Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Tăng cường quản trị công ty tại các công ty cổ phần, công ty niêm yết ở Việt Nam”

Đề tài “Tăng cường quản trị công ty tại các công ty cổ phần, công ty niêm yết ở Việt Nam”

 

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trương Lê Quốc Công       

Đơn vị chủ trì: Ban Quản lý Phát hành Chứng khoán

Mã đề tài: UB.05.07

LỜI MỞ ĐẦU

 

Tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, vấn đề quản trị công ty ngày càng trở thành vấn đề thời sự của hầu hết các quốc gia trên thế giới nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của hệ thống doanh nghiệp và nền kinh tế.

Không nằm ngoài quy luật chung đó, Chính phủ Việt Nam từ đầu năm 2000 đã phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) triển khai dự án hỗ trợ công ty hoá và quản trị công ty cho các doanh nghiệp, đặc biệt là những công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam. Tháng 11 năm 2002, Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ra Quyết định số 07/2002/QĐ-VPCP “về việc ban hành Mẫu điều lệ áp dụng cho các công ty niêm yết”.

Mẫu điều lệ áp dụng cho các công ty niêm yết Việt Nam nói trên được soạn thảo dựa trên các thông lệ tốt nhất về quản trị công ty trên thế giới (theo các nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế-OECD) và đã được điều chỉnh cho phù hợp với các điều kiện cụ thể của Việt Nam. Việc Chính phủ Việt Nam chấp thuận Mẫu điều lệ áp dụng cho các công ty niêm yết, không những thể hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam đối với sự nghiệp đổi mới kinh tế, mà còn là một tiền đề quan trọng để tăng cường sức hấp dẫn của các công ty niêm yết, tạo điều kiện cho TTCK phát triển.

 Tuy nhiên, Mẫu điều lệ 2002 áp dụng cho các công ty niêm yết Việt Nam ra đời trong hoàn cảnh không có nhiều thuận lợi để phát triển do hệ thống pháp luật của Việt Nam liên quan đến vấn đề quản trị công ty chưa được quan tâm và đang trong quá trình hình thành. Việt Nam chưa ban hành được bộ thông lệ tốt nhất về quản trị công ty như thông lệ quốc tế, Luật Doanh nghiệp 2005 bắt đầu có  hiệu lực ngày 01/07/2006, Luật Chứng khoán có hiệu lực từ 01/01/2007 ...và các bộ luật liên quan đang trong quá trình triển khai thực hiện. Đây là một thách thức rất lớn đối với Việt Nam trong quá trình triển khai những bộ luật nói trên đi vào thực tiễn. Hơn nữa quản trị công ty là vấn đề quá mới đối với Việt Nam, kể cả đối với cơ quan trực tiếp triển khai công tác cưỡng chế thực thi quản trị công ty như Bộ Tài chính, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Vì vậy, vấn đề tăng cường cưỡng chế thực thi quản trị công ty đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, các công ty cổ phần và công ty niêm yết nói riêng là nhu cầu cấp bách hiện nay.

 

Mục đích nghiên cứu

Đề tài ”tăng cường quản trị công ty tại các công ty cổ phần, công ty niêm yết ở Việt Nam” nhằm mục đích nghiên cứu một cách có hệ thống cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc, thực trạng môi trường pháp lý Việt Nam, hoạt động của các cơ quan quản lý liên quan đến quản trị công ty, và việc thực hiện quản trị công ty tại các công ty cổ phần, công ty niêm yết tại Việt Nam. Trên cơ những nghiên cứu này, đưa ra một số kiến nghị với các cơ quan quản lý thực hiện triển khai, giám sát, cưỡng chế thực thi công tác quản trị công ty, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp triển khai tốt công tác quản trị công ty. Việc doanh nghiệp thực hiện tốt công tác quản trị công ty sẽ góp phần bảo vệ người đầu tư, đảm bảo tính công khai minh bạch của thị trường chứng khoán, làm lành mạnh hoá môi trường kinh tế.

 

Đối tượng, Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu các nguyên tắc, nội dung cơ bản về quản trị công ty, đặc biệt là của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), một số mô hình quản trị công ty. Đề tài có nghiên cứu thực tiễn kinh nghiệm của một số nước, đặc biệt là kinh nghiệm của các quốc gia có thể vận dụng cho Việt nam và những nghiên cứu mới nhất của OECD, ADB và các tổ chức nghiên cứu trên thế giới khác về quản trị công ty tốt; cũng như thực tiễn hoạt động quản trị công ty ở nước ta để qua đó có sự phân tích vận dụng cho phù hợp.

 

Nhiệm vụ của đề tài

Nghiên cứu những lý luận cơ bản về quản trị công ty, thực tiễn kinh nghiệm của một số nước, thực tiễn về hoạt động quản trị công ty ở Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, việc nghiên cứu những vấn đề về quản trị công ty nói trên được thực hiện dưới giác độ của cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Vì vậy, Đề tài tập trung vào việc nghiên cứu những vấn đề cơ bản nhất về lý luận, kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn hiện nay của Việt Nam nhằm kiến nghị các cơ quan quản lý, đặc biệt là Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trong việc tăng cường cưỡng chế thực thi quản trị công ty trong các công ty cổ phần, công ty niêm yết ở Việt Nam.

 

Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu và kết luận, Đề tài được chia làm 3 chương với nội dung chính như sau:

Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về quản trị công ty và quản trị công ty ở một số nước trên thế giới 

Chương 2:  Thực trạng quản trị công ty ở Việt Nam

Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường quản trị công ty đối với công ty cổ phần và niêm yết ở Việt Nam

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

1.1.

Một số vấn đề lý luận về quản trị công ty

1.1.1.

Khái niệm về quản trị công ty

1.1.2.

Các nguyên tắc và nhân tố quyết định của quản trị công ty

1.1.3.

Cấu trúc quản trị công ty

1.1.3.1.

Các nhân tơ quyết định bên trong của hoạt động quản trị công ty

1.1.3.2.

Các nhân tố quyết định bên ngoài của hoạt động quản trị công ty

1.1.4.

Khuôn khổ pháp lý để thực thi các nguyên tắc về quản trị công ty

1.1.4.1.

Hệ thống pháp luật đồng bộ và đầy đủ

1.1.4.2.

Tính minh bạch và hệ thống công bố thông tin hiệu quả

1.1.4.3.

Cơ chế cưỡng chế thực thi quản trị công ty

1.1.5.

Mô hình quản trị công ty

1.1.5.1.

Các nhân tố xác địnhmô hình quản trị công ty

1.1.5.2.

Một số mô hình quản trị công ty

1.2.

Quản trị công ty ở một số nước trên Thế giới

1.2.1.

Quản trị công ty ở một số quốc gia thuộc nhóm OECD

1.2.1.1.

Cơ cấu sở hữu và mô hình quản trị công ty

1.2.1.2.

Giám sát và bảo vệ quyền cổ đông

1.2.1.3.

Quy định về công bố thông tin

1.2.2.

Quản tị công ty tại một số nước châu Á

1.2.2.1.

Quản trị công ty tại Thái Lan

1.2.2.2.

Quản trị công ty tại Hàn Quốc

1.3.

Một số bài học rút ra cho Việt Nam

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ CÔNG TY Ở VIỆT NAM

2.1.

Khái quát chung về thị trường vốn ở Việt Nam

2.2.

Hệ thống pháp lý Việt Nam và vấn đề quản trị công ty

2.2.1.

Đánh giá chung về thực trạng môi trường pháp luật Việt Nam liên quan tới vấn đề quản trị công ty

2.2.2.

Đánh giá thực trạng môi trường pháp luật Việt Nam với các nguyên tắc quản trị công ty của OECD

2.2.2.1.

Đảm bảo cơ cấu quản trị công ty hiệu quả

2.2.2.2.

Quyền của cổ đông

2.2.2.3.

Đối xử bình đẳng đối với cổ đông

2.2.2.4.

Vai trò của cổ đông trong quản trị công ty

2.2.2.5.

Công bố thông tin và tính minh bạch

2.2.2.6.

Trách nhiệm của hội đồng quản trị

2.3.

Tình hình thực hiện quản trị công ty tại các công ty cổ phần Việt Nam

2.4.

Tình hình thực hiện quản trị công ty tại các công ty niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam

2.4.1.

Mô hình quản trị công ty của các công ty niêm yết

2.4.2.

Tình hình triển khai công tác quản trị công ty tại các công ty niêm yết trong thời gian qua (2002 đến tháng 8/2006)

2.4.3.

Bộ máy quản lý giám sát công tác quản trị công ty tại UBCKNN và TTGDCK Tp.HCM, những tồn tại và nguyên nhân

2.4.3.1.

Bộ máy quản lý, giám sát công tác quản trị công ty tại UBCKNN

2.4.3.2.

Bộ máy quản lý, giám sát công tác quản trị công ty tại TTGDCK Tp.HCM 

CHƯƠNG III.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG TY NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM

3.1.

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý liên quan đến quản trị công ty

3.1.1.

Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý cơ bản

3.1.2.

Xây dựng khuôn khổ pháp lý về quản trị công ty

3.2.

Xây dựng mô hình quản trị công ty

3.3.

Cưỡng chế thực thi pháp luật về quản trị công ty

3.3.1.

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu giám sát về quản trị công ty

3.3.2.

Xây dựng bộ máy quản lý, giám sát và cưỡng chế thực thi quản trị công ty

3.4.

Hoàn thiện công tác kế toán và kiểm toán

3.5.

Thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường       

3.6.

Phát triển thị trường giao dịch thay đổi quyền kiểm soát

3.7.

Cải cách quy trình giải thể, phá sản

3.8.

Đào tạo và phổ biến kiến thức về quản trị công ty 

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

Mã sách: UB.05.07
Chủ biên: ThS. Trương Lê Quốc Công
Năm xuất bản: 2005

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI NCKH HIỆN CÓ TRONG THƯ VIỆN
Từ điển Kinh tế - Tài chính – Kế toán Anh pháp Việt
Danh mục Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Ủy ban năm 2012
Thị trường chứng khoán trong khuôn khổ WTO: Kinh nghiệm các nước và đề xuất đối với Việt...
Những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn để xây dựng luật chứng khoán ở Việt Nam
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Xin cho hỏi thuật ngữ Lưu ký có nghĩa là gì ?">Xin cho hỏi thuật ngữ Lưu ký có nghĩa là gì ?
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
Các lớp chiêu sinh học tháng 06/2020 (20/05/2020-08:36)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
Lớp học chiêu sinh tháng 02 và 03/2020 (30/03/2020-09:02)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9738077
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng