Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Hoàn thiện cơ chế pháp lý và cơ chế giám sát công ty đại chúng”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Công Điền

Đơn vị chủ trì: Vụ Giám sát UBCKNN

Mã đề tài: UB.17.01

LỜI MỞ ĐẦU

 

Tính cấp thiết của đề tài

Hiện nay, UBCKNN đang quản lý và giám sát hơn 1800 công ty niêm yết và công ty đại chúng chưa niêm yết. Số lượng các công ty đại chúng được dự đoán sẽ ngày càng tăng theo chủ trương cổ phần hóa, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước. Cùng với sự phát triển nhanh và ngày càng phức tạp của thị trường chứng khoán, nhiệm vụ quản lý, giám sát công ty đại chúng được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của UBCKNN nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp trong quản trị công ty, tính công khai, minh bạch của thị trường; từ đó bảo vệ quyền lợi, mang lại niềm  tin cho nhà đầu tư và đảm bảo TTCK phát triển một cách bền vững.

Một yết tố quan trọng để đảm bảo công tác giám sát công ty đại chúng đạt hiệu quả là có được khung pháp lý hoàn thiện. Hiện nay, khung pháp lý liên quan đến hoạt động giám sát công ty đại chúng còn một số điểm chưa thống nhất hoàn thiện dẫn đến khó khăn trong hoạt động giám sát công ty đại chúng. Quy đinh về tiêu chí công ty đại chúng , việc đang ký và hủy công ty đại chúng còn chưa đồng nhất gây khó khăn cho quá trình thực hiện, đặc biệt đối với trường hợp công ty đại chúng thuộc loại hình DNNN cổ phần hóa, làm ảnh hưởng đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và giảm hiệu lực, hiệu quả của công tác giám sát. Quy định của Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng có một số quy đinh còn vênh so với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014… Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng được nâng cấp trên cơ sở bộ khung Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 24/6/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty đối với công ty đại chúng. Nghị định đã đưa ra một số quy định mang tính tiến bộ về quản trị công ty, hướng tới thông lệ quốc tế về quản trị công ty tốt.

Theo Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBCKNN trực thuộc Bộ Tài chính (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2015), Vụ Giám sát Công ty đại chúng (GSĐC) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2016. Việc thành lập. Việc thành lập Vụ giám sát đại chúng nhằm tăng cường hoạt động quản lý, giám sát của UBCKNN đối với công ty đại chúng, cụ thể hóa các giải pháp tái cấu trúc thị trường chứng khoán hướng tới mục tiêu đảm bảo tính công khai minh bạch, tăng cường năng lực quản lý, giám sát, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư và lòng tin của thị trường theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

 

Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu kết luận đề tài gồm 3 chương

Chương 1: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế  về giám sát công ty đại chúng

Chương 2: Thực trạng khung pháp lý và cơ chế giám sát đối với công ty đại chúng

Chương 3: Một số kiến nghị để hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế giám sát công ty đại chúng

 

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ GIÁM SÁT CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

1.1.

Công ty đại chúng và vai trò của việc giám sát công ty đại chúng

1.1.1.

Khái niệm về công ty đại chúng

1.1.2.

Vai trò của việc giám sát công ty đại chúng

1.2.

Cơ chế  giám sát công ty đại chúng

1.2.1.

Khái quát về cơ chế  giám sát công ty đại chúng

1.2.2.

Các loại cơ chế giám sát

1.3.

Phương thức giám sát công ty đại chúng

1.3.1.

Giám sát từ xa

1.3.2.

Kiểm tra lại công ty

1.4.

Nội dung giám sát công ty đại chúng

1.4.1.

Xem xét đăng ký và hủy đăng ký công ty đại chúng

1.4.2.

Đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung

1.4.3.

Công bố thông tin

1.4.4.

Quản trị công ty

1.4.5.

Về giám sát việc sử dụng vốn huy động từ đợt cháo bán chứng khoán

1.4.6.

Hoạt động chào mua công khai và thâu tóm sáp nhập trên thị trường chứng khoán

1.4.7.

Giám sát tình hình tài chính và kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

1.5

Các nhân tố ảnh hưởng chất lượng giám sát công ty đại chúng

1.5.1.

Hệ thống pháp luật

1.5.2.

Các công ty đại chúng

1.5.3.

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ quản lý

1.5.4.

Công nghệ thông tin

1.6.

Kinh nghiệm quốc tế về giám sát công ty đại chúng

1.6.2.

Cơ chế giám sát công ty đại chúng ở Nhật Bản

1.6.3.

Cơ chế giám sát công ty đại chúng ở Singapore

1.6.4.

Cơ chế giám sát công ty đại chúng ở Hongkong

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG KHUNG PHÁP LÝ VÀ CƠ CHẾ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

2.1.

Tổng quan thực trạng về công ty đại chúng và hoạt động giám sát  công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

2.1.1.

Thực trạng về cơ chế giám sát công ty đại chúng tại Việt Nam

2.1.2.

Thực trạng về các phương thức giám sát

2.1.3.

Thực trạng về các nội dung giám sát

2.2.

Đánh giá thực trạng về cơ chế và haotj động giám sát công ty đại chúng

2.2.2.

Những vấn đề tồn tại

CHƯƠNG III.

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ VÀ CƠ CHẾ GIÁM SÁT CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

3.1.

Quan điểm và định hướng trong công tác giám sát công ty đại chúng

3.2.

Một số kiến nghị để hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế giám sát công ty đại chúng

3.2.1.

Hoàn thiện khung pháp lý về quy định nâng  cao điều kiện, tiêu chuẩn công ty đại chúng và các nội dung giám sát công ty đại chúng

3.2.2.

Giải pháp để hoàn thiện cơ chế giám sát công ty đại chúng

3.2.3.

Hoàn thiện phương thức và công cụ giám sát công ty đại chúng

3.2.4.

Lộ trình áp dụng các kiến nghị, đề xuất nêu trong việc giám sát công ty đại chúng

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

 

 

Mã sách: UB.2017.01
Chủ biên: ThS. Lê Công Điền
Năm xuất bản: 2017

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Đề tài “Xây dựng mô hình và hoạt động Trung tâm Lưu ký chứng khoán tại Việt Nam ”
Hoàn thiện và phát triển hệ thống chỉ báo cho thị trường chứng khoán VN
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học câp Ủy ban 2002
Đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao dân trí cho TTCK Việt Nam
Đề tài “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng và phát triển hiệp hội chứng khoán Việt...
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
1. Tôi muốn tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán .Vậy các bước cần phải làm những gì? 2. Xin hướng dẫn cách
Các lớp chiêu sinh tháng 06/2019 (20/06/2019-08:36)
Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
Các lớp chiêu sinh học tháng 5/2019 (20/05/2019-10:20)
Thông báo thi chuyên môn ngày 08/05/2019 đến 10/05/2019 (07/05/2019-09:37)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

8505988
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng