Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Xây dựng mô hình mạng công bố thông tin của Trung tâm giao dịch chứng khoán ”

Đề tài “Xây dựng mô hình mạng công bố thông tin của Trung tâm giao dịch chứng khoán ”

 

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đoàn Thanh Tùng

Đơn vị chủ trì: Cục công nghệ thông tin UBCKNN

Mã đề tài: UB.1999.06

LỜI MỞ ĐẦU

 

Thiết lập thị trường chứng khoán đã trở thành một nhu cầu cấp bách và cần thiết đối với hoạt động của nền kinh  tế Việt nam hiện nay. Cùng với hệ thống ngân hàng, thị trường chứng khoán  Việt Nam tạo ra hệ thống tài chính trong nước hoạt động huy động nguồn vốn trung và dài hạn một cách có hiệu quả  để đàu tư phát triển kinh tế.

Vị vậy việc hình thành thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hiện nay  là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Đảng và Nhà nước đang quan tâm. Điều này đã được nghi rõ trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc  là thứ VIII là: “Phát triển thị trường vốn, thu hút nguồn vốn trung  và dài hạn  qua các ngân hàng và các công ty tài chính để đáp ứng nhu cầu cho vay   và đầu tư phát triển. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để từng bước xây dựng  thị trường chứng khoán  phù hợp với điều kiện Việt Nam  và định hướng  phát triển kinh tế xã hội đất nước”.

Xuất phát từ các yêu cầu trên, việc nghiên cứu nhằm đưa ra các điều kiện cần thiết  để tạo lập xây dựng thị trường chứng khoán  Việt Nam là một yêu cầu cấp thiết, tạo ra các bước đi cho thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo đúng định hướng  mà Đảng avf Nhà Nước đề ra.

Việc xây dựng và thiết lập hệ thống công  bố thông tin của Trung tâm giao dịch chứng khoán là  một trong những khâu quan trọng của việc hình thành thị trường chứng khoán. Bởi vai trò của hệ thống công bố thông tin trong sự vận hành của thị trường chứng khoán là rất quan trọng nó như chiếc cầu nối thông tin giữa các nhà phát hành với công chúng đầu tư, các thông tin này là cơ sở  để các nhà đầu tư ra quyết định đầu tư vào các lĩnh vực nào.

Với vai trò quan trọng đó, hệ thống công bố thông tin  đã quyết địnhmột phần không nhỏ trong mọi hoạt động và phát triển  của thị trường chứng khoán.

-       Tìm hiểu các kinh nghiệm trong việc xây dựng  mô hình hệ thống công bố thông tin của thị trường chứng khoán ở một số nước trên thế giới.

-       Từ các điều kiện thực tế đưa ra các yêu cầu cần thiết cho việc xây dựng hệ thống công bố thông tin của Trung tâm giao dịch chứng khoán tại Việt Nam.

-       Đề xuất mô hình công bố thông tin  của Trung tâm Giao dịch chứng khoán tại Việt Nam.

-       Các quan điểm phát triển hệ thống mạng công bố thông tin trong các giai đoạn khác nhau.

-       Đưa ra kiến nghị  và đánh giá chung về mô hình hệ thống  công bố thông tin của Trung tâm giao dịch chứng khoán  tại Việt Nam.

 

Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài gồm 3 chương

Chương I. Những vấn đề chung về hệ thống công  bố thông tin

Chương II. Kinh nghiệm xây dựng mạng  công bố thông tin của một số nước.

Chương III. Mô hình mạng công bố thông tin.

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA HỆ THỐNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

I.

Tổng quan

1.

Khái niệm  về công bố thông tin

2.

Yêu cầu cơ bản của  hệ thống công bố thông tin

3.

Phân loại các đối tượng công bố thông tin

3.1.

Các tổ chức niêm yết và công ty quản lý quỹ

3.2.

Các nhà môi giới, đầu tư

3.3.

Trung tâm giao dịch

II.

Vai trò của hệ thống  công bố thông tin trong sự vận hành của thị trường chứng khoán

1.

Đối với các tổ chức niêm yết và công ty quản lý quỹ

1.1.

Giúp cho các tổ chức công bố thông tin một cách chính xác

1.2.

Công cụ gián tiếp có tác động  trở lại trong việc quản lý

1.3.

Công bố thông tin một cách kịp thời khi có  biến động xẩy ra

1.4.

Theo dõi liên tục quá trình phát triển của các tổ chức

1.5.

Đáp ứng  nhu cầu thông tin của các nhà đầu tư

1.6.

Báo cáo nhanh chóng tình hình hoạt động  theo định kỳ

2.

Đối với các nhà môi giới, nhà đầu tư

2.1.

Đảm bảo công bố thông tin một cách chính xác

2.2.

Đảm bảo công bằng, chống các hành vi gian lận

2.3.

Đảm bảo tính kịp thời, tiếp cận thông tin nhanh chóng

2.4.

Đảm bảo cung cấp thông tin  liên tục và đa dạng

3.

Đối với Trung tâm giao dịch

3.1.

Công cụ giúp cho TTGD truyền tải một cách chính xác

3.2.

Công cụ giúp cho sự công bằng minh bạch của thị trường

3.3.

Công cụ giúp TTGD công bố thông tin một cách kịp thời

3.4.

Công cụ đảm bảo tính liên tục trong công bố thông tin

CHƯƠNG II.

KINH NGHIỆM XÂY DỰNG MỘT SỐ MẠNG CÔNG BỐ THÔNG TIN Ở MỘT SỐ NƯỚC

I.

Hệ thống thông tin thị trường chứng khoán Hàn Quốc

1.

Tổng quan

1.1.

Công bố thông tin là gì

1.2.

Các yêu cầu của công bố thông tin

1.3.

Phân loại công bố thông tin

2.

Các phương tiện thông tin

2.1.

Hệ thống thông tin của KOSCOM

2.2.

Hệ thống truyền thông BCN

2.3.

Hệ thống cung cấp thông tin tự động ARS

2.4.

Trang chủ của KSE

2.5.

Hệ thống bảng  điện tại KSE và công  ty chứng khoán thành viên

2.6.

Các ấn phẩm chính thức của thị trường

3.

Hệ thống thông tin thị trường

II.

Hệ thống thông tin thị trường chứng khoán Đài Loan

1.

Giới thiệu chung

2.

Các phương tiện thông tin

2.1.

Hệ thống thông tin giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Đài Loan

2.2.

Thông tin trên mạng Internet

2.3.

Thông tin quan TV Wall

2.4.

Thông tin qua các bảng tin, truyền hình

3.

Cấu trúc hệ thống thông tin thị trường

3.1.

Cơ chế truyền thông tin

3.2.

Các yêu cầu về cung cấp thông tin đối với người sử dụng

3.3.

Cấu trúc hệ thống thông tin thị trường

CHƯƠNG III.

MÔ HÌNH CỦA MẠNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

1.

Khảo sát hướng phát triển của hệ thống công bố thông tin quan từng giai đoạn

1.1.

Khái quát chung

1.2.

Các giai đoạn phát triển

1.2.1.

Giai đoạn giao dịch có sàn

1.2.2.

Giai đoạn giao dịch không sàn

II.

Đề xuất mô hình hệ thống công bố thông tin chứng khoán

II.1.

Khảo sát cơ sở hạ tầng  về viễn thông tại Việt Nam

II.2.

Cấu trúc của hệ thống công bố thông tin Internet

II.2.1.

Mô hình tổng quan cảu một mạng Internet

II.2.2.

Cơ cấu tổ chức và haotj động của một mạng Internet

II.3.

Các hình thức công bố thông tin

II.4.

Nội dung thông tin được công bố

II.5.

Lựa chọn các tiêu chuẩn phần cứng

II. 5.1.

Đối với mạng cục bộ tại sàn giao dịch

II.5.2.

Các thiết bị kết nối truyền dẫn

II.5.3.

Lựa chọn các công nghệ truyền dữ liệu

II.6.

Lựa chọn phần mềm

II.7.

Mô hình tổng quan của mạng trong giai đoạn I

II.8.

Khái quát sự phát triển của mạng trong giai đoạn giao dịch không sàn

II.9.

Giới thiệu các công nghệ mới  có thể áp dụng

II.9.1.

Công nghệ về Truyền dữ liệu

II.9.2.

Về phần cứng

II.9.3.

Về phần mềm

II.10.`

Mô hình tổng quan cho giao dich không sàn

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

Mã sách: UB.1999.06
Chủ biên: ThS. Đoàn Thanh Tùng
Năm xuất bản: 1999

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Xây dựng mô hình phân tích hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nhằm phục vụ công tác quản...
Những vấn đề kinh tế Việt Nam (qua các bài viết của cán bộ viện KTVN đăng trên tạp chí NCKT...
Chứng khoán hoá - Giải pháp tăng cường tính thanh khoản trên thị trường tài chính và tạo nguồn
Đề tài: “Hoàn thiện phương thức và quy trình giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà...
Đề tài “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác vận hành và quản lý của Trung
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Xin cho hỏi thuật ngữ Lưu ký có nghĩa là gì ?">Xin cho hỏi thuật ngữ Lưu ký có nghĩa là gì ?
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
Các lớp chiêu sinh học tháng 06/2020 (20/05/2020-08:36)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
Lớp học chiêu sinh tháng 02 và 03/2020 (30/03/2020-09:02)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9734948
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng