Chứng khoán Phái sinh
Quản trị công ty
Kiên thức chung
Cẩm nang đại hội đồng cổ đông (Phần 3)

Cẩm nang đại hội đồng cổ đông

PHẦN III

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

 

 

Công ty có thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên sau khi các bước chuẩn bị nêu trên đã được hoàn thành. ĐHĐCĐ thường niên là một sự kiện rất quan trọng. Do đó, việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên phải tuân thủ pháp luật, điều lệ công ty và những thông lệ tốt để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và  hiệu quả hoạt động của công ty. Các bước cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên được trình bày trên Hình 2.

Đăng ký dự họp, kiểm tra tư cách cổ đông

Kiểm tra và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự tối thiểu

Khai mạc đại hội, bầu Chủ tọa (nếu cần), Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu

Thông qua chương trình và Quy chế tổ chức đại hội

Báo cáo và thảo luận những vấn đề trong chương trình họp

Biểu quyết

Kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu

Công bố kết quả biểu quyết và thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ

Bế mạc đại hội

Hình 2: Các bước tổ chức ĐHĐCĐ thường niên

1.      Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ và kiểm tra tư cách cổ đông

-         Công ty sẽ thực hiện việc đăng ký cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự trước khi khai mạc ĐHĐCĐ thường niên. Cổ đông cần được đăng ký để xác định tỷ lệ tối thiểu cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp theo quy định để cuộc họp được bắt đầu một cách hợp lệ.

-         Cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên làm thủ tục đăng ký tại bàn đăng ký trước khi vào tham dự đại hội. Cổ đông ký tên xác nhận vào danh sách cổ đông tham dự đã được soạn sẵn, đồng thời kiểm tra tính chính xác thông tin công ty cung cấp về cổ đông. Nếu có sai sót, cổ đông lập tức thông báo tại nơi làm thủ tục đăng ký để được kiểm tra và điều chỉnh kịp thời.

-         Ban kiểm tra tư cách cổ đông: kiểm tra tư cách cổ đông khi cổ đông làm thủ tục đăng ký. Căn cứ danh sách cổ đông chốt tham dự đại hội, Ban Kiểm tra đối chiếu giấy tờ cá nhân (thường là chứng minh nhân dân, hộ chiếu), kiểm tra thư mời, thư ủy quyền (trường hợp được ủy quyền). Trong trường hợp có cổ đông tham dự nhưng không đáp ứng được các yêu cầu trong Quy chế tổ chức đại hội như say rượu, có hành động quậy phá, … thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Ban tổ chức để có biện pháp giải quyết.

-         Sau khi kiểm tra xong, phát thẻ, phiếu biểu quyết và tài liệu đại hội.

            Ngoài ra, cũng cần lưu ý rằng, để thuận lợi cho quá trình đăng ký tham dự và kiểm tra tư cách cổ đông, người dự họp (cổ đông dự họp) cần mang theo những tài liệu sau:

            + Chương trình họp;

            + Tài liệu làm cơ sở (Các tài liệu làm cơ sở phải được chuẩn bị cho từng nội dung/vấn đề trong chương trình. Nó bao gồm mọi thông tin cần thiết để người dự họp có thể hiểu rõ quyết định về từng nội dung/vấn đề trong chương trình. Nếu được, các tài liệu làm cơ sở phải được gửi trước một thời gian so với ngày diễn ra cuộc họp để mọi người dự họp có thể thu thập thêm thông tin hoặc phân tích thông tin trước khi cuộc họp diễn ra)

            + Văn bản ủy quyền (nếu có);

            Đối với người điều khiển cuộc họp (Chủ tọa) cần có ít nhất những tài liệu sau:

            + Luật DN 2005 và các văn bản hướng dẫn;

            + Điều lệ công ty;

            + Mọi thỏa thuận bằng văn bản giữa các cổ đông về việc điều hành công ty (nếu có);

            + Báo cáo tài chính chi tiết, bao gồm cả năm trước và các quý của năm gần nhất.

2.      Kiểm tra và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự tối thiểu

-         Tỷ lệ đại biểu tham dự họp tối thiểu theo quy định phải được công bố ngay sau khi kết thúc việc đăng ký cổ đông dự họp và trước khi cổ đông thực hiện biểu quyết.

-         ĐHĐCĐ thường niên chỉ được tiến hành và các quyết định được thông qua một cách hợp lệ khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ quy định. Cổ đông tham dự họp bao gồm những người được đăng ký dự họp (trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền). Cổ đông được xem là có tham dự cuộc họp bao gồm cả những người đã gửi phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo đến HĐQT chậm nhất 01 ngày trước khi khai mạc cuộc họp.

-         Trường hợp không đủ số lượng đại biểu cần thiết để tiến hành đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ nhất. Đại hội được triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

-         Trường hợp đại hội lần 2 không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết, đại hội lần 3 phải được triệu tập trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2. Trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ thường niên lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

3.      Khai mạc đại hội

-         Khi đủ điều kiện về tỷ lệ cổ đông tham dự, đủ điều kiện để tổ chức đại hội, Ban tổ chức thông báo khai mạc đại hội, làm lễ khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự đại hội.

-         Sau khi hoàn tất phần giới thiệu, đại hội sẽ tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Việc bầu trên được thông qua khi được đa số cổ đông (quá bán) tham dự đại hội thông qua. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa của đại hội. Trường hợp chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu 01 người làm Chủ tọa, trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất điều khiển ĐHĐCĐ thường niên để bầu Chủ tọa trong số những người dự họp (người có số phiếu bầu cao nhất sẽ là Chủ tọa).

-         Chủ tọa đề cử, bầu ra Đoàn thư ký để ghi biên bản đại hội.

-         Chủ tọa có quyền: quyết định về trình tự, thủ tục và một số nội dung phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ; hoãn ĐHĐCĐ khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của ĐHĐCĐ đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

-         Bầu Ban Kiểm phiếu: Chủ tọa yêu cầu đại hội bầu Ban kiểm phiếu. Điều kiện, phương thức bầu, quyền hạn của Ban kiểm phiếu được quy định tại Điều lệ công ty, các quy định, quy chế quản trị nội bộ của công ty. Ban kiểm phiếu phải có ít nhất 03 người, 01 trong số đó nên là luật sư.

            Để đảm bảo Ban kiểm phiếu thực hiện chức năng của mình một cách độc lập với Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc và HĐQT, theo thông lệ tốt, những đối tượng sau không nên là thành viên Ban kiểm phiếu:

      + Thành viên HĐQT và ứng cử viên thành viên HĐQT;

      + Thành viên Ban Giám đốc và ứng cử viên thành viên Ban Giám đốc;

      + Những người có liên quan với những đối tượng trên.

4.      Thông qua chương trình và Quy chế tổ chức đại hội

Chủ tọa của ĐHĐCĐ thường niên trình bày nội dung chương trình họp tới các đại biểu. Luật cho phép ĐHĐCĐ thường niên có quyền thay đổi chương trình và nội dung cuộc họp đã được gửi kèm với thông báo mời họp tới tất cả các cổ đông tại đại hội. Vì thế sau khi trình bày nội dung chương trình họp, Chủ tọa yêu cầu Đại hội có kiến nghị các nội dung khác hoặc đề cử người vào các vị trí để bầu HĐQT và BKS. Nếu có kiến nghị, Chủ tọa sẽ xem xét các nội dung kiến nghị có phù hợp với pháp luật và Điều lệ công ty để quyết định chấp thuận hay từ chối đưa các nội dung kiến nghị vào chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên.

Đồng thời, Chủ tọa công bố Quy chế họp trước đại hội và giải thích trình tự, thủ tục tiến hành họp như đã được quy định trong Điều lệ công ty hoặc các quy định nội bộ hoặc theo quyết định của ĐHĐCĐ thường niên nhằm mục đích đảm bảo trật tự, tiến trình, kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên.

Chương trình và Quy chế tổ chức đại hội phải được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.

5.      Báo cáo và những vấn đề cần thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên

Chủ toạ sẽ giới thiệu người trình bày các báo cáo tại đại hội.

Tổng giám đốc/ Giám đốc phải trình bày các báo cáo:

-         Báo cáo kết quả kinh hoạt động sản xuất kinh doanh năm  của công ty;

-         Báo cáo tài chính  năm đã được kiểm toán;

-         Báo cáo tóm tắt Kế hoạch kinh doanh năm tiếp theo;

-         Trình phương án phân phối quỹ lương, Thù lao HĐQT, BKS;

-         Trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính.

HĐQT  trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, báo cáo tối thiểu phải có các nội dung sau:

- Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm tài chính;

-         Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;

-         Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT;

-         Kết quả giám sát đối với Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành;

-         Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý khác;

-         Các kế hoạch trong tương lai.

BKStrình bày Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và tình hình hoạt động của BKS. Báo cáo tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau:

-         Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của BKS và từng thành viên BKS;

-         Tổng kết các cuộc họp của BKS và các quyết định của BKS;

-         Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty;

-         Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và các cán bộ quản lý khác;

-         Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và cổ đông.

            Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý rằng, để đảm bảo quyền và lợi ích tối đa của cổ đông, một số nội dung cần phải được trực tiếp thông qua tại ĐHĐCĐ mà không được ủy quyền cho HĐQT quyết định, bao gồm một số nội dung sau:

            - Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán;

            - Phương án chào bán chứng khoán ra công chúng và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;

            - Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược, tiêu chí người lao động được mua cổ phiếu;

            - Lựa chọn công ty kiểm toán.

6.      Thảo luận các vấn đề trong chương trình nghị sự

 Sau khi Tổng giám đốc, HĐQT, BKS đã hoàn tất báo cáo trước cổ đông, Ban tổ chức phải có một khoảng thời gian để đại hội thảo luận, tiếp nhận ý kiến tham gia của tất cả các cổ đông dự họp, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông về tất cả các vấn đề liên quan trong báo cáo và các vấn đề khác liên quan đến tình hình hoạt động của công ty. Chủ tọa có thể giải đáp ý kiến của các cổ đông hoặc chỉ định người chịu trách nhiệm trực tiếp về vấn đề cổ đông có ý kiến giải đáp tại đại hội.

 Theo quy định về quản trị công ty, các công ty đại chúng quy mô lớn và công ty niêm yết phải mời kiểm toán viên hoặc đại diện của công ty kiểm toán đến dự họp ĐHĐCĐ thường niên để phát biểu ý kiến của họ về các vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính năm trong trường hợp Báo cáo kiểm toán có các khoản ngoại trừ trọng yếu.

Các công ty có thể mời đại diện các cơ quan quản lý như Phòng đăng ký kinh doanh, UBCKNN, SGDCK (đối với công ty đại chúng và công ty niêm yết) dự họp ĐHĐCĐ thường niên của công ty để họ có những ý kiến đối với các vấn đề cổ đông thắc mắc trong phạm vi các nội dung quản lý của các chủ thể này.

7.      Biểu quyết tại đại hội

a.      Biểu quyết trực tiếp tại đại hội:

Khi đã hoàn tất phần tiếp nhận và giải đáp ý kiến của cổ đông, đại hội tiến hành biểu quyết: Ban kiểm phiếu đọc Quy chế bỏ phiếu và hướng dẫn bỏ phiếu, sau đó Chủ tọa mời cổ đông bỏ phiếu biểu quyết những vấn đề đã trình tại đại hội.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Việc biểu quyết dựa trên nguyên tắc “một cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với một phiếu biểu quyết”. Luật DN không quy định cụ thể về việc biểu quyết công khai hay bỏ phiếu kín. Do đó, việc biểu quyết có thể được thực hiện công khai trừ trường hợp những người nắm giữ cổ phần của một loại cổ phần nào đó hoặc đại diện được ủy quyền của họ yêu cầu bỏ phiếu kín để thông qua quyết định thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn với loại cổ phần đó.

Riêng đối với việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải bỏ phiếu kín và thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Hướng dẫn bầu dồn phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS được trình bày tại Phụ lục IV.

Trường hợp biểu quyết công khai: việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu phiếu biểu quyết tán thành Nghị quyết, sau đó thu phiếu biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

b.      Biểu quyết từ xa:

Công ty đại chúng phải hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu từ xa và thông qua họp ĐHĐCĐ trực tuyến[1].

Thông thường, quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận (hoặc một tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định). Tuy nhiên, nếu điều lệ công ty không có quy định khác, tại một số quyết định của ĐHĐCĐ lại quy định phải có ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của  tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận bao gồm:

+ Quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

+ Tổ chức lại, giải thể công ty;

+ Đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty[2].

Mặt khác, đối với công ty đại chúng, để đảm bảo tránh các trường hợp xung đột lợi ích, cần có một số quy định cụ thể trong một số trường hợp các cổ đông liên quan không được tham gia biểu quyết tại ĐHĐCĐ hoặc các thành viên HĐQT liên quan không được tham gia biểu quyết tại cuộc họp HĐQT (ví dụ, việc mua lại cổ phần của cổ đông đó, hoặc người có liên quan đến cổ đông đó, thông quan các hợp đồng mà cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng)[3].

8.      Kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu

Sau khi thu phiếu biểu quyết, đại hội có thể tiến hành nghỉ giải lao để Ban kiểm phiếu hoàn tất việc kiểm phiếu, Đoàn thư ký hoàn tất biên bản ĐHĐCĐ. Kết thúc nghỉ giải lao, đại hội tiếp tục được tiến hành. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu trước cổ đông.

9.      Công bố kết quả biểu quyết và thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên

Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết. Đại hội thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản.

Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:

+ Phần tổng quan: tên, địa chỉ công ty; thời gian, địa điểm họp; chương trình họp .v.v

+ Phần diễn biến cuộc họp và kết quả bầu/biểu quyết .v.v

+ Phần chữ ký của Chủ tọa và thư ký cuộc họp.[4]

10. Bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên

            Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên khi:

-         Tất cả các vấn đề trong chương trình họp đã được thảo luận và thông qua.

-         Kết quả biểu quyết đã được công bố.

11. Những công việc sau ĐHĐCĐ thường niên

-         Công bố thông tin: Nói chung, nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bế mạc cuộc họp[5].  Riêng đối với công ty đại chúng, nghị quyết, Biên bản đại hội (hoặc Biên bản kiểm phiếu) phải gửi cho UBCKNN (trường hợp là công ty niêm yết phải gửi cho cả SGDCK nơi cổ phiếu được niêm yết) và đồng thời phải công bố thông tin trên website của công ty trong vòng 24 giờ[6].

-         Lưu giữ tài liệu: công ty phải lưu giữ các tài liệu sau:

+ Các phiếu biểu quyết: Pháp luật không quy định thời hạn lưu giữ cụ thể mà chỉ có quy định chung. Đó là: “Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp ĐHĐCĐ hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ, cổ đông, thành viên HĐQT, Giám đốc/Tổng giám đốc, BKS có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết định của ĐHĐCĐ[7]. Vì thế, công ty phải lưu giữ tài liệu này ít nhất hết thời hạn khởi kiện và thêm một khoảng thời gian phù hợp để thuận lợi cho công ty trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh (nếu có).

+ Các tài liệu có liên quan sau phải được lưu kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty: Biên bản và Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ; Phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp; toàn văn Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp.

+ Đối với công ty niêm yết, Điều lệ mẫu quy định văn bản uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên cũng phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty cùng với Biên bản họp.


[1]  Theo quy định tại  khoản 1, Điều 26, Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Doanh nghiệp, khi bỏ phiếu từ xa, cổ đông phải gửi bằng thư bảo đảm đền HĐQT chậm nhất 01 ngày trước khi khai mạc cuộc họp. Trưởng ban kiểm phiếu của ĐHĐCĐ có quyền mở phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Ngoài ra, đối với công ty đại chúng, còn thực hiện theo Khoản 4, Điều 6, Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012.

[2] Theo Điều 104, Luật DN 2005.

[3] Xem thêm Điều 23, Điều 24 Chương V của Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

[4] Xem chi tiết tại Điều 106, Luật DN 2005.

[5] Theo khoản 6 Điều 104,  Luật DN 2005.

[6] Theo Khoản 4 Điều 7 Chương 2 của Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012.

[7] Theo Điều 107, Luật DN 2005.

Mời xem tiếp phần 4

(Nguồn: SRTC)

 


      
Các bài viết liên quan:
 • Cẩm nang đại hội đồng cổ đông (Phần 2) (08/05/2018-09:03)
 • Cẩm nang đại hội đồng cổ đông (Phần 1) (08/05/2018-09:03)
 • Quyền và nghĩa vụ cơ bản của cổ đông theo quy định của pháp luật Việt Nam (03/03/2017-09:05)
 • Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
  Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
  Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
  Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
  Tôi có thể mua bộ giáo trình đào tạo chứng khoán và Trung tâm giới thiệu ở đâu ?
  Các lớp chiêu sinh học tháng 5/2019 (20/05/2019-10:20)
  Thông báo thi chuyên môn ngày 08/05/2019 đến 10/05/2019 (07/05/2019-09:37)
  Thông báo thi sát hạch đợt I năm 2019 (04/05/2019-10:11)
  Các lớp chiêu sinh tháng 04/2019 (08/04/2019-09:27)
  * Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
  Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

  Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

  8317510
  Trụ sở chính:
  Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
  Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
  Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
  Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
  Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


    Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
   Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng