Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Công tác giám sát giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh-một số đề xuất cho Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Công Minh  

Đơn vị chủ trì: Vụ Giám sát thị trường            

Mã đề tài: UB.15.09

LỜI MỞ ĐẦU

 

Tính cấp thiết của đề tài

Sau 15 năm đi vào vận hành, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam với hai Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) như hiện tại vẫn là một thị trường non trẻ, các công cụ đầu tư thiếu đa dạng, chỉ có cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư. Vì vậy, nhu cầu phát triển những công cụ đầu tư mới như chứng khoán phái sinh trở thành một nhu cầu thiết thực vì các lý do như: (1) Sự phát triển của các công cụ phái sinh là một diễn tiến tất yếu trong quá trình phát triển của thị trường tài chính, nó phản ánh mức độ phát triển sâu, rộng hơn của thị trường và cho thấy xu thế hội nhập quốc tế; (2) Các công cụ phái sinh giúp đa dạng hóa các công cụ đầu tư hiện có. Đặc trưng của TTCK là nơi mà cơ hội kiếm lời luôn gắn với mức độ rủi ro cao, chứng khoán phái sinh còn là một công cụ quan trọng giúp nhà đầu tư phòng vệ rủi ro hiệu quả; (3) Hiểu biết của nhà đầu tư đã được nâng cao, làm phát sinh nhu cầu giao dịch các loại sản phẩm mới, phức tạp hơn nhưng hấp dẫn hơn. Thực tế, các dạng công cụ phái sinh như hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng quyền chọn và một số hình thức khác đã được sử dụng.

            Do vậy, đứng trước sự cần thiết xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh (TTCKPS) ở Việt Nam, đi liền với nó là công tác giám sát giao dịch trên TTCK phái sinh, việc xây dựng hệ thống giám sát giao dịch trên TTCK phái sinh để đảm bảo công tác giám sát được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, chính xác là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

 

Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước

Giám sát giao dịch là một hoạt động thường xuyên và liên tục của mọi cơ quan giám sát thị trường và tổ chức vận hành thị trường trên thế giới. Tại các TTCK phát triển, có rất nhiều nghiên cứu về những hành vi lạm dụng thị trường nhằm giúp cơ quan quản lý thiết lập một khuôn khổ pháp lý và công cụ giám sát phù hợp. Tại TTCK Việt Nam, cho đến nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có một số nghiên cứu về công tác thanh tra, giám sát TTCK nói chung và một đề tài nghiên cứu khoa học về xây dựng hệ thống giám sát TTCK. Trong 5 năm qua, UBCKNN cũng đã thực hiện một số đề tài về lĩnh vực giám sát như:  “Tăng cường năng lực giám sát của UBCKNN đối với SGDCK, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán”; “Nâng cao hiệu quả giám sát giao dịch chứng khoán trên TTCK Việt Nam giai đoạn 2010-2015”; “Hoàn thiện phương thức và quy trình giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với SGDCK”; “Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác giám sát giao dịch trên TTCK tại UBCKNN”; Hoàn thiện phương pháp phân tích giao dịch chứng khoán trong công tác giám sát giao dịch thao túng và giao dịch nội bộ”.

            Tuy nhiên, liên quan đến hoạt động giám sát TTCK phái sinh, đây là lần đầu tiên triển khai thực hiện đề tài Công tác giám sát giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh – Một số đề xuất cho Việt Nam”.

 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Đề tài hướng tới các mục tiêu chính sau đây:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận, tổng kết kinh nghiệm quốc tế trong thực hiện giám sát giao dịch trên TTCK phái sinh, xây dựng các tiêu chí giám sát, phát hiện hành vi lạm dụng thị trường trong giao dịch chứng khoán;

- Đánh giá thực trạng công tác giám sát giao dịch trên TTCK Việt Nam qua đó rút ra những mặt hạn chế cần khắc phục;

- Công tác giám sát giao dịch trên TTCKPS tại SGDCK, TTLKCK;

- Một số đề xuất về công tác giám sát giao dịch trên TTCK phái sinh tại UBCKNN.

 Phạm vi nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu khoa học này giới hạn ở các nội dung của công tác giám sát giao dịch (market surveillance) dựa trên mô hình TTCK phái sinh dự kiến triển khai, nhằm phát hiệnvà xử lý các hành vi lạm dụng thị trường diễn ra trong giao dịch chứng khoán trên thị trường tập trung. Các hành vi lừa đảo chứng khoán, gian lận tài chính trên thị trường sơ cấp, các vi phạm quy định về quản trị công ty, lành mạnh tài chính, báo cáo, công bố thông tin và các quy định khác đối với công ty đại chúng, định chế trung gian thị trường, tổ chức vận hành thị trường không được xem xét trong đề tài này nhằm đảm bảo việc tập trung nguồn lực cho nghiên cứu chuyên sâu về giám sát giao dịch hiểu đúng theo thông lệ quốc tế.

 

Phương pháp tiến hành

- Nghiên cứu mô hình TTCK phái sinh dự kiến triển khai;

- Tham vấn ý kiến chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực giám sát giao dịch chứng khoán phái sinh;

- Trao đổi ý kiến về các phương thức giám sát, nội dung giám sát và tính khả thi của các phương thức giám sát;

- Tổ chức hội thảo để thu thập các ý kiến đóng góp, hoàn thiện các đề xuất.

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT GIAO DỊCH TRÊN TTCK

1.

Tổng quan về hoạt động giám sát của nhà nước đối với TTCK Việt Nam

1.1.

Đặc điểm hoạt động của TTCK Việt Nam

1.2.

Vai trò của giám sát giao dịch trong quản lý TTCK

2.

Thực trạng công tác giám sát giao dịch trên TTCK

2.1.

Hệ thống giám sát giao dịch hiện tại

2.2.

Những mặt hạn chế trong công tác giám sát giao dịch

CHƯƠNG II.

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH QUỐC TẾ

1.

Kinh nghiệm quốc tế về giám sát giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh

1.1.

Các nguyên tắc của IOSCO về quản lý và giám sát thị trường phái sinh hàng hóa

1.2.

Giám sát giao dịch chứng khoán tại Đài Loan

1.3

Giám sát giao dịch chứng khoán tại Hàn Quốc

1.4.

Giám sát giao dịch chứng khoán tại Singapore

1.5.

Giám sát giao dịch chứng khoán tại Hồng Kông

1.6.

Giám sát giao dịch chứng khoán tại Nhật Bản

2.

Bài học đối với Việt Nam

2.1.

Khung pháp lý

2.2.

Đề xuất mô hình, hạ tầng cơ sở, tiêu chí giám sátTTCKPS

CHƯƠNG III.

GIÁM SÁT GIAO DỊCH TRÊN TTCK PHÁI SINH TẠI VIỆT NAM

1.

Xây dựng TTCK phái sinh ở Việt Nam

1.1.

Sự cần thiết xây dựng TTCK phái sinh ở Việt Nam

1.2.

Nguyên tắc và quan điểm chỉ đạo trong việc hình thành và phát triển TTCK phái sinh ở Việt Nam

1.3.

Lộ trình phát triển sản phẩm phái sinh

1.4.

Mô hình thị trường chứng khoán phái sinh

2.

Điều kiện giám sát giao dịch thị trường chứng  khoán phái sinh

2.1.

Khung pháp lý cho TTCK phái sinh

2.2.

Hạ tầng cơ sở,hệ thống công nghệ thông tin

3.

Xây dựng hệ thống giám sát giao dịch chứng khoán phái sinh

3.1.

Hoạt động giám sát giao dịch chứng khoán phái sinh

3.2.

Giám sát giao dịch trên TTCKPS của Sở giao dịch

3.3.

Giám sát giao dịch trên TTCKPS của Trung tâm Lưu ký chứng khoán

4.

Một số đề xuất về công tác giám sát giao dịch trên TTCKPS

4.1.

Bổ sung khung pháp lý điều chỉnh hoạt động giám sát

4.2.

Phân cấp giám sát TTCKPS

4.3.

Xây dựng hệ thống giám sát giao dịch cho chứng khoán phái sinh

4.4.

Tăng cường giám sát thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

Mã sách: UB.15.09
Chủ biên: ThS. Nguyễn Công Minh
Năm xuất bản: 2015

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Kế toán tài chính
Đề tài “ Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc phát triển thị trường trái phiếu ở Việt...
Đề tài “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng và phát triển hiệp hội chứng khoán Việt...
Tài chính quốc tế hiện đại trong nền kinh tế mở
Giải pháp hoàn thiện hoạt đồng giám sát, thanh tra các tổ chức niêm yết trên TTCK Việt Nam
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Hiện nay, tôi đang nghiên cứu về thị trường chứng khoán và đặc biệt là về vấn đề phát hành trái phiếu chính phủ...
Các lớp chiêu sinh học tháng 8/2019 (23/07/2019-10:02)
Thông báo thi chuyên môn ngày 17/07/2019 đến 19/07/2019 (10/07/2019-09:28)
Các lớp chiêu sinh tháng 06/2019 (20/06/2019-08:36)
Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

8622776
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng