Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển thị trường chứng khoán sơ cấp ở Việt Nam”

Đề tài “Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển thị trường chứng khoán sơ cấp ở Việt Nam”

 Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Thị Kim Liên

Đơn vị chủ trì: Vụ Quản lý phát hành UBCKNN

Mã đề tài: UB.1999.05

LỜI MỞ ĐẦU

 

Để có thể đạt được mục tiêu đề ra trong chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam đến năm 2020 là phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành một nước có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại , đảm bảo tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm ở mức 9-10% và thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước, thì vốn là  nhân tố được đặt lên hàng đầu. Theo ước tính của một số chuyên gia kinh tế, thì trong giai đoạn 1996-2000, Việt Nam cần khoảng  từ 41-42 tỷ USD vốn đầu tư  và từ năm 2001-2020 là khoảng 500-550 tỷ USD. Vậy làm thế nào để có thể huy động được  một khối lượng vốn khổng lồ đến như vậy.

Như chúng ta đều biết, vốn có thể huy động thông qua các kênh: tín dụng ngân hàng, thị trường chứng khoán, đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) và viện trợ phát triển chính thức (ODA). Trong điều kiện hiện tại, khi nguồn vốn FDI và ODA  đang coc hiều hướng giảm sút nghiêm trọng do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ  trong khu vực và toàn thế giới, nguồn vốn tín dụng ngân hàng  chủ yếu là vốn ngắn hạn, thì việc xây dựng một thị trường chứng khoán  để tạo lập một kênh huy động vốn  và phân bổ vốn trung và dài hạn  mới cho nền kinh tế đã trở thành một đòi hỏi  hết sức cấp bách. Chính điều này cũng đã được khẳng định trong văn kiện đại hội lần thứ VIII của Đảng: “Phát triển thị trường vốn, thu hút nguồn vốn trung và dài hạn  qua ngân hàng và các công ty tài chính để đáp ứng nhu cầu  cho vay đầu tư phát triển”  chuẩn bị các điều kiện cần thiết để từng bước xây dựng thị trường chứng khoán phù hợp với điều kiện Việt Nam và định hướng phát triển  kinh tế xã hội của đất nước.

Cho đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho sự ra đời của thị trường Chứng khoán Việt Nam (Mà cụ thể là  Trung tâm Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí minh ) đã đạt được  những kết quả bước đầu rất đáng khích lệ. Sự ra đời của cơ quan quản lý Nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán- Ủy ban chứng khoán Nhà nước, cùng với một hệ thống các văn bản pháp lý về chứng khoán và thị trường chứng khoán  như Nghị định 48/CP về chứng khoán và thị trường chứng khoán và các Quy chế, Thông tư hướng dẫn kèm theo đã cơ bản đảm bảo cho việc thiết lập và vận hành thị trường chứng khoán Việt Nam theo mô hình có trình độ công nghệ tiên tiến, với quy mô phù hợp đã được Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là công tác chuẩn bị  cho sự ra đời của thị trường Chứng khoán không gặp phải những khó khăn. Khó khăn lớn nhất đó là sự kém phát triển của thị trường  chứng khoán sơ cấp, dẫn đến sự  thiếu hụt hàng hóa có chất lượng cho sự phát triển ra đời của thị trường thứu cấp (Trung tâm giao dịch chứng khoán). Ngược lại, sự thiếu vắng một thị trường thứ cấp có tổ chức lại là một yếu tố khiến cho thị trường sơ cấp kém phát triển. Mặc dù, hiện nay trên thị trường sơ cấp đã xuật hiện một số loại chứng khoán  như: trái phiếu Chính phủ , trái phiếu ngân hàng,  trái phiếu của một số Tổng công ty lớn, cổ phiếu các công ty cổ phần và cổ phiếu của các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, nhưng do sự chồng chéo, không thống nhất trong các văn bản pháp lý điều chỉnh  việc phát hành nên  phần lớn các chứng khoán này  đề được phát hành theo phương thức phát hành riêng lẻ với số lượng hạn chế, hoặc phát hành rộng rãi ra công chúng  nhưng không có công bố thông tin, các trái phiếu hầu hết đều có thời hạn ngắn (dài nhất mới là 5 năm còn chủ yếu là 2 năm). Do vậy,  những trái phiếu, cổ phiếu này chưa thể đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật để đưa ra niêm yết trên thị trường thứ cấp khi Trung tâm giao dịch chứng khoán ra đời.

Chính vì lẽ đó, để có thể xây dựng tành công thị trường chứng khoán ở Việt Nam  nhằm góp phần tăng cường huy động mọi nguồn vốn tiềm tàng trong nước như quốc tế cho đầu tư phát triển, thì đồng thời với việc  mở ra một trung tâm giao dịch chứng khoán  tập trung, cũng cần phải đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán sơ cấp. Có như vậy mới đảm bảo những chứng khoán phát hành là những chứng khoán đủ tiêu chuẩn, có thể được mua đi bán lại trong  các điều kiện công bằng, bảo vệ được chính đáng quyền lợi  của các nhà đầu tư, đồng thời cũng chính là góp phần tạo ra những hàng hóa có chất lượng trên thị trường thứ cấp sau này.

Nhận thức được tầm quan trọng đặc biệt của thị trường chứng khoán sơ cấp đối với sự hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán chúng tôi đã lựa chọn đề tài “Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển thị trường chứng khoán sơ cấp ở Việt Nam ” để nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn đát nước và kinh nghiệm quốc tế về thị trường chứng khoán sơ cấpđể từu đó hy vọng tim ra được một chính sách giải pháp trước mắt cũng như lâu dài nhằm phát triển thị trường chứng khoán sơ cấp  ở Việt Nam, góp phần tạo điều kiện đẩy nhanh quá trình ra đời  và phát triển thị trường chứng khoán.

 

Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu kết luận đề tài gồm 3 chương

Chương I. Cơ sở lý luận về thị trường sơ cấp

Chương II. Thực trạng về thị trường sơ cấp ở Việt Nam

Chương III. Chính sách và giải pháp  phát triển thị trường chứng khoán sơ cấp ở Việt Nam.

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP

I.

Khái  niệm thị trường sơ cấp

II.

Vai trò của thị trường sơ cấp và mối quan hệ

1.

Vai trò của thị trường chứng khoán sơ cấp

2.

Mối quan hệ giữa thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp

III.

Hàng hóa trên thị trường sơ cấp

1.

Khái niệm chứng khoán

2.

Phân loại hàng hóa trên thị trường

2.1.

Cổ phiếu

2.2.

Chứng chỉ quỹ đầu tư

2.3.

Trái phiếu

2.4.

Các công cụ phái sinh

IV.

Các chủ thể tham gia thị trường sơ cấp

  1.  

Chủ thể phát hành

1.1.

Chính phủ

1.2.

Các doanh nghiệp

2.

Chủ thể đâu tư

3.

Các tổ chức tài chính trung gian và phụ  trợ

3.1.

Các tổ chức bảo lãnh phát hành

3.2.

Đại lý phân phối chứng khoán

3.3.

Tổ chức định mức tín nhiệm

3.4.

Đại diện người sở hữu trái phiếu

V.

Các hình thức phát hành chứng khoán trên thị trường sơ cấp

1.

Phát hành riêng lẻ

2.

Phát hành ra công chúng

2.1.

Khái niệm

2.2.

Các phương thức phát hành ra công chúng

2.3.

Các phương pháp phân phối chứng khoán

VI.

 Quản lý Nhà nước đối với việc phát hành trên thị trường sơ cấp

1.

Mô hình quản lý nhà nước

1.1.

Chế độ xem xét chất lượng

1.2.

Chế độ công bố thông tin

2.

Các cơ quan quản lý thị trường sơ cấp

2.1.

Cơ quan quản lý Nhà nước

2.2.

Các tổ chức tự quản

3.

Khung pháp lý điều chỉnh việc phát hành  trên thị trường sơ cấp

3.1.

Nhóm văn bản pháp luật cơ bản

3.2.

Nhóm văn bản pháp luật về chứng khoán

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN SƠ CẤP CỦA VIỆT NAM

I.

Môi trường kinh tế

II.

Khung pháp lý cho thị trường phát hành

1.

Các văn bản pháp lý

1.1.

Nhóm văn bản  cơ bản

1.2.

Nhóm văn bản về chứng khoán

2.

Các cơ quan  quản lý thị trường phát hành

2.1.

Bộ Tài chính

2.2.

Ủy ban Nhân dân Tỉnh, Thành phố

2.3.

Ngân hàng Nhà nước

2.4.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

III.

Thực trạng phát hành

1.

Nhu cầu tiếm năng về vốn

2.

Tình hình phát hành trái phiếu Chính phủ

2.1.

Phát hành trái phiếu Chính phủ trong nước

2.2.

Phát hành trái phiếu Chính phủ ra nước ngoài

3.

Tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp

3.1.

Phát hành theo luật công ty 1990

3.2.

Phát hành theo NĐ 120/CP

3.3.

Phát hành trái phiếu của các tổ chức tín dụng

3.4.

Phát hành trái phiếu quốc tế

4.

Tình hình phát hành cổ phiếu

4.1.

Đối với doanh nghiệp cổ phần hóa

4.2.

Đối với công ty cổ phần và tổ chức tín dụng

5.

Các định chế trung gian tài chính

6.

Công tác kế toán và kiểm toán

7.

Công bố thông tin

CHƯƠNG III.

CÁC GIẢI PHÁP THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP

I.

Các giải pháp trước mắt

1.

Đối với các tổ chức phát hành

1.1.

Khuyến khích các doanh nghiệp phát hành và niêm yết

1.2.

Phát huy vai trò Chính phủ

2.

Thành lập và phát triển các tổ chức trung gian

3.

Xây dựng và phát triển thị trường thứ cấp

4.

Công tác kế toán và kiểm toán

5.

Phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước

6.

Tăng cường năng lực thẩm định

7.

Khuyến khích người đầu tư tham gia

II.

Các giải pháp dài hạn

1.

Môi trường kinh tế vĩ mô

1.1.

Tạo dựng lòng tin của người đầu tư

1.2.

Lành mạnh môi trường tài chính- tiền tệ

2.

Môi trường pháp lý và quản lý

2.1.

Haonf chỉnh khung pháp lý

2.2.

Phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước

3.

Tọa môi trường kinh doanh hiệu quả

4.

Khuyến khích các  thành phần tham gia  phát hành

5.

Phát triển các thể chế liên quan

5.1.

Phát triển tổ chức bảo lãnh phát hành

5.2.

Thành lập và phát triển tổ chức  định mức tín nhiệm

5.3.

Hoàn thiện và phát triển thị trường thứ cấp

5.4.

Đào tạo đội ngũ cán bộ

6.

Kích cầu thông quan phát triển các quỹ đầu tư

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

Mã sách: UB.1999.05
Chủ biên: ThS. Vũ Thị Kim Liên
Năm xuất bản: 1999

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Tìm hiểu luật kinh tế: Hỏi đáp về CPH và TTCK
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access 2007
Định hướng xây dựng Luật chứng khoán trong mối quan hệ với các lĩnh vực pháp luật khác
Đề tài: “Các giải pháp nâng cao công tác thu phí, lệ phí tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”
Đề tài "Định hướng xây dựng Luật Chứng khoán thay thế Luật Chứng khoán năm 2006”
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Tôi đã hoàn thành khóa học cơ bản về chứng khoán do Trung tâm tổ chức (Chứng chỉ được cấp ngày 13/12/1999), nay muốn...
Thông báo thi chuyên môn ngày 03/04/2019 đến 05/04/2019 (25/03/2019-10:38)
Các lớp chiêu sinh tháng 04/2019 (22/03/2019-09:38)
Các lớp chiêu sinh học tháng 1/2019 (13/02/2019-14:52)
Thông báo thi sát hạch đợt IV năm 2018 (22/01/2019-08:34)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

8040179
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng