ĐHĐCĐ thường niên phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty (Phụ lục III) và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

 • Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
 • Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;
 • Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

            Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp[6].

            Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây:

 • Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 • Người ủy quyền đã chấm dứt việc ủy quyền.

            Tuy nhiên, phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền sẽ có hiệu lực nếu công ty không nhận được thông báo bằng văn bản về một trong các trường hợp trên chậm nhất 24 giờ trước giờ khai mạc đại hội (đối với công ty đại chúng là trước giờ khai mạc đại hội hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại).

 

5.      Chuẩn bị cơ sở vật chất

Công ty phải chuẩn bị cơ sở vật chất thiết yếu để phục vụ cuộc họp. HĐQT phải chuẩn bị hội trường tổ chức đại hội, trong đó phải dự tính, ước lượng số cổ đông tham dự để chuẩn bị hội trường có đủ chỗ ngồi cho người dự họp. Công ty cũng phải bố trí nhân viên đón tiếp và làm thủ tục đăng ký dự họp cho cổ đông và khách mời.

Các phương tiện nghe nhìn: Chuẩn bị đầy đủ micro cho hội nghị, thông thường các doanh nghiệp phải có micro cho vị trí người điều khiển cuộc họp, bàn của Chủ tọa, thư ký và micro bố trí cho cổ đông phát biểu (các công ty ít cổ đông có thể có ít hơn). Ngoài ra, tuy pháp luật không bắt buộc nhưng các công ty nên chuẩn bị máy chiếu để người trình bày, thuyết trình các báo cáo.

Theo quy định về quản trị công ty, các công ty đại chúng phải cố gắng tối đa trong việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham gia vào các cuộc họp ĐHĐCĐ một cách tốt nhất, bao gồm hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu từ xa, phiếu biểu quyết thông qua họp ĐHĐCĐ trực tuyến.

Bên cạnh đó, công ty cũng nên chuẩn bị nước giải khát và đồ ăn nhẹ giữa buổi để phục vụ hội nghị.

6.      Những lưu ý về Phiếu biểu quyết:

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết hoặc đại diện được ủy quyền của họ sau khi đăng ký dự họp sẽ được cấp phiếu biểu quyết tương ứng với số vấn đề cần biểu quyết trong chương trình họp. Luật DN không có quy định về hình thức và nội dung cần có trong phiếu biểu quyết. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng, phiếu biểu quyết có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông.

Các nội dung nên đưa vào phiếu biểu quyết được trình bày tại Bảng 1:

Bảng 1: Các thông tin cần phải hoặc nên được đưa vào phiếu biểu quyết

1.Tên và địa chỉ công ty

 2.Loại ĐHĐCĐ (thường niên hay bất thường)
 3.Thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ
 4.Các vấn đề cần biểu quyết được sắp xếp theo trình tự trong chương trình nghị sự
5. Các lựa chọn biểu quyết “đồng ý”, “không đồng ý” hoặc “không đưa ra ý kiến” đối với từng vấn đề được biểu quyết
6. Trong trường hợp bầu thành viên HĐQT hoặc BKS: tên của từng ứng viên
7. Nội dung hướng dẫn rằng phiếu biểu quyết cần phải được cổ đông ký, trừ khi phiếu biểu quyết đó được sử dụng theo hình thức bỏ phiếu kín
 8. Câu văn giải thích về việc bầu dồn phiếu như sau: “Khi thành viên HĐQT được bầu theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, cổ đông có thể dùng tất cả hoặc một phần số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho một ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên”
 9. Phiếu biểu quyết cần có ô trống để cổ đông có thể điền số phiếu biểu quyết mà họ dành cho từng ứng cử viên

10. Phiếu biểu quyết phải ghi rõ số lượng phiếu biểu quyết mà mỗi cổ đông có thể bỏ phiếu quyết định từng vấn đề

11. Nội dung hướng dẫn cách thức điền vào phiếu biểu quyết

12. Hướng dẫn rằng nếu cá nhân đại diện cho cổ đông là một pháp nhân thực hiện điền vào phiếu biểu quyết phải nêu rõ tên, vị trí của cá nhân đó và tên đầy đủ của tổ chức mà cá nhân đó đại diện

13. Hướng dẫn rằng bản sao thư ủy quyền cần được đính kèm phiếu biểu quyết và đại diện của những cổ đông này sẽ phải ký vào phiếu biểu quyết (nếu việc biểu quyết được thực hiện thông qua đại diện được ủy quyền)

            Phiếu biểu quyết sẽ có giá trị nếu cổ đông chỉ lựa chọn một trong số nhiều lựa chọn khác nhau cho từng vấn đề được biểu quyết. Nếu không, phiếu biểu quyết sẽ không có hiệu lực đối với vấn đề đó. Các phiếu biểu quyết không được điền theo đúng quy định cho một hoặc nhiều vấn đề được biểu quyết sẽ không làm mất hiệu lực của các vấn đề được biểu quyết khác.


[1] Lưu ý: Liên quan đến việc cổ đông phải gửi ý kiến/kiến nghị bằng văn bản như trên hoặc trong nhiều trường hợp phải lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ, thì cần phải thực hiện theo Điều 105 Luật doanh nghiệp 2005. Tuy nhiên, đối với các công ty đại chúng, các công ty đó nên phải có quy định rõ ràng về một số vấn đề liên quan như: các nguyên tắc, nội dung, trình tự, thủ tục .v.v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Tất cả các quy định đó được thể hiện trong điều lệ công ty hoặc trong các quy định nội bộ của công ty. Ngoài ra, công ty đó cũng phải đảm bảo gửi, công bố đầy đủ tài liệu và đảm bảo thời gian hợp lý cho các cổ đông xem xét tài liệu trước khi gửi phiếu biểu quyết/kiến nghị. Và một điều quan trọng là trong các tài liệu/văn bản lấy ý kiến đó không được quy định nội dung: “các cổ đông không gửi lại ý kiến, thì được coi là chấp thuận

[2] Tham khảo Phụ biểu số VI – Mẫu tham khảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ

[3] Theo quy định tại Điều 100,  Luật DN 2005.

[4] Theo quy định tại Khoản 4 Điều 7 Chương II của Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012.

[5] Xem thêm Quyết định số 37/QĐ-VSD ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán.

[6] Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 101 Luật DN  2005.

Mời xem tiếp phần 3.

(Nguồn: SRTC)

 


      
Các bài viết liên quan:
 • Cẩm nang đại hội đồng cổ đông (Phần 1) (08/05/2018-09:03)
 • Quyền và nghĩa vụ cơ bản của cổ đông theo quy định của pháp luật Việt Nam (03/03/2017-09:05)
 • Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
  Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
  Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
  Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
  Tôi mong muốn nhận chứng chỉ hành nghề do UBCK Nhà nước cấp, tôi cần
  - Tham gia những khóa học nào ?
  - Học phí bao nhiêu ?
  - Thời gian học như thế nào ?
  - Địa điểm ở đâu ?
  - Thủ tục giấy tờ cần những gì ?

  ">Tôi mong muốn nhận chứng chỉ hành nghề do UBCK Nhà nước cấp, tôi cần- Tham gia những khóa học...
  Các lớp chiêu sinh học tháng 5/2019 (20/05/2019-10:20)
  Thông báo thi chuyên môn ngày 08/05/2019 đến 10/05/2019 (07/05/2019-09:37)
  Thông báo thi sát hạch đợt I năm 2019 (04/05/2019-10:11)
  Các lớp chiêu sinh tháng 04/2019 (08/04/2019-09:27)
  * Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
  Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

  Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

  8317553
  Trụ sở chính:
  Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
  Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
  Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
  Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
  Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


    Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
   Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng