Trang chủ >

Lịch khai giảng

Thông báo các lớp đang học tháng 05/2021, sẽ tạm thời nghỉ học theo thông báo nghỉ chống dịch Covid_19 của TP. HCM

Thông báo các lớp học đang học hiện nay sẽ tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid_19 theo thông báo của TP. HCM cho đến khi có thông báo mới, cụ thể các lớp học sau:

1. Những vấn đề Cơ bản về Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán từ ngày 19/04/2021 đến 28/05/2021 - CB082021

2. Pháp luật về Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán từ ngày 20/04/2021 đến 15/05/2021 - LU082021

3. Phân tích và đầu tư chứng khoán từ ngày 20/04/2021 đến 31/05/2021 - PT122021

3. Môi giới và Tư vấn đầu tư chứng khoán từ ngày 19/04/2021 đến 14/05/2021 - MG102021

* Lưu ý: Các học viên của các lớp trên chú ý cập nhật thông tin tại Website để tham gia lớp học đầy đủ khi có lịch tổ chức học trở lại.