Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty chứng khoán ”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Lệ Thúy            

Đơn vị chủ trì: Ban quản lý Kinh doanh         

Mà đề tài: UB.08.09

LỜI MỞ ĐẦU

Tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Kinh nghiệm các nước cho thấy, việc hoạt động lành mạnh và có hiệu quả của các công ty chứng khoán là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán, đồng thời việc đánh giá “tình trạng sức khỏe” của công ty chứng khoán thuộc về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước.

Trong thời gian qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã thực hiện giám sát và đánh giá hoạt động các công ty chứng khoán nhưng công tác này còn mang nặng tính thủ công và việc đánh giá chỉ dừng lại ở các chỉ tiêu mang tính định lượng. Việc đánh giá này chưa có tính thống nhất và chủ yếu dựa trên cơ sở báo cáo tài chính của các công ty chứng khoán.

Với  điều kiện và tình hình phát triển của thị trường chứng khoán như hiện nay, việc áp dụng các phương pháp đánh giá có tính chất định lượng không đáp ứng đầy đủ yêu cầu về quản lý cũng như chưa đáp ứng được đòi hỏi cấp bách về tính lành mạnh, minh bạch trong báo cáo tài chính của các tổ chức trung gian trên thị trường.

Xuất phát từ nhu cầu nói trên, chúng tôi đã thực hiện đề tài “Xây dựng hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty chứng khoán” nhằm giúp các cơ quan quản lý thực hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ quản lý giám sát các công ty chứng khoán.

Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước:

-            Các vấn đề trong đề tài này được đề cập dưới góc độ chủ thể quản lý, không đi sâu kỹ thuật mà chủ yếu nghiên cứu các phương pháp và công cụ để hình thành các chỉ tiêu đánh giá phù hợp với đặc thù hoạt động của công ty chứng khoán.

-            Hệ  thống các chỉ tiêu đánh giá công ty chứng khoán tuy có thông lệ chung nhưng cũng phụ thuộc vào điều kiện và đặc thù riêng của mỗi quốc gia. Vì vậy, cần phải nghiên cứu những điểm đặc thù để áp dụng riêng cho các công ty chứng khoán đang hoạt động tại Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài được thực hiện nhằm thu được một số mục tiêu sau:

-            Tìm hiểu những thông lệ quốc tế về hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp hạng các công ty chứng khoán;

-            Tìm hiểu và xác định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty chứng khoán Việt Nam; Những tồn tại và bất cập trong việc đánh giá hoạt động các công ty chứng khoán hiện nay;

-            Đề xuất giải pháp hoàn thiện và ứng dụng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động công ty chứng khoán một cách phù hợp.

Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu nhóm các chỉ tiêu định lượng và nhóm các chỉ  tiêu định tính nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty chứng khoán. Như vậy, việc đánh giá này trực tiếp đề cập đến tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của các công ty chứng khoán. Xét dưới góc độ quản lý, đề tài này đề cập đến chủ thể quản lý và hình thức quản lý.

Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài, chúng tôi tiến hành:

-            Thu thập, xử lý tài liệu trong và ngoài nước, đặc biệt là kinh nghiệm của các quốc gia có những điều kiện tương tự với Việt Nam và những nghiên cứu mới nhất của Fitch, Moody’s, Standard&Poor và các tổ chức định mức tín nhiệm khác trên thế giới;

-            Khảo sát thực tế các công ty chứng khoán; tổ chức hội thảo chuyên đề với các chuyên gia và nhà khoa học; vận dụng các phương pháp tổng hợp, kết hợp lý luận với thực tiễn trên cơ sở quán triệt quan điểm duy vật của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối của Đảng và chính sách, chiến lược của Nhà nước ta.

Kết cấu của đề tài

Đề tài được chia làm 3 chương với nội dung chính như sau:

-            Chương I: Những vấn đề chung và kinh nghiệm quốc tế về hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty chứng khoán;

-            Chương II: Thực trạng đánh giá hiệu quả hoạt động các công ty chứng khoán;

-            Chương III: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá và đề xuất các giải pháp thực hiện.

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VÀ KINH NGHIỆM  QUỐC TẾ VỀ HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

1.1.

Vai trò của hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động các công ty chứng khoán

1.1.1.

Đối với cơ quan quản lý

1.1.2.

Đối với các công ty chứng khoán

1.1.3.

Đối với các tổ chức, cá nhân liên quan

1.2.

Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả  hoạt động công ty chứng khoán

1.2.1.

Tiếp với phương pháp đánh giá xếp hạng chung 

1.2.2.

Hệ thống chỉ tiêu định lượng 

1.2.3.

Hệ thống chỉ tiêu định tính

1.3.

Kinh nghiêm quốc tế về việc sử dung hệ thống chỉ tiêu đánh giá xếp hạng hoạt động các công ty chứng khoán

1.3.1.

Một số khuyến nghị khác của các tổ chức quốc tế trong việc quản lý và giám sát công ty chứng khoán

1.3.2.

Kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động công ty chứng  khoán

CHƯƠNG II.

THỰC  TRẠNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

2.1.

Thực trạng đánh giá hiệu quả hoạt động  hiện nay của các doang  nghiệp Việt Nam

2.1.1.

Các chỉ tiêu đánh giá của ngân hàng

2.1.2.

Các  chỉ tiêu đánh giá của Bộ Tài chính

2.1.3.

Các chỉ tiêu đánh giá khác

2.2.

Thực trạng đánh gái hiệu quả hoạt động công ty chứng khoán Ủy ban Chứng khoán Nhà Nươc

2.2.1.

Đánh  giá tình trạng duy trì điều kiện cấp phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán

2.2.2.

Đánh giá hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán

2.3.

Những tồn tại từ hệ thống văn bản pháp luật

2.3.2.

Những tồn tại từ các tổ chức trung gian phụ trợ

2.3.3.

Những tồn tại từ hệ thống công nghệ thông tin

CHƯƠNG III.

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

3.1.

Yêu cầu của hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty chứng khoán

3.1.1.

Phù hợp với định hướng chiến lược của thị trường chứng khoán

3.1.2.

Phù hợp với yêu cầu quản lý

3.1.3.

Tăng cường tính công khai, minh bạch của thị trường, tăng cường hiệu quả  hoạt động của các thành viên thị trường

3.1.4.

Đmr bảo giám sát thường xuyên, liên tục kịp thời đối với các công ty chứng khoán 

3.1.5.

Có tính thực tiễn khả thi

3.2.

Xây dựng hệ thống tiêu chí

3.2.1.

Xác định hệ thống các chỉ tiêu đánh giá  hiệu quả hoạt động của công ty chứng khoán

3.2.2.

Phương pháp đánh giá

3.3.

Đề xuất các gải pháp hoàn thiện và ứng dụng hệ thống chỉ tiêu đánh giá và xếp hạng hoạt động công ty chứng khoán

3.3.1.

Các giải pháp đánh giá hoạt động công ty chứng khoán hiệu quả

3.3.2.

Dề xuất giải pháp ứng dụng hệ thống chỉ tiêu đánh gái hiệu quả hoạt động công ty chứng khoán

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 


 

 

 

Mã sách: UB.08.09
Chủ biên: ThS. Nguyễn Thị Lệ Thúy
Năm xuất bản: 2008

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Sử dụng Crystal Repors XI
Đề tài “giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Đề tài “Xây dựng cơ chế quản lý chào bán chứng khoán ra công chúng dựa trên công bố thông...
Đề tài “Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển thị trường chứng khoán sơ cấp ở Việt...
Đề tài “Chiến lược phát triển Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo Chứng khoán đến...
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Làm thế nào để mượn được thẻ Thư viện mượn sách ?
Thông báo thi chuyên môn ngày 25/09/2019 đến 27/09/2019 (18/09/2019-14:20)
Các lớp chiêu sinh tháng 09/2019 (10/09/2019-08:55)
Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)
Những điều cần biết khi tham gia các khóa học (26/07/2017-08:30)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

8860114
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng