Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Các giải pháp nâng cao vai trò của các tổ chức trung gian trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp phát hành chứng khoán ra công chúng ”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Kim Liên

Đơn vị chủ trì: Vụ Quản lý Phát hành Chứng khoán

Mã đề tài: UB.02.04

LỜI MỞ ĐẦU

Thị trường chứng khoán là thể chế tài chính bậc cao với sự tham gia của nhiều tổ chức chuyên môn, trong đó vai trò quan trọng của các tổ chức trung gian hỗ trợ các doanh nghiệp phát hành chứng khoán ra công chúng. Thông qua nghiệp vụ như kiểm toán, bảo lãnh phát hành, tư vấn tài chính, định mức tín nhiệm… các tổ chức trung gian góp phần đảm bảo cho sự thành công của một đợt phát hành chứng khoán ra công chúng, cũng như bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư.

Ở Việt Nam, thị trường chứng khoán đã chính thức đi vào hoạt động được hơn một năm. Các tổ chức trung gian đã thể hiện được vai trò quan trọng trong sự phát triển của thị trường  nói chung và trong việc  hỗ trợ doanh nghiệp phát hành chứng khoán nói riêng. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán nước ta còn sơ khai, các nghiệp vụ còn khá mới mẻ, các tổ chức tham gia còn thiếu kinh nghiệm nên sự tham gia của các tổ chức trung giantrong hỗ trợ phát hành còn thiếu tính chuyên nghiệp và nhiều hạn chế. Điều này đã có ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển của thị trường chứng khoán  nói chung và thị trường sơ cấp nói riêng. Vì những lẽ đó , việc nâng cao vai trò của các tổ chức trung gian trong việc hỗ trợ doanh nghiệp phát hành ra công chúng ở thị trường chứng khoán Việt Nam là cần thiết trong tình hình hiện nay.

Thực tế  này đòi hỏi phải có sự nghiên cứu chuyên sâu về lý luận, đúc kết kinh nghiệm của một số nước trên thế giới và khu vực và từ tình hình thực tế ở nước ta để đề ra  những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của các tổ chức trên thị trường chứng khoán non trẻ  của Việt Nam. Xuất phát từ nhu cầu thiết thực này, chúng tôi lựa chọn đề tài “Các  giải pháp nâng cao  vai trò của các tổ chức trung gian trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp phát hành chứng khoán ra công chúng”

 Kết cấu của đề tài

Kết cấu của đề tài được chia thành 3 chương, ngoài ra có phần mở đầu  và kết luận với nội dung chính như sau:

Chương I. Phát hành chứng khoán ra công chúng và vai trò của các tổ chức trung gian trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp phát hành chứng khoán  ra công chúng.

Chương II.Một số kinh nghiệm quốc tế và thực trạng tại Việt Nam về hoạt động của các tổ chức trung gian trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp  phát hành chứng khoán ra công chúng.

Chương III. Các giải pháp nâng cao vai trò của các tổ chức trung gian trong việc hỗ trợ doanh nghiệp phát hành chứng khoán.

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

KHÁI QUÁT VIỆC PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG VÀ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN CỦA CÁC TỔ CHỨC TRUNG GIAN

1.1

Khái niệm về trình tự phát hành chứng khoán ra công chúng

1.1.1.

Khái niệm về phát hành chứng khoán ra công chúng

1.1.2.

Các hình thức phát hành chứng khoán ra công chúng

1.1.3.

Đối tượng và mục đích của việc phát hành chứng khoán ra công chúng

1.1.4.

Lợi ích của việc phát hành chứng khoán ra công chúng

1.1.5.

Các mô hình quản lý Nhà nước đối với việc phát hành chứng khoán ra công chúng

1.1.6.

Trình tự của việc phát hành chứng khoán ra công chúng

1.2.

Các tổ chức tham gia trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp  phát hành chứng khoán ra công chúng 

1.2.1.

Tổ chức tư vấn tài chính

1.2.2.

Tổ chức kiểm toán độc lập

1.2.3.

Tổ chức tư vấn pháp lý

1.2.4.

Tổ chức bảo lãnh phát hành/ quản lý phát hành

1.2.5.

Đại lý phát hành

1.2.6.

Tổ chức đầu tư

1.2.7.

Ngân hàng thanh toán

1.3.

Khung pháp lý và quản lý Nhà nước đối với việc hỗ trợ việc phát hành chứng khoán ra công chúng của các tổ chức trung gian

1.3.1.

Khung pháp lý

1.3.2.

Quản lý Nhà nước

 

Kết luận chương I.

CHƯƠNG II.

MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ THWUCJ TRẠNG TẠI VIỆT NAM VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TRUNG GIAN TRONG VIỆC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG

2.1.

Kinh nghiệm quốc tế và khu vực

2.1.1.

Kinh nghiệm của Mỹ

2.1.2.

Kinh nghiệm của Hàn Quốc

2.1.3.

Kinh nghiệm của Trung Quốc

2.2.

Thực trạng về hoạt động của các tổ chức trung gian trong việc phát hành chứng khoán ra công chúng tại Việt Nam

2.2.1.

Khung pháp lý

2.2.2.

Hoạt động phát hành chứng khoán ra công chúng ở Việt Nam hiện nay

2.2.3.

Các hoạt động hỗ trợ của các tổ chức trung gian đối với các doanh nghiệp trong việc phát hành chứng khoán ra công chúng

CHƯƠNG III.

CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC TRUNG GIAN TRONG VIỆC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG

3.1.

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý

3.1.1.

Các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

3.1.2.

Các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động  của tổ chức trung gian trong việc hỗ trợ các doang nghiệp phát hành chứng khoán ra công chúng

3.2.

Phát triển thị trường chứng khoán và các thị trường tài sản khác

3.2.1.

Định hướng phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam từ nay  đến năm 2010

3.2.2.

Chính sách thúc đẩy tăng cung chứng khoán

3.2.3.

Chính sách khai thác cầu chứng khoán

3.2.4.

Phát triển các thị trường tài sản khác

3.3.

Phát triển và nâng cao tính chuyên nghiệp  của các tổ chức trung gian

3.3.1.

Tăng cường củng cố, phát triển các tổ chức trung gian hiện có, cải tiến thủ tục thành lập, đăng ký kinh doanh, tháo gỡ những hạn chế, vướng mắc trong hoạt động của tổ chức trung gian trong việc hỗ trợ phát hành chứng khoán ra công chúng

3.3.2.

Củng cố và phát triển hoạt động của hệ thống tài chính- ngân hàng

3.3.3.

Chính sách thúc đẩy  hoạt động kinh doanh quản lý đầu tư

3.3.4.

Thành lập mới các tổ chức trung gian, đặc biệt là các tổ chức cung cấp các dịch vụ mới như định mức tín nhiệm, định giá tài sản, tư vấn

3.3.5

Nâng cao tính chuyên nghiệp của các tổ chức trung  gian

3.4.

Các giải pháp hỗ trợ khác

3.4.1.

Các  chính sách ưu đãi của Nhà nước

3.4.2.

Tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp phát hành chứng khoán ra công chúng sử dụng các dịch vụ hỗ trợ được cung cấp bởi các tổ chức chuyên nghiệp

3.4.3.

Tăng cương công bố thông tin

 

KẾT LUẬN

              (Nguồn: Thư viển SRTC)

 

Mã sách: UB.02.04
Chủ biên: ThS. Vũ Kim Liên
Năm xuất bản: 2002

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Niên giám thống kê 2003
Danh mục Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Ủy ban năm 2012
Đề tài “Hoàn thiện chế độkế toán cúa công ty chứng khoán”
Những vấn đề kinh tế Việt Nam (qua các bài viết của cán bộ viện KTVN đăng trên tạp chí NCKT...
Đề tài “Thị trường chứng khoán trong khuôn khổ WTO kinh nghiệm các nước đề xuất đối với
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Xin cho biết điều kiện và cách thức để một công ty có thể lên sàn giao dịch chứng khoán.">Xin cho biết điều kiện và cách thức để một công ty có thể lên sàn giao dịch chứng khoán.
Thông báo thi chuyên môn ngày 25/09/2019 đến 27/09/2019 (18/09/2019-14:20)
Các lớp chiêu sinh tháng 09/2019 (10/09/2019-08:55)
Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)
Những điều cần biết khi tham gia các khóa học (26/07/2017-08:30)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

8860270
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng