Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Xây dựng lộ trình hội nhập thị trường vốn Việt Nam với thị trường vốn các nước trong khu vực trong bối cảnh hội nhập kinh tế đến năm 2010”

Đề tài “Xây dựng lộ trình hội nhập thị trường vốn Việt Nam với thị trường vốn các nước trong khu vực trong bối cảnh hội nhập kinh tế đến năm 2010”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Ngoc Cảnh

Đơn vị chủ trì: Ban Hợp tác Quốc tế

Mã đề tài: UB.05.15

LỜI  NÓI  ĐẦU

 Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế toàn diện như hiện nay của Việt Nam, việc xây dựng một lộ trình để hội nhập thị trường vốn với các nước trong khu vực là một nhu cầu hết sức cấp thiết. Một lộ trình hội nhập hợp lý sẽ là một đòn bẩy hữu hiệu trong phát triển thị trường vốn nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng.

 Về nhu cầu nghiên cứu, hiện nay, nhiều nhà khoa học và phân tích kinh tế trên thế giới đã lên tiếng cảnh báo về những hệ lụy và những ảnh hưởng tiêu cực của các chính sách hội nhập kinh tế không có lộ trình khoa học và hợp lý mà một số nước đang theo đuổi (ví dụ như Mê hi cô...). Và lĩnh vực tài chính không phải là ngoại lệ. Trong một tương lai rất gần, chúng ta phải thực hiện các cam kết mở cửa hơn nữa trong lĩnh vực tài chính và dịch vụ tài chính cho nước ngoài. Một lộ trình không khoa học và bất hợp lý sẽ gây ra rất nhiều những hậu quả rất khó giải quyết, ảnh hưởng đến sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế. Để có thể đảm bảo rằng quá trình hội nhập không gây sốc cho thị trường hoặc chỉ mang lại lợi ích cho các đối tác nước ngoài với ưu thế về vốn, kinh nghiệm chuyên môn, trình độ nghiệp vụ thì đòi hỏi cơ quan quản lý thị trường tài chính và thị trường vốn phải có những chính sách quản lý, và lộ trình hội nhập thích hợp, được xây dựng trên nguyên tắc bình đẳng hợp tác, các bên đều có lợi, không chỉ những lợi ích trước mắt mà cả về lâu dài.

 Hiện nay, chúng ta có thể quan sát thấy hai hướng tiếp cận chính trong việc đưa thị trường tài chính của một nước hội nhập với thế giới bên ngoài, cụ thể đó là (i) hội nhập giữa các nước đã phát triển với nhau (hội nhập giữa các quốc gia có cùng một mức độ phát triển); và (ii) hội nhập giữa một nước đang phát triển với thế giới bên ngoài (hội nhập giữa các quốc gia có trình độ và mức độ phát triển không đồng đều). Tùy thuộc vào mức độ phát triển cũng như các tổ chức mà các quốc gia có ý định hội nhập mà họ lựa chọn và xây dựng các lộ trình hội nhập. Việt Nam, với thực trạng phát triển kinh tế và phát triển thị trường vốn (dưới cả hai góc độ: cơ sở hạ tầng, cũng như khung hình pháp lý) như hiện này, cũng như mục tiêu hội nhập mà Đảng và Nhà nước đã đề ra, hiển nhiên sẽ phải lựa chọn mô hình hội nhập thứ hai nêu trên. Chính vì vậy, việc nghiên cứu, tìm ra nền tảng để có được một chiến lược hội nhập hợp lý trong thời gian 5 năm, trên cơ sở các kinh nghiệm quốc tế, là một nhu cầu cấp bách đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

 Về mục tiêu nghiên cứu

Căn cứ vào điều kiện phát triển cụ thể của nước ta hiện nay, đề tài nghiên cứu này nhằm khái quát hóa, mô hình hóa trên cơ sở các luận cứ khoa học làm nền tảng cho các chiến lược – mô hình - phát triển và hội nhập mà các nước đang xây dựng trong thời gian tới. Các mô hình hội nhập sẽ được xây dựng cùng với các điều kiện kèm theo để thực hiện các mô hình đó. Ứng với mỗi mô hình hội nhập, chúng tôi sẽ đưa ra các ví dụ điển hình và kinh nghiệm quốc tế để chứng minh các luận cứ khoa học tìm được; đồng thời, đưa ra những đánh giá khách quan về hiệu quả tiềm năng, cũng như những thách thức của mỗi chiến lược hội nhập đó. Từ các luận cứ khoa học tìm được, và trên cơ sở các phân tích những tồn tại về cơ sở hạ tầng, khung hình pháp lý và thực trạng phát triển thị trường vốn của Việt Nam, cũng như những cam kết của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, chúng tôi sẽ đề ra một số giải pháp và lộ trình hội nhập ngắn hạn (cho tới năm 2010) cho thị trường vốn nhằm gợi ý cho các nhà hoạch định chính sách quản lý thị trường trong việc xây dựng một lộ trình hội nhập phù hợp, đảm bảo sự phát triển thị trường bền vững của thị trường vốn nói chung và thị trường chứng khoán ở Việt Nam.

 Về phạm vi nghiên cứu

 Đề tài tập trung nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn tạo ra  những hiệu quả và thách thức của các loại hình hội nhập mà các quốc gia trên thế giới đang thực hiện; thực trạng phát triển của thị trường vốn của Việt Nam; xây dựng một chiến lược hội nhập phù hợp với tình hình phát triển, đặc điểm cũng như cấu trúc, cơ sở hạ tầng của thị trường vốn Việt Nam; trên cơ sở chiến lược hội nhập đề xuất đó, đề tài sẽ đưa ra một lộ trình hội nhập thích hợp với mục đích bảo vệ nhà đầu tư trong nước, đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường và tận dụng được những ưu thế về vốn, kinh nghiệm chuyên môn và trình độ nghiệp vụ của các tổ chức tài chính nước ngoài có thể áp dụng cho sự phát triển đó.

 Đề tài được chia làm 3 chương.

 Chương I: Đề cập đến các xu thế và hướng tiếp cận trong tiến trình hội nhập quốc tế của thị trường vốn, trong đó bao gồm hội nhập thị trường vốn giữa các quốc gia có mức độ phát triển tương đương và không đồng đều.

 Chương II:  Tập trung phân tích tình hình phát triển của thị trường vốn Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, những cơ hội và thách thức để đạt được những mục tiêu cơ bản đề ra. Cuối cùng,

Chương III : Nêu rõ lộ trình hội nhập cụ thể, trước hết là trong khuôn khổ ASEAN và các tổ chức quốc tế khác và công tác chuẩn bị để thực thi lộ trình được đề ra.

 Vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế đang trở thành một nhu cầu cấp thiết nhằm hướng tới việc xây dựng một thị trường chứng khoán hiện đại, tương thích với thông lệ quốc tế và điều kiện phát triển của Việt Nam. Đây là một vấn đề có tính thời sự và có rất nhiều điều chúng ta cần phải nghiên cứu sâu hơn để có thể xây dựng một chiến lược và lộ trình hội nhập dài hạn, nhất quán, khả thi, phù hợp với xu thế thời đại, đồng thời cũng phù hợp chính sách phát triển kinh tế chung của quốc gia. Trong khuôn khổ của đề tài, chúng tôi mới chỉ đề cập đến lộ trình hội nhập từ nay đến năm 2010 và các giải pháp thực thi lộ trình ngắn hạn này. Ngoài ra, chúng tôi cũng hoàn toàn nhận thức được những thiếu sót và hạn chế về kiến thức, về bố cục, cách hành văn chưa được mạch lạc hay các thuật ngữ chuyên môn chưa được Việt hoá. Mặc dù có những thiếu sót và hạn chế nêu trên, chúng tôi hy vọng rằng đề tài chứa đựng những giá trị khoa học và thực tiễn nhất định, đồng thời những hạn chế nêu trên không ảnh hưởng nhiều đến giá trị của đề tài.

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI  NÓI ĐẦU 

CHƯƠNG I.

XU THẾ PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA THỊ TRƯỜNG VỐN TRÊN THẾ GIỚI

1.1.

Nghiên cứu cơ bản về xu thế phát triển và các hướng tiếp cận trong tiến trình hội nhập thị trường vốn trên thế giới

1.1.1.

Những nghiên cứu cơ bản về hội nhập quốc tế

1.1.2.

Hội nhập quốc tế trên thị trường vốn: Nguyên nhân và Xu thế

1.1.2.1

Nguyên nhân hội nhập quốc tế trên thị trường vốn

1.1.2.2

Xu thế của thị trường vốn trên thế giới

1.1.2.3

Xu thế phát triển của các Tổ chức khu vực và thế giới

1.2.

Các mô hình hội nhập thị trường vốn - Cơ sở khoa học và các bài học kinh nghiệm

1.2.1

Hội nhập thị trường vốn giữa các quốc gia có mức độ phát triển tương đương - Cơ sở khoa học, điều kiện thực hiện và kinh nghiệm quốc tế

1.2.1.1

Hội nhập thị trường vốn giữa các nước Châu Âu

1.2.1.2

Hội nhập thị trường vốn - chứng khoán giữa Trung Quốc và Hồng Kông

1.2.2

Hội nhập thị trường vốn giữa các quốc gia có mức độ phát triển không đồng đều - Cơ sở khoa học, điều kiện thực hiện và kinh nghiệm quốc tế 

1.2.2.1

Hội nhập thị trường vốn - chứng khoán giữa các nước Châu Á

1.2.2.2

Hội nhập thị trường vốn - chứng khoán giữa các Đông Âu và Tây Âu

CHƯƠNG II.

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VỐN CỦA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP

 2.1.

Những cam kết song phương và đa phương của chính phủ Việt nam đối với thế giới và khu vực và xu hướng hội nhập của Việt nam trong lĩnh vực thị trường vốn

2.1.1.

Trong khuôn khổ hội nhập khu vực ÁSEAN

2.1.2

Trong khuôn khổ hội nhập khu vực ÁSEAN +3

2.1.3

Trong khuôn khổ BTA và WTO

2.2.

Thực trạng và tình hình  phat triển thị trường vốn Việt Nam

2.2.1.

Thùc trường khung pháp lý của thị trường

2.2.2.

Thùc trường công tác thanh tra, giám sát thị trường chứng khoán

2.2.3

Thực trạng các tổ chức thị trường

2.2.4

Các định chế tài chính trung gian trên thị trường

2.2.5

Tình hình phát triển công nghệ thông tin

2.3.

Những mục tiêu cơ bản mà Việt Nam phải đạt được trong quá trình hội nhập vốn

2.3.1

Mục tiêu cần đạt được của Thị trường Tài chính Việt Nam

2.3.2

Mục tiêu cần đạt được của Thị trường Chứng khoán Việt Nam

2.4

Cơ hội thách thức đối với thị trường vốn của Việt Nam trong tiến trình hội nhập

2.4.1

Cơ hội hội nhập quốc tế của thị trường chứng khoán Việt Nam

2.4.2      

Những thách thưc trong tiến trình hội nhập quốc tế của thị trường chứng khoán Việt Nam 

CHƯƠNG III.

CHIẾN LƯỢC VÀ LỘ TRÌNH HỘI NHẬP

3.1

Quan điểm hội nhập  

3.2.

Điều kiện và mô hình hội nhập thị trường vốn Việt Nam trong khu vực và các tổ chức khác trên thế giới 

3.2.1.

Điều kiện hội nhập thị trường vốn Việt Nam 

3.2.2

Mô hình hội nhập   

3.3.

Chiến lược và lộ trình hội nhập tới năm 2010    

3.3.1.

Lộ trình hội nhập trong khuôn khổ ASEAN và ASEAN+3

3.3.2.

Lộ trình hội nhập trong khuôn khổ BTA với các thị trường vốn

3.3.3.

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

3.4.

Các giải pháp thực hiện các cam kết

3.4.1.

Đào tạo nguồn nhân lực   

3.4.2.

Xây dựng và củng cố cơ sở hạ tầng kỹ thuật thị trường vốn   

3.4.3

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý    

3.4.4

Tăng cường công tác giám sát nhằm phòng chống, phát hiện và xử lý các giao dịch bất hợp pháp

3.4.5

Xây dựng cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp quản lý và cưỡng chế thực thi giữa UBCKNN và cơ quan quản lý nước ngoài

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

 

 

Mã sách: UB.05.15
Chủ biên: ThS. Nguyễn Ngoc Cảnh
Năm xuất bản: UB.05.15

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Đề tài « Xây dựng mô hình tổ chức hệ thống đăng ký – lưu ký –bù trừ tại Trung tâm Lưu...
Các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống bù trừ và thanh toán trong giao dịch chứng khoán tại...
Một số giải pháp để xây dựng và phát triển đại lý đăng ký chứng khoán tại TTGDCK TP. HCM
Hỏi - đáp về luật chứng khoán năm 2006
Ngân hàng thương mại
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Tôi là người chưa biết gì về chứng khoán liệu có thể theo học các khóa học ở Trung tâm được không ?
Các lớp chiêu sinh học tháng 5/2019 (20/05/2019-10:20)
Thông báo thi chuyên môn ngày 08/05/2019 đến 10/05/2019 (07/05/2019-09:37)
Thông báo thi sát hạch đợt I năm 2019 (04/05/2019-10:11)
Các lớp chiêu sinh tháng 04/2019 (08/04/2019-09:27)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

8317463
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng